Statut politycznej partii totalizmu (in English)
Statut politycznej partii totalizmu
(wersja wstępna - dla zainicjowania dyskusji nad tym statutem)
(dwujęzycznie, po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano: 2020/8/23

Najnowsza aktualizacja: #A3


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Polskie tutaj:)

Statut partii totalizmu

Statut partii totalizmu w PDF

Partia totalizmu

Partia totalizmu w PDF

Źródłowa replika tej strony

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Lepsza ludzkość

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](English here:)

Party of totalizm statute

Party of totalizm statute in PDF

Party of totalizm

Party of totalizm in PDF

Source replica of this page

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Better humanity

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostępne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

nirwana.hstn.me

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru

totalizm.pl

energia.sl.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Nowa filozofia totalizmu, oraz wynikająca z niej nowa tzw. "totaliztyczna nauka" (tj. owa nowa nauka zdefiniowana w punkcie #C4 odrębnej strony o nazwie telekinetyka.htm) nauczają nas, że niczego doskonałego NIE daje się stworzyć w jednym błysku czyjegoś geniuszu, a wszystko trzeba mozolnie wypracowywać poprzez nieustanne doskonalenie i usuwanie uprzednio popełnionych błędów. Ta zasada dotyczy też statutu nowej politycznej "partii totalizmu" jaka ma wziąść na swoje barki ogromny ciężar i odpowiedzialność stworzenia od samego początku zupełnie nowego, idealnego ustroju politycznego, jaki ja nazywam "ustrojem nirwany". W przeciwieństwie bowiem do wszelkich dotychczas wdrożonych na Ziemi ustrojów politycznych, włącznie z dzisiejszym kapitalizmem i komunizmem, jakie używają "pieniądze" albo też "strach" dla zmuszania ludzi do wykonywania NIE zawsze zgodnych z przykazaniami i wymaganiami Boga prac i postępowań, ten nowy "ustrój nirwany" będzie motywował ludzi do ochotniczego wykonywania wyłącznie użytecznej i zgodnej z nakazami Boga tzw. "pracy moralnej" używając w tym celu cudowne "narzędzie" jakie Bóg już dawno temu mądrze i dalekowzrocznie wprogramował w duszę i ciało każdego człowieka, a jakim jest nieopisana szczęśliwość nirwany. Wszakże cudowne zjawisko nirwany powoduje, że aby nieprzerwanie przeżywać wprost niemożliwe do wyrażenia słowami uczucie szczęśliwości generowane nirwaną, koniecznym jest wykonywanie szczególnego rodzaju tzw. "pracy moralnej", jaką Bóg obwarował takimi wymogami, iż wykonując ją eliminuje się wszelkie zło które dotychczas wypaczało charaktery indywidualnych ludzi i rujnowało całą ludzkość ponieważ wynikało ze zmuszania do pracy "pieniędzmi" (albo strachem) - które od wieków przez wielu filozofów i myślicieli są opisywane jako najbardziej pierwotne źródło wszelkiego zła na Ziemi. Opisy zasad i mechanizmów owego eliminowania przez szczęśliwość nirwany zła praktycznie wszystkich dotychczas istniejących na Ziemi ustrojów politycznych zawierają punkty #A1 do #A4 ze strony internetowej partia_totalizmu.htm. Aby więc błędnym sposobem wdrażania owego idealnego i uszczęśliwiającego każdego "ustroju nirwany" NIE zniechęcić ludzi do jego zaakceptowania, statut owej "partii totalizmu" musi być tworzony stopniowo i rozważnie przez wszystkich członków partii totalizmu, poprzez nieustanne udoskonalanie i eliminowanie jego uprzednich błędów. Aby jednak jego stopniowe tworzenie mogło zostać rozpoczęte, potrzebny jest jakiś wstępny projekt owego statutu, od którego można rozpocząć jego dyskutowanie i dalsze udoskonalanie. Moja strona internetowa o nazwie partia_totalizmu.htm w swym punkcie #E6 publikowała taki wstępny projekt owego statutu począwszy od 11 stycznia 2006 roku. Ponieważ jednak jej główne opisy poświęcone były wyjaśnianiu "czym" naprawdę ma być ów nowy "ustrój nirwany", oraz "jakie korzyści" ludzie odniosą z jego wprowadzenia w życie, w dniu 2011/11/11 przeniosłem stamtąd wstępny projekt owego statutu do niniejszej strony o nazwie "partia_totalizmu_statut.htm", którą to stronę specjalnie w tym celu wówczas stworzyłem z nadzieją, że publikując w niej ów najbardziej początkowy, a stąd nadal wysoce niedoskonały, statut Partii Totalizmu, poddam go w ten sposób pod powszechną dyskusję i pod dalsze udoskonalanie.Treść tej strony autoryzuje Jan Pajak, czyli badacz Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii": patrz strona http://worldcat.org/identities/ ), który w początkowej części 21 wieku tym wyróżnił się z grona nadal żyjących odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, iż stał się najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach naukowego "hobby" wymuszanego oficjalną dezaprobatą podjętej tematyki badań, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazów którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę.


Część #A: Informacje wprowadzające do niniejszej strony:

      

#A1. Wagę każdej nowej idei najłatwiej ocenić po strachu jaki idea ta budzi wśród jej wrogów i po zaciekłości z jaką wrogowie ci usiłują ją zniszczyć:

       Na początku 2020 roku światowa pandemia koronawirusa pokazała, że Bóg właśnie zesyła na ludzi składową tzw. "kataklizmu przynaglającego" - która jest już ostatnim ostrzeżeniem przed zesłaniem na Ziemię "kataklizmu anihilującego" w formie prognozowanego na mojej stronie internetowej 2030.htm oraz na darmowym filmie z YouTube o tytule Zgłada ludzkości 2030, a także zapowiadanego wieloma przepowiedniami (np. Indian Hopi) tzw. "Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych". Zgodnie z metodami używanymi przez Boga w przypadkach konieczności zesłania takiego "kataklizmu anihilującego", które to metody wykryłem podczas badań jakie prowadzę i jakie opisałem m.in. w punkcie #B5 strony o nazwie seismograph_pl.htm, a także zgodnie z zapowiedziami w Biblii jakie zinterpretowałem m.in. w punktach #T1 i #U1 strony woda.htm jeśli po owym boskim "ostatnim ostrzeżeniu" z 2020 roku, główną składową jakiego stanowi pandemia "koronawirusa", ludzie NIE zmienią drastycznie swoich postępowań, wówczas podczas "Wielkiego Oczyszczenia" jakie w jakiś czas po ostrzeżeniu tym będzie zesłane, z naszej planety zostaną usunięci wszyscy "niszczyciele ziemi". Będąc świadomym powyższego, uznałem iż nadszedł już czas, aby po niemal dekadzie istnienia niniejszej strony zaktualizować ją z uprzedniego jej dyplomatycznetgo i kosmetycznego brzmienia, na całkowicie jawne i bezogródkowe. Wszakże czas dany ludzkości na zmianę swych postępowań stopniowo dobiega już końca, zaś ludzie nadal ignorują ostrzeżenia i nadal trwa owo rozciągające się już na 35-ty z kolei rok, zaciekłe i skryte uniemożliwianie lub utrudniania przez jakąś potężną intytucję upowszechniania po świecie moich wypracowanych i opublikowanych jeszcze w 1985 roku: naukowej Teorii Wszystkiego nazywanej również "Koncept Dipolarnej Grawitacji", a także wynikającej z owej Teorii Wszystkiego mojej filozofii zwanej "Totalizm" (tj. Totalizm pisany przez literę "z" aby odróżniać go od "totalitarianizmu" przez owych wrogów też przemianowanego na nazwę "Totalism" - tyle że pisaną przez literę "s") - po szczegóły patrz punkt #A5 strony totalizm_pl.htm. Ci czytelnicy, którzy znają wyniki moich badań, zapewne doskonale już wiedzą o istnieniu owego trwającego co najmniej 35 lat dobrze zorganizowanego i skrytego obrzydzania, blokowania, ukrywania, sabotażowania, itp., praktycznie wszystkiego co ja stworzylem. Ci zaś co o nim jeszcze NIE wiedzą, mogą sobie poczytać o dowodach na istnienie owego skrytego obrzydzania, blokowania, ukrywania, sabotażowania, itp., z linków podanych na mojej stronie internetowej o nazwie skorowidz.htm - odwiedzając w tym celu opisy linkowane z niej np. hasłem "dowody, że upowszechnianie wyników moich badań jest skrycie i zmyślnie obrzydzane, blokowane, ukrywane, sabotażowane, itp.", albo np. hasłem "jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las".
       Owo obrzydzanie, blokowanie, ukrywanie, sabotażowanie, itp., wyników moich badań, w dzisiejszej nastawionej na eksploatowanie i zyski rzeczywistości wcale NIE może być tanie. Przykładowo, jedynie stworzenie opłacanego przez angielskich podatników filmu z 2014 roku (tj. filmu nakręconego 29 lat po opublikowaniu mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku), o tytule "Teoria Wszystkiego", musiało kosztować miliony. A jedyne co film ten uzyskał, to stworzenie rodzaju "zasłony dymnej" która utrudnia i ukrywa publikowanie mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku pod powszechnie znaną wszystkim ludziom nazwą "Teoria Wszystkiego". Ile zaś pieniędzy na dodatek do tego filmu trzeba było wydać np. na opracowanie programów internetowych jakie z każdego cytatu z moich opracowań ujawnianiego przez wyszukiwarki starannie wycinają i eliminują wszystkie określenia brzmiące Teoria Wszystkiego - tego NIE daje się już nawet estymować. Nie warto też nawet próbować oszacować jak doskonali (a stąd i kosztowni) fachowcy musieli być zatrudnieni aby wypracować i wdrożyć aż tak "wyrafinowane" metody blokowania i "dołowania" mojego dorobku naukowego, jak ukrywanie w internecie informacji iż jestem byłym profesorem z aż czterech zagranicznych uniwersytetów, oraz jak np. nazywanie mnie przez internetowe wyszukiwarki "New Zealand engineer". Chociaż bowiem dla Polaka takie nazywanie NIE wygląda podejrzanie, jednak w języku angielskim słowo "engineer" jest używane do opisania zawodowej nazwy "kierowca lokomotywy kolejowej" (po polsku zwanego "maszynista kolejowy"). Stąd zmyślne nazywanie mnie "New Zealand engineer" faktycznie dla ludzi codziennie mówiących językiem angielskim zawiera i przekazuje znaczenie "kierowca lokomotyw kolejowych z Nowej Zelandii" oraz całkowicie mija się ze znaczeniem używanego w kręgach naukowych (a często też i przeze mnie) tłumaczenia na angielski mojego tytułu naukowego "Dr Eng." (od polskiego "dr inż.") jakie faktycznie nosi angielskojęzyczne znaczenie "doktor inżynierii", a jakiego posiadanie wyraźnie irytuje moich wrogów nawet w ich atakach i wypocianach publikowanych w polskojęzycznym internecie.
       Skoro więc jakaś potężna instytucja o światowym zasięgu i wpływie zdecydowała się podejmować aż takie kroki i koszta aby blokować i sabotażować upowszechnianie po świecie moich światoburczych teorii i idei, oznacza to, że w jej zrozumieniu sytuacji teorie te i idee są ogromnie niebezpieczne dla obecnie istniejących systemów politycznych i struktor władzy. Tym bardziej więc warto z nimi się zapoznawać i popierać ich wdrażanie w życie!!!
       Oczywiście, czytelnik może się zastanawiać, co takiego jest w moich teoriach i ideach, że budzi aż tak wielki strach i aż tak intensywne ataki ich wrogów. Odpowiedź jest prosta. W przeciwieństwie bowiem do obecnego bazowania życia na Ziemi na kłamstwach - zasadniczym z których jest kłamstwo iż jakoby Bóg NIE istnieje, a także na zmuszaniu ludzi do pracy poprzez użycie "pieniędzy", moje teorie i idee propagują zabazowanie życia na Ziemi na darmowych narzędziach i na ochotniczych zasadach, jakie w tym celu Bóg postwarzał u ludzi. I tak np. moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku udowodniła konklusywnie iż Bóg istnieje, oraz wyjaśniła co jest źródłem wiedzy, mocy i nieskończonych możliwości Boga - po szczegóły patrz punkt #A0 z mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm. Z kolei zamiast użycia pieniędzy, strachu i biedy dla zmuszania ludzi do niewolniczej pracy w celu budowania bogactwa i władzy elit jakie ludźmi tymi rządzą, moje teorie i idee propagują możność oparcia życia na Ziemi na ochotniczej tzw. "pracy moralnej" (w znacznej części wyręczanej automatyzację i robotyzacją) dla uzyskania nieopisanego poczucia życiowej szczęśliwości, jakie ja nazwałem "totaliztyczna nirwana" - zaś jakie opisałem na stronie nirvana_pl.htm. Owa "totaliztyczna nirwana" jest bowiem w stanie zastąpić dzisiejsze opłacane pieniędzmi wymuszanie pracy, przez ochotniczą pracę dla dobra bliźnich. To z kolei wyeliminuje z Ziemi większość dzisiejszego zła - którego najbardziej pierwotnym źródłem są właśnie pieniądze. Ponadto naprawi niedoskonałości wszystkich dotychczasowych ustrojów politycznych na Ziemi. Nirwana jest też w stanie wyeliminować znaczną proporcję dzisiejszych chorób - po przykłady patrz punkty #C6 i #D3 ze strony o nazwie nirvana_pl.htm oraz punkt #F11 z innej strony o nazwie soul_proof_pl.htm. Z kolei wymogi zarabiającej na nadejście owej nirwany ochotniczej tzw. "pracy moralnej" powodują, że uzyskanie nirwany będzie tylko możliwe u ludzi, którzy ochotniczo wypełniają opisane w Biblii przykazania i wymogi Boga. Wdrożenie więc w życie moich teorii i idei sprowadziłoby prawdziwą szczęśliwość i dobrobyt na Ziemię, spowodowałoby upadek obecnych elit i hierarchii społecznych, granic i podziałów międzyludzkich, oraz zapoczątkowałoby życie zgodne z zasadami jakie Bóg chce abyśmy ochotniczo, dobrowolnie i zgodnie z daną nam "wolną wolą" sami ustanowili na Ziemi. Innymi słowy, na przekór tego co jakieś potężne instytucje kłamią i wyczyniają w sprawie moich odkryć, teorii i idei, naprawdę warto uczynić wszystko co w naszej mocy, aby w zgodzie z metodami działania Boga, oraz na ochotniczych zasadach, zwolna, przezornie, mądrze i dalekowzrocznie wdrażać na Ziemi to co te moje odkrycia, teorie i idee postulują iż ludzkość powinna uczynić.


#A2. Przygotowanie wdrożenia ustroju nirwany - czyli główny cel tej strony:

       Głównym celem tej strony jest zaprezentowanie, a w ten sposób poddanie pod dyskusję i pod udoskonalanie, wstępnej propozycji statutu dla nowej politycznej "partii totalizmu", jaka wzięłaby na swoje barki trud i odpowiedzialność wdrożenia w życie zaprojektowanego przez Boga nowego, w zamierzeniach "bardzo dobrego" (jeśli nie idealnego) "ustroju nirwany". Innymi słowy, strona ta poddaje pod dyskusję i pod dalsze udoskonalanie wstępną wersję statutu dla zupełnie nowej partii politycznej, która w przeciwieństwie do wszystkich innych dotychczas istniejących na Ziemi partii politycznych opiera swoje działanie na ustaleniu nowej "totaliztycznej nauki", stwierdzającym że wszyscy ludzie są wysoce niedoskonałymi istotami, a także opiera swoje działania na "narzędziu" jakie już dawno temu Bóg wprogramował w duszę każdego człowieka, a jakim jest cudowne zjawisko nirwany uszczęśliwiające każdego kto wykonuje tzw. "pracę moralną". (Odnotuj że wszystkie dotychczasowe ustroje polityczne i wdrażające je partie działały w oparciu o niepisane założenieludzie są doskonałymi istotami, a ponadto jako "narzędzi" zmuszających ludzi do pracy używały "strachu" lub "pieniędzy". Dlatego wszystkie dotychczasowe partie polityczne NIE zawierały wbudowanych w siebie zabezpieczeń które gwarantowałyby że wszystkie wyniki ich działania są chronione przed następstwami wszelkich ludzkich niedoskonałości.) Owo ustalenie "totaliztycznej nauki" stwierdzające iż "ludzie są wysoce niedoskonałymi istotami" powoduje, że jednym z głównych zadań nowej politycznej "partii totalizmu" staje się takie przebudowanie życia, aby każdy uczestnik społeczeństwa miał możność ochotniczego budowania szczęścia i zasobności zarówno dla siebie samego, jak i dla i bliźnich, oraz aby we wszystko wbudowane zostały efektywne zabezpieczenia przed następstwami ludzkich niedoskonałości - tak jak wyjaśniają to dokładniej punkty #A1 do #A4 totaliztycznej strony partia_totalizmu.htm, punkty #A1, #A3 i #E3 totaliztycznej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, oraz totaliztyczna strona o nazwie humanity_pl.htm.


#A3. Zapraszam czytelnika do współpracy w celu usunięcia z naszej planety pierwotnego źródła wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z użycia "pieniędzy" i ich zastąpienia ochotniczym wykonywaniem "pracy moralnej" nagradzanej idealnie zaprojektowaną przez Boga przepotężną szczęśliwością nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii ludzkości epokę ustroju nirwany:

Motto: "Do czasu aż nasza cywilizacja zbuduje Wehikuły Czasu mojego wynalazku nikt z ludzi NIE może zmienić tego co już się stało - jednak może i powinien wyciągać z tego wiedzę i prawdę poczym używać je do udoskonalania przyszłości."

       Czy kiedykolwiek czytelniku zadawałeś sobie pytanie jak wygląda i się czuje dodawanie osobistego wkładu w ogromnie istotne dokonywanie przełomu moralnego - jaki może zmienić losy całego narodu lub nawet ludzkości? Albo dlaczego jedne osoby aktywnie włączają się do zaszczytnego uczestniczenia w tak istotnych wydarzeniach, inne zaś zadowala pozostawianie następnym pokoleniom jedynie produktów swych żołądków? (Wyrażając to samo pytanie innymi słowami: dlaczego jedni ludzie dbają o losy całej ludzkości, inni zaś jedynie o samych siebie?) Jeśli doczytasz niniejszy punkt #A3 do końca, z pewnością na sobie samym doświadczysz odpowiedzi na co najmniej jedno z obu tych pytań. Wszakże punkt ten ponawia zaproszenie jakie oryginalnie wystosowałem do swych czytelników jeszcze w 2006 roku. Zaprasza on bowiem czytelników do współpracy z autorem niniejszej strony we wysiłku wdrożenia "ustroju nirwany" opisywanego w punktach #A1 do #A4 strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, jaki to ustrój odmieniłby nasz świat zastąpieniem obecnych "pieniędzy" - zasiewających tylko zło w używających je ludziach, przez pozytywną moc szczęśliwości nirwany budującą coraz doskonalszych ludzi i lepszą przyszłość. Z kolei ewentualny sukces projektu zastąpienia pieniędzy szczęśliwością nirwany drastycznie zmieniłby losy całej ludzkości. Jednak aby zgłosić swe zaochotniczenie do aż tak zaszczytnego działania, konieczne jest pokonanie niezliczonych oporów w samym sobie i w swym otoczeniu - osobiste zaś doświadczenie procesu tego pokonywania odpowie na co najmniej jedno z obu powyższych pytań. Zważ więc na swe własne odczucia kiedy będziesz czytał niniejszy punkt #A3. Z jednej bowiem strony poznasz wtedy co słyszy wszechwiedzący i wszechmocny Bóg wsłuchujący się w myśli i uczucia każdej osoby. Z drugiej zaś strony moje dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu postępu podpowiadają, że najprawdopodobniej i niniejsze zaproszenie do udziału w dokonaniu przełomu moralnego ponownie okaże się przysłowiowym głosem wołającego na puszczy albo "wołaniem w głuszy". Wszakże przykładowo już przez ponad 20 lat wytyczne jak osiągnąć szczęśliwość nirwany są opisane w moich publikacjach, zaś ja NIE usłyszałem ani o jednym Polaku, który by się pochwalił osiągnięciem tego cudownego stanu (chociaż jest mi wiadomo iż spora proporcja Polaków rujnuje swoje życie aby za "pieniądze" móc kupić sobie chociaż krótkotrwałe odczuwanie mizernej namiastki nirwany jaką daje im zażywanie narkotyków). Podobnie od 2006 roku dostępna jest moja strona partia_totalizmu.htm opisująca zalety i potrzebę wdrożenia "ustroju nirwany" - jednak niemal nikt jej NIE czyta i do dzisiaj nikt ze mną się NIE kontaktował w sprawie opisanego na niej moralnie przełomowego ustroju. Niemniej chociaż doskonale zdaję sobie sprawę iż przełom jaki tu postuluję zapewne będzie kolejną "przegraną bitwą" mojej nieustającej walki o lepszą przyszłość ludzi, skoro dobro bliźnich wymaga aby ktoś miał odwagę stanięcia do skazanych na przegraną pierwszych bitew w imię lepszej przyszłości, to z braku innych osób gotowych do poświęceń, niech to ponownie będę ja. Wszakże logika podpowiada, że nic tak w przyszłości NIE nakłoni do podjęcia odnowy i udoskonaleń, jak właśnie pamięć bitwy jaka starała się uchronić bliźnich od zagłady, a jaka została przegrana z powodu braku poparcia od owych bliźnich. Przejdźmy więc teraz do poznania tego co najważniejsze w sprawach owego zaochotniczenia do zastąpienia pieniędzy nirwaną oraz do ustanowienia w Polsce pierwszego na Ziemi "ustroju nirwany".
       Ci z czytelników, którzy śledzą co wokół nich się dzieje, zapewne już odnotowali iż "coś jest NIE tak". Coraz częstrze trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami, tornada, huragany, pożary lasów i całych miejscowości, śnieżyce, gradobicia, powodzie, mrozy, krwawe kolory nieba i wód, szarańcza, itd., itp. Przyłapywana od wielu już lat na okłamywaniu ludzkości obecna "oficjalna nauka ateistyczna" nadal dzierżąca absolutny monopol na badania i na edukację, a także utrzymujące jej monopol coraz bardziej skorumpowane elity rządzące niektórymi krajami, wmawiają nam iż wszystko to jest wynikiem jedynie "ocieplania się klimatu". Z kolei szalejąca po świecie od początka 2020 roku pandemia koronawirusa, zgodnie z ową oficjalną nauką ateistyczną ma być jedynie przypadkiem, zbiegiem okoliczności, albo niezamówioną składową czyjegoś jadłospisu. Tymczasem Biblia od tysięcy już lat przepowiada, że nadejście takich właśnie zdarzeń jest oznaką narastającego boskiego gniewu i kary za coraz częstrze i nachalniejsze łamanie przez ludzi przykazań i wymagań Boga, za szerzące się kłamstwa i niemoralność, za wyniszczanie natury, za odwracanie się tyłem do Boga i do bliźniego, itp. Tyle tylko, że sposób wymierzania boskich kar od długiego już czasu przestrzega zasady NIE łamania sobą "wolnej woli" ludzi. Stąd w zdarzenia realizujące to wymierzanie kar zawsze wpisywane są co najmniej trzy odmienne zestawy materiału dowodowego opisywane szerzej w punkcie #C2 mojej strony intenetowej o nazwie tornado_pl.htm. Ponieważ owe zestawy materiału dowodowego typowo obejmują też, między innymi, działanie "ślepej natury" oraz działania lub zachowania ludzi, osoby o ateistycznych inklinacjach (np. większosć dzisiejszych zawodowych naukowców) to co obecnie się dzieje zwykle tłumaczą NIE jako wymierzanie boskiej sprawiedliwości tym z ludzi którzy na karę uprzednio sobie zasłużyli, a tłumaczą albo jako "przypadki", albo też jako powodowane przez ludzi np. ocieplanie się klimatu Ziemi. Po więcej szczegółów na temat tego co obecnie dotyka ludzi albo oglądnij półgodzinny film o tytule "Zagłada Ludzkości 2030" linkowany poniżej jako "Film #A3c" i dostępny za darmo pod adresem youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8, albo też poczytaj punkty #T1, #T2 i #U1 mojej strony woda.htm lub poczytaj całą moją stronę internetową o nazwie 2030.htm czy też "część #H" (szczególnie zaś punkty #H1 i #H3) z mojej strony przepowiednie.htm - jaka między innymi omawia przepowiednie Indian Hopi z USA, którzy ów gniew Boga i już zaczynające się wymierzanie ludziom boskiej kary nazywają "Wielkie Oczyszczenie Ludzkości" albo "Trzeci Wielki Wstrząs".
       Jeśli ktoś uważnie przyglądnie się obecnie zachodzącym zdarzeniom na Ziemi, wówczas jest w stanie odnotować iż zawierają nałożony na nie przez wszechmogącego Boga zarówno materiał dowodowy obecności w nich składowej "ślepa natura", jak i materiał dowodowy obecności ich składowej "boska kara". Przykładowo, ich składowa "ślepa natura" objawia się w formie logicznych związków "przyczynowo-skutkowych" jakie wiążą te zjawiska natury z ludzkimi działaniami lub zachowaniami, albo też z prawami i zasadami działania natury. Z kolei ich składowa "boska kara" najklarowniej jest dokumentowana owymi nielicznymi wyjątkami, które kara ta ominęła, a które po precyzyjniejszym zbadaniu zgodnym z tym co wyjaśnia punkt #B3 z mojej strony internetowej o nazwie portfolio_pl.htm (lub co wyjaśnia wpis #272 do blogów totalizmu), okazują się być wyjątkami, które na boską karę NIE zasłużyły swoimi uprzednimi postępowaniami cechującymi się zgodnością z przykazaniami Boga podanymi w treści Biblii (tj. postępowaniami aprobowanymi przez Biblię zaś przez totalizm definiowanymi jako "moralne"). I tak przykładowo, jeśli gdzieś uderzy tornado lub duży pożar, czasami z kilku stojących obok siebie domów jeden wyjątek pozostaje NIE tknięty, inne zaś są dokumentnie niszczone. Jeśli w osiedle uderza cała fala zniszczeń, zwykle okazuje się, że stojący tam kościół jednak ocalał (choć typowo w filmowych wiadomościach raportujących dane zdarzenie będzie unikane pokazanie tego kościoła stojącego nietkniętym wśród ruin - po przykłady patrz (2) z punktu #B2 mojej strony internetowej o nazwie seismograph_pl.htm). Kiedy w 2020 roku "koronawirus" uderzał w kraje świata, najwięcej śmierci i problemów powodował on w krajach obciążonych albo niechcianą karmą swej relatywnie niedawnej historii albo też niezgodnym z nakazami Biblii niedawnym postępowaniem. Itd., itp.
       Na szczęście autor tej strony internetowej (tj. ja - dr inż. Jan Pająk) jest pierwszym i nadal jednym na świecie badaczem, który w 2007 roku opracował i opublikował praktycznie niepodważalny formalny dowód naukowy na istnienie Boga przeprowadzony metodą logiki matematycznej - wcześniej zaś opublikował kilka innych dowodów formalnych na istnienie Boga przeprowadzonych innymi metodami. (Ów dowód używający logiki matematycznej jest opublikowany i dyskutowany w punktach #G2 i #G3 strony internetowej o nazwie god_proof_pl.htm.) Pomimo furii naiwnego i ignoranckiego krytykanctwa oraz niezdarnych zaprzeczeń, nikt dowodu tego ani NIE był w stanie równie formalnie i naukowo obalić, ani nawet nie zdołał formalnie go podważyć. Jego moc jest niezachwianie obowiązująca. Ponadto autor tej strony z pomocą swej także pierwszej w świecie i nadal jedynej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji - a opisywanej, między innymi, na stronie internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm), wyjaśnił charakterystykę "Świata Wirtualnego" w którym Bóg rezyduje, zdefiniował hardwarową i softwarową składową Boga (np. zdefiniowal ów ogromny samoświadomy program zawarty pamięci "boskiego hardware" czyli w przeciw-materii - jaki to progam chrześcijaństwo nazywa "Duchem Świętym"), opisał skąd się biorą moce i możliwości Boga, oraz zbadał i opublikował sporo metod i zasad działania Boga (np. opisał wcześniej wspominaną zasadę, że obecnie Bóg tak działa aby nigdy NIE łamać "wolnej woli" ludzi). Konsekwentnie, po zgromadzeniu na temat Boga wiedzy aż tak szerokiej i bazującej zarówno na rzeczowych i obiektywnych badaniach jak i na empirycznym oraz teoretycznym materiale dowodowym, autor uważa za wysoce kłamliwe, prymitywne i szkodliwe dla ludzi stanowisko "oficjalnej nauki ateistycznej", implikujące że Boga jakoby NIE ma, oraz że kataklizmiczne zjawiska jakie obecnie obserwujemy na Ziemi są jedynie działaniem ocieplania się klimatu naszej planety lub zbiegami przypadków (a stąd zawierają jedynie składową "ślepa natura" i NIE zawierają wpisanej w nie w sposób NIE łamiący niczyjej "wolnej woli" w/w składowej "boska kara"). Wszakże zarówno zwykła logika, jak i używane podczas drugiej wojny światowej przysłowie stwierdzające iż "w okopach nie ma ateistów" (po angielsku: "there are no atheists in foxholes"), podpowiadają, że choćby tylko zdrowa ostrożność powinna nakłaniać nawet ateistów aby to co się obecnie na świecie dzieje uznawali za zawierające zarówno składową "ślepa natura", jak i składową "gniew Boga i boska kara", poczym starali się tak zmienić swoje postępowania, aby wiedzą fizykalną przeciwdziałać następstwom działania składowej "ślepa natura" a jednocześnie wiedzą duchową wybłagać u Boga zmniejszenie lub nawet zaniechanie serwowania następstw owego gniewu i kary Boga. (Znamy bowiem zasadę Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami.) Przecież w świetle istnienia przez nikogo NIE podważonego (chociaż nadal blokowanego przed upowszechnieniem) mojego formalnego dowodu na istnienie Boga, to co na bazie kłamliwych stwierdzeń "oficjalnej nauki ateistycznej" powtarzają i czynią elity większości dzisiejszych krajów, wyprasza wyzwolenie reakcji na arogancję (np. z tego co odnotowałem w marcu 2020 roku, z całego dużego świata jedynie Gruzja oficjalnie uznała koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga). Nie powinno więc nikogo dziwić, że ja postępuję samemu, oraz że czytelnikowi też tak postępować doradzam, jak w sprawie zapowiedzianego zesłania kary na miasto Niniwa, wysoce symbolicznie Biblia ujawniła to w wersetach 3:4-10 z "Księgi Jonasza" iż spowodowało to odwołanie owej kary. (Poznaj też powody zesłania owej kary na Niniwa, opisane m.in. w wersetach 10:1-19 z "Księgi Izajasza".) Znaczy, doradzam aby podjąć opisane w niniejszym punkcie #A3 energiczne kroki przekonujące Boga o swym żalu, pokucie, oraz o już podjętym aktywnym wysiłku poprawy - np. poprzez dołożenie swego osobistego wkładu w dokonanie moralnego przełomu działaniami już podjętego wysiłku wdrażania "ustroju nirwany". Iż podjęcie takich aktywnych kroków zawiera w sobie potencjał zmniejszenia lub oddalenia zagłady oraz uratowania podejmującego, utwierdza prosta logika i odpowiedź jaką każdy może sam sobie udzielić na hipotetyczne pytanie: "czy będąc na miejscu wszechmogącego Boga i dokonując wyboru kto ma przeżyć a kto już być wyeliminowany, mając wybór pomiędzy miliardami aroganckich ludzi których motywacje koncentrują się wyłącznie na pieniądzach i na osobistych korzyściach, a kimś ogromnie rzadkim kto mimo swych ludzkich niedoskonałości ciągle potrafił zdobyć się na wykazanie skruchy i na pierwszym miejscu postawił dobro bliźnich - kogo z tych dwóch kategorii ludzi byś wybrał?" Wszakże eliminujący pieniądze "ustrój nirwany" reprezentuje najistotniejsze faktyczne działanie jakie przy dzisiejszym poziomie wiedzy i moralności w naszej obecnej sytuacji daje się podjąć aby drastycznie i trwale zmienić na zgodniejsze z Biblią i z przykazaniami Boga całość dalszych postępowań ludzkości. Przecież przez tak długo aż pieniądze eskalujące wszelkie odmiany zła na Ziemi NIE zostaną wyeliminowane z użycia, będą one popychały całą naszą cywilizację do powtarzalnego ściągania na siebie najróżniejszych kataklizmów i zagład, a jednocześnie będą uniemożliwiały aby nieustający upadek moralny ludzi był zamieniony we wzrost i samoudoskonalanie. Tymczasem na przekór iż większość dzisiejszych "wielbicieli telewizora" unika uczynienia czegokolwiek co powinni, gdyż wierzą iż "zawsze jakoś to tam będzie", prawda jest taka, że kiedy cierpliwość Boga ulegnie wyczerpaniu ponieważ ludzie uparcie trwają w swej niepoprawności i pomimo licznych upomnień NIE podjęli niezbędnego przełomu moralnego w swych postępowaniach, wówczas owo od dawna zapowiadane "Wielkie Oczyszczanie lat 2030-tych" nieodwołalnie nadejdzie, zaś prawdopodobnie 99.9% ludności dzisiejszego świata zniknie z powierzchni naszej planety. Wszakże aby przetrwać światową zagładę, NIE wystarczy dbać wyłącznie o interesy siebie samego - tak jak to czyni ogromna większość powypaczanych przez pieniądze dzisiejszych ludzi, a trzeba udowodnić Bogu iż nosi się w sercu dobro wszystkich bliźnich. Ci więc, którym dane będzie przetrwać, zgodnie z pradawną przepowiednią "będą całowali ziemię kiedy zobaczą na niej ślady innego człowieka".
       Jako osoba, która zgromadziła szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracując jako były profesor uniwersytecki (obecnie na emeryturze) wykładający aż dwie odmienne dyscypliny, a także która jest jednym z owych bardzo rzadko pojawiających się badaczy, jacy praktycznie opanowali umiejętność poprawnego prognozowania przyszłości (po przykłady tej umiejętności patrz punkty #J4.1 do #J4.6 strony propulsion_pl.htm lub patrz darmowy film z YouTube o tytule Napędy Przyszłości omawiany poniżej w podpisach pod "Film #A3a" i "Film #A3b"), ja nadal badam następstwa zbliżającego się upadku naszej obecnej cywilizacji i prognozuję jak ludzie będą żyć kiedy upadek ten przeminie. Niestety, z powodu swego podeszłego wieku oraz chronicznego braku czasu, NIE wszystkie obszary owych badań jestem w stanie realizować samotnie. Dlatego niniejszym zapraszam czytelnika do współpracy i do udzielenia mi pomocy przy wprowadzaniu najważniejszego przełomu w historii ludzkości. Mianowicie, ponieważ badam przyszłe zastąpienie obecnych "pieniędzy" przez znacznie moralniejszą i potężniejszą niż "pieniądze" nagrodę za wykonaną pracę - którym to zastąpnieniem pieniędzy w świetle moich badań powinno być zjawisko szczęśliwości nirwany idealnie zaprojektowanej przez Boga, zapraszam czytelnika do współpracy ze mną w przełomowej dla ludzi sprawie całkowitego pozbycia się "pieniędzy" z użycia - a zatem także w sprawie pozbycia się tego ogromu zła jakie "pieniądze" wyrządzają na Ziemi. (Wszakże pieniądze zwiększają wyzysk, bezrobocie, inflację, podatki, korupcję, niesprawiedliwość społeczną, bezdomność, nałogi, bezbożność, niemoralność, przestępczość, pogłębiają przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, oddalają naukę od prawdy, indukują oficjalne kłamanie, wojny, dyskryminację, kryzysy ekonomiczne i energetyczne, szybsze wyczerpywanie się surowców, braki wody pitnej i żywności, wzrost zachorowań i coraz większy brak lekarstw które naprawdę leczą, zanieczyszczanie naturalnego środowiska, wymieranie zwierząt, nagrzewanie klimatu, itd., itp.) Najważniejszym przedmiotem naszej ewentualnej współpracy mogłoby być wzięcie udziału w eksperymencie, który zaprojektowałem, a który zweryfikowałby wytyczne jakie kiedyś opracowałem dla tych z ludzi co zechcą zapracować sobie na osiągnięcie szczęśliwości "nirwany". Jednak istnieją też inne przedmioty ewentualnej współpracy, jakie opisałem w dalszej części tego punktu #A3, a jakie służą uwolnieniu mocy i działania "szczęśliwości nirwany" z dotychczasowych więzów oraz z blokowania i ukrywania wiedzy na jej temat. Wszakże moc ta jest aż tak potężna, że w przyszłości z łatwością jest ona w stanie zastąpić obecne "pieniądze".
       Głównym celem eksperymentu który zaprojektowałem, jest dokonanie przełomu w ludzkich postępowaniach, najpierw (a) poprzez opracowanie prostych w użyciu, jednak efektywnie działających w praktyce wytycznych uczących jak zwykli ludzie mogą empirycznie wypracować dla siebie ową "szczęśliwość nirwany" poprzez wykonywanie swej normalnej pracy fizycznej w sposób który spełnia wymagania tzw. "pracy moralnej", potem zaś (b) poprzez opublikowanie poświadczeń i przykładów kilku osób które faktycznie zapracowały sobie na nirwanę. Owe wytyczne i poświadczenia byłyby potem udostępniane dla wszystkich zainteresowanych np. w formie strony internetowej lub małej broszurki, albo w krótkim filmie dostępnym na YouTube. (Odnotuj, że wypracowanie takich wytycznych i poświadczeń pozwoliłoby na szybki i niemożliwy do "spieniężania" przez elity wzrost poziomu szczęśliwości u niemal wszystkich pracujących fizycznie zwykłych ludzi na całym świecie, zaś właśnie z tego powodu ani dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", ani dzisiejsze elity, dobrowolnie NIE przyłączą się do realizacji tego głównego celu, a stąd realizacja ta powinna być podejmowana bez oczekiwania na ich oficjalną zgodę i udział.) Mam nadzieję, że znajdujesz się czytelniku w sytuacji osobistej pozwalającej abyś jak najszybciej mógł rozpocząć taką współpracę realizowaną na odległość (typowo poprzez e-mail - po mój adres emailowy patrz punkt #L3 strony internetowej pajak_jan.htm) pomiędzy albo tylko mną i czytelnikiem, albo nawet jeszcze lepiej, pomiędzy mną i instytucją, organizacją, rodziną, lub grupą przyjaciół jaką czytelnik reprezentuje - jeśli za zgodą wszystkich uczestników czytelnik zdoła włączyć całą swą instytucję, organizację, rodzinę, itp., do realizacji tego historycznie przełomowego eksperymentu moralnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego i cywilizacyjnego.
       Aby jednak mógł zostać osiągnięty ten główny cel, czyli historyczny przełom w zasadach inspirowania ludzi do ochotniczego wykonywania użytecznej "pracy moralnej" w celu podtrzymywania swej "szczęśliwości nirwany" (zamiast zmuszania ich do niewolniczej pracy za pomocą "pieniędzy"), najpierw konieczne jest dokonanie aż całego szeregu przełomów cząstkowych - do osiągania poszczególnych z których może się przyczynić praktycznie każda indywidualna osoba, a także każda instytucja, partia, społeczność, kraj, itp. Wyszczególmy więc teraz najbardziej nadrzędne i niezbędne cele i osiągane nimi przełomy cząstkowe, jakie składają się na niniejszy eksperyment. Obejmują one co najmniej:
(1) Opracowanie instrukcji osiągania "szczęśliwości nirwany" - czyli opracowanie prostych, ale skutecznych wytycznych opisujących jak praktycznie każda osoba może wypracować nirwanę poprzez ciężką pracę fizyczną [gfh], która spełnia wszystkie nałożone na nią wymagania moralne i dlatego którą nazwałem "pracą moralną". Instrukcja taka wprawdzie już od około 20 lat jest zawarta w moich publikacjach - po jej przykład patrz punkty #D3, #D2 i #C6 strony nirvana_pl.htm. Jednak osądzając po braku osób, którzy by mi raportowali iż z niej z sukcesem skorzystali, wymaga ona przeredagowania. Ponadto narazie osobiście ani NIE nadzorowałem, ani NIE sprawdziłem, nawet jednej osoby, która zgodnie z nią by osiągnęła szczęśliwość nirwany - chociaż w internecie natknąłem się już na czyjś opis, iż bazując na moich publikacjach ktoś faktycznie zdołał osiągnąć szczęśliwość nirwany.
(2) Przygotowanie i opublikowanie poręcznej instrukcji osiągania stanu nirwany przez dowolną osobę - w jakiej zawarte byłyby owe już opracowane proste ale skuteczne wytyczne. Instrukcja taka powinna być prosta w użyciu, klarownie zaprezentowana, udowodniona jako efektywna w działaniu, oraz już sprawdzona na kilku faktycznych użytkownikach którzy korzystając z niej sami poosiągali już nirwanę.
(3) Sprawdzenie na kilku osobach żyjących i pracujących w odmiennych od siebie warunkach, oraz ewentualne potwierdzenie, czy spełnianie tego samego zestawu wytycznych osiągania nirwany faktycznie dla wszystkich z nich będzie działało w praktyce - czyli próba ustalenia, spełnianie których z wymagań "pracy moralnej" jest najbardziej istotne dla osiągnania nirwany. Jednym słowem próba odpowiedzi na pytanie "dlaczego na bliskiej do natury tropikalnej wyspie Borneo, ja relatywnie szybko i łatwo osiągnąłem nirwanę oraz bez problemów utrzymywałem ją przez okres około 9 miesięcy, jednak wykonując w Nowej Zelandii tę samą co na Borneo 'pracę moralną', nirwany tej NIE potrafiłem już w sobie utrzymać?" Na bazie empirycznych doświadczeń wręcz zmysłowego odczuwania szczególnie niskiego poziomu "energii moralnej" w NZ, jakie to odczuwanie opisałem m.in. w końcowym paragrafie punktu #E1 ze strony o nazwie newzealand_visit_pl.htm ja osobiście wierzę, że powodem mojej niemożności osiągania nirwany w NZ jest zbyt raptowne rozpraszanie mojej "energii moralnej" powodowane nadmiernie niskim średnim poziomem energii moralnej w otaczającym społeczeństwie. Ten mój wniosek zdaje się też być potwierdzany przez panującą w NZ jedną z najwyższych w świecie częstotliwości depresji i smobójstw (wszakże przyczynami depresji i samobójstw jest właśnie brak "energii moralnej" - co szerzej wyjaśniają opisy z punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm).
(4) Stworzenie grupy kilku indywidualnych osób, które potrafiłyby trwale utrzymywać się w stanie nirwany, a stąd które mogłyby zacząć służyć jako "przykład do naśladowania" dla wielu innych osób. Osoby te mogłyby także stać się obiektami badań wpływu nirwany na stan osób jakie ją przeżywają. Przykładowo, z moich osobistych przeżyć zdaje się wynikać, że przeżywanie nirwany chroni daną osobę przed zainfektowaniem się wirusami lub bakteriami dowolnej choroby - ja wszakże mieszkając na pełnym tropikalnych chorób Borneo NIE odnotowałem zainfektowania się żadną chorobą w czasach kiedy przeżywałem nirwanę, chociaż w innych czasach jestem raczej chorowitą osobą bez przerwy doznającą najróżniejszych dolegliwości zdrowotnych. Ponadto, wiadomo iż czyjeś zapracowanie na nirwanę jest dowodem i znakiem, iż osoba taka w tym co czyni postępuje pedantycznie moralnie - stąd jako taka jest ona chroniona przez Boga od doznawania najróżniejszych nieszczęść i wypadków jakie mogą prześladować inne osoby, a ponadto obficie wynagradzana po upływie tzw. czasu zwrotu).
(5) Dokonywana na kilku osobach, które już osiągnęły nirwanę, praktyczna weryfikacja różnych danych liczbowych zebranych podczas moich własnych badań nad nirwaną. Przykładowo, weryfikacja ilości "pracy moralnej" w [gfh] potrzebnej do osiągnięcia stanu nirwany - tj. wielkości takich jak: E, Emax, Enirvana, µ, itp.
(6) Eksperyment sprawdzenia w praktyce czy młode i fizycznie sprawne osoby są w stanie wypracować dla siebie zjawisko nirwany podczas wykonywania ich normalnej (fizycznej) pracy zawodowej - jeśli rygorystycznie spełniają dla niej wymagania "pracy moralnej". Sprawdzenie to można uzyskać m.in. poprzez dopomożenie kilku osobom, np. czytelnikowi, lub komuś innemu z otoczenia czytelnika, aby empirycznie zapracowały sobie na nirwanę swą fizyczną pracą zawodową. (Z moich doświadczeń wynika, że nirwanę najłatwiej pracą zawodową osiągają pielęgniarki - jeśli wykonują tą pracę z właściwą motywacją i nastawieniem na dobro bliźnich, a nie na własną wygodę i zarobek.) W wyniku zaś tego eksperymentu uzyskałoby się sprawdzenie w praktyce jak poprawne są wytyczne i dane, które mam nadzieję w wyniku opisywanej tu współpracy zostaną przeredagowane i opublikowane w formę prostej ale efektywnej instrukcji.
(7) Dalekowzroczne, mądre i przezorne dopracowanie szczegółów przytoczonego poniżej "statutu Partii Totalizmu" - celem stworzenia jakiej będzie wdrożenie "ustroju nirwany". Wszkże statut ten narazie jest wstępny i stworzony wyłącznie do podjęcia jego udoskonaleń.
(8) Zorganizowanie (lub sfinansowanie) Partii Totalizmu. To działanie wymaga już zbiorowej akcji większych grup osób, instytucji, partii politycznych, lub nawet całych krajów. (Przykładowo, jakaś już istniejąca partia polityczna mogłaby przemianować swoją nazwę na "Partia Totalizmu", oraz adoptować opracowywany zbiorowym wysiłkiem statut jakiego wstępną wersję prezentuję poniżej.) Na szczęście, podjęcie tego wysiłku będzie też wiadomością wysyłaną Bogu przez daną grupę ludzi, iż drastycznie zmieniają oni swoje postępowanie, a stąd że dla dobra przyszłych pokoleń warto uchronić ich od nadchodzącego "Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych" i dopomóc w osiągnięciu sukcesu wdrożenia "ustroju nirwany".
(9) Wypracowanie mądrej i dalekowzrocznej wizji oraz szczegółowego planu jak Partia Totalizmu powinna rozpocząć i potem stopniowo przeprowadzać wdrażanie w życie "ustroju nirwany". Wszakże sam fakt iż Bóg stworzył i udostępnił do użytku ludzi tak doskonałe narzędzie jak szczęśliwość nirwany wcale NIE oznacza iż kilku niedoskonałych i niekompetentnych albo wręcz głupich ludzi NIE potrafiłoby "sfuszerować" wdrażania w życie "ustroju nirwany". Jednocześnie z doświadczeń i błędów wdrażania np. komunizmu już doskonale pamiętamy, że zbyt grubiańskie, nieprzemyślane, przymuszane i niedemokratyczne wdrażanie nowego ustroju może zniechęcić do tego ustroju ludność danego kraju lub nawet całego świata. Z drugiej strony cechy i zalety "ustroju nirwany" zapowiadają, że jeśli jego wdrażanie zostanie mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowane oraz demokratycznie-przeprowadzone, wówczas z pewnością ustrój ten stopniowo wytworzy przyszły "raj na Ziemi".
       Moją inspiracją i motywacją do przedstawienia tej propozycji współpracy jest fakt osobistego doświadczenia "szczęśliwości nirwany" trwającej przez około 9 miesięcy i dokładnie w owym czasie przebadanej na sobie samym. Chociaż też podczas swoich badań opracowałem swego rodzaju "wytyczne dla innych ludzi, jak mogą osiągać szczęśliwość nirwany", jak dotąd skuteczność tych wytycznych NIE była testowana na innych ludziach, którzy osiągnęliby nirwanę pod moim nadzorem i weryfikacją - aczkolwiek znalazłem w Internecie przypadek, gdy ktoś (niestety mi nieznany) twierdzi, że osiągnął nirwanę korzystając z wersji moich wytycznych, które dla niego działały. Mam zatem nadzieję, że w proponowanej tu współpracy moje wytyczne mogą zostać przetestowane na kilku innych osobach - najlepiej na czytelnikach którzy ochotniczo zgłoszą się do urzeczywistnienia opisywanego tu przełomu, lub na osobach najbadziej dopasowanych do wymogów "pracy moralnej" - jakie będą wybrane spośród ich znajomych lub członków rodziny, którzy już pracują fizycznie np. w jakimś gospodarstwie rolnym lub w innym rodzaju ciężkiej pracy o naturze fizycznej.
       Teraz trochę historii aby wyjaśnić czytelnikowi co stworzyło naukowe fundamenty, pulę wiedzy, komptencje, oraz osobiste doświadczenie dla moich badań nad szczęśliwością nirwany. I tak, jestem byłym profesorem, który wykładał dwie odmienne dyscypliny, a mianowicie Inżynierię Mechaniczną oraz Nauki Komputerowe, na czterech uniwersytetach z czterech różnych krajów na świecie (takich jak Cypr Północny, Malezja, Borneo i Korea Południowa - zobacz czytelniku informacje na mój temat, które możesz znaleźć w Google, np. pod adresem https://www.google.com/search?q=jan+pajak). Ponadto, urodziłem się, wykształciłem, pracowałem i mieszkałem w komunistycznej Polsce przez 36 lat, poczym wyemigrowałem do kapitalistycznej Nowej Zelandii w której pracowałem i mieszkałem aż do czasu swego bezrobocia spowodowanego ekonomiczną depresją NZ, zaś po 7-letnich wędrówkach po świecie "za chlebem", do której powróciłem i obecnie w niej żyję z emerytury - jaki to przebieg mojego losu pozwolił mi dobrze poznać wady i zalety życia w obu tych odmiennych systemach politycznych. (Proszę zwrócić uwagę, że Bóg tak mądrze stworzył nasz świat fizyczny, że nie istnieje nic, co miałoby tylko same wady lub tylko same zalety.) Podczas ostatniego etapu mojej profesury na "University Malaysia Sarawak" z tropikalnej wyspy Borneo, w trakcie badania na sobie samym wyników ciężkiej pracy fizycznej z pedantycznie moralnymi intencjami i wewnętrznym nastawieniem, znaczy, wykonywania pracy, którą później nazwałem "praca moralna", nieoczekiwanie doświadczyłem stanu nieopisanej szczęśliwości na niezwykle wysokim poziomie, utrzymanie którego u siebie wykonywaniem tej samej "pracy moralnej" następnie udało mi się kontynuować nieprzerwanie przez około 9 miesięcy i który później zidentyfikowałem jako celowo zapracowaną "nirwanę" jaka się pojawia kiedy jesteśmy jeszcze w naszym ciele fizycznym. Intensywność mojej szczęśliwości podczas tej "zapracowanej nirwany" była ogromna - jedyne inne uczucie, które mogłem z nią porównywać, to "rozkosz seksualnego orgazmu, jednak trwająca bez końca". Doświadczając tej nirwany miałem świadomość, że jestem jedynym zawodowym naukowcem na świecie, który praktycznie doświadczył takiej "zapracowanej nirwany". Stąd, odczuwając tą nieziemską szczęśliwość, jednocześnie ją usilnie badałem - szczególnie z punktu widzenia "w jaki sposób każda osoba może na nią zapracować", "jak ona działa w naszych ciałach i duszy" oraz "co ona zmienia lub czyni u osoby, która na nią sobie zapracowała". (Np. zauważyłem wtedy, że osoba, która właśnie doświadcza nirwany, najprawdopodobniej nie może zostać zarażona żadną chorobą - przynajmniej ja wówczas się nie zaraziłem, chociaż tropikalne Borneo słynie z najróżniejszych choróbsk.) Wyniki tamtych swych badań opisałem później, między innymi, na stronie internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. (Zapraszam do zapoznania się z tamtą stroną, szczególnie z jej punktami #D3, #D2 i #C6 - jakie opisują ustalone moimi badaniami wytyczne i wymagania, które muszą zostać spełnione podczas wykonywania "pracy moralnej" wypracowującej nirwanę.) Ponieważ wyniki moich badań mogą być przydatne do opracowania metod osiągania zapracowanej nirwany przez praktycznie wszystkich ludzi z dowolnych krajów, tj. do umożliwienia osiągnięcia także podobnej szczęśliwości nirwany zarówno w środowisku czytelnika, jak i w dowolnym innym kraju świata, postanowiłem zachęcić czytelnika do rozpoczęcia ewentualnej naszej współpracy, jakiej cele wyjaśniłem powyżej.
       Niestety, tak zwany "kryzys azjatycki z 1998 roku" - notabene także wywołany przez "pieniądze" (patrz: https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998), który, między innymi, sparaliżował gospodarkę tropikalnego Borneo, spowodował również, że musiałem opuścić bliską do natury wyspę Borneo i wrócić do Nowej Zelandii. Niestety, moje próby utrzymania nirwany w Nowej Zelandii wykonywaniem tej samej co na Borneo "pracy moralnej" zostały udaremnione brakującym mi tam jakimś bardzo istotnym składnikiem (posadzam, że składnikiem tym był wymaganie wysoki poziom "energii moralnej" w otaczającym mnie społeczeństwie). W rezultacie w NZ NIE byłem w stanie kontynuować swego trwania w stanie "szczęśliwości zapracowanej nirwany". Tak więc dla mnie doświadczanie nirwany zakończyło się po ostatnich 9 miesiącach profesury na Borneo - chociaż wykonane tam badania upewniły mnie, że w sprzyjających warunkach i okolicznościach "nirwana" wypracowywana wykonywaniem "pracy moralnej" da się utrzymywać przez długość niemal całego życia. (Stąd przyszłe eksperymenty powinny spróbować wyjaśnić: jakie najważniejsze wymogi i warunki muszą być minimalnie spełnione przez środowisko w którym ktoś wykonuje swą "pracę moralną" aby środowisko to każdemu chętnemu umożliwiało wypracowanie nirwany?) Pomimo niemożności utrzymania nirwany, nadal kontynuowałem w Nowej Zelandii swe badania - tyle że teoretycznie a NIE empirycznie. Oprócz "zapracowanej nirwany" podjąłem tam teoretyczne badania wszelkich innych odmian i rodzajów "nirwany". W tym czasie ustaliłem na przykład, że wszystkie "uzależnienia od narkotyków" mają miejsce, ponieważ ludzie, którzy nie są w stanie doświadczyć szczęśliwości prawdziwej nirwany, usiłują doświadczyć narkotycznej imitacji szczęśliwości nirwany. Ustaliłem również, że np. uzależnienia od oglądania wydarzeń sportowych i od medytacji pojawiają się, ponieważ podczas tych postępowań niektórzy ludzie mogą tymczasowo doświadczyć szczęścia "nirwany tłumu" lub "nirwany rezonansowej" - chociaż te dwie wersje nirwany trwają tylko przez bardzo krótkie okresy czasu.
       Rezultaty tamtych badań, które ujawniły mi moc nirwany jako inspiracji do uczynienia wszystkiego co tylko jest konieczne aby nadal doświadczać szczęśliwości nirwany, zainspirowały mnie do podjęcia badań nad możliwością zastąpienia funkcji dotychczasowych "pieniędzy" przez "szczęśliwość nirwany". Chodzi bowiem o to, że "pieniądze" są równie mocno jak narkotyki uzależniającym od siebie źródłem wszelkiego zła na Ziemi - tak jak wyjaśniłem to już szczegółowo w owych punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej partia_totalizmu.htm oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Gdyby więc ludzie zdobyli się aby szczęśliwością nirwany zastąpić dotychczasowe pieniądze, wówczas nasza cywilizacja przestałaby doświadczać wszelkiego zła, które widzimy dzisiaj wokół nas. Dlatego, w 2006 roku opracowałem poczym opublikowałem między innymi na w/w stronie internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, ideę stwierdzającą, że wszystkie dotychczasowe systemy polityczne, w tym obecny kapitalizm i komunizm, daje się zastąpić nowym systemem politycznym, który potem nazwałem "ustrój nirwany", zaś w którym obecne wymuszanie pracy w celu zarobienia "pieniędzy" zostałoby zastąpione ochotniczą "pracą moralną" aby zapracować sobie na "szczęśliwość nirwany". Niestety, w 2006 roku moje publikacje dotyczące tego nowego politycznego "ustroju nirwany", który działałby bez użycia "pieniędzy", NIE znalazły dobrego przyjęcia. Stąd chociaż moja strona partia_totalizmu.htm i jej sugestia zastąpienia "nirwaną" wyrządzających zło "pieniędzy" przez cały czas była dostępna dla wszystkich zarówno po polsku jak i po angielsku, ciągle w międzyczasie "pieniądze" uzyskały możność dalszego generowania następnych rodzajów zła na Ziemi. W 2020 roku doszło więc do sytuacji, która teraz razi oczy wokół nas, a mianowicie, kiedy w morzach prawdopodobnie jest już więcej tworzyw sztucznych niż ryb, kiedy wiele gatunków zwierząt właśnie wymiera, kiedy ludzie aż tak zmienili klimat Ziemi iż życie większości narodów staje się piekłem, kiedy żywność akumuluje w sobie już aż tyle chemikalii iż większość zjadających czyni ona chorymi, kiedy gospodarki wielu krajów prawie się załamują, kiedy sporo elit i głów państw niemal już otwarcie praktykuje korupcję, kiedy coraz bardziej zabójcze epidemie i pandemie (w tym "koronawirusa" trapiąca świat począwszy od końca 2019 roku) uśmiercają tysiące ludzi, kiedy cała nasza cywilizacja jest już na krawędzi zagłady, itd., itp. Dlatego w lutym 2020 roku postanowiłem zaktualizować i ulepszyć moją stronę internetową partia_totalizmu.htm, w punktach od #A1 do #A4 której tym razem już bezogródkowo wyjaśniłem dlaczego mój "ustrój nirwany" ma nieporównanie więcej zalet i nieporównanie mniej wad niż nawet najlepsze z uprzednich ustrojów na Ziemi - w tym niż zarówno dzisiejszy kapaitalizm jak i komunizm. Ponadto opisy mojego "ustroju nirwany" opublikowałem też we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu o adresach podanych w punkcie #Z2 niniejszej strony zaś zebranych w mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę o nazwie tekst_13.htm. (Zapraszam do zapoznania się z owymi publikacjami łatwo dostępnymi przez Internet - warto również przeglądnąć nasze filmy z YouTube opisane poniżej w "Film #A3a" do "Film #A3c" a dostępne m.in. poprzez stronę o nazwie djp.htm.) Obecnie odnotowuję, że z powodu dzisiejszej już wysoce tragicznej sytuacji na świecie (spowodowanej właśnie "pieniędzmi") sporo osób zaczęło jednak zwracać uwagę na zalety mojego "ustroju nirwany", który zamiast kupować ludzką siłę roboczą za "pieniądze" jakie tylko nasilają zło, stwarza ludziom nadzieję na ochronę przed kataklizmami i chorobami podczas jednoczesnego ochotniczego wypracowywania dla siebie "szczęśliwości nirwany" wykonywaniem produktywnej "pracy moralnej" jaka ma moc wyeliminowania "pieniędzy". (Odnotuj tu wiadomość i prawdę angielskiego przysłowia happy go lucky.)
       Powinienem tutaj też nadmienić, że zakres mojej kompetencji naukowej i praktycznych doświadczeń życiowych jest znacznie szerszy niż tylko opracowanie "ustroju nirwany" - co dostarcza rodzaju upewnienia iż także w sprawie tego ustroju moje ustalenia zapewne wskazują ludziom najwłaściwszą drogę. Najlepiej o zakresie tym świadczą moje dotychczasowe życiowe osiągnięcia. Wymienię więc tutaj chociaż kilka najważniejszych z nich. I tak, obejmują one także rozwój: (1) tzw. Tablicy Cykliczności dla Napędów, jaka pozwoliła mi powynajdować wszystkie najważniejsze Napędy Przyszłości - sporo wynikających z owej Tablicy Cykliczności licznych wynalazków futurystycznych napędów i gwiazdolotów jest opisywana, między innymi, w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm oraz jest pokazywana na 34-minutowym bezpłatnym filmie z YouTube zatytułowanym "Napędy Przyszłości" zaś dostępnym pod adresem youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI i poprzez linki z poniższego "Filmu #A3b" (jeden z moich gwiazdolotów o nazwie "Magnokraft" jest pokazany podczas lądowania na odległej planecie w 26-sekundowym niemym filmie o tytule Alien Planet 4K z adresu youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA zaś opisany szerzej na mojej stronie internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm); (2) pierwszej i jak dotąd nadal jedynej na świecie naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zwanej także Koncept Dipolarnej Grawitacji zaś opisanej między innymi na stronie dipolar_gravity_pl.htm; (3) wyjątkowo moralnej filozofii o nazwie "Totalizm" (tej pisanej przez literę "z" - patrz https://www.google.com/search?q=totalizm a wyjaśnionej szczegółowiej między innymi na stronie totalizm_pl.htm; (4) formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje, definicji Boga, opisu źródeł mocy Boga, oraz fizykalnego wyjaśnienia iż Bóg jest ogromnym samoświadomym programem żyjącym w pamięci przeciw-materii z przeciw-świata; a także (5) szeregu dalszych osiągnięć naukowych i wynalazczych opisywanych w moich monografiach a częściowo zilustrowanych także np. filmem o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" z adresu youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM oraz innymi filmami dostępnymi np. za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie djp.htm. Nic dziwnego iż za wyniki moich dotychczasowych badań, jeszcze za życia zostałem włączony do wykazu "tożsamości światowej kategorii" - patrz worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ gdzie mam sporo wysoce honorowych towarzyszy - wymienianych np. pod adresem: http://worldcat.org/identities/.
       Mam nadzieję, że rosnąca wiedza ludzi o tym, co przyszłość przyniesie ludzkości (opis której to wiedzy zawarłem w "części #H" z mojej strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm - np. patrz tam (ii) z punktu #H1), pozwoli nam nawiązać współpracę - a także mam nadzieję, że czytelnik jest osobiście zainteresowany sposobem zwiększania szczęśliwości poprzez wypracowywanie "nirwany" wykonywaniem "pracy moralnej", oraz że taka współpraca pozwoli wszystkim ludziom rozwijać dla siebie szczęśliwość zapracowanej nirwany i że przyczyniłoby się ona do dostarczenia naszemu światu pierwszych danych eksperymentalnych, które w niezbyt odległej przyszłości mogłyby zaowocować powstaniem "ustroju nirwany" jaki NIE używa "pieniędzy", za to umożliwia ludziom ochotnicze wykonywanie wszystkich produktywnych prac po prostu aby móc utrzymywać szczęśliwość zapracowanej nirwany przez długość całego ich życia.
       Powinienem też nadmienić, że najlepiej byłoby, gdyby nasza współpraca była możliwa na odległość przez internet. Ponieważ taka współpraca NIE wymagałaby kontaktów osobistych, stąd mogłaby ona się rozpocząć natychmiast - pomimo np. trwania właśnie pandemii "koronawirusa" (przez którą ludzie jacy wypracowali nirwanę zapewne mogliby przetrwać bez uszczerbku). To zaś pozwoliłoby aby pierwsze jej wyniki być może pojawiły się wcześniej niż owa "cisza przed burzą" jaką opiszę w następnym paragrafie. Powinienem również dodać, że moim jedynym celem tej współpracy jest gromadzenie dalszych danych eksperymentalnych i doświadczeń empirycznych dotyczących sposobów osiągnięcia "zapracowanej nirwany" przez zwykłych ludzi, więc NIE szukam żadnej nagrody finansowej (tzn. wszystko czego wymagałaby nasza współpraca zamierzam wykonywać za darmo - wszakże jestem naukowcem, który chce spowodować iż cała nasza cywilizacja pozbędzie się "pieniędzy").
       Wyjaśnijmy też tutaj owo moje ostrzeżenie na temat zwodzącego ateistów potencjału "ciszy przed burzą". Otóż wyniki badań jakie prowadziłem nad typowym przebiegiem dowolnego kataklizmu i omówiłem np. w (7) z punktu #B5 mojej strony internetowej o nazwie seismograph_pl.htm, informują że w typowych sytuacjach na dany teren i na jego mieszkańców zesyłane są co najmniej trzy kolejne kataklizmy o tej samej naturze i działaniu, lub trzy kolejne "klustery odmiennie działających kataklizmów", jakie cechuje coraz wyższe nasilenie, a jakie ja nazywam (i) "kataklizm ostrzegający", (ii) "kataklizm przynaglający" i (iii) "kataklizm anihilujący". Pomiędzy nimi następują rodzaje "ciszy" podczas trwania których Bóg sprawdza czy ludzie już podjęli proces zmiany swoich postępowań. Zgodnie z tymi moimi badaniami, np. pandemia "koronawirusa" z 2020 roku NIE reprezentuje jeszcze składowej wymierzenia kary najsilniejszego "kataklizmu anihilującego", a stanowi składową "kataklizmu przynaglającego". Po jego wygaśnięciu nastąpi okres ciszy, celowo przyznany ludziom aby ci mogli zademonstrować Bogu zmiany swych postępowań. Na bazie swych badań osobiście jestem też przekonany, że gdyby podczas owej "ciszy" jaka nastąpi po wygaśnięciu następstw pandemii "koronawirusa" jakiś kraj (np. Polska) zademonstrował, iż poważnie i energicznie zabiera się np. za wdrożenie "ustroju nirwany", lub zabiera się za jakiekolwiek działania symbolicznie wskazywane opisami bibilijnego miasta Niniwa, wówczas "kataklizm anihilujący" z lat 2030-tych zostałby dla niego albo załagodzony, albo też wręcz całkowicie odwołany. Niestety, znając zachowania dzisiejszych naukowców i elit, jeśli ów "kataklizm przynaglający" po zrealizowaniu nadanego mu celu niemal sam stopniowo zaniknie, wówczas podjęta zostanie hałaśliwa "propaganda sukcesu" jaka będzie przypisywała naukowcom i elitom rzekomy sukces wygaszenia owego kataklizmu - aby w ten sposób móc wykorzystać ożywienie i potrzeby nastałej ciszy dla mnożenia swych zysków. Propaganda ta zaś utrudni lub nawet uniemożliwi wykorzystanie okresu "ciszy przed burzą" do dokonania opisywanego tu "przełomu" jaki zmniejszyłby lub całkowicie oddaliłby nadejście "kataklizmu anihilującego". Z jej więc powodu kataklizm ten zapewne NIE zostanie zmniejszony ani odwołany - o czym ludzie mogą się przekonać już za późno aby cokolwiek zmienić lub się ratować. To dlatego byłoby najlepiej gdyby opisywana tu współpraca zdołała przynieść wartościowe owoce jakie zostałyby wdrożone w praktykę jeszcze przed nadejściem, lub już w trakcie, owego okresu "ciszy przed burzą" - który faktycznie będzie okresem najbardziej sprzyjającym do dokonania opisywanego tu moralnego przełomu w dziejach ludzkości.
       Mam nadzieję, że powyższe uświadomiło pozytywne strony możliwości ustanowienia naszej współpracy, jaka w razie doprowadzenia do końcowego sukcesu pozwoli na osiągnięcie trwałej "szczęśliwości nirwany" przez wiele osób nie tylko z najbliższej okolicy, a także stworzy pozytywny przykład dla reszty naszego świata.

Film #A3a: Oto starter trwającego tylko 17 sekund filmu niemego ilustrującego jak regularności zawarte w mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów prognozują działanie urządzeń napędowych z szóstej ery technicznej ludzkości - w tym przypadku budujących fragment tzw. "Muru Inkaskiego" jakiego kilka przykładów pokazane zostało np. na mojej stronie internetowej o nazwie p_nfi.htm. (Odnotuj, że obecnie na Ziemi panuje dopiero druga era techniczna.) W owej bowiem szóstej erze technicznej, opanowanie przez ludzi umiejętności programowania przeciw-materii pozwoli aby niewidzialna dla ludzi przeciw-materia z przeciw-świata była albo transformowana w materiał dowolnej substancji, muru, budowli, obiektu, itp., z naszego świata fizycznego, albo też odwrotnym procesem programowym dowolny obiekt z naszego świata fizycznego był anihilowany poprzez ulotnienie formującej go przeciw-materii. Owe procesy transformowania i anihilowania opisałem szczegółowiej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie propulsion_pl.htm, zaś inteligentne i żywe "drobiny przeciw-materii", które je realizują, opisałem w punktach #K1 i #K2 strony god_istnieje.htm. Mogą one być realizowane telepatycznie na każdą odległość - tak że ludzie którzy je opanują będą mogli tworzyć lub anihilować obiekty na innych planetach a nawet na innych systemach gwiazdnych, używając w tym celu tzw. rzutników i teleskopów telepatycznych. Ich opanowanie przez ludzi pozwoli na wytwarzanie lub anihilowanie w dowolnych miejscach dowolnych ilości dowolnych substancji ukształtowanych w dowolne obiekty i w chwili zainicjowania cechujących się dowolnymi parametrami. Wszakże fizykalne struktury i cechy tych obiektów, zapisane softwarowo w pamięci formującej je hardwarowo przeciw-materii, zawierają w sobie opisy wszystkich ich cech i parametrów - podobnie jak sterujące software z dzisiejszych "drukarek 3D" (3D printers) lub z dzisiejszych obrabiarek sterowanych komputerowo, też zawiera w sobie wszystkie cechy i parametry obiektów jakie owe drukarki czy obrabiarki potem fizykalnie formują. Kiedy więc w szóstej erze technicznej ludzie nauczą się programowania przeciw-materii, wówczas będą mogli tworzyć (lub anihilować) z niej dowolne obiekty fizykalne w sposób podobny jak dzisiaj czyni się to za pomocą "drukarek 3D" lub obrabiarek sterowanych komputerowo. Ciekawe, że prastare legendy narodów z terenów na jakich do dzisiaj istnieją megalityczne mury lub budowle o cechach niemożliwych do powtórzenia przez dzisiejszą fizykalną technikę ludzką, potwierdzają iż takim właśnie programowym transformowaniem tworzone były np. Mury Inkaskie, Wielkie Piramidy, oraz szeregi jeszcze innych architektonicznych cudów starożytnego świata. (Odnotuj, że także Biblia potwierdza iż w ten właśnie sposób było stworzone wszystko co widzialne - patrz werset 11:3 z bibilijnego "Listu do Hebrajczyków", lub patrz (5) z punktu #C12 mojej strony biblia.htm.) Powyższy film pokazuję tutaj aby uświadomić czytelnikowi jak potężną bronią byłoby dla moralnie niedojrzałych rządzących o wojowniczych skłonnościach nabycie umiejętności podobnego wznoszenia, wytwarzania, lub anihilowania substancji czy struktur jakie zamierzaliby użyć dla wyniszczania narodów lub krajów, które uznaliby za swych wrogów. Wszakże taką bronią w przeciągu zaledwie sekund byliby oni w stanie np. zamurować skorupą lub lawą, zatopić w jakimś trującym płynie, albo anihilować całe przeciwne im narody lub kraje. Aby więc moralnie niedojrzałe osoby NIE dostały w swe ręce podobnej broni - moc jakiej przerastałaby poziom ich moralności, aż do czasu kiedy ludzkość zarzuci używanie wypaczających jej moralność "pieniędzy", dostęp wszystkich narodów do tych potężnych urządzeń i umiejętności narazie będzie blokowany przez mechanizmy moralne jakie opisałem pod hasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja" - po linki do tych haseł patrz moja strona skorowidz.htm. Powyższy krótki film niemy, dostępny gratisowo pod tytułem Wall 4K z adresu youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E, originalnie został zaprojektowany jako fragment składowy półgodzinnego polskojęzycznego filmu edukacyjnego o tytule Napędy Przyszłości udostępnianego poniżej w "Film #A3b". (Kliknij na powyższy starter aby oglądnąć ten 17-sekundowy film.)

Film #A3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule Napędy Przyszłości - dostępnego dla każdego z adresu youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI. Ilustruje on najważniejsze rodzaje potężnych urządzeń napędowych, przyszłe zbudowanie których już zapowiada moja Tablica Cykliczności dla Napędów, zaś opisy których przytoczyłem w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm oraz we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Narazie jednak zbudowanie tych urządzeń napędowych przyszłości jest uniemożliwiane działaniem mechanizmów moralnych jakie opisałem w publikacjach linkowanych ze strony skorowidz.htm hasłami "przekleństwo wynalazców" oraz "wynalazcza impotencja". Uniemożliwianie to nadal jest koniecznością ponieważ upieranie się ziemskich elit rządzących przy dalszym używaniu "pieniędzy" psujących moralność praktycznie każdej osoby i rujnujących wzrost cywilizacyjny całej ludzkości, powstrzymuje nas wszystkich przed osiągnięciem pozomu moralnego na jakim posiadanie tych napędów stałoby się bezpieczne i NIE zagrażałoby iż któryś z moralnie niedojrzałych polityków o wojowniczych zapędach spowoduje nimi zagładę wszystkich mieszkańców Ziemi. Na szczęście, postulowane np. stronami niniejszą oraz partia_totalizmu.htm wdrożenie "ustroju nirwany" całkowicie eliminującego pieniądze z użycia wnosi potencjał aby odwrócić dotychczasowy trend moralnego upadku ludzkości i w ten sposób stworzyć jednak dostęp ludzi do owych potężnych napędów przyszłości. Istnieje bowiem szansa, że "tak czy inaczej" ludzkość wypracuje dla siebie "ustrój nirwany". Przykładowo, nawet jeśli wszyscy zignorują postulowane tu już obecne pokojowe wdrożenie "ustroju nirwany" aby zacząć nim naprostowywać powypaczaną pieniędzmi moralność ludzi - jednocześnie powstrzymując lub zmniejszając dalsze kary Boga, ciągle kontynuacja dotychczasowego upadku moralnego stwarza warunki aby już wkrótce to właśnie ów upadek doprowadził do samoczynnego "wdrożenia się" ustroju nirwany w efekcie nadejścia ilustrowanej w "Film #A3c" zagłady ludzkości z lat 2030tych - która spowoduje usunięcie z Ziemi zarówno "pieniędzy" jak i niemal wszystkich ludzi nawykłych do życia za pieniądze (po szczegóły "jak" i "dlaczego" patrz podpis pod następnym starterem "Film #A3c"). Kliknij na starter powyższego półgodzinnego filmu #A3b aby sobie go przeglądnąć.

Film #A3c: Oto starter darmowego półgodzinnego filmu z YouTube o tytule Zagłada Ludzkości 2030. Aczkolwiek ludzkie nawyki myślowe każdą zagładę traktują jako zdarzenie o wyłącznie negatywnych następstwach, nasz świat fizyczny jest tak mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowany, że "absolutnie wszystko ma zarówno wady jak i zalety", oraz że obowiązują w nim zasady najlepiej wyrażone znanym przysłowiem "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło" oraz jego odwrotnością stwierdzającą "NIE ma takiego dobra, które by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła" - tj. zasady opisane np. w punkcie #F3 ze strony internetowej o nazwie wszewilki.htm. Przykładowo, jednym z pozytywnych następstw zagłady z lat 2030-tych ilustrowanej powyższym filmem, może być iż samorzutnie przerwie ona tysiącletnie cykle używania "pieniędzy" sprowadzających na ludzi wszelkie rodzaje zła, oraz samorzutnie zastąpi ona pieniądze "szczęśliwością nirwany" jaka w efekcie końcowym może doprowadzić do zastąpienia dotychczasowych ustrojów opisywanym tu nowym "ustrojem nirwany". Wszakże te ogromnie nieliczne osoby jakie zdołają przetrwać zagładę z lat 2030-tych NIE będą miały innego wyjścia niż zaniechanie używania pieniędzy aby w warunkach braku wszystkiego zamiast dzisiejszego robienia fortun koncentrować się na podnoszeniu szans przeżycia przez siebie i przez swych bliźnich, osobistym wykonywaniem faktycznej, ciężkiej, fizycznej "pracy moralnej" jaką wytwarzały będą dla siebie i dla ocalałych także innych bliźnich nieco żywności i dóbr najpotrzebniejszych im do życia i do pracy. Owa zaś ciężka fizyczna "praca moralna", wykonywana wówczas dla wspólnego dobra wszystkich przeżyłych, zacznie generować w pracujących sporo "energii moralnej" - tak jak opisałem to w punkcie #D2 swej strony nirvana_pl.htm. Z kolei "energia moralna" generowana tą "pracą moralną" zacznie sprowadzać na nich szczęśliwość nirwany - nawyknięcie do przeżywania której spowoduje później celowe kontynuowanie fizycznej "pracy moralnej" choćby tylko w celu wydłużenia czasokresu trwania owej szczęśliwości nirwany. Takie zaś kontynuowanie "pracy moralnej" spowoduje niemal samorzutne wdrożenie się wśród nich początkowo nieuświadamianej formy "ustroju nirwany". Po jego zaś zapanowaniu, ktoś w końcu albo sam się domyśli zalet i potencjału swego uczucia nieopisanej szczęśliwości, albo też przypomni sobie moje publikacje - które tą szczęśliwość nirwany dokładnie wyjaśniają. Znaczy, przypomni sobie moje opisy "ustroju nirwany", działanie jakiego podtrzymuje następujący nieprzerwany mechanizm: (1) zgodność ludzkich wysiłków fizycznych z wymogami moralnymi podanymi w treści Biblii powoduje spełnienie wymogów "pracy moralnej" i wygenerowanie "energii moralnej"; (2) wprowadzone przez Boga udoskonalenie ciał i dusz ludzkich, jakie opisałem w punkcie #A1 strony evolution_pl.htm powoduje iż zgromadzenie w duszy ilości "energii moralnej" jaka przekroczy progową wartość "µnirwany" wywoła pojawienie się "zapracowanej nirwany"; (3) zjawisko "zapracowanej nirwany" (zwanej też totaliztyczną nirwaną) stworzy uczucie przepotężnej szczęśliwości jakie każdy kto je raz pozna będzie starał się utrzymywać przez całe swe życie; (4) długotrwałe utrzymywanie się "pracą moralną" w stanie "szczęśliwości nirwany" w sytuacji braku dostępu do pieniędzy oraz braku możliwości drukowania pieniędzy spowoduje iż ludzie będą pracowali już wyłącznie dla podtrzymywania swej szczęśliwości nirwany (podczas gdy pieniądze całkowicie ludziom przestaną być potrzebne) - czyli że faktycznie przetrwałe przez zagładę osoby stworzą wśród siebie i swych bliźnich nieuświadamiany jeszcze "ustrój nirwany"; (5) ktoś z przetrwałych przez zagładę przypomni sobie opisywaną w punktach #A1 do #A4 pokrewnej strony partia_totalizmu.htm oraz w punkcie #A3 niniejszej strony o nazwie partia_totalizmu_statut.htm, wiedzę o działaniu "ustroju nirwany" - stąd ogłosi wśród swych bliźnich fakt, że formalnie ustanawiają oni u siebie "ustrój nirwany" i że nigdy w przyszłości NIE zamierzają już powrócić do używania pieniędzy wypaczających charaktery ludzi i rujnujących całą ludzkość. Tak więc, nawet jeśli niniejsze moje nawoływanie do pokojowego wdrożenia ustroju nirwany zostanie zignorowane, ustrój ten ciągle może somoczynnie się wdrożyć - szkoda jedynie iż będzie to musiało nastąpić kosztem utraty życia przez niemal wszystkich ludzi zbyt nawykłych do życia z pieniędzy, do wyniszczania natury z powodu pieniędzy, do szerzenia niemoralności z powodu pieniędzy, do odwarcania się tyłem do Boga i do bliźnich właśnie z powodu pieniędzy, itp., aby móc zmienić swe niszczycielskie postępowania. (Kliknij na starter tego półgodzinnego filmu aby go przeglądnąć.)


Część #B: Wstępna propozycja statutu "Partii Totalizmu" (pod dalszą dyskusję i udoskonalenia):

      

STATUT "PARTII TOTALIZMU" RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(wstępny projekt)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa, symbole, podstawy legalne, oraz siedziba "Partii Totalizmu":
1. "Partia Totalizmu" Rzeczypospolitej Polskiej – zwana dalej "Partią Totalizmu" lub "tą partią" – jest partią polityczną. "Partia Totalizmu" posługuje się skrótem "TOT". Symbol graficzny partii totalizmu zaprezentowany został na załączonym "Rys. #B1".
2. Nazwa i symbole "Partii Totalizmu" są ustalane i zatwierdzane przez krajowe zgromadzenie jej członków zwane "centralną Konwencją".
3. "Partia Totalizmu" działa i kształtuje swoje struktury na podstawie aktualnie obowiązujących praw, w szczególności ustawy o partiach politycznych, oraz zgodnie z niniejszym statutem.
4. Siedzibą "Partii Totalizmu" jest Miasto Stołeczne Warszawa.


II. CELE, ZAŁOŻENIA FILOZOFICZNE, I METODY DZIAŁANIA

§2

Cele "Partii Totalizmu":
1. Osiągnięcie "nadrzędnego celu" totalizmu, czyli demokratyczne, pokojowe, oraz unikające popełniania niepotrzebnych błędów wdrożenie nowego "ustroju nirwany" jaki doprowadziłby do sytuacji kiedy każdy mieszkaniec żyjący w strefie wpływów owej partii otrzymałby szansę na maksymilizowanie swojej szczęśliwości dzięki utrzymywaniu się w stanie nieustającej nirwany oraz dzięki wyeliminowaniu z życia ludzi wszelkich form zła jakie w każdym z poprzednich ustrojów politycznych na Ziemi było wprowadzane używaniem "strachu" i "piniędzy" jako "narzędzi" dla zmuszania ludzi do pracy.
2. Dążenie do dodatkowego osiąganięcia w przyszłości dalekosiężnych celów filozofii totalizmu moralnego, obejmujących m.in.:
- (a) formowanie warunków społecznych, politycznych i ekonomicznych umożliwiających doprowadzenie do sytuacji kiedy każdy mieszkaniec żyjący w strefie wpływów owej partii otrzymałby szansę na nieustanne zwiększanie swojej szczęśliwości - włączając w to stworzenie warunków w których każdemu obywatelowi dana byłaby szansa na osiąganie poziomu szczęśliwości przy którym będzie mógł utrzymywać się w stanie nieustającej nirwany;
- (b) techniczne pokonanie śmierci i obdarowanie ludzi nieskończenie długiom życiem poprzez podnoszenie świadomości ludzkiej (np. podnoszenie powszechnej świadomości dowodu na skokowy charakter czasu opisanego w punkcie #A1 strony internetowej timevehicle_pl.htm - o czasie, podróżach w czasie i o wehikułach czasu a polegającego na odnotowywaniu w świetle dziennym pozornego odwracania kierunku obrotu wirujących obiektów), a także poprzez podnoszenie poziomu nauki i techniki (szczególnie znajomości tzw. komór oscylacyjnych trzeciej generacji które są urządzeniami cofającymi czas do tyłu) aż do sytuacji przy której możliwe i powszechnie oczekiwane się stanie budowanie tzw. wehikułów czasu jakie pozwolą ludziom pokonać śmierć i żyć bez końca poprzez powtarzalne cofanie się w czasie do lat swojej młodości;
- (c) przygotowanie atmosfery, warunków, oraz prawodawstwa wymaganych aby prawem do cofnięcia się w czasie do lat młodości za pomocą posiadanych wehikułów czasu nagradzani byli jedynie ci mieszkańcy którzy osiągnęli stan nieustającej nirwany, a w ten sposób zagwarantowanie aby społeczeństwo jako całość uzyskało dostęp do wersji nieśmiertelności doświadczanej w warunkach tzw. wiecznej szczęśliwości.
3. Nieustanne podnoszenie w społeczeństwie poziomu szczęścia indywidualnych ludzi, wyrażające się m.in. poprzez podnoszenie dostępu do takich poszukiwanych wartości życiowych jak:
- warunki dopomagajace wypracowywać dla siebie zjawisko nirwany,
- powszechne podnoszenie poziom moralności;
- powiększanie stopa życiowej każdego obywatela;
- dbałość o zdrowie;
- czyste i zadbane środowisko naturalne,
- edukacja i wiedza,
- nieskończony wybór rodzajów wykonywanej ochotniczo "pracy moralnej";
- uświadomienie na temat szkodliwosci nałogów;
- wszelkie inne czynniki które poprawiają jakość życia ludności.
4. Eliminowanie ze społeczeństwa:
- pracy wymuszanej strachem lub pieniędzmi i gdzie tylko się da zastępowanie jej przez pracę ochotniczą;
- pieniędzy jako środka "płacenia" za pracę,
- strachu i poczucia zagrożenia osobistego;
- bezrobocia;
- przestępczości;
- braku celów życiowych;
- zakazów i ograniczeń nakładanych na przestrzegających prawo obywateli;
- sekretności i ograniczania dostępu obywateli do informacji o naturze publicznej;
- negatywnych modeli postępowania;
- oraz innych czynników które pogarszają jakość życia ludności.
5. Promowanie rozwoju tych kierunków badań naukowych które dotychczas były dyskryminowane a zawierają one w sobie potencjał dla cywilizacyjnego awansu ludzkości.
6. Upraszczanie i udoskonalanie istniejących:
- praw;
- podatków (a ściślej przejście na bezpodatkowe działanie ludzi);
- systemów zarządzania państwem;
- wymiaru sprawiedliwości;
- sytemu opieki zdrowotnej;
- przemysłu;
- produkcji;
- rolnictwa;
- ekologii;
- pomocy w pozbywaniu się nałogów.
7. Formowanie postulowanych przez filozofię totalizmu struktur społecznych, organizacji i metod postępowania które zagwarantują nieustanne udoskonalanie sprawiedliwego, konsystentnego, odpowiedzialnego, równorzędnego, oraz przyjacielskiego traktowania wszystkich obywateli.
8. Moralny, cywilizacyjny oraz gospodarczy rozwój Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wspieranie rozwoju nowych form demokracji, praworządności i pokojowego współistnienia zarówno w obrębie państwa polskiego, u wszystkich sąsiadów, jak i na całej planecie.
10. Aktywny udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej nastawiony na doskonalenie tego życia oraz na dobro jej mieszkańców.
11. Wywieranie wpływu na działalność państwa i na sytuację narodu za pośrednictwem wszelkich dostępnych metod demokratycznych, zgodnych z polskim prawem.
12. Wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych, oraz ukierunkowywanie i nadzorowanie działań tych kandydatów.

§3

Fundamenty filozoficzne "partii totalizmu":
1. Na swój fundament filozoficzny partia totalizmu otwarcie adoptuje ustalenia i formalne dowody "totaliztycznej nauki" stwierdzające że "ludzie zostali celowo stworzeni przez Boga jako wysoce niedoskonałe istoty". Bazując na owym ustaleniu, "partia totalizmu" uznaje że jej droga do osiągnięcia zadanych sobie celów wiedzie poprzez nieustający wysiłek stopniowego wbudowywania w praktycznie każdy obszar ludzkiej działalności najróżniejszych zabezpieczeń które będą chroniły wyniki ludzkich prac przed następstwami wszelkich ludzkich niedoskonałości - tak jak "totaliztyczna nauka" wyjaśnia to w opisach ze strony o nazwie humanity_pl.htm. Z kolei działanie owych zabezpieczeń spowoduje, że standardy życia wszystkich ludzi będą same stopniowo się podnosiły z powodu odebrania niedoskonałym jednostkom możliwości aby owe standardy życia psuć i obniżać.

§4

Zasady totalizmu jakimi kieruje się "Partia Totalizmu":
1. Stworzenia klimatu moralnego i systemu wspomagania publicznego jakie umożliwią każdemu obywatelowi wprowadzenie siebie w stan nirwany i nieprzerwane utrzymanie się w owym stanie.
2. Pedantycznego przestrzegania już poznanych praw moralnych - w formie w jakiej prawa te opisane są przez filozofię totalizmu.
3. Osobistej odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska w organach "Partii Totalizmu" za decyzje polityczne podejmowane przez te osoby.
4. Nieustające utrzymywanie "sprzężenia zwrotnego" badającego poglądy i opinie narodu a działającego zgodnie z tzw. "schematem wzrostu" opisywanym w punkcie #J5 totaliztycznej strony o nazwie petone_pl.htm.
5. Wdrażania w życie dominujących życzeń narodu ustalonych za pośrednictwem "sprzężenia zwrotnego" lub wyrażonych za pośrednictwem członków "Partii Totalizmu".

§5

Pozatotaliztyczne zasady za wdrażaniem których w życie "Partia totalizmu" się opowiada:
1. Równość wszystkich obywateli wobec państwa i prawa, niezależnie od ich: płci, rasy, wieku, wyznania religijnego, poziomu zamożności, zawodu, zajmowanej pozycji, itp., chyba że dla istotnych powodów jest ona różnicowana obowiązującym prawem.
2. Niezależność nauki od państwa i od systemu politycznego, wolność naukowców w wyborze tematu swoich badań, oraz naukowa równość wszelkich tematów badawczych i wszystkich obszarów badań.
3. Zobowiązanie państwa do sprawowania opieki nad swoimi obywatelami poprzez zabezpieczanie im bezpieczeństwa, pokoju, moralnej atmosfery społecznej która wynagradza moralne postępowanie oraz potępia niemoralność, godziwych warunków życiowych, wyżywienia, opieki medycznej, czystego powietrza, wody i środowiska, bezpłatnej edukacji, oraz prawa do swobodnego wypowiadania poglądów.
4. Prawa każdego indywidualnego obywatela do godziwego źródła utrzymania (tj. albo zapewnienia mu miejsca pracy i dochodu, albo też dostarczenie mu wymaganych środków utrzymania).
5. Zgodności działań "Partii Totalizmu" z obowiązującym prawem, postanowieniami statutu partii, uchwałami zjazdów członków, oraz decyzjami władz "Partii Totalizmu".
6. Przestrzegania opisanych przez ten statut zasad demokratycznego podejmowania decyzji.


III. STANOWISKO "PARTII TOTALIZMU" W SPRAWACH WIARY, RELIGII, BOGA, ITP.

§6

Stanowiska i zasady postępowania w sprawach wiary, religii, Boga, itp.:
1. Promowanie świeckich i rzetelnych badań naukowych na wszelkie tematy związane z Bogiem, duszą, innym światem, cudami, nadprzyrodzonymi zjawiskami, itp., oraz wspieranie otwartego i bezstronnego udostępniania wyników tych badań wszystkim zainteresowanym osobom.
2. Uznawanie prawa każdej osoby do traktowania Boga, wiary, kościoła, poglądów (w tym ateistycznych), itp., wyłącznie jako prywatnej sprawy każdego obywatela.
3. Oddzielność religii, wiary i kościoła od państwa, oraz świeckość wszystkich organów władzy.
4. Wybalansowanie obowiązkowej edukacji tak aby uzyskać rónowagę pomiędzy ateistycznymi poglądami naukowymi i poglądami religijnymi. Wybalansowanie to ma mieć na celu wyeliminowanie obecnego monopolu poglądów wyłącznie ateistycznych upowszechnianych przez dotychczasową oficjalną naukę ziemską, oraz wyeliminowanie poglądów wyłacznie religijnych upowszechnianych przez niektóre szkoły religijne. Powinno ono być uzyskiwane poprzez włączenie do programów obowiązkowej edukacji np. treści Konceptu Dipolarnej Grawitacji, dowodu na istnienie Boga, świeckiej wiedzy na temat Boga, a także włączenie podstawowej wiedzy na temat filozofii i kluczowych stwierdzeń co najmniej 5-ciu najliczebniejszych religii na Ziemi.
5. Włączenie kościołów i instytucji religijnych do wykazu nośników kultury i tradycji narodu które wymagają takiej samej opieki i pomocy jak inne podobne nośniki, tj. jak zabytki, muzea, biblioteki, itp.
6. Uniemożliwianie karania lub dyskryminowania kogokolwiek na bazie ich poglądów religijnych, wierzeń, oraz innych wewnętrznych nastawień które nie manifestują się zewnętrznie działaniami jakie byłyby sprzeczne z moralnością, z obowiązującym prawem, z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem, oraz z tradycjami kulturalnymi danego narodu.


IV. CZŁONKOWIE

§7

Osoby uprawnione do członkowstwa w "Partii Totalizmu":
1. Uprawnioną do członkowstwa w "Partii Totalizmu" jest każda osoba zamieszkująca na stałe w obszarze włączonym do terytorium kompetencji jakiegoś koła tej partii, która to osoba ukończyła 18 lat, która zaakceptowała statut i program tej partii, oraz która NIE kwalifikuje się do żadnej z wyszczególnionych poniżej kategorii dyskwalifikujących ją z członkowstwa owej partii.
2. NIE może zostać członkiem "Partii Totalizmu" żadna pełnoletnia osoba, która kwalifikuje się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
       1) dała się publicznie poznać poprzez podjęcie jakiegoś działania demonstrującego legalnie niedozwolone odstępstwo od przestrzegania praw moralnych, które niekorzystnie wpłynęło na losy ludzi innych niż ta osoba,
       2) znajduje się już na liście członków jakiejkolwiek innej partii politycznej,
       3) przekroczyła wiek 75 lat,
       4) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
       5) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
       6) w wyniku postępowania "Komisji Statutowej" któregoś z kół owej partii została wykluczona na stałe z listy członków tej partii.

§8

Przyjmowanie nowych członków przez "Partię Totalizmu":
1. Członkiem-założycielem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba moralnego charakteru uprawniona do członkowstwa owej partii, która potrafi się wykazać znajomością filozofii totalizmu i która ochotniczo włączy swoje dane osobowe, numer PESEL, oraz podpis, do wykazu 1000 członków-założycieli owej partii wymaganego podczas legalnego rejestrowania "Partii Totalizmu".
2. Członkiem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba moralnego charakteru uprawniona do członkowstwa owej partii, jeśli prawidłowo wypełni i podpisze deklarację członkowską, oraz jeśli zostanie zarekomendowana na owej deklaracji przez dwóch innych członków wprowadzających do tej partii, którzy podejmują się dla owej osoby być rekomendantami jej moralnego charakteru.
3. Honorowym członkiem "Partii Totalizmu" staje się każda pełnoletnia osoba uprawniona do członkowstwa owej partii, która w nagrodę za jakieś jej wyjątkowe dokonania na rzecz danego koła zostaje podniesiona do godności członka honorowego tego koła za pośrednictwem tajnego głosowania podczas Konwencji członków danego koła tej partii.

§9

Prawa, obowiązki i przywileje członków "Partii Totalizmu":
1. Członkowie "Partii Totalizmu" mają obowiązek:
       1) przestrzegania statutu oraz wdrażania w życie decyzji władz "Partii Totalizmu",
       2) wykonywania imiennych poleceń otrzymanych na piśmie od władz swojego koła nie krócej niż 14 dni przed terminem określonym do zrealizowania tego polecenia - po osobistym zweryfikowaniu że polecenia te nie wybiegają przeciwko statutowi "Partii Totalizmu" ani przeciwko treści praw moralnych. W przypadku stwierdzenia, że jakieś otrzymane polecenie jest sprzeczne ze statutem tej partii lub sprzeczne z treścią praw moralnych, członkowie mają obowiązek skonsultowania tego polecenia z "Komisją Statutową", zanim za pośrednictwem owej komisji formalnie odmówią jego wykonania. Skonsultowanie owo i odmówienie wykonania musi nastąpić jeszcze przed terminem wyznaczonym do zrealizowania tego polecenia,
       3) uważnego obserwowania życia w jakim biorą udział, wykrywania niedoskonałości i problemów jakie pogarszają jakość tego życia, opracowywania sposobów na jakie owe niedoskonałości i problemy mogą zostać usunięte przez "Partię Totalizmu", oraz wpisywania propozycji owych sposobów do "rejestru udoskonaleń" swojego koła,
       4) regularnego płacenia składek członkowskich we własnym kole, czyli kole tej partii do którego dany członek został przypisany,
       5) aktywnego uczestniczenia w Konwencjach własnego koła "Partii Totalizmu", oraz w Konwencjach koła wyższej instancji do którego dany członek został imiennie oddelegowany aby tam reprezentować mandat swojego własnego koła,
       6) moralnego postępowania w życiu publicznym i prywatnym, tak aby nie narażać dobrego imienia "Partii Totalizmu".
2. Członkowie "Partii Totalizmu" mają prawo do:
       1) kształtowania programu wyborczego "Partii Totalizmu",
       2) mandatu do głosowania na wszystkich Konwencjach swojego koła.
       3) wybierania lub do bycia wybieranym do władz "Partii Totalizmu", na zasadach określonych w aktualnym statucie tej partii.
       4) korzystania z wszelkich nagród, przywilejów i zaszczytów jakie mogą otrzymać za swoją służbę dla "Partii Totalizmu".
3. Członkowie-założyciele oraz honorowi członkowie "Partii Totalizmu" obdarzeni są dodatkowymi przywilejami które definiowane zostają przez statut ich koła. Przywileje te obejmują co najmniej:
       1) zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
       2) wpisanie do honorowego rejestru nagród przyznawanych członkom tej partii, lub do rejestru członków-założycieli tej partii, oraz
       3) brak górnego ograniczenia wiekowego dla ich członkowstwa (tj. mogą oni zostać członkami owej partii, lub kontynuować swoje członkowstwo, po przekroczeniu wieku 75 lat).
       4) Członkom-założycielom przysługują też wszelkie przywileje przyznawane długoletnim członkom, niezależnie od ilości lat które upłynęły od dnia założenia "Partii Totalizmu".
       5) Honorowi członkowie są zwolnieni z wszelkich obowiązków wynikających z członkowstwa w tej partii, aczkolwiek zachowują oni wszelkie prawa i przywileje wynikające z tego członkowstwa.

§10

Rejestry: członków, nagród, kar, usprawnień:
1. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi cztery "rejestry". Są to następujące rejestry: (1) członków danego koła, (2) nagród przyznawanych wyróżniającym się członkom, (3) kar wymierzanych członkom, (4) usprawnień sugerowanych przez członków danego koła. Rekomenduje się aby, gdziekolwiek to możliwe, rejestry te miały formę elektroniczną (tj. plików komputerowych).
2. Każdy członek "Partii Totalizmu" przypisany zostaje do określonego koła tej partii. Wszelkie jego działania członkowskie koncetrują się na aktywności tego właśnie koła. Miejsce stałego zamieszkania danego członka musi leżeć w obszarze terytorium kompetencji tego koła.
3. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi i aktualizuje własny rejestr członków przynależnych do tego koła w oparciu o deklaracje członkowskie.
4. Każde koło "Partii Totalizmu" prowadzi i aktualizuje własny rejestr nagród i kar, w który wpisuje wszelkie nagrody i kary rozdzielane wśród członków tego koła.
5. Prezydenci wszystkich kół podległych danemu kołu, lub ci członkowie tych kół którym formalnie zlecono reprezentowanie swoich kół na Konwencji danego koła wyższej rangi, podczas Konwencji danego koła wyższej rangi posiadają legalne prawa członków tego koła. Są więc wpisywani, a także mają prawo do wpisywania, do wszelkich rejestrów tego koła.
6. Wzór rejestrów członków, nagród, kar, usprawnień, a także wymagania nakładane na ich aktualizacje, jest określany przez sekretarza koła centralnego "Partii Totalizmu".
7. Raz na rok, dane koło "Partii Totalizmu" wysyła sekretarzowi koła centralnego aktualną wersję swojego rejestru członków, zaś na żądanie koła centralnego także rejestrów nagród, kar, oraz usprawnień.
8. Zawartość rejestru usprawnień powinna być udostępniana tym członkom społeczeństwa którzy się o to zwrócą do koła.
9. Zachęca się władze poszczegółnych kół do korzystania w swojej działalności z najnowszych osiągnięć techniki, np. z internetu. Przykładowo, jeśli poziom ekspertyzy w kole na to pozwala, koło powinno posiadać własną stronę internetową za pośrednictwem której będzie ono komunikowało swoje działania członkom i społeczeństwu.

§11

Zakańczanie członkowstwa w "Partii Totalizmu":
1. Członkostwo w "Partii Totalizmu" wygasa wskutek:
       1) pisemnej rezygnacji członka,
       2) ochotniczego zawieszenia własnego członkowstwa (np. w przypadku dłuższego wyjazdu z kraju) wynikającego w niemożności płacenia składek i wykonywania obowiązków członka partii (ochotniczo zawieszeni członkowie nie płacą bowiem składek członkowskich),
       3) osiągnięcia wieku 75 lat, z wyjątkiem przypadków kiedy dany członek został wyróżniony członkowstwem honorowym, lub jest członkiem-założycielem tej partii,
       4) śmierci członka,
       5) wykreślenia z rejestru członków,
       6) wykluczenia z listy członków tej partii.
2. Członek "Partii Totalizmu" może w każdej chwili zrezygnować na piśmie ze swojego członkostwa w tej partii. Nie jest przy tym zobowiązany do podania powodów owej rezygnacji.
3. Członek "Partii Totalizmu" może ochotniczo zawiesić swoje członkostwo z ważnych powodów. Zawieszenie swego członkostwa zgłasza się na piśmie. Zawieszenie stwierdza prezydent koła stosowną adnotacją na deklaracji członkowskiej.
4. Członek "Partii Totalizmu" może być wykreślony z tej partii za niedopełnianie swoich obowiązków członkowskich.
5. Członek "Partii Totalizmu" może być wykluczony z tej partii za nieprzestrzeganie postanowień statutu, nie stosowanie się do decyzji władz "Partii Totalizmu", postępowanie w sposób sprzeczny ze statutem lub programem "Partii Totalizmu" oraz gdy dopuścił się czynów niemoralnych lub hańbiących.

§12

Nagradzanie członków "Partii Totalizmu" za zasługi:
1. Konwencje i władze każdego koła "Partii Totalizmu" mogą nagradzać i uhonorowywać swoich członków za zasługi wypracowane przez tychże członków, w dowolny wybrany przez siebie sposób który leży w ich możliwościach oraz w ich zakresie kompetencji.
2. Jest wysoce rekomendowane, aby Konwencje i władze danego koła "Partii Totalizmu" używały posiadanych uprawnień do nagradzania, w celu wyrażenia swojego zrozumienia dla trudnych warunków i dla dodatkowych nakładów pracy jakie członkowie ich koła ochotniczo na siebie biorą. Nagradzanie wkładu członków do tej partii powinno być również jednym ze sposobów powiększania przyjacielskich więzi pomiędzy poszczególnymi członkami danego koła i ich rodzinami. W idealnych warunkach wszyscy członkowie koła powinny być jak jedna duża rodzina ochotniczo dokonywująca wspólnych działań i dostarczająca wzoru społecznego współżycia dla reszty społeczeństwa. Sprawom wynagradzania oddelegowany jest specjalny, trzeci w hierarchi oficer koła do spraw życiowych. Do jego obowiązków m.in. należy organizowanie uroczystosci wynagradzania i organizowanie wszelkich imprez o charakterze nagrody dla członków i ich rodzin (w rodzaju wycieczek, pikników, towarzyskiego rożna (tzw. "barbeque"), imprez kulturalnych, wyjazdów do operetki czy teatru, wakacji i spotkań towarzyskich, rejsów widokowych, zwiedzania obiektów zabytkowych i muzeów, choinek dla dzieci, itd., itp.).
3. Członkowie-założyciele "Partii Totalizmu" są automatycznie nagradzani za swój istotny wkład w zorganizowanie owej partii dożywotnim członkowstwem owej partii oraz natychmiastowym wliczeniem ich w poczet długoletnich członków tej partii.
4. Wszelkie nagrody i honory przyznawane indywidualnym członkom danego koła wpisywane są do specjalnego "rejestru nagród" tego koła, zaś referencje do owych nagród wpisywane są do deklaracji członkowskich nagrodzonych osób, a także do deklaracji członkowskich obu członków wprowadzających którzy zarekomendowali moralny charakter danego nagrodzonego.

§13

Karanie członków "Partii Totalizmu" za uchybienia w dyscyplinie lub w wypełnianiu swoich obowiązków:
1. "Partia Totalizmu" symbolicznie uznaje wszystkich swoich członków za żołnierzy walczących ochotniczo i wyłącznie metodami moralnymi o lepsze jutro dla swego kraju, narodu, oraz dla całej ludzkości. Równie więc jak od żołnierzy, partia ta oczekuje dyscypliny i oddania swoich członków w wypełnianiu oddelegowanych im obowiązków partyjnych.
2. Prezydent każdego koła "Partii Totalizmu" może wydać pisemne upomnienie tym członkom swojego koła którzy wykazali się brakiem dyscypliny partyjnej, lub w jakikolwiek inny sposób uchybili statutowi tej partii.
3. Prezydent koła może wykreślić danego członka koła z rejestru członków tego koła w przypadku zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od czasu wcześniejszego wezwania do ich zapłaty, lub jeśli dany członek nie uczestniczył w 3 (lub więcej) Konwencjach tego koła i nie usprawiedliwił na piśmie uzasadnionych powodów swojej nieobecności. Od decyzji prezydenta koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie do "Komisji Statutowej" tego koła w terminie 14 dni od jej doręczenia. Po wykreśleniu z rejestru członków dana osoba nie ma prawa podjecia prób wypełnienia deklaracji i ponownego stania się członkiem "Partii Totalizmu" aż do daty wygaśnięcia kadencji prezydenta koła który spowodował wykreślenie tego członka.
4. "Komisja Statutowa" danego koła może wysunąć wniosek o dyscyplinarnym wykluczeniu danego członka tego koła. O wysunięciu takiego wniosku dany członek musi zostać powiadomiony na pismie. Członkowi przysługuje odwołanie od takiego wniosku dyscyplinarnego wykluczenia do "Komisji Statutowej" wyższej instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o wniosku wykluczenia.
5. Wykluczenie członka "Partii Totalizmu" następuje albo na wniosek "Komisji Statutowej", albo w wyniku tajnego głosowania na Konwencji członków danego koła. O decyzji wykluczenia notyfikuje wykluczonego "Komisja Statutowa" instancji wykluczającej.
6. W sytuacji, gdy decyzja "Komisji Statutowej" danego koła z jakichś powodów jest utrudniona, a także w innych, uzasadnionych przypadkach, decyzję o wykluczeniu może podjąć "Komisja Statutowa" koła centralnego.
7. Od decyzji o wykluczeniu z "Partii Totalizmu" przysługuje odwołanie do "Komisji Statutowej" z instancji wyższej o jeden stopień od instancji wykluczającej, lub z instancji centralnej, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wykluczeniu.
8. Jeśli dwóch lub więcej członków zarekomendowanych przez jakiegoś członka-wprowadzającego zostanie wykluczonych z tej partii, dany członek wprowadzający jest również automatycznie wykluczany z "Partii Totalizmu" za "wprowadzanie do partii osób o wątpliwym charakterze lub niemoralnym zachowaniu".
9. Wszelkie kary wymierzane członkom danego koła wpisywane są do specjalnego "rejestru kar" tego koła, zaś referencje do owych kar wpisywane są do deklaracji członkowskich owych ukaranych osób, oraz deklaracji członkowskich obu członków wprowadzających którzy zarekomendowali moralny charakter danego ukaranego.

§14

Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków "Partii Totalizmu":
1. Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków "Partii Totalizmu" jest mechanizmem bezpieczeństwa zamierzonym dla utrudniania lub uniemożliwiania wewnętrznego (skrytego) sabotażu działalności tej partii oraz do pokonywania impasów w jej działalności. Jeśli nie zostaje to zdefiniowane inaczej przez zamrażającego, zamrożenie następuje na długość kadencji zamrażającego. Zamrożeni członkowie owej partii zachowują wszelkie bierne prawa członkowskie i przywileje, a jedynie prewencyjnie pozbawiani zostają prawa do głosowania, do zabierania głosu w dyskusji, do zadawania pytań, oraz do komentowania czyichś wypowiedzi. Obecność zamrożonych członków na konwencjach i spotkaniach roboczych przestaje także być wymagana dla uzyskania "kworum".
2. Prezydent posiada prawo do zamrożenia aktywności dowolnego członka, oficera, lub uczestnika Komisji Statutowej swojego koła, co do którego posiada on bazujące na faktach podejrzenia iż dany członek stara się sekretnie zasabotażować działalność owego koła. W uzasadnionych przypadkach prezydent posiada także prawo do nakazania opuszczenia sali obrad czy konwencji przez wszystkich zamrożonych członków. W przypadkach gdyby zamrożeni członkowie odmówili dobrowolnego opuszczenia sali obrad, oficerowie Komisji Statutowej mają wówczas obowiązek usunięcia ich z sali siłą.
3. Konwencja wszystkich członków danego koła posiada prawo do zamrożenia aktywności prezydenta tego koła. Jednocześnie z tym zamrożeniem konwencja ta musi jednak wskazać kto zastąpi zamrożonego prezydenta w wypełnianiu jego funkcji. W uzasadnionych przypadkach konwencja posiada także prawo do nakazania opuszczenia sali obrad czy konwencji przez wszystkich zamrożonych członków (w tym właśnie zamrożonego prezydenta).
4. Prezydent i konwencja posiadają także prawo do chwilowego lub trwałego odmrożenia aktywności uprzednio zamrożonych członków czy prezydentów. Po odmrożeniu członkowie ci odzyskują wszystkie aktywne prawa członkowskie jakich pozbawiło ich zamrożenie.
5. Fakt i czasokres zamrożenia lub odmrożenia, a także uzasadnienie zamrażającego dla powodów zamrożenia lub odmrożenia, aktualnie działający prezydent ma obowiązek wpisywania do deklaracji członkowskiej zamrażanego.
6. Zamrożenie (a także chwilowe odmrożenie) aktywności, wygasają automatycznie po skończeniu się okresu czasu na jaki zostały one zdefiniowane.
7. Zamrażanie i odmrażanie aktywności członków nie stanowi ani kary ani nagrody i w żadnym przypadku nie może być traktowane jako kara czy nagroda. Jest ono jedynie koleżeńskim działaniem prewencyjnym podejmowanym w sytuacjach kryzysowych i nacelowanym na efektywniejszą oraz bardziej zdyscyplinowaną pracę kół "Partii Totalizmu", na ochładzanie emocji i ucinanie bezproduktywnych dyskusji, na łagodzenie sporów, itp.


V. WŁADZE "PARTII TOTALIZMU"

§15

Struktura organizacyjna "Partii Totalizmu":
1. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada dokładnie taką samą organizację. Mianowicie każde koło posiada swój własny statut, swojego właściciela, prezydenta, oficerów, "Komisję Statutową", oraz członków. Każde koło otrzymuje od koła je powołującego określone terytorium na jakim jego działania są kompetentne.
2. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada prawo do powoływania kół mu podległych, do których deleguje odpowiedzialność i komptencje za ściśle zdefiniowany fragment podlegającego mu terytorium.
3. Każde koło "Partii Totalizmu" posiada również prawo do rozwiązywania poprzednio powołanych przez nie kół mu podległych, jeśli Konwencja jego członków rozwiązanie takie zaaprobuje tajnym głosowaniem.
4. Wszystkie koła "Partii Totalizmu" zorganizowane są w strukturę, która w naukach komputerowych nazywana jest "tree" (tj. "drzewo"). W strukturze tej najwyższą instancją jest koło centralne, którego terytorium obejmuje wszystkie obszary na jakie partia ta rozciąga swoje działania (m.in. terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej). Koło centralne powołuje (i rozwiązuje - jeśli to wymagane) podległe mu koła niższej instancji, przydzielając im do działania wybrane fragmenty własnego terytorium kompetencji (np. województwa). Z kolei owe koła niższej instancji powołują (a kiedy konieczne - również rozwiązują) podległe im koła jeszcze niższej instancji, którym przydzielają do działania fragmenty swych teryteriów (np. gminy). Te są uprawnione do powoływania kół jeszcze niższych instancji, np. kół miejskich, dzielnicowych, zakładowych, itd., itp.
5. Statutem danego koła "Partii Totalizmu" jest każdy dokument który reguluje wszelkie sprawy związane z działaniem danego koła, który uwzględnia szczegółne warunki i specyficzną sytuację tego koła, oraz który w żadnym punkcie pod względem moralnym nie jest sprzeczny ze statutem zaakceptowanym dla całej "Partii Totalizmu" przez członków koła centralnego tej partii. W typowych przypadkach statut ten może być kopią statutu dla koła centralnego.
6. Legalnym właścicielem każdego koła "Partii Totalizmu" jest zjazd (konwencja) wszystkich członków tego koła i delegatów z kół mu podległych. Zjazd ten zatwierdza statut danego koła, a także demokratycznie wybiera w tajnym głosowaniu prezydenta tego koła, oraz całe władze koła opisane przez jego statut (tj. oficerów, Komisję Statutową, oraz ewentualnie kandydatów do wyborów rządowych - jeśli tymi kandydatami nie są mianowani automatycznie prezydent i/lub oficerowie danego koła). Zjazd ten decyduje także o generalnych losach danego koła. Prezydent koła i jego oficerowie odpowiedzialni są w pierwszym rzędzie przed owym zjazdem, w drugim zaś rzędzie przed władzami kół wyższej instancji.
7. Prezydent danego koła jest to osoba odpowiedzialna za wszelkie aspekty działalności tego koła. Jest on odpowiednikiem "dyrektora" w przedsiębiorstwach. Reprezentuje on koło na zewnątrz we wszystkich sprawach - chyba że podejmie on decyzję o oddelegowaniu tego reprezentowania na któregoś ze swoich oficerów. Automatycznie też staje się on kandydatem tego koła do wyborów rządowych - chyba że podejmie on decyzję o oddelegowaniu swojej kandydatury na któregoś ze swoich oficerów. Statut danego koła może delegować automatycznie wybrany fragment odpowiedzialności tego prezydenta do wskazanych oficerów jego koła.
8. Oficerowie danego koła są to osoby którym oddelegowana jest na stałe władza nad zdefiniowanymi dla nich przez statut obszarami kompetencji. Każde koło "Partii Totalizmu" powinno posiadać minimalną liczbę oficerów jaka na dodatek do prezydenta jest wymagana dla sprawnego działania tego koła. Dopuszczalne jest organizowanie kół trzeciej lub dalszej instancji (np. na poziomie gminy, lub zakładu) nie posiadających żadnych oficerów, aczkolwiek musza one posiadać "Komisję Statutową".
9. "Komisja Statutowa" danego koła jest to organ składający się co najmniej z trzech osób, która czuwa nad przetrzeganiem statutu we wszelkich działaniach tego koła. Statutowo sprawdza ona zgodność decyzji prezydenta i oficerów owego koła z owym statutem. Komisja ta m.in. posiada prawo zawieszania i wykluczania członków tego koła.
10. Poza krótkim okresem przejściowym, w którym dane koło "Partii Totalizmu" NIE będzie jeszcze posiadało członków w stanie nirwany, zarówno Prezydent, jak i Oficerowie i "Komisja Statutowa" danego koła obowiązkowo muszą znajdować się w stanie nirwany podczas pełnienia swego urzędu. Jeśli zaś którykolwiek z nich utraci swój stan nirwany, wówczas powinien uzyskać zwolnienie od swoich obowiazków aż do chwili ponownego odzyskania stanu nirwany. W czasie tego zwolnienia sprawowane przez niego obowiązki powinny być wypełniane przez wybraną w kole osobę zastępczą też obowiązkowo znajdującą się w stanie nirwany.
11. Członkami danego koła "Partii Totalizmu" są wszyscy członkowie "Partii Totalizmu" którzy złożyli w owym kole swoje deklaracje członkowskie, plus delegaci z wszystkich kół terenowych podległych danemu kołu. Delegatami do danego koła są prezydenci wszystkich kół które podlegają danemu kołu, lub oficerowie upoważnieni przez owych prezydentów do reprezentowania mandatu danych kół.

§16

Kadencja władz "Partii Totalizmu":
1. Kadencja wszelkich władz "Partii Totalizmu" statutowo trwa pięć lat.
2. Przed zakończeniem swojej kadencji, władze te mają obowiązek zorganizować i zrealizować wybranie (wyłącznie z grona członków już będących w stanie nirwany) władz następnej kadencji.
3. Mandaty wszelkich delegatów i reprezentantów "Partii Totalizmu" również trwają pięć lat licząc od daty kiedy zostali wybrani do pełnienia swojej roli.

§17

Terytorium kompetencji danego koła "Partii Totalizmu":
1. Każdemu kołu "Partii Totalizmu" przydzielane jest "terytorium jego kompetencji". Terytorium to to obszar na jakim koło to jest upoważnione aby koncentrowało swoją działalność, oraz dla jakiego jego działania posiadają moc legalną. Przydzielania owego terytorium kompetencji następuje przez koło bezpośrednio nadrzędne które powołało dane koło.
2. Terytorium kompetencji dla centralnego (krajowego) koła "Partii Totalizmu" jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla ułatwienia administracji poszczególnych kół, przydzielane im terytoria kompetencji powinny się pokrywać z granicami administracyjnymi lub z granicami okręgów wyborczych ustanowionymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (np. z granicami województw, gmin, czy byłymi granicami powiatów).
4. Poszczególne koła "Partii Totalizmu" mogą ochotniczo wziąść pod swoja opiekę, lub koło dla nich nadrzędne może im przydzielić, jakiś intelekt grupowy leżący poza granicami ich kraju (tj. jakieś państwo, wyspę, naród, rasę, kontynent, itp.). Dla intelektu tego owo koło może dzięki temu starać się wypełniać funkcję łącznika z partią totalizmu, a także moralnego opiekuna, pomocnika, nauczyciela, promotora, obrońcę przed niemoralnymi zagrożeniami wewnętrzymi i zewnętrznymi, itp.

§18

"Konwencje" (zjazdy) członków - jako faktyczni właściciele poszczegółnych kół "Partii Totalizmu":
1. Najwyższą władzą dla koła centralnego "Partii Totalizmu" jest Konwencja (zjazd) członków koła centralnego "Partii Totalizmu" oraz delegatów ze wszystkich podległych mu kół. W sensie legalnym Konwencja ta jest "właścicielem" całej "Partii Totalizmu" i ma prawo decydowania o wszelkich aspektach owej partii.
2. Najwyższą władzą każdego innego koła "Partii Totalizmu" jest Konwencja (zjazd) członków owego koła "Partii Totalizmu" oraz obdarzonych mandatami delegatów z kół mu podległych. W sensie legalnym jest ona "właścicielem" danego koła "Partii Totalizmu" i ma prawo decydowania o wszelkich aspektach owego koła.
3. Konwencja jest zgromadzeniem formalnym na którym obecność członków i delegatów jest obowiązkowa. Należy ją wyraźnie odróżniać od towarzyskiego spotkania lub roboczego zebrania członków koła na którym obecność zawsze jest czysto ochotnicza. Centralnym punktem konwencji i najważniejszym powodem dla którego jest ona organizowana jest podejmowanie najważniejszych decyzji zbiorową mądrością wszystkich jej uczestników, oraz dokonywanie wyborów. Niemniej konwencja powinna być wykorzystywana również w innych celach, np. sprawozdania władz z osiągnięć i działalności, dyskutowania przyszłych kierunków, stategii, zasad działania, itp. Konwencji NIE wolno jednak wykorzystywać dla celów zarobkowych, np. poprzez nakładanie jakichkolwiek biletów wstępu czy obowiązkowych opłat na ich uczestników.
4. Delegatami do "Konwencji" danego koła posiadającymi mandaty do głosowania są wszyscy członkowie wpisani do "rejestru członków" tego koła, a dodatkowo także prezydenci wszystkich kół "Partii Totalizmu" podlegających danemu kołu, lub ci członkowie owych podległych kół "Partii Totalizmu", którym prezydenci ci zdecydowali się oddelegować swoje mandaty. Kadencja delegata danego koła na "Konwencję" wybranego koła nadrzędnego rozciąga się na cały okres kadencji danego prezydenta.
5. "Konwencja" posiada moc głosowania jeśli uczestniczy w niej nie mniej niż 51% nosicieli mandatów do głosowania w danej konwencji. Jeśli na konwencję przybędzie mniej niż 51% "kworum" (quorum) uprawnionych do głosowania zgodnie z "rejestrem członków" danego koła i delegatów z kół mu podległych, konwencja musi zostać rozwiązana i zwołana ponownie w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni.
6. W przypadku konieczności rozwiązania danej "Konwencji" z braku "kworum", prezydent danego koła powinien dokonać wymaganych wykreśleń z rejestru członków tego koła przed terminem zwołania następnej "Konwencji" tego koła, tak aby w następnej Konwencji kworum było ustalane na podstawie auktualizowanego rejestru członków.
7. "Konwencja" decyduje demokratycznie za pośrednictwem tajnego głosowania o wszystkich aspektach koła leżących w zakresie jej kompetencji i poddanych jej do głosowania przez upoważnione do tego ciała. Obejmuje to również demokratyczne wybory władz następnej kadencji.
8. "Konwencja" zwoływana jest na wniosek "Komisji Statutowej" lub prezydenta danego koła. Dokładną datę następnej Konwencji określa "Komisja Statutowa" lub głosowanie poprzedniej Konwencji. Poza wyjątkowo krytycznymi sytuacjami, zwoływanie Konwencji danego koła NIE powinno odbywać się częściej niż raz na rok. Udział członków i delegatów w konwencji ich koła należy do podstawowych obowiązków członkowskich.
9. Daty konwencji kół poszczególnych instancji powinny być ustalane w odstępach nie krótszych niż comiesięcznych od siebie. W ten sposób wyniki konwencji niższych instancji mogą być raportowane przez delegatów i poddawane do głosowania na konwencjach kół wyższych instancji. Przykładowo, jeśli konwencja koła centralengo jest zaplanowana na grudzień danego roku, konwencje kół wojewódzkich powinny się odbywać w listopadzie, zaś konwencje kół gminnych w październiku.

§19

Głosowanie podczas konwencji "Partii Totalizmu":
1. Głosowanie jest najważniejszą składową każdej konwencji. Za jego pośrednictwem członkowie danego koła i uczestniczący w konwencji delegaci wyrażają swoją zbiorową wolę, czerpią nadchnienie ze swojej zbiorowej mądrości, oraz egzekwują swoje demokratyczne prawa. Pod głosowanie Konwencji poddawane są wszelkie decyzje koła, które leżą poza obszarem decyzyjnych kompetencji wybieralnych władz owego koła. Głosowanie powinno być starannie przygotowane i sprawnie przeprowadzane, aby nie zniechęcać ani nie marnować nim czasu uczestników konwencji.
2. "Konwencja" wyraża swoją wolę demokratycznie za pośrednictwem tajnego głosowania nad każdym problemem poddanym jej do zadecydowania. Jeśli indywidualny statut danego koła nie stwierdza tego inaczej, poddana pod głosowanie kwestia uznawana jest za "przyjętą" jeśli głosuje ZA nią nie mniej niż 51% uczestników danej Konwencji obdarzonych mandatami do głosowania.
3. Jeśli wyniki głosowania z jakichś powodów są niekonklusywne, wówczas konwencja może podjąć więcej niż jedną rundę głosowania nad tą kwestią. W przypadku impasu konwencja może również spróbować przeformułować głosowaną sprawę aby uzyskać bardziej konklusywne wyniki.
4. Kwestie poddawane pod głosowanie na danej konwencji mogą być wysuwane przez każdego członka i każdego delegata danego koła. Członkowie którzy nie pełnią żadnej funkcji we wybieralnych władzach koła muszą jednak swoje kwestie zgłaszać pod głosowanie poprzez "Komisję Statutową" tego koła.
5. Wszystkie sprawy przeznaczone do głosowania na danej konwencji powinny być w swoim ostatecznym sformułowaniu przekazane do wiadomości posiadaczy mandatów nie póżniej niż 14 dni przed datą konwencji. (Przykładowo, mogą one być opublikowane na stronie internetowej danego koła, opublikowane w prasie, lub ich ostateczne sformułowanie może być wysłane pocztą do posiadaczy mandatów głosowania). W ten sposób głosujący otrzymują czas na zapytanie głosu swego sumienia w każdej głosowanej sprawie, na osobiste zorientowanie się w sytuacji, na wypytanie swoich znajomych i zainteresowanych osób, a także na "lobbying" określonych postanowień wśród innych głosujących. Nie wolno jednak dokonywać "lobbying", przekonywania, ani starać się jakkolwiek wpłynąć na wynik głosowania w samym dniu konwencji, aczkolwiek głosujący mają prawo do publicznego zadawania przed głosowaniem pytań osobie która wystawiła daną kwestię pod głosowanie konwencji.
6. Ostateczne sformułowanie każdej kwestii poddawanej pod głosowanie na danej konwencji (poza listami kandydatów do wyborów) powinno być sformułowane w taki sposób, aby ich rozstrzygnięcie mogło przyjmować charakter odpowiedzi "TAK" (ZA), albo "NIE" (PRZECIW).
7. Do każdego stanowiska objętego wyborami musi być wystawionych co najmniej dwóch kandydatów. Jednym z nich może być osoba która sprawowała to stanowisko podczas poprzedniej kadencji. Podczas wyborów głosującym musi być też dane prawo do wybrania jeszcze innej opcji niż któryś z wystawionych im pod głosowanie kandydatów, mianowicie wybrania opcji "żaden z wystawionych kandydatów".
8. Jeśli ostateczne sformułowanie jakiejś kwestii lub jakiejś listy wyborczej poddawanej pod głosowanie musi być ustanowione w terminie krótszym niż 14 dni przed datą głosowania, np. wynika ono z obrad samej konwencji, wówczas zanim kwestia ta poddana jest pod głosowanie, najpierw musi zostać przegłosowane zapytanie czy konwencja jest gotowa głosować tą sprawę z tak krótkim przedziałem czasu dla jej przemyślenia. Jeśli dana kwestia nie zostaje przyjęta pod głosowanie, wówczas będzie ona musiała albo odczekiwać na następną konwencję, albo też decyzja w jej sprawie zostanie przekazana do podjęcia prezydentowi danego koła.

§20

Prezydenci kół "Partii Totalizmu":
1. Prezydentem centralnego koła "Partii Totalizmu" jest osoba wybrana przez centralną Konwencję "Partii Totalizmu" w tajnym głosowaniu, której powierzona zostaje odpowiedzialność za codzienne administrowanie działalności całej tej partii i za wszelkie decyzje na temat tej partii. Poza krótkim początkowym okresem przejściowym organizowania tej partii, jej Prezydent musi znajdować się w stanie nirwany.
2. Prezydentem danego koła "Partii Totalizmu" jest osoba wybrana przez członków tego koła w tajnym głosowaniu, której powierzona zostaje odpowiedzialność za codzienne administrowanie działalności tego koła i za wszelkie decyzje na temat tego koła.
3. Wszystkie decyzje prezydenta danego koła muszą być zgodne ze statutem tego koła. Gwarentem tej zgodności są działania "Komisji Statutowej".
4. Prezydenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie aspekty działalności zarządzanego przez siebie koła które leżą w zakresie ich kompetencji. Mają oni również prawo biernego wglądu do decyzji, działalności i dokumentacji wszystkich podległych im oficerów (jednak bez prawa wpływania na te decyzje owych oficerów, za które oficerowie ci biorą osobistą odpowiedzialność). Mają także prawo biernego wglądu do obrad podległych im "Komisji Statutowych" (jednak bez prawa wpływania na decyzje owych komisji).
5. Prezydenci legalnie reprezentują na zewnątrz swoje koła we wszystkich sprawach wymagających reprezentowania.
6. W terminie do 14 dni od daty pojawienia się nowego wpisu w "rejstrze usprawnień" danego koła, prezydent tego koła ma obowiązek dopisania do owego wpisu jakie działania zostały podjęte aby wdrożyć dane usprawnienie w życie. Kiedy zaś usprawnienie to zostanie wdrożone w życie, mają oni obowiązek odnotowania w owym rejestrze jakie są wyniki owego wdrożenia.
7. Prezydenci danego koła mają prawo do pisemnego wydawania dowolnym z członków swojego koła poleceń do wykonania. Polecenia te muszą jednak ograniczać się do nakazywania działań które wynikają z działalności prowadzonej przez dane koło. (Tj. prezydenci nie mają prawa wydawania poleceń które nie wynikają w jakiś sposób z, ani nie służą, działalności prowadzonej przez dane koło.)
8. Prezydenci danego koła lub całej "Partii Totalizmu" mają prawo pisemnego oddelegowania wybranego fragmentu swojej odpowiedzialności, praw, oraz uprawnień do podejmowania decyzji, do innych członków tej partii. Oddelegowanie to może być albo narzucone im treścią statutu danego koła - i wówczas jest ono atomatyczne, albo też nabiera ono mocy za pośrednictwem pisemnej decyzji tych prezydentów. Po oddelegowaniu danego fragmentu swojej odpowiedzialności, osoba przejmująca tą odpowiedzialność ponosi osobistą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje (prezydent zachowuje jednak prawo do biernego wglądu do owych decycji i ich dokumentacji).

§21

Oficerowie kół "Partii Totalizmu":
1. Statut każdego koła decyduje o liczbie i zakresie kompetencji oficerów tego koła. Poza krótkim początkowym okresem przejściowym organizowania tej partii, wszyscy jej Oficerowie muszą znajdować się w stanie nirwany.
2. Dla unikania rozbudowy biurokracji, maksymalna liczba oficerów których dane koło może posiadać dla wspomagania pracy swego prezydenta, wynosi 7. Każdy z owych oficerów posiada swój numer w hierarchii. Zakresy kompetencji każdego z owych oficerów mogą być jak następuje:
       1) Finanse. Jego kompetencje: finanse, składki, majatek, księgowość, podatki, handel, dochody. Oficer finansowy odpowiedzialny jest praktycznie za wszelkie decyzje dotyczące finansów i majątku tego koła.
       2) Sekretariat. Jego kompetencje: dokumentacja, archiwa, historia, biblioteki, przepływ informacji, statystyki, poczta, łączność, internet.
       3) Życie. Jego kompetencje: współżycie międzyludzkie, nagradzanie, kadry, członkowstwo, ludność, społeczeństwo, religie, wiara, prawo, sprawiedliwość, sprawy statutowe, policja, ruch drogowy, komunikacja pasażerska, wypadki, więziennictwo, mieszkania, budownictwo.
       4) Wiedza. Jego kompetencje: edukacja, kształcenie, nauka, badania, szkolnictwo, uczelnie, wydawanie uporawnień bazujących na kwalifikacjach.
       5) Produkcja. Jego kompetencje: wytwarzanie, technika, górnictwo, surowce naturalne, energetyka i bezzanieczyszczeniowe generowanie energii, rozwój ekonomiczny, gospodarka, rolnictwo, infrastruktura.
       6) Środowisko. Jego kompetencje: wszechświat, kosmos, planety, Ziemia, terytorium, grunta, istoty żyjące, zwierzęta, lasy, natura, produkcja rolna, wyżywienie, powietrze, woda, oceany.
       7) Państwo. Jego kompetencje: współżycie z sąsiednimi państwami, pokój, dyplomacja, placówki i przedstawicielstwa zagraniczne, sprawy międzynarodowe, wojsko, obronność, wywiad.

§22

"Komisja Statutowa" w kołach "Partii Totalizmu":
1. Poza krótkim początkowym okresem przejściowym organizowania tej partii, cała "Komisja Statutowa" musi znajdować się w stanie nirwany.
2. Do zadań "Komisji Statutowej" należą:
       1) Zagwarantowanie aby wszelkie decyzje podejmowane przez prezydenta, oficerów, oraz członków danego koła były zgodne ze statutem danego koła "Partii Totalizmu" oraz z duchem filozofii totalizmu.
       2) Rozstrzyganie wszelkich spraw spornych.
       3) Wykluczanie członków "Partii Totalizmu" w obszarze kompetencji danej komisji.
       4) Określanie dat Konwencji i wyborów, a także organizowanie i nadzorowanie Konwencji i wyborów, włączając w to wybory do władz następnej kadencji.
       5) Zagwarantowanie, aby wszelkie rejestry prowadzone przez dane koło zawsze posiadały aktualne i dobrze zabezpieczone przed zniszczeniem "backup'y", a w ten sposób aby rejestry te nie mogły zostać zniszczone.


VI. FUNKCJONOWANIE "PARTII TOTALIZMU"

§23

Codzienne działanie "partii totalizmu":
1. Członkowie "Partii Totalizmu" wyrażają swoje zaufanie do moralności, mądrości, poziomu ekspertyzy, doświadczenia, przezorności, oraz poziomu odpowiedzialności określonych osób poprzez wybranie tych osób na odpowiednie stanowiska we władzach owej partii.
2. Prezydenci oraz inni oficerowie na pozycjach odpowiedzialności w "Partii Totalizmu", obdarzeni przez swoich członków zaufaniem zostania wybranym na odpowiednie stanowiska we władzach tej partii, podejmują samodzielnie wszelkie decyzje leżące w obszarze oraz terytorium ich kompetencji oraz uruchamiają aparat wdrażający owe decyzje w życie. Gdziekolwiek to możliwe, podejmowanie owych decyzji powinno się odbywać w konsultacji z zainteresowanymi członkami tej partii w celu ich wzbogacenia zbiorową mądrością owych członków.
3. Każda decyzja podjęta przez prezydenta lub oficera "Partii Totalizmu", która dotyka sobą co najmniej jedną osobę inną niż sam ów oficer, musi zostać gdzieś utrwalona w odpowiedniej dla niej formie pisanej.
4. Prezydenci i oficerowie "Partii Totalizmu" ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie decyzje które podjęli.
5. Wszelkie decyzje co do których się szacuje, że dotkną one sobą pomiędzy 500 do 5000 ludzi, przed wdrożeniem w życie muszą być zatwierdzone przez "Komisję Statutową" tej samej rangi do której należy podejmujący daną decyzję.
6. Wszelkie decyzje co do których się szacuje, że dotkną one sobą ponad 5000 ludzi, przed wdrożeniem w życie muszą być zatwierdzone przez centralną (krajową) "Komisję Statutową" (tj. najwyższej rangi).
7. Zatwierdzenie danej decyzji przez przynależną "Komisję Statutową" nie zdejmuje z oficera który ją podjął osobistej odpowiedzialności za jej wyniki.
8. W przypadku kiedy "Komisja Statutowa" znajdzie daną decyzję niezgodną ze statutem "Partii Totalizmu" lub niezgodną ze stwierdzeniami filozofii totalizmu (ponieważ np. wybiega ona przeciwko działaniu jakiegoś prawa moralnego), a stąd wstrzyma jej realizację, muszą być przetransformowane, tak aby wyeliminować zastrzeżenia komisji, zaś po przetramnsformowaniu mogą być przedłożone ponownie tej samej komisji do zatwierdzenia.
9. W przypadku kiedy podejmujący decyzję nie zgadza się z zastrzeżeniami danej "Komisji Statutowej", może on odwołać się do ponownego rozpatrzenia owej decyzji przez "Komisję Statutową" jeden stopień wyższej rangi. Od zastrzeżeń Komisji Statutowej najwyższej rangi (tj. krajowej), nie ma odwołania.

§24

Wprowadzanie zmian do stututu "Partii Totalizmu":
1. Prezydenci, "Komisje Statutowe", oraz obrady Konwencji członków mają prawo do proponowania zmian i usprawnień do statutu swojego koła.
2. Zmiana statutu danego koła, której esencja pod względem moralnym leży w sprzeczności ze statutem centralnego (krajowego) koła "Partii Totalizmu", lub leży w sprzeczności z działaniem praw moralnych określonym przez filozofię totalizmu, jest nielegalna i musi być wycofana.
3. Zmiany i uprawnienia statutu wchodzą jednak w moc dopiero po tym jeśli głosuje na nie Konwencja członków danego koła w tajnym głosowaniu, oraz jeśli ich zgodność ze statutem centralnym oraz zgodność z treścią praw moralnych zostanie następnie zatwiedzona przez "Komisję Statutową" koła wyższej instancji lub koła centralnego.
4. Długoletnim członkom "Partii Totalizmu", których w jakikolwiek sposób niekorzystnie dotknęły zmiany wprowadzone do tego statutu, należy dać wybór w zakresie czy ich członkowstwo będzie się opierało na starym, czy na nowym sformułowaniu tego statutu. Przez długoletniego członka owej partii rozumie się każdego członka-założyciela, oraz każdego członka który wykazuje się co najmniej 10-letnim członkowstwem tej partii.


VII. FINANSE "PARTII TOTALIZMU"

§25

Pochodzenie i zarządzanie majątkiem i funduszami "Partii Totalizmu":
1. Majątek "Partii Totalizmu" powstaje ze składek członkowskich, dotacji, oraz innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami. Odpowiedzialnym za gromadzenie majątku i finansów, a także za księgowanie wszelkich wpływów i wydatków danego koła "Partii Totalizmu" może zostać oddelegowana przez prezydenta tego koła do skarbnika owego koła.
2. Wysokość składek członkowskich określają decyzje prezydentów poszczegółnych kół "Partii Totalizmu". Prezydent ma prawo oddelegowania podjęcia owej decyzji do skarbnika danego koła.
3. Członkowie-założyciele "Partii Totalizmu", a także członkowie honorowi owej partii, są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich.
4. Wszelkie sprawy składek członkowskich delegatów na Konwencje nadrzędnych kół tej partii są regulowane przez ich własne koła, czyli koła które reprezentowane są przez owych delegatów.
5. Do finansowego reprezentowania "Partii Totalizmu" na zewnątrz, oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są prezydenci danego koła "Partii Totalizmu". Mają oni jednak prawo delegowania tego upoważnienia na skarbników tego koła "Partii Totalizmu".
6. Prezydent danego koła "Partii Totalizmu", lub działający z jego upoważnienia skarbnik owego koła "Partii Totalizmu", może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania "Partii Totalizmu" na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
7. Wszelkie wpływy i wydatki koła "Partii Totalizmu" muszą być księgowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami finansowymi.


Część #C: Objaśnienie powyższego statutu:

      

#C1. Powyższy statut stanowi załącznik do strony o politycznej "partii totalizmu":

       Tekst powyższego statutu jest załącznikiem do odrębnej strony o politycznej "partii totalizmu". Dlatego niniejszą stronę należy czytać jako uzupełnienie tamtej strony o fizycznej nazwie partia_totalizmu.htm.


Część #?: ...(Te części niniejszej strony są zarezerwowane do przyszłego użycia)...

      

#?1. ...(Punkty zarazerwowane do przyszłego użycia i napisania)...

      


Część #Z: Podsumowanie i końcowa informacja tej strony:

      

#Z1. Podsumowanie tej strony ze statutem:

       Większosć ludzi "dała już za wygraną" sprawę "poprawy naszego życia" najlepiej poprzez zmianę ustroju politycznego na nowy ustrój nirwany opisywany punktami #A1 do #A4 ze strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm, zaś jeśli zmiana taka okaże się niemożliwą, to choćby poprzez usprawnienie systemu społecznego i politycznego w którym ludzie ci żyją - np. poprzez stworzenie "urzędu weryfikującego" rządowe prawa i ustawy pod względem ich zgodności z przykazaniami i wymaganiami Boga (powołanie takiego urzędu opisałem, między innymi, na zwojej stronie internetowej pajak_dla_prezydentury_2020.htm). Jest to jednak wyjątkowo błędne podejście. Wszakże jeśli my sami sobie NIE poprawimy standardów naszego życia, wówczas nikt tego za nas NIE uczyni. Proponowana na tej stronie polityczna "partia totalizmu" z jej pokojowym i postępowym statutem, wskazuje właśnie najmniej "bolesną" dla ludzi drogę, jak taką poprawę ludzkiego życia można uzyskać poprzez wdrożenie jakościowo niemal "idealnego" nowego "ustroju nirwany" - jakiego stare elity rządzące aż tak się boją, że blokują niemal cały mój dorobek naukowy przed upowszechnianiem już przez około 35 lat. Wszakże nowa Partia Totalizmu ustanowiłaby "moralne mechanizmy poprawy" których długoterminowe działanie w efekcie końcowym musi doprowadzić do znaczącej poprawy. Jest więc ona atrakcyjną "alternatywą" dla powszechnie dotychczas stosowanych sposobów uzyskiwania takiej poprawy, w rodzaju "przewrotów", "rewolucji", "buntów", "strajków", itp. - które typowo rozlewają wiele ludzkiej krwi, niepotrzebnie zabierają sporo ludzkich istnień, zaś w końcowym efekcie i tak NIE przynoszą spodziewanych wyników - bowiem z braku zabezpieczeń blokujących odradzanie się zła, każdy nowy rząd szybko ulega korupcji i zaczyna postępować podobnie zachłannie i niesprawiedliwie jak rządy uprzednie. (Jakże bowiem w świecie rządzonym przez sprawiedliwego Boga nowy "intelekt grupowy", który zaczyna swoje istnienie od rozlewu krwi, rozpętania terroru, oraz od ludzkiej krzywdy, mógłby wprowadzić jakiekolwiek ulepszenie do świata?) Warto więc wiedzieć, że taka pokojowa alternatywa poprawy naszego życia wogóle istnieje. Warto też poznać na czym ona polega. Choćby więc tylko z tych powodów warto już się ze stroną tą zapoznać.


#Z2. Proponuję okresowo powracać na tą stronę w celu sprawdzenia dalszych usprawnień zawartych w niej prezentacji:

       W celu śledzenia jak dalej będzie usprawniana niniejsza strona o statucie partii politycznej jaka mogłaby wprowadzić w życie "ustrój nirwany", warto czasami do niej powracać. Z definicji strona ta będzie bowiem poddawana dalszym okresowym udoskonaleniom i poszerzeniom, w miarę jak pojawią się ewentualne nowe informacje lub okoliczności które zainspirują jej zaktualizowanie. Jeśli więc w przyszłości zechcesz czytelniku poznać te nowiny, wówczas odwiedź tą stronę ponownie. Ja bowiem będę okresowo aktualizował jej zawartość, w miarę jak rozwój sytuacji przysporzy jakichś wydarzeń lub informacji wartych tu zaraportowania.
       Warto także okresowo sprawdzać blog totalizmu o adresach:
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 = tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 = tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 = tj. od 2018/3/16)
Wszystkie wpisy do blogów totalizmu (niemal każdy z których to wpisów jest tłumaczony i powtórnie publikowany w języku angielskim) są też publikowane w moim opracowaniu [13] dostępnym gratisowo za pośrednictwem strony internetowej o nazwie tekst_13.htm.
       Aktualne zestawienie adresów moich blogów zawarte jest też na stronie z tematycznym skorowidzem wyników moich badań - tj. na w/w stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Na końcu każdego wpisu do swych blogów staram się podać zestaw adresów witryn internetowych, które oferują najaktualniejsze wersje wszystkich moich stron internetowych (odnotuj, że z powodu powtarzalnego deletowania przez kogoś witryn z moimi stronami, adresy te zmieniają się z upływem czasu). To z zestawień adresów owych witryn publikowanych pod najnowszymi wpisami do blogów totalizmu rekomenduję ściągać i czytać najaktualniejsze wersje moich stron oraz opracowań.
       Na blogu totalizmu wiele faktow i zdarzeń omawianych na tej stronie naświetlane jest dodatkowymi informacjami spisywanymi w miarę jak rozwijają się one przed naszymi oczami.


#Z3. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#Z4. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są w punkcie #L3 z autobiograficznej strony internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#Z5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#Z6. Copyrights © 2020 by Dr Jan Pajak:

       Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *

Data zainicjowania tej strony: 11 listopada 2011 roku
Data jej najnowszej aktualizacji: 23 sierpnia 2020 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)
English: If you prefer to read in a different language, click on the selected flag or green link below
Po polsku: Jeśli preferujesz czytanie w odmiennym języku, kliknij na wybraną flagę lub zielony link poniżej

In English
index.htm

Po polsku

Hit Counter
page counter