Pierwsza (1) porcja ilustracji do [1/4] (po polsku):
(2-jкzycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 grudnia 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Strona g≥уwna:)

Index


(Po polsku:)

1 z [1/4]

Tekst [1/4]

Пrуd≥owa replika tej strony

X tekst [1/4]

Monografia [1/5]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Tekst [2]

Tekst [3b]

Tekst [4b]

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [6/2]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [8p]

Tekst [8p/2]

Tekst [10]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu


(In English:)

1 of [1/4]

Text [1/4]

Source replica of this page

X text [1/4]

Monograph [1/5]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

Text [5/3]

Text [6/2]

Text [7]

Text [7/2]

Text [8e]

Text [8e/2]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Quelreplica dieser Seite


(En franзais:)

…nergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espaсol:)

Energнa libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mн

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

dhost.info/nirvana

tornados2005.narod.ru

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

prism.20fr.com:
P 1, 2, 3, E, X

telekinesis.50megs.com
P, 1, 2, 3, E, X

angelfire.com/psy/antichrist
P, 1, 2, 3, E, X,

anzwers.org/free/wroclaw
P, 1, 2, 3, E, X

ufonauci.w.interia.pl

morals.mypressonline.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Ta witryna oferuje gratisowo wszystkie tomy i illustracje monografii [1/4] piуra Dr Jan Pajєk: "Zaawansowane urzєdzenia magnetyczne" (2006, 4 wydanie, ISBN 0-9583727-5-6, w 18 tomach)


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.

(1) Ilustracje A1 do F39 do polskojкzycznej monografii [1/4], w formacie *.gif lub *.jpg.


Kliknij na danє ilustracjк aby jє powiкkszyж!


Znaczenie kolorуw w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyrуњnia polskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyrуњnia angielskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w ktуrych dany rysunek teњ zosta≥ opublikowany.


Rozdzia≥ A:
Odnotuj, њe poniњej przytoczono jedynie skrуcone podpisy pod kaњdє z ilustracji. Pe≥ne podpisy dla pokazanych poniњej ilustracji zawarte sє na koсcu tego rozdzia≥u monografii [1/4] ktуry dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunkуw z niniejszego rozdzia≥u A zawarte sє na koсcu treЬci rozdzia≥u A z tomu 1 monografii [1/4]).

Rys./Fig. A1-A in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure A1-A.
Pokazuje on: Najmniejszy magnokraft typu K3 z ktуrego wykrojono przedni fragment jego aerodynamicznej pow≥oki aby pokazaж wewnкtrznє kosntrukcje i podstawowe podzespo≥y. Poniewaњ w podrozdziale P2 monografii [1/4] udowodniono formalnie њe "UFO to juњ dzia≥ajєce magnokrafty", rysunek ten ilustruje rуwnieњ budowк i podzespo≥y najmniejszego UFO typu K3.
It illustrates: A cross-section through the smallest Magnocraft type K3 that shows the design and main features of this starship. Because in subsection P2 of [1/4] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also main components of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - A1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G5, [2e] - G5, [6/2] - 12A, [7/2] - A1(a), [8] - D1(A) )

Rys./Fig. A1-B in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure A1-B.
Pokazuje on: Wyglєd boczny najmniejszego magnokraftu typu K3. Odnotuj, њe statek ten ma kszta≥t spodka odwrуconego do gуry dnem, ktуry w centrum i na obrzeњu posiada kuliste pкdniki magnetyczne. Poniewaњ w podrozdzia≥e P2 udowodniono formalnie њe "UFO to juњ dzia≥ajєce magnokrafty", rysunek ten ilustruje rуwnieњ wyglєd boczny najmniejszych UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3. Notice that this starship has the basic shape of an inverted saucer, in the centre and side flange of which spherical propulsors are assembled. Because in subsection P2 of [1/4] it was formally proven that "UFOs are already operational Magnocraft", the above Figure illustrates also side appearance of UFOs type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - A1(b), [1/3] - F1(a), [1e] - B1, [2e] - B1, [6/2] - 12B, [7/2] - A1(b), [8] - D1(B) )

Rys./Fig. A1-C in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure A1-C.
Pokazuje on: Konstrukcja kapsu≥y dwukomorowej zestawionej z dwуch komуr oscylacyjnych umieszczonych jedna we wnкtrzu drugiej. Komora oscylacyjna to po prostu Яrуd≥o niezwykle potкњnego pola magnetycznego. Komora ta ma kszta≥t przeЯroczystej kostki, pustej w Ьrodku, naoko≥o wewnкtrznych Ьcianek ktуrej rotujє strumienie iskier elektrycznych. Z kolei kapsu≥a dwukomorowa z≥oњona z dwуch takich komуr jest sercem pкdnika magnetycznego kaњdego magnokraftu (a takњe i kaњdego UFO - po szczegу≥y patrz rozdzia≥ S w [1/4]).
It illustrates: A configuration of Oscillatory Chambers, called TWIN-CHAMBER CAPSULE. An Oscillatory Chamber is simply a source of extremely powerful magnetic field. Such a chamber is shaped like a transparent cube, empty inside, around peripherals of inner walls of which streams of electric sparks rotate. In turn twin-chamber capsules assembled from two such Oscillatory Chambers are hearts of every magnetic propulsor that is used for propelling Magnocraft and UFOs.
(Opublikowany/published: [1/4] - A1(c), [1/3] - C5, [1e] - F1(a), [6/2] - 12C, [7/2] - A1(c), [8] - D1(C) )

Rys./Fig. A2-L in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure A2-L.
Pokazuje on: Romb wypalony w 1999 roku przed oknem mojego mieszkania w Timaru, Nowa Zelandia, przez pole magnetyczne opuszczajєce wylot komory oscylacyjnej UFO typu K6. Gdyby owo UFO nie by≥o nachylone, tak aby jego pod≥oga ustawi≥a sie prostopadle do linii si≥ ziemskiego pola magnetycznego, zamiast rombu pкdnik g≥уwny tego UFO wypali≥by na ziemi kwadrat.
It illustrates: A romboidal outlet from the inner Oscillatory Chamber of UFO type K6 scorched in grass in front of my flat in Timaru in 1999. If this UFO is not slanted to align its floor perpendicularly to force lines of Earth's magnetic field, then instead of a romb the main propulsor of this UFO would scorche a square on the ground.
(Opublikowany/published: [1/4] - A2(l) )

Rys./Fig. A2-R in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure A2-R.
Pokazuje on: Liczne lєdowiska UFO wypalone w trawie przed oknami mojego mieszkania na Uniwersytecie Malaya w Kuala Lumpur. UFOnauci nieustannie obserwujє uwaњnie kaњde moje poruszenie. Dlatego ich niewidzialne dla oczu wehiku≥y oraz oni sami pozostawiajє Ьlady swojej skrytej dzia≥alnoЬci praktycznie w kaњdym moim miejscu zamieszkania i w kaњdym miejscu pracy.
It illustrates: UFO landing sites scorched under windows of my flat at the University Malaya in Kuala Lumpur. UFOnauts continually observe every single my move. Therefore their invisible vehicles leave marks of their hidden atcivities practically in every my home and in every place of my employment.
(Opublikowany/published: [1/4] - A2(r) )


Rozdzia≥ B:

Tab. B1 in/w [1/4] [1/4] Tablica B1.
Pokazuje on: Tablica cyklicznoЬci dla urzєdzeс napкdowych. (Jest ona jak "Tablica Mendelejewa", tyle њe sporzєdzona dla napкdуw zamiast dla pierwiastkуw.) Tablica ta wskazuje jakie bкdє: zasada dzia≥ania, cechy, oraz rok zbudowania magnokraftu.
(Opublikowana: [1/4] - Tab. B1p, [1/3] - Tab. B1, [5/3] - 18, [5/4] - G1 )


Tab. B1 in/w [1/4] [1/4] Table B1.
It illustrates: A periodic table for propulsion systems. (It is like the "Periodic Table of Elements", only that formed for propelling devices instead of elements.) This Table indicates what will be: principles of operation, atrributes, and date of completion of the Magnocraft.
(Published: [1/4] - Tab. B1e, [1e] - Tab. B1, [2e] - Tab. B1, [5/3] - 18, [5/4] - G1 )


Rozdzia≥ C:
(Wszystkie rysunki do rozdzia≥u C przeniesione zosta≥y do nastкpnej strony z 2-gє porcjє rysunkуw.)


Rozdzia≥ D:

Rys./Fig. D1 (a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure D1 (a).
Pokazuje on: Magnokraft czteropкdnikowy - wyglєd z boku. Jest on rodzajem chatki unoszonej na naroњnikach przez cztery pкdniki wyglєdajєce jak miniaturowe magnokrafty.
It illustrates: A four-propulsor Magnocraft. It is a kind of hut lifted on corners by four propulsors looking like miniature Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - D1(a), [1/3] - D1(a), [1e] - I1, [2e] - H1 )

Rys./Fig. D1 (bc) in/w [1/4] [1/4] Rysunek/Figure D1 (bc).
Pokazuje on: Pкdniki w magnokrafcie czteropкdnikowym pierwszej generacji: (b)amforo-ksztaltne, (c) beczko-ksztaltne. Odnotuj њe zawierajє one w Ьrodku tzw. konfiguracjк krzyњowє komуr oscylacyjnych.
It illustrates: Propulsors in a four-propulsor Magnocraft of the first generation: (b) amphora-shaped, (c) barrel-shaped. Notice that they contain inside so-called spider configurations.
(Opublikowany/published: [1/4] - D1(b,c), [1/3] - D1(b,c), [1e] - I2, [2e] - H2 )


Rozdzia≥ E:

Rys./Fig. E1(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E1 (a).
Pokazuje on: Porуwnananie uk≥adu napкdowego magnokraftu w pozycji wiszєcej oraz osobistego napкdu magnetycznego.
It illustrates: The Magnocraft and the personal propulsion system. (a) Magnocraft type K3 in hanging position.
(Opublikowany/published: [1/4] - E1(a), [1/3] - E1(a), [1e] - H1(a), [2e] - I1(a) )

Rys./Fig. E1(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E1 (b).
Pokazuje on: System napкdowy w magnetycznym napкdzie osobistym pierwszej generacji.
It illustrates: The propelling system in personal propulsion.
(Opublikowany/published: [1/4] - E1(b), [1/3] - E1(b), [1e] - H1(b), [2e] - I1(b) )

Rys./Fig. E2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E2.
Pokazuje on: Standardowy kostium magnetycznego napкdu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: The standard personal propulsion garment.
(Opublikowany/published: [1/4] - E2, [1/3] - E2, [1e] - H2, [2e] - I2 )

Rys./Fig. E3(lewy) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E3 (lewy).
Pokazuje on: Si≥y zewnкtrzne dzia≥ajєce na magnetyczny napкd pierwszej generacji.
It illustrates: External forces acting in a personal propulion system.
(Opublikowany/published: [1/4] - E3(l), [1/3] - E3(l), [1e] - H3(l), [2e] - I3(l) )

Rys./Fig. E3 (prawy) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E3 (prawy).
Pokazuje on: Magnetyczne si≥y wewnкtrzne formowane przez wzajemne odzia≥ywania pкdnikуw napкdu osobistego pierwszej generacji.
It illustrates: Internal forces in personal propulsion (they explain the frequent flight of UFOnauts in a squat position).
(Opublikowany/published: [1/4] - E3(r), [1/3] - E3(r), [1e] - H3(r), [2e] - I3(r) )

Rys./Fig. E4(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E4 (a).
Pokazuje on: Wersja napкdu osobistego z pкdnikami w epoletach.
It illustrates: Personal propulsion with propulsors in epolettes.
(Opublikowany/published: [1/4] - E4(a), [1/3] - E4(a), [1e] - H4(a), [2e] - I4(a) )

Rys./Fig. E4(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure E4 (b).
Pokazuje on: Wersja napкdu osobistego z poduszkami helowymi wokу≥ bioder.
It illustrates: Personal propulsion with helmet and cushions around hips.
(Opublikowany/published: [1/4] - E4(b), [1/3] - E4(b), [1e] - H4(b), [2e] - I4(b) )


Rozdzia≥ F:

Rys./Fig. F1(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F1(a).
Pokazuje on: Wyglєd najmniejszego magnokraftu typu K3 pokazanego w widoku z boku. Poniewaњ jednak zosta≥o formalnie udowodnione њe "Magnokrafty to ziemskie wersje UFO", rysunek ten pokazuje takњe wyglєd boczny UFO typu K3.
It illustrates: A side view of the smallest Magnocraft type K3 (because it was proven formally that "Magnocraft is an Earth's version of UFOs", it also illustrates the appearence of UFOs type K3).
(Opublikowany/published: [1/4] - F1(a), [1/3] - F1(b), [1e] - G4, [2e] - G4, [4b] - B1(a), [5/3] - 19(A), [5/4] - G2(a), [7/2] - C1 )

Rys./Fig. F1(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F1 (b).
Pokazuje on: Kompleks kulisty uformowany z magnokraftуw typu K3.
It illustrates: A spherical complex of K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F1(b), [1/3] - F1(c), [1e] - G7, [2e] - G7, [4b] - B1(b), [5/3] - 19(B), [5/4] - G2(b) )

Rys./Fig. F1(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F1 (c).
Pokazuje on: Cygaro posobne uformowane z 6 magnokraftуw typu K3.
It illustrates: A stacked-cigar configuration formed from 6 Magnocraft type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - F1(c), [1/3] - F6(#1), [1e] - F1(a), [2e] - F1(a) )

Rys./Fig. F2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F2.
Pokazuje on: Zasada pochylania osi magnetycznej pкdnika magnokraftu pokazana na przyk≥adzie uk≥adu rolek.
It illustrates: Principle of tilting the magnetic propulsor.
(Opublikowany/published: [1/4] - F2, [1/3] - F2, [1e] - G1, [2e] - G1 )

Rys./Fig. F3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F3.
Pokazuje on: Uk≥ad napкdowy magnokraftu typu K3 (1 pкdnik g≥уwny + 8 pкdnikуw bocznych).
It illustrates: The magnetic propulsion unit of the Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F3, [1/3] - F3, [1e] - G2, [2e] - G2 )

Rys./Fig. F4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F4.
Pokazuje on: Dwie pozycje zajmowane przez magnokraft podczas lotu (a) stojєca, (b) wiszєca.
It illustrates: Two alternative flight postions of the Magnocraft: upright and inverted.
(Opublikowany/published: [1/4] - F4, [1/3] - F4, [1e] - G3, [2e] - G3 )

Rys./Fig. F5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F5.
Pokazuje on: G≥уwne podzespo≥y magnokraftu.
It illustrates: The Magnocraft type K3 cross-section that shows the design and main features.
(Opublikowany/published: [1/4] - F5, [1/3] - F5, [1e] - F1(a), [2e] - F1(a) )

Rys./Fig. F6/#1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/1.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (1) - latajєce cygaro.
It illustrates: Flying complexes (cigar shaped)of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#1), [1/3] - F6(#1), [1e] - G6(#1), [2e] - G6(#1), [4b] - B2/1, [5/3] - 20/#1, [5/4] - G5(#1), [6/2] - 13(#1), [7/2] - A2(#1) )

Rys./Fig. F6/#2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/2.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (2) - zestaw semizespolony.
It illustrates: Semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#2), [1/3] - F6(#2), [1e] - G6(#2), [2e] - G6(#2), [4b] - B2/2, [5/3] - 20/#2, [5/4] - G5(#2), [6/2] - 13(#2), [7/2] - A2(#2) )

Rys./Fig. F6/#3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/3.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (3) - zestaw niezespolony.
It illustrates: Detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#3), [1/3] - F6(#3), [1e] - G6(#3), [2e] - G6(#3), [4b] - B2/3, [5/3] - 20/#3, [5/4] - G5(#3), [6/2] - 13(#3), [7/2] - A2(#3) )

Rys./Fig. F6/#4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/4.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (4) - uk≥ad podwieszony.
It illustrates: A carrier platform (a mother ship).
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#4), [1/3] - F6(#4), [1e] - G6(#4), [2e] - G6(#4), [4b] - B2/4, [5/3] - 20/#4, [5/4] - G5(#4), [6/2] - 13(#4), [7/2] - A2(#4) )

Rys./Fig. F6/#5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/5.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (5) - latajєcy system.
It illustrates: A flying system of UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#5), [1/3] - F6(#5), [1e] - G6(#5), [2e] - G6(#5), [4b] - B2/5, [5/3] - 20/#5, [5/4] - G5(#5), [6/2] - 13(#5), [7/2] - A2(#5) )

Rys./Fig. F6/#6 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F6/6.
Pokazuje on: SzeЬж podstawowych konfiguracji magnokraftуw (pokazano je na przyk≥adzie po≥єczeс magnokraftуw typu K3): konfiguracja (6) - latajєcy kluster.
It illustrates: A flying cluster of several UFOs and Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F6(#6), [1/3] - F6(#6), [1e] - G6(#6), [2e] - G6(#6), [4b] - B2/6, [5/3] - 20/#6, [5/4] - G5(#6), [6/2] - 13(#6), [7/2] - A2(#6) )

Rys./Fig. F7(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F7 (a).
Pokazuje on: Wyglєd boczny cygara posobnego zloњonego z 7-miu magnokraftуw typu K6.
It illustrates: A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of six Magnocraft/UFOs type K6. A side view of the entire complex.
(Opublikowany/published: [1/4] - F7(a), [1/3] - F7(a), [1e] - G8(a), [2e] - G8(a), [5/3] - 21(A), [5/4] - G6(a) )

Rys./Fig. F7(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F7 (b).
Pokazuje on: Przekrуj poosiowy cygara posobnego z≥oњonego z 6-ciu magnokraftуw typu K6. To w≥aЬnie takie cygaro eksplodowa≥o w 1178 roku ko≥o Tapanui w Nowej Zelandii - jak to opisane w monografii [5/4].
It illustrates: Axial cross section showing the location of magnetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - F7(b), [1/3] - F7(b), [1e] - G8(b), [2e] - G8(b), [5/3] - 219(B), [5/4] - G6(b) )

Rys./Fig. F8 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F8-1.
Pokazuje on: Cygaro przeciw-sobne z≥oњone z 7 magnokraftуw typu K3.
It illustrates: A double-ended cigar shaped flying complex.
(Opublikowany/published: [1/4] - F8-1, [1/3] - F8(1), [1e] - G9, [2e] - G9 )

Rys./Fig. F8-2(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F8-2 (a).
Pokazuje on: Przekrуj jode≥ki ukazujєcy kooperacjк pкdnikуw w poszczegуlnych wehiku≥ach.
It illustrates: Example of a "fir tree" shaped flying complex. (a) A vertical cross section.
(Opublikowany/published: [1/4] - F8-2(a), [1/3] - F8(2a), [1e] - G10(a), [2e] - G10(a) )

Rys./Fig. F8-2(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F8-2 (b).
Pokazuje on: Widok boczny regularnej jode≥ki (odnotuj њe skala wymiarowa NIE zosta≥a tu zachowana).
It illustrates: Example of a "fir tree" shaped flying complex. (b) A side view.
(Opublikowany/published: [1/4] - F8-2(b), [1/3] - F8(2b), [1e] - G10(b), [2e] - G10(b) )

Rys./Fig. F9(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F9 (a).
Pokazuje on: Zestaw semizespolony w kszta≥cie szpulki.
It illustrates: A very simple semi-attached configuration of K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F9(a), [1/3] - F9(a), [1e] - G11, [2e] - G11 )

Rys./Fig. F9(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F9 (b).
Pokazuje on: Zestaw semizespolony w kszta≥cie paciorkуw.
It illustrates: A "flying necklace" semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F9(b), [1/3] - F9(b), [1e] - G12, [2e] - G12 )

Rys./Fig. F10(gora) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F10 (gora).
Pokazuje on: Wyglєd zewnкtrzny zestawu niezespolonego dwуch magnokraftуw typu K7.
It illustrates: An example of K7 detached configuration. (a) External appearence.
(Opublikowany/published: [1/4] - F10(h), [1/3] - F10(h), [1e] - G13(h), [2e] - G13(h) )

Rys./Fig. F10(dol) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F10 (dol).
Pokazuje on: Przekrуj pionowy przez zestaw niezespolony dwуch magnokraftуw typu K7.
It illustrates: Vertical cross-section shopwing the location of propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - F10(l), [1/3] - F10(l), [1e] - G13(l), [2e] - G13(l) )

Rys./Fig. F11(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F11 (a).
Pokazuje on: Nietoperzyca - duњy statek matka z magnokraftami ma≥ego typu podwieszonymi pod jej pкdnikami bocznymi.
[It illustrates: An example of a carrier platform.
(Opublikowany/published: [1/4] - F11(a), [1/3] - F11(a), [1e] - G14, [2e] - G14 )

Rys./Fig. F11(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F11 (b).
Pokazuje on: Zygzak - platforma noЬna sprzкgniкta z dwуch magnokraftуw tego samego typu K6.
It illustrates: A "zig-zag" carrier configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F11(b), [1/3] - F11(b), [1e] - G15, [2e] - G15 )

Rys./Fig. F12(a) in/w [1/4] [1/3] - Rysunek/Figure F12 (a).
Pokazuje on: Przyk≥ad latajєcych systemуw. (a) Zilustrowana zosta≥a pojedyсcza cela takiego systemu sprzкњona z 16 dyskoidalnych magnokraftуw typu K3.
It illustrates: Examples of flying systems. (a) Shown is a single cell of such a system, coupled from 16 discoidal Magnocraft of K3 type.
(Opublikowany/published: [1/4] - F12(a), [1/3] - F12(a), [1e] - G16(a), [2e] - G16(a) )

Rys./Fig. F12(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F12 (b).
Pokazuje on: Ogromny latajєcy system dyskoidalnych magnokraftуw sprzкњony na kszta≥t "piszcza≥ki". Trudno uwierzyж њe уw latajєcy kszta≥t sprzкњony zosta≥ z wielu wehiku≥уw o kszta≥cie dysku.
It illustrates: Huge flying system of discoidal Magnocraft shaped into "flutes". It is difficult to believe that this complex flying shape is coupled from many Magnocraft shaped like discs.
(Opublikowany/published: [1/4] - F12(b), [1/3] - F12(b), [1e] - G16(b), [2e] - G16(b) )

Rys./Fig. F12(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F12 (c).
Pokazuje on: Latajєcy system w kszta≥cie "plastra miodu". Takњe i taki latajєcy kszta≥t sє w stanie uformowaж sprzкњone ze sobє dyskoidalne magnokrafty.
It illustrates: Flying system shaped as a "honeycomb". Also this flying shape can be formed by coupling together many discoidal Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F12(c), [1/3] - F12(c), [1e] - G16(c), [2e] - G16(c) )

Rys./Fig. F12(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F12 (d).
Pokazuje on: Latajєcy system w kszta≥cie "platformy". Owa prostokєtna latajєca platforma takњe moњe byж uformowana poprzez magnetyczne sprzкgniкcie razem wielu dyskoidalnych magnokraftуw.
It illustrates: Flying system shaped as a "platform". This rectangular flying platform also can be formed through magnetic coupling together discoidal Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F12(d), [1/3] - F12(d), [1e] - G16(d), [2e] - G16(d) )

Rys./Fig. F13 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F13.
Pokazuje on: Pojedyсcze ogniwo latajєcego klustera magnokraftуw, oraz wzуr w zboњu wyk≥adany podczas jego lєdowania.
It illustrates: An example of a flying cluster.
(Opublikowany/published: [1/4] - F13, [1/3] - F13, [1e] - G17 & ~M13(l), [2e] - G17 & ~K11(a-2), [5/4] - G7 )

Rys./Fig. F14_1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F14_1.
Pokazuje on: Zasada sprzкgania dwуch magnokraftуw w locie, zwana "procedurє przez zestaw niezespolony".
It illustrates: Coupling through a detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F14(1), [1/3] - F14-1, [1e] - G18, [2e] - G18 )

Rys./Fig. F14_2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F14_2.
Pokazuje on: Zasada sprzкgania dwуch magnokraftуw w locie zwana "procedurє przez zestaw semizespolony".
It illustrates: Coupling through a semi-attached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F14(2), [1/3] - F14-2, [1e] - G19, [2e] - G19 )

Rys./Fig. F15 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F15.
Pokazuje on: Ilustracja si≥ magnetycznych formowanych w konstrukcji magnokraftu. Kiedy si≥y te zostajє nawzajem zbalansowane warunkiem konstrukcyjnym "n = (D/H - 1)", wуwczas formujє one unikalny "szkielet magnetyczny" jaki nadaje magnokraftowi fizykalnej niezniszczalnoЬci.
It illustrates: Magnetic forces that mutually interact within the physical structure of Magnocraft. When these forces are in equalibrium due to meeting the design condition "n = (D/H - 1)", then they form an unique "magnetic framework" which provides Magnocraft with physical undestructibility.
(Opublikowany/published: [1/4] - F15, [1/3] - F15, [1e] - G20, [2e] - G20 )

Rys./Fig. F16 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F16.
Pokazuje on: Pojedyсcza cela latajєcego systemu magnokraftуw pokazana w widoku z gуry. (W tym przyk≥adzie cela ta sprzкњona jest z magnokraftуw typu K3.) Rysunek ten ujawnia dlaczego Ьrednice "d" i "D" magnokraftуw zwiєzane muszє byж ze sobє Rуwnaniem Pitagorasa.
It illustrates: A top view of one cell of flying systems. (In this example the cell is coupled from Magnocraft type K3.) This drawing illustrates the reason why diameters "d" and "D" in Magnocraft must be mutually bind by Pitagoras Equation.
(Opublikowany/published: [1/4] - F16, [1/3] - F16, [1e] - G21, [2e] - G21, [6/2] - 14 )

Rys./Fig. F17(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F17 (a).
Pokazuje on: Pionowy przekrуj poosiowy przez latajєcy system sprzкgniкty z magnokraftуw typu K3, jaki ilustruje zasadк zazкbiania siк kolnierzy bocznych tych statkуw.
It illustrates: Meshing of flanges in flying systems. (a) K3 type Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F17(a), [1/3] - F17(a), [1e] - G22(a), [2e] - G22(a) )

Rys./Fig. F17(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F17 (b).
Pokazuje on: Pionowy przekrуj poosiowy przez latajєcy system sprzкgniкty z magnokraftуw typu K6. Ilustruje on zasadк zazкbiania siк ko≥nierzy magnokraftуw typu K6.
It illustrates: Two cigar of K6 type mutually mesched.
(Opublikowany/published: [1/4] - F17(b), [1/3] - F17(b), [1e] - G22(b), [2e] - G22(b) )

Rys./Fig. F17(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F17 (c).
Pokazuje on: Pionowy przekrуj poosiowy przez latajєcy system sprzкgniкty z magnokraftуw typu K7. Ilustruje on zasadк zazкbiania siк ko≥nierzy w magnokraftach typu K7 sprzкgniкtych w latajacy system.
It illustrates: two cigar of K7 type mutually mesched.
(Opublikowany/published: [1/4] - F17(c), [1/3] - F17(c), [1e] - G22(c), [2e] - G22(c) )

Rys./Fig. F18 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F18.
Pokazuje on: Zestaw rуwnaс ktуre opisujє kszta≥t i wymiary magnokraftуw poszczegуlnych typуw.
It illustrates: Equations describing shape and dimensions of the Magnocraft of subsequent types.
(Opublikowany/published: [1/4] - F18, [1/3] - F18, [1e] - G23, [2e] - G23 )

Rys./Fig. F19(a_K3) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (a/K3).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K3 z soczewko-kszta≥tnym ko≥nierzem.
It illustrates: Outlines of K3 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is the smallest type K3 of this vehicle with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(a-K3), [1/3] - F19(a-K3), [1e] - G24(K3), [2e] - G24(K3) )

Rys./Fig. F19(a_K4) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (a/K4).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K4 z soczewko-kszta≥tnym ko≥nierzem.
It illustrates: Outlines of K4 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K4 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(a-K4), [1/3] - F19(a-K4), [1e] - G24(K4), [2e] - G24(K4) )

Rys./Fig. F19(a_K5) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (a/K5).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K5 z soczewko-kszta≥tnym ko≥nierzem.
It illustrates: Outlines of K5 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K5 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(a-K5), [1/3] - F19(a-K5), [1e] - G24(K5), [2e] - G24(K5) )

Rys./Fig. F19(a_K6) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (a/K6).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K6 z soczewko-kszta≥tnym ko≥nierzem.
It illustrates: Outlines of K6 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K6 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(a-K6), [1/3] - F19(a-K6), [1e] - G24(K6), [2e] - G24(K6) )

Rys./Fig. F19(b_K7) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (b/K7).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K7 z obrкczo-kszta≥tnym ko≥nierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K7 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K7 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(b-K7), [1/3] - F19(b-K7), [1e] - G24(K7), [2e] - G24(K7) )

Rys./Fig. F19(b_K8) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (b/K8).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K8 z obrкczo-kszta≥tnym ko≥nierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K8 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K8 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(b-K8), [1/3] - F19(b-K8), [1e] - G24(K8), [2e] - G24(K8) )

Rys./Fig. F19(b_K9) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19 (b/K9).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K9 z obrкczo-kszta≥tnym ko≥nierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K9 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is type K9 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(b-K9), [1/3] - F19(b-K9), [1e] - G24(K9), [2e] - G24(K9) )

Rys./Fig. F19(b_K10) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F19(b/K10).
Pokazuje on: Zarys boczny magnokraftu typu K10 z obrкczo-kszta≥tnym ko≥nierzem bocznym.
It illustrates: Outlines of K10 type Magnocraft shown in a side view. Illustrated is the largest type K10 of this vehicle with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F19(b-K10), [1/3] - F19(b-K10), [1e] - G24(K10), [2e] - G24(K10) )

Rys./Fig. F20 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F20.
Pokazuje on: Metody identyfikowania wspу≥czynnika "K" magnokraftu, a tym samym i typu zaobserwowanego wehiku≥u.
It illustrates: Methods of identifying the magnocraft's type.
(Opublikowany/published: [1/4] - F20, [1/3] - F20, [1e] - G25, [2e] - G25 )

Rys./Fig. F21 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F21.
Pokazuje on: Zasada formowania si≥y wyporu magnetycznego ponad rуwnikiem ziemskim.
It illustrates: The principle of forming forces of magnetic buoyancy above the Earth's equator.
(Opublikowany/published: [1/4] - F21, [1/3] - F21, [1e] - F1(a), [2e] - B2 )

Rys./Fig. F22(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F22 (a).
Pokazuje on: Formowanie przez magnokraft rуwnoleњnikowej si≥y napкdowej (tj. si≥y dzia≥ajєcej w kierunkach wschуd-zachуd).
It illustrates: The creation of latitudinal thrust force.
(Opublikowany/published: [1/4] - F22(a), [1/3] - F22(a), [1e] - G26, [2e] - G27 )

Rys./Fig. F22(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F22 (b).
Pokazuje on: Tzw. "regu≥a toczєcej siк kuli" stosowana do wyznaczania kierunku dzi≥ania rуwnoleњnikowej si≥y napкdowej magnokraftu.
It illustrates: The so-called "rolling sphere rule" used for determing the flight direction of a magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F22(b), [1/3] - F22(b), [1e] - G27, [2e] - G27 )

Rys./Fig. F23 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F23.
Pokazuje on: Formowanie momentu obrotowego i pochy≥owego przez napкd magnokraftu.
It illustrates: The counteracting of the magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/4] - F23, [1/3] - F23, [1e] - G28, [2e] - G28 )

Rys./Fig. F24 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F24.
Pokazuje on: Stacjonarne obwody magnetyczne pokazane w magnokrafcie typu K6.
It illustrates: Stationary magnetic circuits in Magnocraft K6 type.
(Opublikowany/published: [1/4] - F24, [1/3] - F24, [1e] - G29, [2e] - G29 )

Rys./Fig. F25(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F25(a).
Pokazuje on: Wirujєce obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 pokazane w przekroju poosiowym.
It illustrates: The spinning circuits of K6 type Magnocraft. (a) The vertical cross-section.
(Opublikowany/published: [1/4] - F25(a), [1/3] - F25(a), [1e] - G30(a), [2e] - G30(a) )

Rys./Fig. F25(bc) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F25 (bc).
Pokazuje on: Widoki boczne wirujєcych obwodуw magnetycznych w magnokrafcie typu K6.
It illustrates: Side view showing magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - F25(b,c), [1/3] - F25(b,c), [1e] - G30(b,c), [2e] - G30(b,c) )

Rys./Fig. F26 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F26.
Pokazuje on: Zasada zamiany pulsуw pola magnetycznego w wir magnetyczny. ObjaЬniona ona zosta≥a na przyk≥adzie magnokraftu typu K3 o n=8 pкdnikach bocznych.
It illustrates: principles involved in converting field pulses from side propulsors into a Magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/4] - F26, [1/3] - F26, [1e] - G31, [2e] - G31 )

Rys./Fig. F27 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F27.
Pokazuje on: Przyk≥ad obrazu jonowego wiru magnetycznego - pokazany na przyk≥adzie stacjonarnego magnokraftu typu K3.
It illustrates: An example of the "ionic picture of a whirl".
(Opublikowany/published: [1/4] - F27, [1/3] - F27, [1e] - G32, [2e] - G32 )

Rys./Fig. F28(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F28 (a).
Pokazuje on: WidzialnoЬж pкdnikуw w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku od spodu.
It illustrates: Visibility of propulsors in K3 type Magnocraft. (a) The upward view.
(Opublikowany/published: [1/4] - F28(a), [1/3] - F28(a), [1e] - G33(a), [2e] - G33(a) )

Rys./Fig. F28(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F28 (b).
Pokazuje on: WidzialnoЬж pкdnikуw w magnokrafcie typu K3 - pokazana w widoku z boku.
It illustrates: Side view of a detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - F28(b), [1/3] - F28(b), [1e] - G33(b), [2e] - G33(b) )

Rys./Fig. F29 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F29.
Pokazuje on: ObjaЬnienie zasady formowania wahlarza pulsуw pola magnetycznego na nocnych fotografiach magnokraftуw.
It illustrates: Multiple images of glowing magnetic circuits formed by a fast moving Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F29, [1/3] - F29, [1e] - G34 & J21, [2e] - G34 & K5/#1, [5/3] - 27(#1), [5/4] - H6(#1) )

Rys./Fig. F30 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F30.
Pokazuje on: System "SUB" uformowany z lamp pozycyjnych magnokraftu.
It illustrates: The SUB system of position lamps in the Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - F30, [1/3] - F30, [1e] - G35, [2e] - G35 )

Rys./Fig. F31 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F31.
Pokazuje on: Zasada odparowywania podziemnych tuneli przez lecєcy magnokraft. (Zdjкcia takich tuneli pokazane sє na rysunku O6 z monografii [1/4].)
It illustrates: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/4] - F31, [1/3] - F31, [1e] - G36, [2e] - G36, [4b] - B3, [5/3] - 29-4, [5/4] - H8/4, [6/2] - 24(4), [7/2] - A5(#4), [8] - E4 )

Rys./Fig. F32 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F32.
Pokazuje on: Formowanie efektu soczewki magnetycznej przez pole magnokraftu. Soczewka taka czyni magnokraft niewidzialnym dla ludzkich oczu i kamer.
It illustrates: The explanation for the magnetic lens effect in ascending Magnocraft/UFOs. It explains why only the outlet from main "twin-chamber capsule" is visible as shown in Figure L5.
(Opublikowany/published: [1/4] - F32, [1/3] - F32, [1e] - G37, [2e] - G37, [5/3] - 22, [5/4] - G4, [6/2] - 16 )

Rys./Fig. F33 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F33.
Pokazuje on: Wp≥yw wysokoЬci zawisania magnokraftu na kszta≥t lєdowiska ktуre ten wehiku≥ uformuje.
It illustrates: Shapes of marks left by a single Magnocraft (depending on the height of hovering).
(Opublikowany/published: [1/4] - F33, [1/3] - F33, [1e] - G38, [2e] - G38, [5/4] - G3, [6/2] - 15, [7/2] - A3(h) )

Rys./Fig. F34 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F34.
Pokazuje on: Lєdowiska dla nisko zawisajєcych magnokraftуw lecєcych w trybie wiru magnetycznego i w trybie bijєcym.
It illustrates: Typical marks in hovering close to the ground.
(Opublikowany/published: [1/4] - F34, [1/3] - F34, [1e] - G39, [2e] - G39 )

Rys./Fig. F35 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F35.
Pokazuje on: Lєdowiko formowane w sytuacji kiedy obwody magnetyczne statku nawracajє wzd≥uњ powierzchni gruntu.
It illustrates: Landings scorched by an inverted Magnocraft with magnetic circuits looping along surface of the ground.
(Opublikowany/published: [1/4] - F35, [1/3] - F35, [1e] - G40, [2e] - G40 )

Rys./Fig. F36 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F36.
Pokazuje on: Wyk≥adanie roЬlinnoЬci obwodami wirujєcymi w powietrzu.
It illustrates: Plants swirled by circuits wehirling in the air.
(Opublikowany/published: [1/4] - F36, [1/3] - F36, [1e] - G41, [2e] - G41 )

Rys./Fig. F37(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F37 (a).
Pokazuje on: Kszta≥t i wymiary lєdowiska w kszta≥cie "czterolistnej koniczynki", uformowanego przez pojedyсczє celк latajєcego systemu. (Zdjкcie takiego lєdowiska pokazano na rusunku O2.)
It illustrates: Landing of a single cell of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/4] - F37(a), [1/3] - F37(a), [1e] - G42(a), [2e] - G42(a) )

Rys./Fig. F37(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F37 (b).
Pokazuje on: Kszta≥t i wymiary lєdowiska platformy latajєcego systemu.
It illustrates: Landing of a "platform" flying system.
(Opublikowany/published: [1/4] - F37(b), [1/3] - F37(b), [1e] - G42(b), [2e] - G42(b) )

Rys./Fig. F37(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F37 (c).
Pokazuje on: Kszta≥t i wymiary lєdowiska kolistego latajєcego systemu.
It illustrates: Landing of a circular flying system.
(Opublikowany/published: [1/4] - F37(c), [1/3] - F37(c), [1e] - G42(c), [2e] - G42(c) )

Rys./Fig. F38 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F38.
Pokazuje on: ZaleњnoЬci matematyczne wystкpujєce pomiкdzy wymiarami krкgуw zboњowych.
It illustrates: Mathematical relationships that exist and can be detected in crop circles.
(Opublikowany/published: [1/4] - F38, [1/3] - F38, [1e] - , [2e] - K12, [5/4] - H12, [6/2] - 29 )

Rys./Fig. F39 (a-K3) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(a-K3).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (a-K3) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym ko≥nierzem bocznym - pokazano typ K3.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K3) Illustrated here is the smallest Magnocraft type K3 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(a-K3), [1/3] - F39(a-K3) )

Rys./Fig. F39 (a-K4) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(a-K4).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (a-K4) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym ko≥nierzem bocznym - pokazano typ K4.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K4) Illustrated here is a medium sized Magnocraft type K4 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(a-K4), [1/3] - F39(a-K4) )

Rys./Fig. F39 (a-K5) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(a-K5).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (a-K5) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym ko≥nierzem bocznym - pokazano typ K5.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K5) Illustrated here is a medium sized Magnocraft type K5 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(a-K5), [1/3] - F39(a-K5) )

Rys./Fig. F39 (a-K6) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(a-K6).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (a-K6) Pomieszczenia w magnokraftach z soczewkowatym ko≥nierzem bocznym - pokazano typ K6.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (a-K6) Illustrated here is quite a large Magnocraft type K6 with a lens-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(a-K6), [1/3] - F39(a-K6) )

Rys./Fig. F39 (b-K7) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(b-K7).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (b-K7) Pomieszczenia w magnokraftach z obrкczowym ko≥nierzem - pokazano typ K7.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K7) Illustrated here is a large Magnocraft type K7 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(b-K7), [1/3] - F39(b-K7) )

Rys./Fig. F39 (b-K8) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(b-K8).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (b-K8) Pomieszczenia w magnokraftach z obrкczowym ko≥nierzem - pokazano typ K8.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K8) Illustrated here is a mother-ship Magnocraft type K8 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39(b-K8), [1/3] - F39(b-K8) )

Rys./Fig. F39 (b-K9) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(b-K9).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (b-K9) Pomieszczenia w magnokraftach z obrкczowym ko≥nierzem - pokazano typ K9.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K9) Illustrated here is a very large Magnocraft type K9 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39b (K9), [1/3] - F39(b-K9) )

Rys./Fig. F39 (b-K10) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure F39(b-K10).
Pokazuje on: Rozk≥ad najwaњniejszych pomieszczeс magnokraftуw. (b-K10) Pomieszczenia w magnokraftach z obrкczowym ko≥nierzem - pokazano typ K10.
It illustrates: The location of most vital compartments in Magnocraft. (b-K10) Illustrated here is the largest Magnocraft type K10 with a cylinder-shaped side flange.
(Opublikowany/published: [1/4] - F39b (K10), [1/3] - F39(b-K10) )

Tab. F2 in/w [1/4] in/w [1/4] [1/4] Tabela F2.
Pokazuje on: ZaleњnoЬж stosunku wymiarуw "D/H" w latajєcych cygarach od wspу≥czynnika K i od liczby wehiku≥уw.
It illustrates: The relationship of dimensions in flying complexes of Magnocraft (K versus D/H).
(Opublikowana/published: [1/4] - Tab. F2, [1/3] - Tab. F2, [1e] - Tab. G2, [2e] - Tab. G2 )


Instrukcje:


CzкЬж #I: Jak zreplikowaж tє stronк w swoim w≥asnym komputerze:

      Dla niektуrych czytelnikуw pracujєcych nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne moњe siк okazaж posiadanie we w≥asnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi uњywanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz pуЯniejsze przeglєdanie tej strony bezpoЬrednio z w≥asnego komputera, a nie z internetu. Wszakњe w przypadku posiadania takiej w≥asnej repliki, nie jest siк juњ zaleњnym od dostкpu do internetu w przypadku kaњdej chкci ponownego zaglєdniкcia do tej strony lub oglєdniкcia czy wydrukowania ktуrejЬ z uњytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie siк niniejszej strony jest takњe wуwczas nieporуwnanie krуtsze niњ czekanie na jej otwarcie siк z internetu. Nie jest teњ wtedy juњ konieczne znoszenie owego potopu najrуњniejszych subtelnych przeszkod, ktуre zdajє siк przeЬladowaж moje strony internetowe niemal tak jakby strony te by≥y celowo sabotaњowane przez jakichЬ z≥oЬliwych "ma≥ych pozielenia≥ych UFOnautуw". Dla tych wiкc czytelnikуw ktуrzy zechcє sporzєdziж sobie replikк niniejszej strony internetowej w swoim w≥asnym komputerze, niniejszym opisujк krok po kroku, jak tego dokonaж. Opis ten wyjaЬnia dok≥adnie jak siк przygotowuje tzw. "Яrуd≥owy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w jкzyku programowania zwanym "HTML", w ktуrym strona ta oryginalnie zosta≥a zaprogramowana. Taki "Яrуd≥owy" duplikat jest na tyle uњyteczny, њe moњe on zostaж potem spoњytkowany dla nauczenia siк jak programowaж i zak≥adaж w≥asne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, њe browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalajє takњe na relatywnie ≥atwe sporzєdzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogє byж uњyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadajє siк one do stopniowego uzupe≥niania ich zawartoЬci o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie siк wiкc z poniњszej instrukcji jak sporzєdzaж takie dok≥adne kopie "Яrуd≥owe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia siк jak programowaж, zak≥adaж, oraz przeglєdaж w≥asne strony internetowe. Oto owa intrukcja postкpowania:
     #0. Gotowa replika Яrуd≥owa? (i to bez banerуw). Jedna ma≥a informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniњej przytoczк dok≥adnє procedurк sporzєdzania sobie samemu Яrуd≥owej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektуrymi adresami podanymi w "Menu 3", taka Яrу≥owa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami Яrуd≥owymi wszystkich jej stron, pracujєcymi linkami, oraz przyk≥adami plikуw z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerуw reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do za≥adowania do Twojego w≥asnego komputera. Wszystko co musisz uczyniж aby jє sobie za≥adowaж, to w "Menu 1" kliknєж na pozycjк "Яrуd≥owa replika tej strony". Sprуbuj to uczyniж, bowiem taka Яrуd≥owa replika byж moњe jest nawet dostкpna pod niniejszym adresem. Kiedy zaЬ taka replika Яrуd≥owa (w ZIP) za≥aduje siк juњ do Twojego komputera, jedyne co naleњy uczyniж to UNZIPowaж jє na Twуj dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrкbny folder, w ktуrym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaЬ w owym nowym folderze zawarte bкdє gotowe do uњycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami Яrу≥owymi stron, oraz po jednym przyk≥adzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treЬci"), oraz pierwszego zdjкcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli bкdzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglєdniкcia u siebie niniejszej strony w dzia≥aniu. Potem jedynie poma≥u dodasz sobie do foldera 14 pozosta≥e ilustracje, zaЬ do folderуw tekstowych teksty pozosta≥ych tomуw. (Odnotuj, њe w przypadku jeЬli masz juњ na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami Яrуd≥owymi, wystarczy abyЬ z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzuca≥ wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego juњ wczeЬniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wrужmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego Яrу≥owej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyж nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten bкdzie zawiera≥ niniejszє stronк internetowє wraz z uњywanymi przez niє ilustracjami, a ewentualnie takњe dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, ktуre ktoЬ zechce zawsze mieж pod rкkє. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz stworzyж nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniєc to w sposуb identyczny jak tworzy siк inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyж nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnкtrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery bкdє zawiera≥y poszczegуlne rodzaje tekstуw i ilustracji ukazywanych za poЬrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderуw (podzbiorуw) wykorzystywanych przez niniejszє stronк internetowє:
           flags - zawiera on szeЬж plikуw o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w ktуrych zawarte sє flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, W≥och, Polski i Anglii uњywane przez niniejszє stronк internetowє oraz strony do niej pokrewne. Pliki te naj≥atwiej uzyskaж poprzez zdobycie dowolnych obrazуw owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz nastкpne przemianowanie nazw tych plikуw na nazwy wskazane powyњej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynaleњne do niniejszej monografii [1/4]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє zarуwno przez niniejszє stronк internetowє, jak i rуwnoczeЬnie przez ca≥y szereg innych moich stron wymagajєcych zilustrowania.
           1_4 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4_pdf - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           1_4_wp5 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie Word Perfect 5.1.
           1_4e - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4e_pdf - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           W celu stworzenia tych pod-folderуw wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz wygenerowaж nim owe podfoldery we wnкtrzu foldera "a_pajak", nadajєc im wskazane powyњej nazwy.
     #3. Zachowaж kod Яrуd≥owy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknєж prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy siк wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Ma≥e menu powinno siк pojawiж, ktуre ma pozycjк "View Source" (tj. "pokaњ Яrуd≥o"). Kliknij na tє pozycjк, tak њe kod Яrуd≥owy tej strony pojawi siк w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w jкzyku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana zosta≥a niniejsza strona.) Kliknij na pozycjк "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcjк "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod Яrуd≥owy ze swojego "Notepad" uњywajєc nazwy pliku "tekst_1_4_1.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaЬ podajєc folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj њe strony wywo≥ywane z niniejszej strony naleњy zachwywaж pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_1_4.htm" dla strony z tekstem monografii (T), "tekst_1_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), oraz "tekst_1_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Innym moim stronom, ktуre rуwnieњ ktoЬ zdecyduje siк zachowaж, naleњy nadawaж przynaleњne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojezycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojкzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachowaж ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kaњdє ilustracjк z tej strony lub ze stron z niє zwiєzanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj њe kaњda ilustracja wskazuje u do≥u ekranu browsera subfolder w jakim musi byж zachowana.)
     #5. Wyswietliж tє stronк w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje siк ona wyЬwietliж w dowolnej chwili we w≥asnym komputerze, poprzez zwyk≥e wycelowanie na plik "tekst_1_4_1.htm" (tj. wycelowanie na kod Яrуd≥owy tej strony) uњywajєc w tym celu "Windows Explorer", oraz nastкpne podwуjne klikniкcie na owym pliku. (Moњna teњ jє wyЬwietliж poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciЬniкcie klawisza "Enter".) Strony zwiєzane z niniejszє hyperlinkami, moњna wyЬwietlaж albo poprzez klikniкcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo teњ poprzez klikniкcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawiж kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML kaњdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim w≥asnym komputerze i WINDOWS XP. Stєd linia ta ma postaж:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w kaњdym komputerze i nie dla kaњdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyЬwietlanie polskich literek. Dlatego jeЬli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyЬwietlane sє jakieЬ "krzaczki", zapewne to oznacza њe w kodzie Яrуd≥owym tej strony powinieneЬ sobie zmieniж ostatni cz≥on owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego sprуbuj w linii tej symbol windows-1250 zmieniж np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzajєc czy kod ten spowoduje poprawne wyЬwietlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnуw", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaЬnione w czкЬci J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwaж banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzajє kody banerуw reklamowych do kodu Яrуd≥owego stron jakie na nich sє wystawiane (czкsto kody tych banerуw reklamowych zawierajє teњ dokuczliwe b≥кdy celowo powprowadzane przez UFOnautуw jakie starajє siк utrudniaж ogladanie moich stron). JeЬli benery te, lub zawarte w nich b≥кdy, kogoЬ wyraЯnie irytujє, wуwczas w kodzie Яrуd≥owym zachowanym we w≥asnym komputerze daje siк je pousuwaж. Aby powycinaж te bannery, naleњy najpierw otworzyж "kod Яrуd≥owy" tej strony uњywajєc np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje siк praktycznie w niemal kaњdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie Яrуd≥owym danej strony naleњy zidentyfikowaж kody tych banerуw (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie Яrуd≥owym i zaczynajєcego siк od "http://...", albo teњ poprzez wypatrzenie komentarza oznakowujєcego poczєtek i koniec bannera i zwykle zaczynajєcego siк od s≥уw "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu ktуry fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten naleњy zwyczajnie wydeletowaж. Warto tutaj zaznaczyж, њe jeЬli ktoЬ zdo≥a siк nauczyж jak znajdowaж i wycinaж takie banery reklamowe, faktycznie nauczy siк rуwnieњ jak przeprogramowywaж istniejєce strony internetowe, czyli jak sporzєdzaж "kody Яrуd≥owe" w≥asnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizowaж swojє replikк tej strony. JeЬli kogoЬ szczegуlnie interesujє opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wуwczas co jakiЬ czas (np. co kilka miesiкcy) warto sprawdzaж w internecie, czy opisy te nie zosta≥y dodatkowo udoskonalone. JeЬli zaЬ siк odkryje, њe internetowa wersja tej strony zosta≥a wyraЯnie udoskonalona, wуwczas tє udoskonalonє wersjє moњna z ≥atwoЬciє zastєpiж posiadanє przez siebie nieco starszє replikк. W tym celu wystarczy nazwк swojej starej repliki poprzedziж np. s≥owem "stara_", a nastкpnie na jej miejsce skopiowaж i zachowaж nowє wersjк tej strony pod oryginalnє nazwє jakє nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wєtpliwoЬci w owym replikowaniu warto zaglєdnєж na odrкbnє stronк w ca≥oЬci poЬwiкconє dok≥adnemu wyjaЬnieniu powyњszej procedury replikowania moich witryn internetowych we w≥asnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2" gdzie wystepuje pod nazwє Replikuj".


CzкЬж #J: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.

If you prefer to read in English click on the flag below
(JeЬli preferujesz czytanie w jкzyku angielskim
kliknij na poniњszє flagк)


English flag
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 2001 rok.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 17 grudnia 2012 roku
(SprawdЯ pod adresami z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz