Fotografie zodiakowych Ьwinek
(dwujкzycznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 grudnia 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Organizujєce:)

Strona g≥уwna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

(Po polsku:)

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

Пrуd≥owa replika tej strony

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Owoce tropiku

Korea

Hosta

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Pigs Photos

Source replica of this page

Pigs from Chinese zodiac

Tropical fruit

Korea

Hosta

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich


(En franзais:)

…nergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi


(En espaсol:)

Energнa libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mн


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron ktуre powinny byж dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Jest on czкЬciej aktualizowanym powtуrzeniem stron zestawionych teњ w "Menu 1". Wybierz poniњej interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

cielcza.5GBFree.com

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

energy.atspace.org

pajak.fateback.com

pajak.scienceontheweb.net

geocities.ws/immortality

pigs.20megsfree.com

prawda.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Oto album fotografii Ьwinek z chiсskiego zodiaku zwierzкcego. Odnotuj, њe aby oglєdnєж powiкkszenie ktуregokolwiek zdjкcia pokazanego poniњej wystarczy kliknєж na owo zdjкcie.


#A1. Ornamentalne Ьwinki sє wysoce cenione przez Chiсczykуw urodzonych pod znakiem zodiaku Ьwini:

       Niniejsza strona pokazuje fotografie najrуњniejszych Ьwinek pochodzєcych z chiсskiego (urodzinowego) zodiaku zwierzкcego. Opisy tych Ьwinek, jak rуwnieњ opisy ich wymowy i interpretacji, zaprezentowano na stronie g≥уwnej.


#A1.1. Moje fotografie najbardziej interesujєcych przyk≥adуw ornamentalnych "Ьwinek" z kolekcji znajomej Chinki:

Fotka 1

Fot. 1
Ceremonialne czajniki.

Fotka 2

Fot. 2
Waza na kwiaty

Fotka 3

Fot. 3
Czajnik Ьwinka

Fotka 4

Fot. 4
ѓу≥ty nefryt

Fotka 5

Fot. 5
Kryszta≥owe Ьwinki

Fotka 6

Fot. 6
Zielone szk≥o

Fotka 7

Fot. 7
Porcelanowa Ьwinka

Fotka 8

Fot. 8
Мwinia talizman

Fotka 9

Fot. 9
Мwinia z Malau

Fotka 10

Fot. 10
Zegar kuchenny

Fotka 11

Fot. 11
Zegar do jajek

Fotka 12

Fot. 12
Deska do krajania

Fotka 13

Fot. 13
Bawiєce siк Ьwinki

Fotka 14

Fot. 14
Zabawka Ьwinka

Fotka 15

Fot. 15
Zabawne Ьwinki

Fotka 16

Fot. 16
Мwinki z pierwiastkуw

Fotka 17

Fot. 17
Pierwiastki swinki

Fotka 18

Fot. 18
Мpiєca pieknoЬж

Fotka 19

Fot. 19
Magnesy lodуwkowe

Fotka 20

Fot. 20
Boquette

Fotka 21

Fot. 21
Magnesy do lodуwki

Fotka 22

Fot. 22
Miкkka Ьwinka

Fotka 23

Fot. 23
Skarbonka

Fotka 24

Fot. 24
Мmiejєca siк Ьwinia

Fotka 25

Fot. 25
Мwinka do sosуw

Fotka 26 \

Fot. 26
Narzкdzia kuchenne

Fotka 27

Fot. 27
Мwinka schowek

Fotka 28

Fot. 28
Zodiak z Malau

Fotka 29

Fot. 29
Chiсski zodiak

Fotka 30

Fot. 30
Naszyjnik w formie zodiaku


Po dalsze fotografie i opisy ornamentalnych Ьwinek patrz strona o nazwie pigs_pl.htm


#A2. Jak dziкki stronie "skorowidz.htm" daje siк znaleЯж totaliztyczne opisy interesujєcych nas tematуw:

       Ca≥y szereg tematуw rуwnie interesujєcych jak te z niniejszej strony, teњ omуwionych zosta≥o pod kєtem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy moњna odnaleЯж i wywo≥ywaж za poЬrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby u≥atwiaж ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na koсcu ksiєњek, ktуry pozwala na szybkie odnalezienie interesujєcego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe teњ majє taki w≥aЬnie "skorowidz" - tyle њe dodatkowo zaopatrzony w zielone linki ktуre po klikniкciu na nie myszє natychmiast otwierajє stronк z tematem jaki kogoЬ interesuje. Skorowidz ten znajduje siк na stronie o nazwie skorowidz.htm. Moњna go teњ wywo≥aж z "organizujєcej" czкЬci "Menu 1" kaњdej totaliztycznej strony. Radzк aby do niego zaglєdnєж i zaczєж z niego systematycznie korzystaж - wszakњe przybliњa on setki totaliztycznych tematуw ktуre mogє zainteresowaж kaњdego.


#A3. Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inњ. Jana Pajєka, zaЬ kurtuazyjnie Prof. dra inњ. Jana Pajєka, pod jakie moњna wysy≥aж ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane sє na stronie internetowej o mnie (dr inњ. Jan Pajєk). Tam rуwnieњ dostкpne sє pozosta≥e powszechnie uњywane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do uњywania kurtuazyjnego tytu≥u "Profesor" wynika ze zwyczaju iњ "z profesorami jest jak z genera≥ami", znaczy raz profesor, zawsze juњ profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony by≥ profesorem aњ na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich by≥ tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrzeЬnia 1992 roku, do 31 paЯdziernika 1998 roku) - ktуry to Zachodni tytu≥ stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor by≥ (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) ktуry to tytu≥ jest odpowiednikiem pe≥nego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszк teњ odnotowaж, њe z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechкtnie odpowiadam na emaile, ktуre zawierajє TYLKO wykonawczo czasoch≥onne proЬby, jednoczeЬnie zaЬ dokumentujє zupe≥nє ignorancjк ich autora w tematyce ktуrє ja badam.


#A4. Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Niniejsza strona stanowi raport z wynikуw badaс jej autora - tyle њe napisany jest on popularnym jкzykiem (aby mуg≥ byж zrozumiany rуwnieњ przez czytelnikуw o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie sє unikalne dla badaс autora i dlatego w tym samym ujкciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE by≥y jeszcze publikowane przez њadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee ktуre stanowiє intelektualnє w≥asnoЬж jej autora. Dlatego jej treЬж podlega tym samym prawom intelektualnej w≥asnoЬci jak kaњde inne opracowanie naukowe. Szczegуlnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualnє w≥asnoЬж odkryж naukowych i wynalazkуw opisanych na tej stronie. Zastrzega wiкc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urzєdzenia, dowodu, itp.), powtarzajєca osoba odda≥a pe≥ny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraЯne wyjaЬnienie iњ autorem danej idei i/lub badaс jest Dr Jan Pajєk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod ktуrym idea ta i strona oryginalnie by≥y opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniњej).
* * *
If you prefer to read English,
click on the flag

(jeЬli preferujesz czytanie po angielsku,
kliknij na flagк poniњej)


Data za≥oњenia tej strony internetowej: 8 grudnia 2002 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 17 grudnia 2012 roku
(SprawdЯ pod adresami z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz