Gratisowa oferta monografii [5] o eksplozji UFO ko≥o Tapanui
(3-jкzycznie, po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Organizujєce:)

Strona g≥уwna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Monografia [5/4p]

Пrуd≥owa replika tej strony

Rysunki do [5/4]: 1, 2, 3

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [5/3e]

Source replica of this page

Figures for [5/3e]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Monographie [5d]

Freie Energie

Malbork

Telekinesis

seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(En franзais:)

…nergie libre

Malbork

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(En espaсol:)

Energнa libre

Malbork

Nueva Zelanda

Sismуgrafo

Telekinesis

Leyes morales

Tornado

Totalizm

Sobre mн

Menu 2

Menu 4

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(In italiano:)

Testo [7]

Energia libera

Malbork

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Oto gratisowe egzemplarze ilustrowanej monografii naukowej [5] o eksplozji UFO ko≥o Tapanui, Nowa Zelandia. Zapraszam do jej za≥adowania do w≥asnego komputera np. w bezpiecznym i wygodnym formacie PDF. Monografia [5] upowszechniana jest w aњ 3 jкzykach i w 3 wydaniach, tj polskim [5/4p], angielskim [5/3e], oraz niemieckim [5d]. Ilustrowane wydanie polskojкzyczne [5/4p] w PDF przyjmuje formк jednotomowej monografii piуra Prof. dr inњ. Jan Pajak, o tytule "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, ktуra przemieЬci≥a kontynenty" (czwarte wydanie, Wellington, Nowa Zelandia, Copyrights © 1996 by Dr Jan Pajєk, ISBN 0 9583380 6-X). W powo≥aniach literaturowych autora, ta jednotomowa monografia oznaczana jest symbolem [5p/4].


Historia ilustrowanej wersji monografii [5]:

       Chociaњ pierwsze wydanie monografii [5] o eksplozji UFO ko≥o Tapanui zosta≥a opublikowana juњ w 1988 roku, aњ do 2001 roku monografie o tej eksplozji upowszechniane by≥y wy≥єcznie pocztowym rozsy≥aniem ich wersji papierowych do zainteresowanych czytelnikуw. Dopiero w 2001 roku gratisowe egzemplarze tych monografii zaczк≥y byж upowszechniane za poЬrednictwem internetu. Do owego czasu (tj. do 2001 roku) opublikowane juњ by≥o czwarte (niniejsze) wydanie [5/4p] polskojкzycznej wersji tej monografii, oraz trzecie wydanie [5/3e] jej wersji angielskojкzycznej. Upowszechniana z pomocє tej strony polskojкzyczna monografia [5/4p] prezentuje w≥aЬnie udoskonalony format owego czwartego jej wydania. Pisanie czwartego wydania monografii [5/4] zosta≥o ukoсczone w 1996 roku, kiedy to autor ciєgle odbywa≥ swojє trzeciє profesurк na tropikalnej wyspie Borneo. W tamtym teњ borneowskim jej sformu≥owaniu monografia [5/4] upowszechniana by≥a aњ do maja 2009 roku. Jednak w maju 2009 roku autor zdecydowa≥, њe czas aby do jej internetowej wersji w≥єczyж ilustracje ktуre uprzednio upowszechniane by≥y w oddzieleniu od tekstu pisanego, oraz aby przet≥umaczyж jє na bardziej bezpieczny i wygodny format PDF. W ten sposуb w maju 2009 roku powsta≥a ilustrowana i skrуcona (jednotomowa) wersja monografii [5p/4] upowszechniana w formacie PDF z pomoca tej strony. Przy okazji jej publikowania monografia [5p/4] zosta≥a teњ nieco udoskonalona i uaktualizowana. Jej aktualizowanie i udoskonalanie kontynuowane by≥o dalej w 2010 roku, kiedy to uzupe≥niona ona zosta≥a o kilka najnowszych opisуw, np. podrozdzia≥u D4.1, opisуw zniszczenia ba≥tyckiego (przy-polskiego) miasta Wineta, czy informacji o odkryciu kolejnego miejsca eksplozji UFO w Australii.


CzкЬж #A: Teksty ilustrowanych wersji monografii [5] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza strona stara siк gratisowo udostкpniaж z praktycznie niemal kaњdej wytryny i serwera totalizmu ilustrowane wersje monografii [5] w formacie PDF oraz we wszystkich 3 jкzykach w jakich owe [5] sє upowszechniane (tj. polskim, angielskim i niemieckim). JeЬli zaЬ z jakichЬ pwodуw (np. ograniczeс pamiкciowych serwera, lub nieakceptowania formatu PDF przez dany serwer) pod danym adresem monografie [5] nie mogє byж upowszechniane, wуwczas bкdє tam zainstalowane linki (w tekЬcie oznaczane kolorem zielonym) do innych serwerуw ktуre bкdє juњ udostкpnia≥y tє monografiк za darmo. Istnieje istotny powуd dla ktуrego wszкdzie staram siк udostкpniaж monografie [5] g≥уwnie w owym formacie "Adobe PDF", znanym takњe jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starsze, nie-ilustrowane wersje tych samych monografii [5] nadal udostкpniam rуwnieњ w innych formatach, tak jak oryginalnie je poinstalowa≥em na serwerach totalizmu, tj. w formatach WP5, DOC oraz ZIP - co wyjaЬniam dok≥adniej przy koсcu tej strony w jej "czкЬci #M".) Owym powodem dla ktуrego najnowsze, ilustrowane wersje monografii [5] sє udostкpniane g≥уwnie w formacie PDF, jest њe format "PDF" NIE zezwala na doczepianie siк do niego wirusуw komputerowych. Stєd, kiedy za≥adowuje siк do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma siк gwarancjк њe teksty te NIE zawierajє doczepionych do nich wirusуw komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogє samorzutnie siк doczepiaж w internecie np. do tekstуw zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakњe њe NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu sє w stanie zaoferowaж ca≥e i wszystkie ilustrowane monografie [5] w formacie PDF. Powodem zwykle jest, њe ilustracje konsumujє duњo pamiкci komputera, stєd plik zawierajєcy te monografie w formacie PDF typowo jest raczej duњy (tj. oko≥o 6 MB). Sporo zaЬ z darmowych serwerуw uњywanych przez totalizm, NIE pozwala na zainstalowanie na nich aњ tak duњych objкtoЬciowo plikуw jak te ktуre zawierajє monografie [5]. Dlatego na niektуrych witrynach totalizmu mogє byж dostкpne tylko linki do niniejszej strony, albo teњ tylko starsze wersje (NIE ilustrowane) monografii [5] w formatach DOC, WP5, lub/i ZIP. Na dodatek, totalizm uњywa rуwnieњ kilka darmowych serwerуw ktуre wogуle NIE pozwalajє na przechowywanie na nich plikуw w formacie PDF. Na owych serwerach monografie [5] albo wcale NIE sє zainstalowane i oferowane, albo teњ posiadajє tam zainstalowanє tylko ktуrєЬ ze starych wersji w formatach DOC, WP5, lub ZIP - omуwionych w "czкЬci #M" przy koсcu tej strony. Aby wiкc sprawdziж czy ilustrowana wersja poszukiwanej monografii [5] jest dostкpna na wybranym (np. na niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknєж na zielony napis poniњej opisujєcy owє wersjк (oraz jкzyk) i sprawdziж czy nam siк ona za≥aduje do komputera. (JeЬli zaЬ siк NIE za≥aduje, wуwczas naleњy poszukiwaж tej ilustrowanerj wersji monografii [5] na innych serwerach totalizmu wyszczegуlnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalajєcy za≥adowaж wybranє monografiк [5]:

Egzemplarz polskojкzycznej monografii [5/4p] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

Egzemplarz angielskojкzycznej monografii [5/3e] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

Egzemplarz niemieckojкzycznej monografii [5d] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

       Powyњsze Egzemplarze monografii [5] w formacie PDF sє oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, њe w tych egzempalrtzach, na koсcu kaњdego rozdzia≥u lub na koсcu ca≥ej monografii, za≥єczone sє rуwnieњ wszystkie ilustracje danego rozdzia≥u. Niefortunnie, w niektуrych ilustracjach aњ kilka zdjкж lub rysunkуw musia≥o zostaж "wciЬniкte" na pojedynczє stronк papieru formatu A4. Stєd niektуre z owych "wciЬniкtych" fotografii lub rysunkуw mogє NIE wyglєdaж wystarczajєco wyraЯnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "czкЬci #G" poniњej tej strony udostкpnione sє do za≥adowania przez zainteresowanych czytelnikуw, lub do oglєdania po powiкkszeniu, wszystkie ilustracje uњywane w owych monografiach [5]. Aby je zobaczyж wystarczy tam kliknєж na zielone linki do wybranych ilustracji.
       Gdyby z jakichЬ waњnych powodуw czytelnik NIE by≥ w stanie za≥adowaж wybranej ilustrowanej wersji monografii [5] w formacie PDF, wуwczas moњe do mnie napisaж zaЬ ja postaram siк mu wys≥aж tє wersjк (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe sє wyszczegуlnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszк ograniczyж swoje њyczenia do tylko do tej jednej monografii [5], jako њe moje moњliwoЬci czasowe oraz mуj dostкp do internetu (a stєd i moje moњliwoЬci darmowego zaopatrywania) sє raczej ograniczone.


CzкЬж #B: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w formacie WORD.DOC:

      Odnotuj, њe NIE kaњda witryna totalizmu upowszechnia kaњdє wersjк i kaњdy format kaњdej monografii. Dlatego aby za≥adowaж sobie wybranє monografiк [5] w interesujєcym nas formacie i jкzyku, trzeba najpierw znaleЯж serwer (adres) ktуry jє gratisowo oferuje. Aby go znaleЯж, wystarczy tak d≥ugo klikaж na kaњdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniњej, aњ znajdziemy adres na ktуrym interesujєca nas wesja i format nam siк za≥aduje. Oto wiкc linki do poszczegуlnych tomуw i jкzykowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie WORD.DOC:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format DOC:

Spis treЬci i spis rysunkуw monografii [5/4], doc


Rozdzia≥ A w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ B w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ C w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ D w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ E w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ F w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ G w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ H w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ I w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ J w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ K w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ L w monografii [5/4], doc

Rozdzia≥ Z w monografii [5/4], doc

The non-illustrated version of [5/3e] in English, DOC format:

[5/3e] in the WORD.DOC (*.doc) format
CzкЬж #C: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w skompresowanym formacie ZIP z WORD.DOC:

      Odnotuj, њe NIE kaњda witryna totalizmu upowszechnia kaњdє wersjк i kaњdy format kaњdej monografii. Dlatego aby za≥adowaж sobie wybranє monografiк [5] w interesujєcym nas formacie i jкzyku, trzeba najpierw znaleЯж serwer (adres) ktуry jє gratisowo oferuje. Aby go znaleЯж, wystarczy tak d≥ugo klikaж na kaњdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniњej, aњ znajdziemy adres na ktуrym interesujєca nas wesja i format nam siк za≥aduje. Oto wiкc linki do poszczegуlnych tomуw i jкzykowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie ZIP z WORD.DOC:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format ZIP z DOC:

Spis treЬci i spis rysunkуw monografii [5/4], ZIP z DOC


Rozdzial A w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial B w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial C w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial D w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial E w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial F w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial G w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial H w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial I w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial J w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial K w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial L w monografii [5/4], ZIP z DOC

Rozdzial Z w monografii [5/4], ZIP z DOC

The non-illustrated version of [5/3e] in English, ZIP from DOC:

[5/3e] in ZIP from WORD.DOC. (It contains the entire text of English [5/3].)
CzкЬж #D: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w formacie WORD PERFECT WP5:

      Oto linki do poszczegуlnych tomуw i jкzykowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie WORD-PERFECT.WP5:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format WP5:

Rozdzia≥ A w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ B w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ C w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ D w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ E w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ F w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ G w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ H w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ I w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ J w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ K w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ L w monografii [5/4], WP5

Rozdzia≥ Z w monografii [5/4], WP5


Wykaz ilustracji do monografii [5/4], WP5

The non-illustrated version of [5/3e] in English, WP5 format:

A copy of English monograph [5/3e], WP5
CzкЬж #E: Teksty starszych (tj. NIE ilustrowanych) wersji monografii [5] w skompresowanym formacie ZIP z WORD PERFECT WP5:

      Oto linki do poszczegуlnych tomуw i jкzykowych wersji starszej (tj. NIE ilustrowanej) wersji monografii [5] w formacie ZIP z WORD-PERFECT.WP5:

Nie-ilustrowana starsza wersja [5/4p] po polsku, format ZIP z WP5:

Chapter A in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter B in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter C in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter D in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter E in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter F in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter G in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter H in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter I in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter J in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter K in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter L in monograph [5/4], ZIP z WP5

Chapter Z in monograph [5/4], ZIP z WP5

The non-illustrated version of [5/3e] in English, ZIP from WP5:

A copy of English monograph [5/3e], ZIP from WP5


CzкЬж #F: Spis treЬci polskojкzycznej monografii [5p/4] "Eksplozja UFO w Tapanui z roku 1178 AD, ktуra przemieЬci≥a kontynenty" (czwarte wydanie, Wellington, Nowa Zelandia, Copyrights © 1996 by Dr Jan Pajєk, ISBN 0 9583380 6-X):

Spis ten przytoczomy jest poniњej w niniejszym punkcie tej strony. W formacie PDF daje siк on teњ za≥adowaж oddzielnie poprzez niniejszy (zielony) link - ale tylko z witryn na ktуrych dostкpne sє PDF wersje monografii [5/4]. Ponadto spis ten w≥єczony jest takњe do treЬci kaњdej kopii owej monografii [5/4].

A. Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii
Rysunki A1 i A2 (zdjкcia krateru Tapanui)

B. Kto i dlaczego symuluje UFOnautуw, UFO, eksplozje UFO, itp.

C. Materia≥ dowodowy potwierdzajєcy wystєpienie w 1178 roku kataklizmicznej eksplozji ko≥o Tapanui
C1. Legendy Maorysуw opisujєce eksplozjк ko≥o Tapanui
C2. Ogromny krater ko≥o Tapanui
C3. Interpretacja nazw maoryskich z okolic krateru Tapanui
C4. Brak ko≥o Tapanui organicznych artyfaktуw datowanych przed 13 wiekiem
C5. Historyczny brak lasуw w centrum Wyspy Po≥udniowej Nowej Zelandii
C6. Koncentryczny porzєdek w u≥oњeniu drzew powalonych wokу≥ Tapanui
C7. Olbrzymi ptak Moa i jego masowe wyginiкcie oko≥o 1178 roku
C7.1. Telekinetyczne mutowanie jako wyt≥umaczenie dla faktu nag≥ego pojawienia siк super-ptaka Moa
C7.2. Nowozelandzcy giganci ludzcy
C7.3. Falowanie przestrzeni czasowej jako wyt≥umaczenie dla nieustajєcych do dzisiaj obserwacji ptaka Moa
C8. Pola zmodyfikowane lub wzbudzone eksplozjє Tapanui
C8.1. Zmiany pola magnetycznego w okolicach krateru Tapanui
C8.2. Pole telekinetyczne oraz spowodowana nim aktywnoЬж biologiczna krateru Tapanui
C8.3. Pole telepatyczne zmodyfikowane nastкpstwami eksplozji Tapanui
C8.4. Pole zaburzeс przestrzeni czasowej w kraterze Tapanui
C9. Deficyt niektуrych pierwiastkуw (np. selenu) w glebie okolic Tapanui
C10. Napowierzchniowe depozyty z≥ota w Otago
C11. Ceramiczne kamienie i trinitite
C11.1. Trinitite
C11.2. Hipotezy wyjaЬniajєce pochodzenie ceramicznych kamieni
C11.3. Dowodowe znaczenie kamieni ceramicznych z Tapanui
C11.4. Kamienie ceramiczne spoza Nowej Zelandii
C12. Namagnesowane od≥amki metalu znajdowane w okolicach krateru Tapanui
C13. Gwa≥towna zmiana klimatu Nowej Zelandii zaistnia≥a po eksplozji Tapanui
C14. Podsumowanie faktуw dotyczєcych eksplozji Tapanui
15 Rysunkуw (C1 do C15) z materia≥em dowodowym na eksplozjк Tapanui

D. Materia≥ dowodowy њe eksplozja ko≥o Tapanui posiada≥a globalny charakter
D1. Historyczne zapisy eksplozji Tapanui
D1.1. Zapis mnicha Gerwazego z Kanterbury (Anglia)
D1.2. Obserwacja Gengis Khana (Mongolia)
D2. Dowody na globalne zmiany klimatyczne (tzw. "Ma≥є Epokк Lodowє") po 1178 roku
D3. Teoria autora њe eksplozja Tapanui pochyli≥a skorupк Ziemi
D3.1. Jak obiektywnie potwierdziж pochylenie skorupy Ziemi po eksplozji Tapanui
D4. Hipoteza autora њe okres Ьredniowiecza wywo≥any zosta≥ zak≥уceniem ziemskiego pola magnetycznego (tzw. Фha≥asem telepatycznymФ) z eksplozji Tapanui
D4.1. Prognozy o nadchodzeniu Фneo-ЬredniowieczaФ siк sprawdzi≥y - do dzisiaj owa z≥owrуњebna epoka juњ zapanowa≥a na Ziemi
D5. Apel do czytelnikуw o wskazywanie dalszych materia≥уw dowodowych dotyczєcych eksplozji Tapanui
1 Rysunek D1 (rуwnoczesna widzialnoЬж ksiкњyca z Anglii i Nowej Zelandii)

E. Hipotezy wyjaЬniajєce pochodzenie krateru Tapanui
E1. Oficjalna hipoteza "obsuwiska ziemi"
E2. Hipoteza meteorytu uderzajєcego o Ziemiк
E3. Hipoteza eksplodujєcego gazu
E4. Hipoteza autora o statku UFO eksplodujєcym ko≥o Tapanui

F. Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO
F1. Atrybuty miejsc eksplozji magnokraftуw
Rysunek F1 (Cygaro-kszta≥tny stos magnokraftуw typu K6)

G. Wehiku≥y UFO oraz ich niszczycielska energia

H. Materia≥ potwierdzajєcy hipotezк iњ eksplozja wehiku≥u UFO trzeciej generacji (tzw. Фwehiku≥u czasuФ) uformowa≥a krater Tapanui

I. Moralna wymowa celowego eksplodowania wehiku≥u czasu nad Tapanui

J. Eksplozja tunguska
J1. Podobieсstwa pomiкdzy eksplozjami w Tapanui i w regionie tunguskim

K. Eksplozja UFO sprzed 12 do 13.5 tysiкcy lat jaka zaistnia≥a w okolicach rzeki Ren
K1. Pomosty lodowe pomiкdzy Australiє, Nowє Zelandiє i Patagoniє w Ameryce Po≥udniowej
K2. Materia≥ dowodowy na istnienie pomostуw lodowych przed poЬlizgiem skorupy Ziemi 13.5 tysiєca lat temu
K3. Niektуre implikacje istniejєcych jeszcze 13.5 tysiєca lat temu pomostуw lodowych pomiкdzy kontynentami

L. Jeszcze inne eksplozje UFO (t.j. poza eksplozjє Tapanui, tunguskє, oraz znad Renu)

M. Filozoficzne nastкpstwa badaс Tapanui
M1. Filozoficzne implikacje nieprzychylnego przyjкcia badaс Tapanui

N. DWANAМCIE PRAWD O PRAWDZIE

O. Aspekty akademickie tej monografii
O1. Historia niniejszej monografii oraz jej wp≥yw na kszta≥towanie siк poglєdуw autora
O2. Przedmiot, cel, i tezy tej monografii
O3. Osiєgniкcia akademickie wynikajєce z badaс eksplozji Tapanui

P. Podsumowanie

R. Na zakoсczenie monografii Фfreelance naukowcaФ
Rysunek R1 (dwa zdjкcia lєdowiska UFO K8 jakie obserwowa≥em przez 5 lat)

S. Literatura uzupe≥niajєca i poszerzajєca treЬж niniejszej monografii

T. Wykaz publikacji o kraterze Tapanui parafrazujєcych niniejszє monografiк

U. O autorze

Z. Za≥єcznik (Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui, Indeks, itp.)
Rysunek Z1 (najbardziej edukacyjny szlak zwiedzania krateru Tapanui)


CzкЬж #G: Ilustracje do polskojкzycznej wersji monografii [5p/4], w formacie *.gif lub *.jpg:


Kliknij na podkreЬlony (zielony) fragment podpisu pod danє ilustracjє aby jє ukazaж i oglєdnєж!


Znaczenie kolorуw w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyrуњnia polskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyrуњnia angielskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w ktуrych dany rysunek teњ zosta≥ opublikowany.
Kolor zielony (jak ten) oznacza link internetowy wywo≥ujєcy ilustracjк lub tematycznie pokrewnє stronк (aby link ten uruchomiж, trzeba na niego kliknєж).
Rozdzia≥ A ("Legendarna eksplozja z Nowej Zelandii"):
Notice that below only very short descriptions are provided under each illustration. The full text of descriptions for Figures shown below are provided at the end of the chapter A in monograph [5/4], which is illustrated by given Figures (i.e. complete captions under subsequent illustrations for this chapter A, are provided at the end of chapter A from monograph [5p/4]).

[5/4p] - Rysunek/Figure A1.
Pokazuje on: Perspektywiczna fotografia krateru Tapanui.
It illustrates: A distant photograph of the Tapanui Crater where a UFO exploded in 1178 AD. Note that this crater is around 1 km in diameter, while the tree visible at the top is a fully grown pine.
(Opublikowany/published: [5]-1; [5/2]-1; [5/3]-A1; )

[5/4p] - Rysunek/Figure A2.
Pokazuje on: Zdjкcie wschodniego obrzeњa krateru Tapanui powsta≥ego w wyniku eksplozji UFO w 1178 roku.
It illustrates: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [5/2]-2; [5/3]-A2; [1/2]-O34; [1/3]-P4; [1w] K4; [1/4]-O4; )
Rozdzia≥ C ("Materia≥ dowodowy potwierdzajєcy wystєpienie w 1178 roku kataklizmicznej eksplozji ko≥o Tapanui"):

[5/4p] - Rysunek/Figure C1.
Pokazuje on: Dwa stereoskopowe zdjecia lotnicze krateru Tapanui.
It illustrates: Two aerial photographs of the Tapanui Crater. They allow a stereoscopic (3D) view of the area - if one uses stereoscopic glasses. (Notice two elliptical images oif the crater, located around Z=40% from the bottom, and X=50% plus X=90% from the left of screen.)
(Opublikowany/published: [5]-2; [5/2]-3; [5/3]-C1; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C2 (gуra).
Pokazuje on: Kszta≥t i wewnкtrzna topografia krateru Tapanui (widok odgуrny).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (overhead sketch).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C2 (dу≥).
Pokazuje on: Kszta≥t i wewnкtrzna topografia krateru Tapanui (przekrуj pionowy).
It illustrates: The inner topography of the Tapanui Crater (vertical cross-section).
(Opublikowany/published: [5]-4; [5/2]-4; [5/3]-C2; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C3.
Pokazuje on: Trzy podstawowe odmiany eksplozji kraterujєcych: (a) podziemna, (b) naziemna, (c) napowietrzna.
It illustrates: Three basic types of crater-producing explosions. (a) underground, (b) on-ground, (c) aerial.
(Opublikowany/published: [5]-5; [5/2]-5; [5/3]-C3; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (a).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (a) Diablo Kanion z Arizony, USA, z boku.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (a) Diabolo Crater in Arisona, USA, side view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (b).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (b) Przekrуj poosiowy krateru Diablo.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (b) Axial cross-section of Diabolo Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (c).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (c) Diablo Kanion z Arizony, USA, z gory.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (c) Diabolo Crater in Arisona, top view.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (d).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (d) Krater Schooner, USA, z ekslozji nuklearnej.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (d) Schooner Crater, USA, formed by a nuclear explosion.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C4 (e).
Pokazuje on: Kratery paraboliczne z eksplozji podziemnych: (e) Przekroje pionowe krateru Schooner.
It illustrates: Parabolic-bowl craters from uderground explosions: (e) Vertical cross-section of the Schooner Crater.
(Opublikowany/published: [5]-6,7; [5/2]-6; [5/3]-C4; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (a).
Pokazuje on: Przyk≥ady z≥oњonych kraterуw tarczowych z eksplozji naziemnych. (a) Naziemne zdetonowane TNT - Snowball krater z Kanady.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (a) TNT detonation - Snowball Crater in Canada.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (b).
Pokazuje on: Przyk≥ady z≥oњonych kraterуw tarczowych z eksplozji naziemnych. (b) Steinheim krater z Niemczech (od impaktu komety).
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (b) Steinheim Crater (Comet impact) in Germany.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (c).
Pokazuje on: Przyk≥ady z≥oњonych kraterуw tarczowych z eksplozji naziemnych. (c) Zdjкcie LANDSAT krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (c) LANDSAT photo of the Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C5 (d).
Pokazuje on: Przyk≥ady z≥oњonych kraterуw tarczowych z eksplozji naziemnych. (d) Przekrуj pionowy krateru Manicouagan.
It illustrates: Complex crater structures from on-ground explosions. (d) Vertical cross-section of Manicouagan Crater.
(Opublikowany/published: [5]-8; [5/2]-7; [5/3]-C5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C6.
Pokazuje on: Podobieсstwo Tapanui i Tunguskiej.
It illustrates: Similarities between Tunguska and Tapanui UFO explosion sites.
(Opublikowany/published: [5]-9; [5/2]-8; [5/3]-C6; [1/2]-O35; [1/3]-P5; [1/4]-O5; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C7.
Pokazuje on: Zniszczenia Wyspy Po≥udniowej Nowej Zelandii od eksplozji Tapanui.
It illustrates: Damage caused by the Tapanui explosion in the South Island of New Zealand.
(Opublikowany/published: [5]-3; [5/2]-9; [5/3]-C7;)

[5/4p] - Rysunek/Figure C8.
Pokazuje on: Puszcza rodzima Nowej Zelandii oko≥o 1840 roku.
It illustrates: The area of the South Island of New Zealand which was covered by indigenous forest in 1840.
(Opublikowany/published: [5]-10; [5/2]-10; [5/3]-C8; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (a).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozjє Tapanui: (a) K≥oda drzewa "totara" leњaca oko≥o 200 metrуw od krateru Tapanui.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (a) A log of "totara" visible around 200 metres from the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (b).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozjє Tapanui: (b) Drzewa przy ujsciu rzeki Mataura.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (b) Unearthed ancient trees at the outlet from Mataura river.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (c).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozjє Tapanui: (c) Autor (dr Jan Pajєk) ko≥o drzewa z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (c) Myself (Dr Jan Pajak) by a totara tree at Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C9 (d).
Pokazuje on: Pnie drzew powalonych eksplozjє Tapanui: (d) Drzewa wystajace z brzegu Black Gully Creek.
It illustrates: Remains of trees fallen down during the Tapanui explosion. (d) Trees sticking out from Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-11; [5/2]-11; [5/3]-C9; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C10 (gуra).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Gуra) Tarnado buduje zaczatek leja nad kraterem. Odnotuj, њe ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, zwiєzek pomiкdzy tornadami i wehiku≥ami UFO, a takњe urzєdzenie do zdalnego wykrywania nadchodzєcych tornad, opisane sє na stronach internetowych ktуre w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostкpne sє pod nazwє tornada
.
It illustrates: Photographs of a tornado by Mrs Diane Chittock. This tornado develops the funnel right above the Tapanui Crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.

(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C10 (dу≥).
Pokazuje on: Dwie fotografie tornada nad kraterem Tapanui. (Dуl) Calkowicie rozwiniete i dryftujace tornado
Odnotuj, њe ciekawostki i cechy tornad, mechanizm formowania tornad, zwiєzek pomiкdzy tornadami i wehiku≥ami UFO, a takњe urzєdzenie do zdalnego wykrywania nadchodzєcych tornad, opisane sє na stronach internetowych ktуre w "Menu 2" oraz "Menu 4" dostкpne sє pod nazwє tornada.
It illustrates: Fully developed tornado drifts away from the crater. Notice that curiosities and attributes of tornados, mechanism of formation of tornados, connections between tornados and UFOs, and also the device for a remote detection of tornados, are described on the web pages which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked as tornados.
(Opublikowany/published: [5]-12; [5/2]-12; [5/3]-C10; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C11.
Pokazuje on: Jedna z map NZ z deficytem mikroelementуw na Wyspie Po≥udniowej.
It illustrates: A map which shows defficiencies of micro-elements in soil of New Zealand. The concentration of this defficiences is around the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5]-13; [5/2]-13; [5/3]-C11; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C12.
Pokazuje on: Pok≥ady z≥ota na Wyspie Nowej Zelandii.
It illustrates: Near-surface gold deposits in the South Island of New Zealand. They indicate that this gold have connection with the Tapanui explosion.
(Opublikowany/published: [5]-16; [5/2]-14; [5/3]-C12;)

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (a).
Pokazuje on: Przyk≥ady kamieni ceramicznych: (a) Ja (dr inњ. Jan Pajєk) sfotografowany przy ogromnym "kamieniu ceramicznym" leњєcym tuњ przy kraterze Tapanui. Kamieс ten posiada dym i kawa≥ki drzew wtopione w jego objкtoЬж.
It illustrates: Me (Dr Jan Pajak) near a huge "China Stone" by the Tapanui Crater. This stone still has smoke melted into its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (b).
Pokazuje on: Przyk≥ady kamieni ceramicznych: (b) Kamieс z ma≥ym kraterkiem upadkowym przy Black Gully Creek.
It illustrates: A china stone that formad a small crater by Black Gully Creek.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (c).
Pokazuje on: Przyk≥ady kamieni ceramicznych: (c) Kamien z Coal Creek ko≥o Roxburgh. Ten kamieс zosta≥ w jakims celu podniesiony przez UFO, oraz porzucony nieco pod gore od miejsca w ktorym oryginalnie spoczywal. UFO jakie go podnioslo pozostawilo po sobie wyraЯne wypalony okrєg trawy widoczny na tym zdjкciu.
It illustrates: A "China Stone" from Coal Creek near Roxurgh. For some reason this weighting a few tonnes stone was lifter up into the air by a UFO vehicle and deposited near its original position (see imprint from this stone in the grass located in front of it). The UFO left a ring of scorched grass surrounding this stone, which can be seen to the left - this ring is similar to ones shown in [5/3e] Figure 31 B.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C13 (d).
Pokazuje on: Przyk≥ady kamieni ceramicznych: (d) S≥ynny "kamieс ceramiczny" z miasteczka Roxburgh. Na jego powierzchni znaleziono ca≥є kieszeс z≥ota powsta≥ego w wyniku eksplozji Tapanui.
It illustrates: Famous "China Stone" from Roxburgh square. A is famous because when it was found a whole pocket of gold was covering its surface.
(Opublikowany/published: [5]-14; [5/2]-15; [5/3]-C13; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C14.
Pokazuje on: Namagnesowany od≥amek z krateru Tapanui. Zawiera on m.in. ziarna czystego aluminium, zaЬ wiadomo њe aluminium w stanie czystym NIE wystкpuje w naturze.
It illustrates: A magnetised metallic piece from Tapanui Crater. Research shown that it contains iron and grains of pure aluminium, mixed with sand and melted. But aluminium does not appear in a pure form in nature!
(Opublikowany/published: [5]-27; [5/2]-16; [5/3]-C14; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C15 (a).
Pokazuje on: Namagnesowany od≥amek "izotopu z≥ota" z pobliњa krateru Tapanui. Widok jego gуrnej strony. Stara moneta 50 centуw nowozelandzkich widoczna na zdjкciu ma Ьrednicк 32 mm. Jak powszechnie wiadomo, z≥oto jest szlachetnym metalem ktуry NIE daje siк namagnesowaж. Stєd namagensowanie tego od≥amka jest ogromnie tajemnicze i naukowo niewyjaЬnialne. Wiкcej na temat tego kawa≥ka z≥ota i zwiєzanych z nim tajemnic wyjaЬnione zosta≥o na totaliztycznej stronie tapanui_pl.htm (patrz tam "Rys. #8ab"). Szokujєco w Nowej Zelandii znaleziono kiedyЬ jeszcze jeden ogromny "samorodek z≥ota" o ktуrym teњ twierdzono њe by≥ on namagnesowany. Tamten inny (bardzo s≥ynny) samorodek nazywany by≥ samorodek Roddy'ego z Ross. Jest on teњ opisany na w/w stronie tapanui_pl.htm.
It illustrates: A magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater. The coin of old New Zealand 50 cents visible on the photograph is 32 mm in diameter. As it is commonly known, gold is a noble metal which CANNOT be magnetised. Thus the magnetisation of this "gold nugget" is very mysterious and scientifically unexplained. More on this "gold nugget" and mysteries linked to it is explained on the totaliztic web page tapanui.htm (see in there "Fig. #8ab"). Shokingly in New Zealand still another huge "gold nugget" was found about which also was claimed that it was magnetised. This another (very famous) gold nugget was called the Roddy's gold nugget from Ross. It is also discussed on the abovementioned web page tapanui.htm.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )

[5/4p] - Rysunek/Figure C15 (b).
Pokazuje on: Odmienny widok namagnesowanego od≥amka "izotopu z≥ota" z pobliњa krateru Tapanui.
It illustrates: A different view of the magnetised piece of "isotope of gold" found in the vicinity of the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5p/4]-C15; )
Rozdzia≥ D ("Materia≥ dowodowy њe eksplozja ko≥o Tapanui posiada≥a globalny charakter"):

[5/4p] - Rysunek/Figure D1.
Ilustruje on: Geometrycznє moњliwoЬж jednoczesnej widocznoЬci Ksiкњyca zarуwno w Anglii jak i w Nowej Zelandii.
It illustrates: Moon seen simultaneously over Tapanui in New Zealand and over Canterbury in England.
(Opublikowany/published: [5/2]-17; [5/3]-D1; )
Rozdzia≥ F ("Ziemski magnokraft jako klucz do zrozumienia pozaziemskich UFO"):

[5/4p] - Rysunek/Figure F1.
Pokazuje on: Cygarokszta≥tny stos siedmiu magnokraftуw (i UFO) typu K6 w widoku bocznym. To w≥єЬnie takie cygaro UFO eksplodowa≥o ponad Tapanui.
It illustrates: A "stacked cigar-shaped flying complex" composed of seven Magnocraft (and UFOs) type K6. A side view of the entire complex. It is just such a cigar-shaped UFO that exploded over Tapanui.
(Opublikowany/published: [1/4]-O7(a); )
Rozdzia≥ T ("O autorze"):

[5/4p] - Rysunek/Figure T1.
Pokazuje on: Zdjкcie autora monografii [5p/4], prof. dr inњ. Jan Pajєk, w nowozelandzkiej scenerii podczas jednej z jego niezliczonych wypraw w poszukiwaniu dowodуw aktywnoЬci UFO. Zdjкcie to wykonano 30 maja 1987 roku, czyli oko≥o czasu kiedy autor odkry≥ krater Tapanui. Naleњy zwrуciж uwagк na ogromne lєdowisku UFO typu K8, widoczne na zboczu wzgуrza ponad jego g≥owє, a odleg≥e oko≥o kilometra od autora. Мrednica nominalna tego lєdowiska wynosi d=99.3 metrуw. Zosta≥o ono wypalone pomiкdzy 1905 a 1955 rokiem w gкstych zaroЬlach porastajєcych pу≥nocno-zachodnie zbocze Coromendal Peak, w Gledhu Bay, Wanaka, Nowa Zelandia (t.j. oko≥o 150 kilometrуw w linii prostej na pу≥noc od krateru Tapanui).
It illustrates: Photograph of the author of monographs [5/3e] and [5/4p], Prof. Dr Jan Pajak, in a New Zealand scenery. It was taken by the author on 30 May 1987 (i.e. around the time when he discovered the Tapanui Crater). Please notice the UFO landing site scorched in dense bush by a UFO type K8, visible above his head, and distant from the author by around a kilometre. This is the landing site formed by K8 type UFO. The site shown here contains a pattern of two concentric rings of scorched bush and soil, located one inside of the other. It was discovered on the north west slope of Coromandel Peak in Glendhu Bay, Wanaka, New Zealand. The land owner of this site is Mr Don McRae. The outer and inner diameters of both scorched rings are do=77.5 [m] and di=22 [m] (thus, according to the equation G33 from [1e], the nominal "d" diameter of the UFO that scorched this site was around d=99.3 metres). Various local farmers claim that the patterns appeared between the years 1900 (this year was given by Mr. A.S. Scaife, the earlier, retired owner of this land) and 1955 (this year was given by the present owner), so when photographed they were at least thirty years old. To the best knowledge of the author, the above photograph presents the biggest UFO landing site that has been found and measured in New Zealand to date. The total diameter of the vehicle that formed it was D=140.44 metres (see Table G1 in [1e]). This photograph supplements additionally the one shown in Figure M6 from monograph [1e] in illustrating the principles of the diameter correction methodology applied by the author and explained in subsection G10.3.1 of [1e] (see also Figure G38 "c" in [1e]).
(Opublikowany/published: [1e]-M11; [5p/4]-T1; )
Za≥єcznik Z ("Instrukacja dojazdu do krateru Tapanui"):

[5/4p] - Rysunek/Figure Z1.
Pokazuje on: Najbardziej edukacyjny szlak poprzez krater Tapanui rekomendowany osobom zwiedzajєcym. Przebieg tego szlaku zaznaczony zosta≥ przerywanє liniє na zarysie krateru. Ponumerowane postoje oznaczajє waњniejszy materia≥ dowodowy do prze egzaminowania podczas zwiedzania krateru.
1 - Parking w zagajniku (poczєtek i koniec szlaku). Od≥amki kamieni ceramicznych zawierajєcych wtopionє materiк organicznє poniewierajє siк dooko≥a.
2 - Trуjkєtne czo≥o krateru. Cylindryczne wybrzuszenie gleby na tym czole zdaje siк odzwierciedlaж kszta≥t i wymiary eksplodujєcego cygara. Warto podkreЬliж њe pofalowane ramiona tego trуjkєta skierowane sє na g≥уwne linie opadu kamieni ceramicznych i trinitite - patrz linie C i T na rysunku C7.
3 - Obszar najwyњszej g≥кbokoЬci Ьcian krateru. Widok z tego punktu dostarcza dobrej widocznoЬci topografii krateru i rozmieszczenia kraterуw wewnкtrznych.
4 - Depozyty piasku krzemowego. Taki sam piasek zdeponowany jest teњ na dnie krateru.
5 - Obszar najsilniejszych anomalii magnetycznych. Urzєdzenia techniczne (kamery wideo, silniki) sporadycznie odmawiajє tu dzia≥ania.
6 - Depozyty kamieni ceramicznych zawierajєcych materiк organicznє (np. ociekajєce sokiem drzewo) uwiкzionє w swych wnкtrzach oraz dym wtopiony w ich powierzchniк.
7 - Najwiкksze depozyty zwкglonych fragmentуw drzew zaЬcielajєcych dno krateru.
8 - Centrum eksplozji (w najbardziej wewnкtrznym kraterze).
9 - Wydmy uformowane w punktach za≥amywania siк fal uderzeniowych eksplozji.
10 - Najbardziej zachodni punkt wyniesionej krawкdzi krateru.
11 - Ogromny kamieс ceramiczny (wielkoЬci ma≥ego domku) z osmolonє powierzchniє i odbiciami pni drzewnych przeszywajєcych jego masк - patrz jego zdjкcie pokazane na rysunku C13a.
12 - Stary pieс drzewa "totara" powalony podczas eksplozji Tapanui.
13 - Uwaњaj na agresywne byki (zwykle wypasajєce siк w tym kraterze)!
It illustrates: The most educational path for examining the Tapanui Crater.
(Opublikowany/published: [5/2]-37; [5/3]-Z1; )


Aby za≥adowaж siк szybciej, kiedy niniejsza strona siк ≥aduje wуwczas NIE pokazuje jeszcze swoich ilustracji (Ilustracje te moњna jednak zobaczyж, jeЬli siк kliknie w niej na powyњsze linki w kolorze zielonym, jakie s≥uњє w≥aЬnie wywo≥ywaniu i pokazywaniu poszczegуlnych ilustracji). Jednak w "czкЬci #H" poniњej podane sє linki do znacznie wolniej ≥adujєcych siк stron ktуre ujawniajє te ilustracje juњ na etapie swego za≥adowywania siк do komputera.
CzкЬж #H: Linki do stron z otwarcie pokazywanymi ilustracjami do tej monografii, jakie to ilustracje sє ukazywane juњ na etapie ≥adowania tamtych stron:

       WyЬwietlenie duњej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromnє iloЬж pamiкci komputera. Stєd strony internetowe jakie zawierajє wiele ilustracji typowo ≥adujє siк wolno i d≥ugo, oraz sє potem bardzo trudne do przeglєdania (przesuwania po ekranie). Aby wiкc uniknєж tych niedogodnoЬci, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej za≥adowania, choж osoba ktуra jє przeglєda moњe otworzyж sobie kaњdє ilustracjк oddzielnie (poprzez klikniкcie na zielony link tej ilustracji). Niemniej istniejє takњe strony internetowe ktуre wyЬwietlajє naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stєd ich przeglєdajєcy moњe zobaczyж wszystkie je naraz, a stєd moњe sobie wybrac te co go interesujє, oraz moњe porуwnywaж ze sobє wiкcej niњ jednє ilustracjк. Aby uczyniж tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii sє pokazywan aњ na 3 z nich. Kaњda z tamtych innych stron oferuje takњe gratisowy tekst niniejszej monografii. Oto wiкc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierajєcymi siк juњ na etapie ich ≥adowania:


Oto wiкc linki do stron internetowych wyЬwietlajєcych ilustracje juњ na etapie swego za≥adowania (≥adujє siк one wolno, stєd wymagajє cierpliwoЬci):

CzкЬж #I: Instrukcje uњycia tej strony:

       1. Wszystko na tej stronie co jest albo podkreЬlone, albo teњ wyЬwietlone w kolorze zielonym, faktycznie jest linkiem. Stєd poprzez klikniкcie na уw link czytelnik moњe albo zobaczyж odmiennє stronк albo teњ za≥adowaж do swego komputera wybranє monografiк.
       2. Aby za≥adowac do swego komputera dowolnє monografiк lub ilustracjк wystarczy kliknєж na zielonє (podkreЬlonє) czкЬж jej podpisu, potem zaЬ wykonywaж instrukcje ktуre wуwczas pojawiє siк na ekranie.


CzкЬж #J: Jak zreplikowaж tє stronк w swoim w≥asnym komputerze:

      Dla niektуrych czytelnikуw pracujєcych nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne moњe siк okazaж posiadanie we w≥asnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi uњywanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz pуЯniejsze przeglєdanie tej strony bezpoЬrednio z w≥asnego komputera, a nie z internetu. Wszakњe w przypadku posiadania takiej w≥asnej repliki, nie jest siк juњ zaleњnym od dostкpu do internetu w przypadku kaњdej chкci ponownego zaglєdniкcia do tej strony lub oglєdniкcia czy wydrukowania ktуrejЬ z uњytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie siк niniejszej strony jest takњe wуwczas nieporуwnanie krуtsze niњ czekanie na jej otwarcie siк z internetu. Nie jest teњ wtedy juњ konieczne znoszenie owego potopu najrуњniejszych subtelnych przeszkod, ktуre zdajє siк przeЬladowaж moje strony internetowe niemal tak jakby strony te by≥y celowo sabotaњowane przez jakichЬ z≥oЬliwych "ma≥ych pozielenia≥ych UFOnautуw". Dla tych wiкc czytelnikуw ktуrzy zechcє sporzєdziж sobie replikк niniejszej strony internetowej w swoim w≥asnym komputerze, niniejszym opisujк krok po kroku, jak tego dokonaж. Opis ten wyjaЬnia dok≥adnie jak siк przygotowuje tzw. "Яrуd≥owy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w jкzyku programowania zwanym "HTML", w ktуrym strona ta oryginalnie zosta≥a zaprogramowana. Taki "Яrуd≥owy" duplikat jest na tyle uњyteczny, њe moњe on zostaж potem spoњytkowany dla nauczenia siк jak programowaж i zak≥adaж w≥asne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, њe browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalajє takњe na relatywnie ≥atwe sporzєdzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogє byж uњyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadajє siк one do stopniowego uzupe≥niania ich zawartoЬci o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie siк wiкc z poniњszej instrukcji jak sporzєdzaж takie dok≥adne kopie "Яrуd≥owe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia siк jak programowaж, zak≥adaж, oraz przeglєdaж w≥asne strony internetowe. Oto owa intrukcja postкpowania:
     #0. Gotowa replika Яrуd≥owa? (i to bez banerуw). Jedna ma≥a informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniњej przytoczк dok≥adnє procedurк sporzєdzania sobie samemu Яrуd≥owej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektуrymi adresami podanymi w "Menu 3", taka Яrу≥owa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami Яrуd≥owymi wszystkich jej stron, pracujєcymi linkami, oraz przyk≥adami plikуw z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerуw reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do za≥adowania do Twojego w≥asnego komputera. Wszystko co musisz uczyniж aby jє sobie za≥adowaж, to w "Menu 1" kliknєж na pozycjк "Яrуd≥owa replika tej strony". Sprуbuj to uczyniж, bowiem taka Яrуd≥owa replika byж moњe jest nawet dostкpna pod niniejszym adresem. Kiedy zaЬ taka replika Яrуd≥owa (w ZIP) za≥aduje siк juњ do Twojego komputera, jedyne co naleњy uczyniж to UNZIPowaж jє na Twуj dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrкbny folder, w ktуrym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaЬ w owym nowym folderze zawarte bкdє gotowe do uњycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami Яrу≥owymi stron, oraz po jednym przyk≥adzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treЬci"), oraz pierwszego zdjкcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli bкdzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglєdniкcia u siebie niniejszej strony w dzia≥aniu. Potem jedynie poma≥u dodasz sobie do foldera 14 pozosta≥e ilustracje, zaЬ do folderуw tekstowych teksty pozosta≥ych tomуw. (Odnotuj, њe w przypadku jeЬli masz juњ na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami Яrуd≥owymi, wystarczy abyЬ z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzuca≥ wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego juњ wczeЬniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wrужmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego Яrу≥owej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyж nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten bкdzie zawiera≥ niniejszє stronк internetowє wraz z uњywanymi przez niє ilustracjami, a ewentualnie takњe dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, ktуre ktoЬ zechce zawsze mieж pod rкkє. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz stworzyж nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniєc to w sposуb identyczny jak tworzy siк inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyж nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnкtrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery bкdє zawiera≥y poszczegуlne rodzaje tekstуw i ilustracji ukazywanych za poЬrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorуw) wykorzystywanych przez niniejszє stronк internetowє:
           flags - zawiera on szeЬж plikуw o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w ktуrych zawarte sє flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, W≥och, Polski i Anglii uњywane przez niniejszє stronк internetowє oraz strony do niej pokrewne. Pliki te naj≥atwiej uzyskaж poprzez zdobycie dowolnych obrazуw owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz nastкpne przemianowanie nazw tych plikуw na nazwy wskazane powyњej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynaleњne do monografii [5p/4], jednak uњywane takњe w innej monografii [1/4]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє zarуwno przez niniejszє stronк internetowє, jak i rуwnoczeЬnie przez ca≥y szereg innych moich stron wymagajєcych zilustrowania.
           15 - zawiera on wszystkie ilustracje uњywane dopiero od poczєtku opracowywania najnowszej monografii [1/5]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє g≥уwnie przez monografiк [1/5], chociaњ niektуre z nich mogє byж teњ uњyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54 - zawiera on wszystkie ilustracje uњywane w monografii [5p/4]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє g≥уwnie przez monografiк [5p/4], chociaњ niektуre z nich mogє byж teњ uњyte na innych totaliztycznych stronach internetowych i publikacjach.
           54p_pdf - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [5/4p] w formacie PDF.
           53e_pdf - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [5/3e] w formacie PDF.
           Opcjonalnie - jeЬli chce siк mieж rуwnieњ kompletny egzemplarz nawaњniejszej monografii [1/4] (na ktуrє monografia [5p/4] czкsto siк powo≥uje), wуwczas za≥oњyж sobie trzeba teњ folder "1_4_pdf" przechowujєce i tamtє monografiк.
           W celu stworzenia tych pod-folderуw wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz wygenerowaж nim owe podfoldery we wnкtrzu foldera "a_pajak", nadajєc im wskazane powyњej nazwy.
     #3. Zachowaж kod Яrуd≥owy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknєж prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy siк wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Ma≥e menu powinno siк pojawiж, ktуre ma pozycjк "View Source" (tj. "pokaњ Яrуd≥o"). Kliknij na tє pozycjк, tak њe kod Яrуd≥owy tej strony pojawi siк w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w jкzyku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana zosta≥a niniejsza strona.) Kliknij na pozycjк "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcjк "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod Яrуd≥owy ze swojego "Notepad" uњywajєc nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaЬ podajєc folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Innym moim stronom, ktуre rуwnieњ ktoЬ zdecyduje siк zachowaж, naleњy nadawaж przynaleњne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojкzycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojкzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachowaж ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kaњdє ilustracjк z tej strony lub ze stron z niє zwiєzanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/5] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj њe kaњda ilustracja wskazuje u do≥u ekranu browsera subfolder w jakim musi byж zachowana.)
     #5. Wyswietliж tє stronк w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje siк ona wyЬwietliж w dowolnej chwili we w≥asnym komputerze, poprzez zwyk≥e wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod Яrуd≥owy tej strony) uњywajєc w tym celu "Windows Explorer", oraz nastкpne podwуjne klikniкcie na owym pliku. (Moњna teњ jє wyЬwietliж poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciЬniкcie klawisza "Enter".) Strony zwiєzane z niniejszє hyperlinkami, moњna wyЬwietlaж albo poprzez klikniкcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo teњ poprzez klikniкcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawiж kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML kaњdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim w≥asnym komputerze i WINDOWS XP. Stєd linia ta ma postaж:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w kaњdym komputerze i nie dla kaњdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyЬwietlanie polskich literek. Dlatego jeЬli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyЬwietlane sє jakieЬ "krzaczki", zapewne to oznacza њe w kodzie Яrуd≥owym tej strony powinieneЬ sobie zmieniж ostatni cz≥on owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego sprуbuj w linii tej symbol windows-1250 zmieniж np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzajєc czy kod ten spowoduje poprawne wyЬwietlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnуw", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaЬnione w czкЬci #K "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwaж banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzajє kody banerуw reklamowych do kodu Яrуd≥owego stron jakie na nich sє wystawiane (czкsto kody tych banerуw reklamowych zawierajє teњ dokuczliwe b≥кdy celowo powprowadzane przez UFOnautуw jakie starajє siк utrudniaж ogladanie moich stron). JeЬli benery te, lub zawarte w nich b≥кdy, kogoЬ wyraЯnie irytujє, wуwczas w kodzie Яrуd≥owym zachowanym we w≥asnym komputerze daje siк je pousuwaж. Aby powycinaж te bannery, naleњy najpierw otworzyж "kod Яrуd≥owy" tej strony uњywajєc np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje siк praktycznie w niemal kaњdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie Яrуd≥owym danej strony naleњy zidentyfikowaж kody tych banerуw (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie Яrуd≥owym i zaczynajєcego siк od "http://...", albo teњ poprzez wypatrzenie komentarza oznakowujєcego poczєtek i koniec bannera i zwykle zaczynajєcego siк od s≥уw "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu ktуry fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten naleњy zwyczajnie wydeletowaж. Warto tutaj zaznaczyж, њe jeЬli ktoЬ zdo≥a siк nauczyж jak znajdowaж i wycinaж takie banery reklamowe, faktycznie nauczy siк rуwnieњ jak przeprogramowywaж istniejєce strony internetowe, czyli jak sporzєdzaж "kody Яrуd≥owe" w≥asnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizowaж swojє replikк tej strony. JeЬli kogoЬ szczegуlnie interesujє opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wуwczas co jakiЬ czas (np. co kilka miesiкcy) warto sprawdzaж w internecie, czy opisy te nie zosta≥y dodatkowo udoskonalone. JeЬli zaЬ siк odkryje, њe internetowa wersja tej strony zosta≥a wyraЯnie udoskonalona, wуwczas tє udoskonalonє wersjє moњna z ≥atwoЬciє zastєpiж posiadanє przez siebie nieco starszє replikк. W tym celu wystarczy nazwк swojej starej repliki poprzedziж np. s≥owem "stara_", a nastкpnie na jej miejsce skopiowaж i zachowaж nowє wersjк tej strony pod oryginalnє nazwє jakє nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wєtpliwoЬci w owym replikowaniu warto zaglєdnєж na odrкbnє stronк w ca≥oЬci poЬwiкconє dok≥adnemu wyjaЬnieniu powyњszej procedury replikowania moich witryn internetowych we w≥asnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2", gdzie wystepuje pod nazwє Replikuj".


CzкЬж #K: Polskie literki:

       W tekЬcie tej strony stara≥em siк uњywaж polskich literek. Szybko jednak odnotowa≥em, њe nie kaњdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemoњliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie uњywajє systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdajє siк wyЬwietlaж poprawnie polskie literki tylko jeЬli albo uњywajє systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeЬli ich Internet Explorer zosta≥ na nie ustawiony. (Aby ustawiж swojє przeglєdarkк "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknєж na pozycjк w jej menu oznaczonє "Widok" (po angielsku "View"), zaЬ potem na opcjк oznaczonє "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaЬ otworzy siк submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybraж trzeba i w≥єczyж klikniкciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomog≥o, wуwczas na wszelki wypadek informujк, њe jeЬli u kogoЬ w miejscu literek na ekranie pojawiajє siк jakieЬ dziwne znaczki, to zapewne oznacza, њe jego komputer nie wyЬwietla prawid≥owo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieж, њe wyЬwietlane znaczki oznaczajє co nastкpuje:
"є" = "a" z ogonkiem, "•" = "A" z ogonkiem,
"ж" = "c" z kreskє, "∆" = "C" z kreskє,
"к" = "e" z ogonkiem, " " = "E" z ogonkiem,
"≥" = "l" przekreЬlone, "£" = "L" przekreЬlone,
"с" = "n" z kreskє, "—" = "N" z kreskє,
"у" = "o" z kreskє, "”" = "O" z kreskє,
"Ь" = "s" z kreskє, "М" = "S" z kreskє,
"Я" = "z" z kreskє, "П" = "Z" z kreskє,
"њ" = "z" z kropkє, "ѓ" = "Z" z kropkє.
       Oto wykaz polskich literek jakie mogє wystєpiж w moich tekstach:
є ж к ≥ с у Ь Я њ (ma≥e polskie literki)
a c e l n o s z z (≥aciсskie i angielskie odpowiedniki ma≥ych polskich literek)
• ∆   £ — ” М П ѓ (duњe polskie litery)
A C E L N O S X Z (≥aciсskie i angielskie odpowiedniki duњych polskich liter).
       Powinienem tutaj dodaж, њe po odnotowaniu mizernych efektуw moich eksperymentуw z uњyciem polskich literek, wcale teraz siк nie spieszк z przeredagowaniem na polskie literki tej czкЬci totaliztycznych stron ktуre oryginalnie pisane by≥y alfabetem angielskim (≥aciсskim).


CzкЬж #L: Rуњnice pomiкdzy starє wersjє (nie ilustrowanє) monografii [5/4] i nowє (ilustrowanє w formacie PDF) wersjє monografii [5/4p]:

       TreЬж sporej czкЬci obu tych wersji monografii o eksplozji wehiku≥u UFO ko≥o Tapanui jest bardzo do siebie podobna. Wszakњe treЬж ta reprezentuje tє samє monografiк. Tyle њe w nowej wersji monografii [5p/4] treЬж ta zosta≥a uaktualizowana, wydatnie skrуcona, udoskonalona, zaopatrzona w ilustracje, oraz przekonfigurowana na format PDF dla u≥atwienia jej czytania i rozumienia. Tylko jedno nastкpstwo szokujєcego odkrycia omawianego pod koniec podrozdzia≥u O1 z [5p/4], mianowicie њe to "sam Bуg symuluje istnienie UFO, dzia≥alnoЬж UFOnautуw na Ziemi, oraz eksplozje UFO", zosta≥ po raz pierwszy uwazglкdnione dopiero podczas aktualizowania niniejszej, nowej wersji monografii [5p/4]. OczywiЬcie, owo odkrycie zmienia znaczєco wymowк ca≥ej monografii [5/4]. Wszakњe z uprzedniego raportu na temat wyniszczajєcej ludzkoЬж, szataсskiej dzia≥alnoЬci UFOnautуw na Ziemi, transformuje ono tє monografiк w prуbк dociekniкcia jakie motywacje i cele mia≥ Bуg poprzez celowe zasymulowanie eksplozji "wehiku≥u czasu" na dziczy okolic nowozelandzkiego miasteczka Tapanui. Wszakњe, jak to nam wyjaЬniajє ustalenia teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jeЬli owa nadrzкdna istota wszechЬwiata czegoЬ dokonuje, zawsze ma ku temu ogromnie istotne powody.
       Podsumowujєc, poza znaczєcym zmniejszeniem objкtoЬci owej monografii [5/4] poprzez wyeliminowanie z niej opisуw Magnograftуw i UFO (ktуrych dok≥adne opisy zawarte sє w odrкbnych monografiach [1/4] i [1/5] - rуwnieњ nieodp≥atnie dostкpnych za poЬrednictwem internetu), inne rуњnice pomiкdzy starє i nowє wersjє tego podstawowego opisu eksplozji UFO ko≥o Tapanui sє g≥уwnie natury filozoficznej. Mianowicie, stara monografia [5/4] by≥a sformu≥owana jakby "w duchu Ьwieckim". Wszystko stara≥a siк ona bowiem t≥umaczyж na Ьwiecki i na ateistyczny sposуb - znaczy zupe≥nie bez uwzglкdnienia i bez wskazania czytelnikowi przejawуw nieustannych interwencji Boga w przebieg spraw ludzkich. Gdyby wiкc w jednym zdaniu staraж siк wyraziж filozoficznє myЬl przewodniє tamtej starej monografii [5/4], wуwczas myЬl ta stwierdza≥aby њe Bуg tak poformowa≥ prawa natury aby samoczynnie podtrzymywa≥y one dzia≥anie wszechЬwiata - zupe≥nie bez Boskiej interwencji. Stєd dok≥adne opisanie mechanizmуw rzєdzєcych losami ludzi jest moњliwie wy≥єcznie na bazie praw natury - czyli bez potrzeby badania, identyfikowania i opisywania przejawуw i metod ingerencji Boga w ludzkie sprawy.
       Jednakњe w 2007 roku odkry≥em њe Bуg jednak bez przerwy ingeruje w sprawy ludzkie i nieustannie steruje te sprawy w taki sposуb aby przebiega≥y one zgodnie z Jego intencjami. Przyk≥adowo, odkry≥em wуwczas њe tzw. "manifestacje UFO" sє po prostu softwarowymi "symulacjami" realizowanymi przez Boga. (Szczegу≥y tamtych Boskich "symulacji" UFO, UFOnautуw, kataklizmуw, zjawisk natury, itp., sє wyjaЬnione m.in. w rozdziale JJ z tomu 6 monografii [8/2p], a takњe na ca≥ym szeregu stron internetowych totalizmu, np. na niemal ca≥ej totaliztycznej stronie internetowej day26_pl.htm, na niemal ca≥ej totaliztycznej stronie internetowej evolution_pl.htm, w punkcie #D2 totaliztycznej strony internetowej ufo_pl.htm - o odpowiedziach na fundamentalne pytania o UFOnautach i o wehiku≥ach UFO - np. czy istniejє, jak funkcjonujє, itp., w punkcie #F3 totaliztycznej strony internetowej god_pl.htm - o naukowym i Ьwieckim zrozumieniu Boga, czy w "czкЬci #F" totaliztycznej strony internetowej evil_pl.htm - o pochodzeniu wszelkiego z≥a na Ziemi.) Dlatego postanowi≥em wуwczas przepracowaж m.in. i monografiк [5/4] w taki sposуb aby ujєж w nich to szokujєce odkrycie i wskazaж czytelnikowi naukowe dowody owych nieustannych interwencji Boga w ludzkie sprawy. Gdyby wiкc w jednym zdaniu staraж siк wyraziж filozoficznє myЬl przewodniє niniejszej nowej monografii [5p/4], wуwczas myЬl ta stwierdza≥aby њe Bуg osobiЬcie, dynamicznie i nieustannie ingeruje w dzia≥anie wszechЬwiata i w losy ludzi - tak aby dzia≥anie to i losy postкpowa≥y dok≥adnie w kierunku zgodnym z Boskimi intencjami. Stєd dok≥adne opisanie mechanizmуw rzєdzєcych losami ludzi wymaga aby niezaleњnie od praw natury naukowo przebadaж i opisaж takњe przejawy i metody bezpoЬredniej ingerencji Boga w ludzkie sprawy. OczywiЬcie, wykonanie odnoЬnych badaс i przepracowanie ca≥ej monografii [5p/4] - tak aby wiarygodnie wyraњa≥a ona owє nowє myЬl przewodniє, wymaga w≥oњenia w to sporego czasu.


CzкЬж #M: Pozbawione ilustracji, starsze wersje monografii [5] w formatach WP5, DOC, ZIP i PDF:

       W formatach odmiennych niњ PDF owe starsze wersje monografii [5] sє oferowana juњ od 1988 roku - kiedy to pierwsza monografia autora o eksplozji UFO ko≥o Tapanui w Nowej Zelandii zosta≥a opublikowana. Wszakњe pierwszym "word-processorem" z polskimi literkami jaki autor zdo≥a≥ zdobyж w angielskojкzycznej Nowej Zelandii, by≥ "Word-Perfect wersja 5.1" (tj. WP5). (Aњ do 2001 roku monografie te by≥y oferowane w papierowych wersjach. Z kolei od 2001 roku - juњ w wersjach internetowych w formatach, najpierw WP5 i ZIP z WP5, potem teњ DOC i ZIP z DOC.) Zaoferowanie w maju 2009 roku takњe nowszej, ilustrowanej wersji [5/4] w formacie PDF, NIE wymaga≥o usuniкcia z internetu tamtych starych wersji. Dlatego, jeЬli czytelnik sobie tego њyczy, wуwczas moњe za≥adowaж sobie takє starszє nieilustrowanє wersjк [5/4] w dowolnym z formatуw w jakich kiedyЬ by≥a ona upowszechniana, tj. w WP5, ZIP z WP5, DOC, lub ZIP z DOC. Tamte starsze wersja sє upowszechniane za poЬrednictwem aњ kilku totaliztycznych stron internetowych, do ktуrych linki sє podane poniњej.
       Odnotuj, њe NIE kaњdy adres witryny totalizmu upowszechnia kaњdє wersjк i kaњdy format kaњdej monografii. Dlatego aby za≥adowaж sobie wybranє monografiк [5] w interesujєcym nas formacie i jкzyku, trzeba najpierw znaleЯж serwer (adres) ktуry jє gratisowo oferuje. Aby go znaleЯж, wystarczy tak d≥ugo klikaж na kaњdym serwerze (adresie) totalizmu wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" na zielone linki poniњej, aњ znajdziemy adres na ktуrym interesujєca nas wesja i format nam siк za≥aduje.
       Oto wiкc linki do stron internetowych z tamtє starszє, pozbawionє ilustracji, wersjє czwartego wydania polskojкzycznej monografii [5/4] w formatach DOC i WP5: Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/4e] dostкpnej w WP5, DOC, ZIP i PDF. Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik jeszcze starszej, pozbawionej ilustracji monografii [5/3e] w formatach WP5, DOC, ZIP i PDF (monografia [5/3e] upowszechniana by≥a w wersji papierowej od 1992 do 2001 roku, zaЬ w wersji internetowej poczєwszy od 2001 roku .) Etykietк "D" przyporzєdkowano do najstarszej wersji [5d] w jкzyku niemieckim, dostкpnej jedynie w formacie PDF.

ѓyczк interesujєcej lektury opisуw tej najbardziej dziwnej, niezwyk≥ej, inspirujєcej, oraz ignorowanej przez naukowcуw chociaњ jednoczeЬnie przewrotowej dla ludzkoЬci i dla Ziemi eksplozji wehiku≥уw UFO ko≥o miejscowoЬci Tapanui w Nowej Zelandii. Witam takњe w nieprzerwanie powiкkszajєcym siк krкgu ludzi ktуrzy poznajє tajemnice owej eksplozji UFO oraz zaczynajє rozumieж jej wp≥yw na ludzkoЬж i na naszє planetк.


CzкЬж #N: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inњ. Jana Pajєka, zaЬ kurtuazyjnie Prof. dra inњ. Jana Pajєka, pod jakie moњna wysy≥aж ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane sє na stronie internetowej o mnie (dr inњ. Jan Pajєk). Tam rуwnieњ dostкpne sє pozosta≥e powszechnie uњywane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do uњywania kurtuazyjnego tytu≥u "Profesor" wynika ze zwyczaju iњ "z profesorami jest jak z genera≥ami", znaczy raz profesor, zawsze juњ profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony by≥ profesorem aњ na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich by≥ tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrzeЬnia 1992 roku, do 31 paЯdziernika 1998 roku) - ktуry to Zachodni tytu≥ stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor by≥ (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) ktуry to tytu≥ jest odpowiednikiem pe≥nego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszк teњ odnotowaж, њe z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechкtnie odpowiadam na emaile, ktуre zawierajє TYLKO wykonawczo czasoch≥onne proЬby, jednoczeЬnie zaЬ dokumentujє zupe≥nє ignorancjк ich autora w tematyce ktуrє ja badam.


CzкЬж #O: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(JeЬli preferujesz czytanie w jкzyku angielskim
kliknij na poniњszє flagк)


English flag
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(SprawdЯ w adresach z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz