Traktat [4c] o naukowych interpretacjach zdjкж UFO (strona 3)
(dwujкzycznie: po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Wybуr jкzyka:)


(Strona g≥уwna:)

Index


(Po polsku:)

3 z [4c]

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Пrуd≥owa replika tej strony

Fotografie UFO

Monografia [1/5]

Tekst [1/4]: 1, 2, 3

UFO

UFO-chmury

UFOnauci

26ty dzieс

Przepowiednie

Z≥o

Antychryst

Bуg

Dowуd na duszк

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

UFO interpetations

Monograph [1/5]:

Source replica of this page

Text [1/4]: 1, 2, 3

UFO

UFO-clouds

UFOnauts

26th day

Evil

Antichrist

God

Proof of soul

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquн en espaсol:)

Energнa libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mн

Menu 2

Menu 4

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(Ici en franзais:)

…nergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

anzwers.org/free/wroclaw

ufonauci.w.interia.pl

energia.sl.pl 2, 3

telekinesis.50megs.com 2, 3

totalizm.nazwa.pl 2, 3

anzwers.org/free/wroclaw 2, 3
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Pe≥ny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [4c]: Jan Pajєk i Adam Wrуbel, "Naukowe interpretacje autentycznych zdjкж UFO w Ьwietle Teorii Magnokraftu" (copyright 2002, ISBN 0-9583380-5-1)


Uwagi:

      (1) Do koсca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inњ. Jan Pajєk) autoryzujк lub wspу≥autoryzujк, przet≥umaczone juњ zosta≥y na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami w≥єczonymi do ich treЬci). OsobiЬcie wiкc rekomendujк aby za≥adowywaж je sobie w tym w≥aЬnie formacie PDF. Wszakњe w nim moje publikacje sє "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogє siк doczepiaж. Niestety, z powodu duњej objкtoЬci plikуw spowodowanej pow≥єczaniem ilustracji do treЬci tych publikacji, NIE kaњdy z darmowych serwerуw z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieЬciж. Dlatego aby za≥adowaж sobie wybranє publikacjк w formacie PDF, najpierw trzeba znaleЯж serwer (adres) w internecie pod ktуrym jest ona udostкpniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdziж dostкpnoЬж formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczegуlnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo za≥adowaж do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglєdnєж lub za≥adowaж sobie ktуrєkolwiek z wyszczegуlnionych poniњej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreЬlony (zielony) tekst lub ilustracjк z poniњszych wykazуw!
      (3) Interpretacje UFO opisywane w niniejszym opracowaniu wynikajє z tzw. "Teorii Magnokraftu" szczegу≥owo zaprezentowanej w rozdzia≥ach F z tomu 3 monografii [1/5] lub [1/4]. Dlatego rozdzia≥y F z monografii [1/5] lub [1/4] stanowiє doskona≥e uzupe≥nienie techniczne i naukowe dla informacji dostarczonych w niniejszym traktacie [4c].
      (4) Wiele ilustracji uњywanych przez niniejsze opracowanie wystкpuje rуwnieњ w monografiach [1/5] i [1/4]. Dlatego jeЬli ktoЬ zechce zapoznaж siк z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wуwczas sugerujк oglєdnєж tє ilustracjк na stronach z monografiaami lub w samych monografiach [1/5] lub [1/4].
      (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Tekst traktatu [4c]:

CzкЬж #A: Tekst polskojкzycznego traktatu [4c] w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat (PDF).

      Na niektуrych z totaliztycznych witryn internetowych oferujєcych niniejszy traktat [4c], moњe on byж dostкpny w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym takњe jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE sє w stanie siк doczepiж. Poniewaњ niemal kaњdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytajєcy zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto wiкc sprawdziж, czy na niniejszej witrynie traktat [4c] przypadkiem nie jest dostкpny w owym formacie PDF. (Nie jest on dostкpny w nim na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi њe zajmuje on duњo miejsca na dysku.) Aby to sprawdziж, wystaczy sprуbowaж za≥adowaж sobie go do swego komputera. JeЬli zaЬ da siк on za≥adowaж w owym formacie, bкdzie potem moњna go u siebie czytaж (lub wydrukowaж) w≥aЬnie za poЬrednictwem owego "Adobe Reader" majєcego rуwnieњ polskie literki. Oto tekst traktatu [4c] ktуry na niektуrych serwerach (byж moњe iњ nawet tutaj) moњe byж dostкpny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdziж czy siк za≥aduje):

Traktat [4c], format PDF

      Warto tutaj dodaж, њe istnieje totaliztyczna strona internetowa o nazwie explain_pl.htm, ktуra zawiera jakby rodzaj skrуtowego podsumowania zawartoЬci traktatu [4c].


CzкЬж #B: Tekst polskojкzycznego traktatu [4c] po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD.DOC:


Skompresowana wersja polskojкzycznego traktatu [4c] sk≥ada siк z jednego pliku. Oto on:

Traktat [4c], ZIP

      Traktat [4c] interpretuje naukowo co dok≥adnie przedstawiajє sobє najwaњniejsze kategorie autentycznych zdjкж UFO.CzкЬж #C: Tekst polskojкzycznego traktatu [4c] w nieskompresowanym formacie WORD.DOC:


Nie skompresowana wersja polskojкzycznego traktatu [4c] sk≥ada siк z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na duњє objкtoЬж owego pliku oraz ograniczenia serwerуw, nie na kaњdej lokacji plik ten bкdzie dostepny. Warto jednak sprawdziж czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyж czy jest on na tym serwerze):

Traktat [4c], DOC


Ilustracje:

JeЬli czytelnik za≥adowa≥ sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wуwczas zawiera on juњ wszystkie ilustracje omawiane w jego treЬci. Niemniej niektуre zdjкcia i rysunki w≥єczone w tekst tego traktatu czasami musia≥y zostaж wydatnie pomniejszone aby da≥y siк potem wydrukowaж na pojedyсczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektуre szczegу≥y na owych zdjкciach lub rysunkach juњ pow≥єczanych do formatu PDF mogє NIE byж wystarczajєco wyraЯnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjкж i rysunkуw uњytych w tym traktacie udostкpniam poniњej - tak aby moњna je by≥o sobie uwaњnie pooglєdaж w internecie lub Ьciєgnєж do w≥asnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiкkszaж do dowolnego rozmiaru - bкdєc dziкki temu w stanie oglєdnєж dok≥adnie kaњdy ich szczegу≥. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjкж i rysunkуw uњytych w niniejszym traktacie moњna teњ sobie poЬciєgaж i pow≥єczaж do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach Яrуd≥owych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niњ PDF). Wszakњe te inne niњ PDF formaty Яrуd≥owe tego traktatu NIE majє ilustracji pow≥єczanych do ich treЬci.
* * *
Proszк odnotowaж, њe NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierajє wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stєd jeЬli pod tym adresem poniњej ktуraЬ z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeЬli poniњej widaж tylko ramkк tej ilustracji), wуwczas trzeba wejЬж na tє samє stronк pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglєdnєж interesujєcє nas ilustracjк.


CzкЬж #D: Ilustracje do traktatu [4c] w formacie *.gif lub *.jpg.

       Zauwaњ њe moњna zobaczyж powiкkszenie kaњdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknєж na tє fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszoЬж tzw. browserow ktore obecnie sє w uњyciu, w≥єczajєc w to populany "Internet Explorer", pozwala na za≥adowanie kaњdej ilustracji do swojego w≥asnego komputera, gdzie moњna jej siк do woli przyglєdaж, gdzie daje siк jє zredukowaж lub powiкkszyж, a takњe gdzie jє moњna wydrukowaж za pomocє posiadanego przez siebie software graficznego.

Rozdzia≥ B (3 - c.d.):

Poczєtkowe ilustracje do rozdzia≥u B zawarte sє na stronie 1 (tj. rys. R_1_B do Z_1_B4.7) oraz na stronie 2 (tj. fot. Z_2_B4.7 do Z_1c_B7.3)

Rys. Z_1d_B7.3 [4c] Zdjкcie Z_1d_B7.3: Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_1e_B7.3 [4c] Zdjкcie Z_1e_B7.3:

Rys. Z_1f_B7.3 [4c] Zdjкcie Z_1f_B7.3: Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_1a3_B7.3 [4c] Zdjкcie Z_1a3_B7.3: Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_1_B7.4 [4c] Zdjкcie Z_1_B7.4:

Rys. Z_2_B7.4 [4c] Zdjкcie Z_2_B7.4:

Rys. R_1_B7.5 [4c] Rysunek R_1_B7.5:

Rys. Z_1_B7.5 [4c] Rysunek Z_1_B7.5:

Rys. Z_1_B7.6 [4c] Zdjкcie Z_1_B7.6:

Rys. Z_2_B7.6 [4c] Zdjкcie Z_2_B7.6:

Rys. Z_1_B7.7 [4c] Zdjкcie Z_1_B7.7:

Rys. Z_2a_B7.7 [4c] Zdjкcie Z_2a_B7.7:

Rys. Z_2b_B7.7 [4c] Zdjкcie Z_2b_B7.7:

Rys. Z_1_B7.8 [4c] Zdjкcie Z_1_B7.8: Z_1_B7.8. Chmury ukrywajace UFO, Ticino, Szwajcaria. Dar Helen Loepfe, Wakuaiti, New Zealand. Wehiku≥y UFO czкsto ukrywajє siк we wnкtrzu takich w≥aЬnie chmur, jakie formujє one same sztucznie na niebie za poЬrednictwem posiadanych przez siebie urzєdzeс do generowania chmur lub mg≥y. Wiкcej informacji na temat takich w≥aЬnie chmur formowanych technicznie przez wehiku≥y UFO zaprezentowanych zosta≥o na stronach internetowych o nazwie cloud_ufo_pl.htm.
UFO vehicles hidden inside of clouds that they create artificially around themselves.

Rys. Z_1_B8 [4c] Zdjкcie Z_1_B8: UFO czteropednikowe.
Taki wlasnie wehikul czteropednikowy miedzy innymi uprowadzil s.p. Jana Wolskiego z Emilcina lubelskiego.Rozdzia≥ C:

Rys. Z_1_C1 [4c] Zdjкcie Z_1_C1:

Rys. Z_2_C1 [4c] Zdjкcie Z_2_C1:

Rys. Z_3_c1 [4c] Zdjкcie Z_3_c1:

Rys. Z_1_C4 [4c] Zdjкcie Z_1_C4: Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_1_C5 [4c] Zdjкcie Z_1_C5:

Rys. Z_2_C5 [4c] Zdjкcie Z_2_C5:

Rys. Z_3_C5 [4c] Zdjкcie Z_3_C5: Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_4_C5 [4c] Zdjкcie Z_4_C5:

Rys. Z_1_C6 [4c] Zdjкcie Z_1_C6:

Rys. Z_1_C7 [4c] Zdjкcie Z_1_C7: sfora 11 pojedyсczych UFO w szyku kluczowym, lecєcych w trybie wiru magnetycznego, uchwyconych nocє od spodu (ze strony 18 ksiєzki Jenny Randles, "Alien Contact - The First Fifty Years"). Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Rys. Z_1_C8 [4c] Zdjкcie Z_1_C8:

Rys. Z_2_c8 [4c] Zdjкcie Z_2_C8:

Rys. Z_3_C8 [4c] Zdjкcie Z_3_C8:

Rys. Z_1_C9 [4c] Zdjкcie Z_1_C9:

Rys. Z_2_C9 [4c] Zdjкcie Z_2_C9: Wehiku≥ czasu typu K4 sfotografowany nocє (z ksiєњki [1C9] "Marvels of the mind"). To kolorowe zdjкcie przedstawia kulisty kompleks latajєcy z≥oњony z dwуch wehiku≥уw czasu typu K6, sfotografowany w nocy i jarzєcy siк zielonkawym Ьwiat≥em. Odnotuj, њe z uwagi na znacznє objкtoЬж niniejszego zdjкcia przekraczajєcє 250 MB dozwolone przez sporє czкЬж darmowych serwerуw, jeЬli zdjкcie to nie pojawi siк podczas oglєdania tej witryny, wуwczas naleњy go poszukiwaж na stronie o tej samej nazwie "tekst_4c_3.htm" - ale dostкpnej pod ktуrymЬ innym z adresуw wskazywanych przy poczєtkach "Menu 3" lub "Menu 4".

Dr Jan Pajєk [4c] Dr Jan Pajєk - wspу≥autor tego traktatu [4c].

Pan Adam Wrуbel [4c] Pan Adam Wrуbel: wspу≥ator tego traktatu [4c].

Logo totalizmu Logo totalizmu.


CzкЬж #E: Instrukcje:

      (1) Aby za≥adowaж do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podaњaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie уw tekst powinien byж sk≥adowany.
      (2) Aby pozyskaж tekst za≥adowany w formacie ZIP naleњy najpierw kliknєж prawym przyciskiem myszy na pliku ktуry ten tekst zawiera, po tym zaЬ jak na ekranie ukaњe siк ma≥e menu wybraж z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby za≥adowaж do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaЬ kiedy pojawi siк on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby za≥adowaж do swego komputera dowolnє ilustracjк, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaЬ podєњaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojкzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sє jak nastкpuje: (4a) right click on this illustration, and then (4b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, њe odrкbna strona nazywana Replikuj a dostкpna za poЬrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaЬnia dok≥adnie, krok po kroku, jak zachowywaж w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z uњytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte przeЬladowania jakim poddawane sє wszystkie totaliztyczne strony internetowe do ktуrych naleњy i niniejsza. Powody owych skrytych przeЬladowaс zosta≥y dok≥adniej wyjaЬnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choж czкЬciowo neutralizowaж ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostкpniany jest rуwnoczeЬnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stєd jeЬli coЬ nie daje siк za≥adowaж lub oglєdnєж za poЬrednictwem niniejszej strony, wуwczas warto zaglєdnєж do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdo≥a≥o to siк ostaж owym skrytym anty-totaliztycznym przeЬladowaniom.
      (6) Rekomendowa≥bym sporzєdzenie sobie we w≥asnym komputerze repliki Яrуd≥owej niniejszej strony wraz z udostкpnianymi przez niє tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dok≥adnє instrukcjк jak to uczyniж krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.ѓyczк przyjemnego czytania niniejszego traktatu [4c] poЬwiкconego naukowemu zinterpretowaniu autentycznych zdjкж UFO w oparciu o wskazania teorii naukowej zwanej "Teoriє Magnokraftu" (tj. teorii zaprezentowanej w tomach 3 monografii [1/5] lub [1/4]).


Linki do ilustracji:CzкЬж #F: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inњ. Jana Pajєka, zaЬ kurtuazyjnie Prof. dra inњ. Jana Pajєka, pod jakie moњna wysy≥aж ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane sє na stronie internetowej o mnie (dr inњ. Jan Pajєk). Tam rуwnieњ dostкpne sє pozosta≥e powszechnie uњywane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do uњywania kurtuazyjnego tytu≥u "Profesor" wynika ze zwyczaju iњ "z profesorami jest jak z genera≥ami", znaczy raz profesor, zawsze juњ profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony by≥ profesorem aњ na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich by≥ tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrzeЬnia 1992 roku, do 31 paЯdziernika 1998 roku) - ktуry to Zachodni tytu≥ stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor by≥ (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) ktуry to tytu≥ jest odpowiednikiem pe≥nego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszк teњ odnotowaж, њe z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechкtnie odpowiadam na emaile, ktуre zawierajє TYLKO wykonawczo czasoch≥onne proЬby, jednoczeЬnie zaЬ dokumentujє zupe≥nє ignorancjк ich autora w tematyce ktуrє ja badam.


CzкЬж #G: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 2001 rok.
Najnowsze aktualizowanie tej strony: 5 luty 2013 roku
(SprawdЯ w adresach z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz