Traktat [7b] "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego"
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeœli te usiłujš przeszkodzić w oglšdnięciu tej strony.Menu 1:

(Na tej witrynie:)

(Organizujšce:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ(Po polsku:)

Tekst [7b]

ródłowa replika tej strony

Monografia [1/5]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieœmiertelnoœć

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wœród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pajšk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Œwinka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych œwinek

Radoœci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksišżka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwišzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwišzanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Œw. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcšce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieœ Cielcza

Wieœ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoœć

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

ródłowa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Monograph [1/4]: Source replica of this page

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Testo [7]

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesujšcš Cię stronę manipulujšc suwakami, potem kliknij na niš aby jš uruchomić:)

Tu powinna być wyœwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyœwietlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

telekinesis.50megs.com

totalizm.20fr.com

anzwers.org/free/wroclaw

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działajšcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włšczajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulujšc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaœ otworzy się strona reprezentujšca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujšcš cię stronę i kliknij na niš aby jš uruchomić i przeglšdnšć:

Tu powinna być wyœwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyœwietlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Pełny tekst i wszystkie ilustracje do traktatu [7b]: Prof. dr inż. Jan Pajšk i Mgr Wiesław Szewczyk "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" Tom 1: Fakty Traktat, Dunedin, Nowa Zelandia, 1998 rok ISBN 0-9583727-8-0


Uwagi:

      (1) Do końca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inż. Jan Pajšk) autoryzuję przetłumaczone już zostały na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami włšczonymi do ich treœci). Osobiœcie więc rekomenduję aby załadowywać je sobie w tym właœnie formacie PDF. Wszakże w nim moje publikacje sš "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogš się doczepiać. Niestety, z powodu dużej objętoœci plików spowodowanej powłšczaniem ilustracji do treœci tych publikacji, NIE każdy z darmowych serwerów z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieœcić. Dlatego aby załadować sobie wybranš publikację w formacie PDF, najpierw trzeba znaleŸć serwer (adres) w internecie pod którym jest ona udostępniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdzić dostępnoœć formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczególnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo załadować do swojego komputera tekst niniejszego traktatu, czy aby oglšdnšć lub załadować sobie którškolwiek z wyszczególnionych poniżej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreœlony (zielony) tekst lub ilustrację z poniższych wykazów!
      (3) Wszystkie ilustracje monografii [7b] formatu PDF zgromadzone sš w jej ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas jej czytania przychodziło nam łatwiej przerzucanie uwagi od tekstu do właœnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieć dwie kopie tej monografii, pierwszš z których otwiera się na czytanym tekœcie, drugš zaœ na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaœ myszš wystarczy szybko przerzucać się (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z właœnie analizowanš ilustracjš.
      (4) Cała grupa "teleskopów i rzutników telepatycznych", do których pokrewnym jest m.in. "urzšdzenie ujawniajšce" opisywane w niniejszym traktacie [7b], opisana jest dokładnie w podrozdziale N5 z tomu 11 monografii [1/4] - też upowszechnianej darmowo w internecie. Tam rekomendowałbym poszerzyć swoje wiadomoœci o "urzšdzeniu ujawniajšcym" opisywanym tutaj. Owe "rzutniki telepatyczne" sš również skrótowo podsumowane w punktach #C4 i #C5 strony o nazwie telepathy_pl.htm.
      (5) Po dalsze instrukcje patrz koniec tej strony.


Częœć #A: Tekst polskojęzycznego traktatu [7b] "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" (Copyright 1998, ISBN 0-9583727-8-0), w nieskompresowanym formacie Adobe Acrobat (PDF).

      Na niektórych z totaliztycznych witryn internetowych oferujšcych niniejszy traktat [7b], może on być dostępny w bezpiecznym i wygodnym formacie "Adobe" znanym także jako "PDF" od angielskiego "Portable Document Format". Do formatu tego wirusy NIE sš w stanie się doczepić. Ponieważ niemal każdy komputer posiada darmowy (jednak bardzo dobry) program czytajšcy zwany "Adobe Reader" specjalnie dla owego formatu PDF, warto więc sprawdzić, czy na niniejszej witrynie traktat [7b] przypadkiem nie jest dostępny w owym formacie PDF. (Nie jest on dostępny w nim na wszystkich totaliztycznych witrynach - z uwagi że zajmuje on dużo miejsca na dysku.) Aby to sprawdzić, wystaczy spróbować załadować sobie go do swego komputera. Jeœli zaœ da się on załadować w owym formacie, będzie potem można go u siebie czytać (lub wydrukować) właœnie za poœrednictwem owego "Adobe Reader" majšcego również polskie literki. Oto tekst traktatu [7b] który na niektórych serwerach (być może iż nawet tutaj) może być dostępny w nieskompresowanym formacie ADOBE.PDF (kliknij na niego aby sprawdzić czy się załaduje):

Traktat [7b], format PDF


Częœć #B: Tekst polskojęzycznego traktatu [7b] "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" (Copyright 1998, ISBN 0-9583727-8-0), po skompresowaniu (*.zip) z formatu WORD.DOC.


Skompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [7b] składa się z jednego pliku. Oto on:

Traktat [7b], ZIP z WORD.DOC Traktat [7b] opisuje wyniki poszukiwań legendarnych tuneli UFO jakie już w historycznych czasach istniały pod powierzchniš Babiej Góry.


Częœć #C: Tekst polskojęzycznego traktatu [7b] "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" (Copyright 1998, ISBN 0-9583727-8-0), w nieskompresowanym formacie WORD.DOC.


Nieskompresowana wersja polskojęzycznego traktatu [7b] składa się z tylko jednego pliku. Niestety, z uwagi na dużš objętoœć owego pliku oraz ograniczenia serwerów, nie na każdej lokacji plik ten będzie dostepny. Warto jednak sprawdzić czy przypadkiem nie ma go na niniejszym serwerze. Oto on (kliknij aby zobaczyć czy jest on na tym serwerze):

Traktat [7b], WORD.DOC


Częœć #D: SPIS TREŒCI polskojęzycznego traktatu [7b] "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego" (Copyright 1998, ISBN 0-9583727-8-0), w nieskompresowanym formacie WORD.DOC.


Str. Rozdział

04 A. WPROWADZENIE (pióra Jana Pajška)
05 A1. Kto, w jaki sposób, oraz dlaczego przekazuje nam budowę nieznanych na Ziemi urzšdzeń technicznych
20 A2. Cele niniejszego traktatu
23 A3. Procedura postępowania w przypadku otrzymania przekazu nowego urzšdzenia
25 A4. Strona legalna niniejszego traktatu

28 B. PRZEKAZ URZĽDZENIA UJAWNIAJĽCEGO (pióra Wiesława Szewczyka)
28 B1. Przebieg przekazu
31 B2. Co stało się dalej
32 B3. Obserwacja cygarokształtnego UFO
32 B4. Dotychczasowe prototypy, eksperymenty i ich wyniki
33 B5. Dalsze losy przekazu

35 C. NAŒWIETLENIE ISTOTNYCH PUNKTÓW PRZEKAZU (pióra Jana Pajška)

50 D. PODSUMOWANIE (pióra Jana Pajška)

55 E. LITERATURA UZUPEŁNIAJĽCA I POSZERZAJĽCA TREŒĆ TEGO TRAKTATU

56 F. O AUTORACH
56 Jan Pajšk
57 Wiesław Szewczyk

58-61 ILUSTRACJE
Rys. 1. Schemat elektryczny opisywanego tutaj urzšdzenia.
Rys. 2. Schemat modyfikacji urzšdzenia powodujšcej pojawienie się efektu telekinetycznego.
Rys. 3. Fotografia prototypu tego urzšdzenia wykonanego w lutym i marcu 1998 roku przez Wiesława Szewczyka.
Rys. 4. Schemat rdzenia do użycia w omawianych urzšdzeniach.

62 Z. ZAŁĽCZNIKI.


Ilustracje:

Jeœli czytelnik załadował sobie niniejszy traktat w formacie PDF, wówczas zawiera on już wszystkie ilustracje omawiane w jego treœci. Niemniej niektóre zdjęcia i rysunki włšczone w tekst tego traktatu czasami musiały zostać wydatnie pomniejszone aby dały się potem wydrukować na pojedyńczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektóre szczegóły na owych zdjęciach lub rysunkach już powłšczanych do formatu PDF mogš NIE być wystarczajšco wyraŸnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjęć i rysunków użytych w tym traktacie udostępniam poniżej - tak aby można je było sobie uważnie pooglšdać w internecie lub œcišgnšć do własnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiększać do dowolnego rozmiaru - będšc dzięki temu w stanie oglšdnšć dokładnie każdy ich szczegół. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjęć i rysunków użytych w niniejszym traktacie można też sobie poœcišgać i powłšczać do egzemplarzy tego trakatu upowszechnianych w formatach Ÿródłowych DOC, WP5, czy ZIP (tj. formatach innych niż PDF). Wszakże te inne niż PDF formaty Ÿródłowe tego traktatu NIE majš ilustracji powłšczanych do ich treœci.
* * *
Proszę odnotować, że NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierajš wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stšd jeœli pod tym adresem poniżej któraœ z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeœli poniżej widać tylko ramkę tej ilustracji), wówczas trzeba wejœć na tš samš stronę pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglšdnšć interesujšcš nas ilustrację.

Częœć #E: Ilustracje do traktatu [7b] w formacie *.gif lub *.jpg.


       Zauważ że można zobaczyć powiększenie każdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknšć na tš fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszoœć tzw. browserow ktore obecnie sš w użyciu, włšczajšc w to populany "Internet Explorer", pozwala na załadowanie każdej ilustracji do swojego własnego komputera, gdzie można jej się do woli przyglšdać, gdzie daje się jš zredukować lub powiększyć, a także gdzie jš można wydrukować za pomocš posiadanego przez siebie software graficznego.


[7b] Logo totalizmu.

       Cytat z traktatu: Totalizm posiada swoje logo, t.j. rodzaj symbolu albo znaczka którego otwarte noszenie przez kogoœ, albo umieszczenie na jakimœ budynku, fladze, czy obiekcie, oznacza przynależnoœć do, lub sympatyzowanie z, tš postępowš filozofiš - patrz przykład owego logo pokazany obok. Logo to daje się łatwo rozpoznać. Posiada ono formę dwóch elips wpisanych jedna w drugš, pomiędzy którymi wypisane jest jedno z posłań totalizmu. W wewnętrznš elipsę wpisane sš dwie małe literki "t" odwrócone względem siebie i korzystajšce ze wspólnej kreski przekreœlajšcej. Ponieważ dolne końce tych literek stycznie łšczš się z obwodem wewnętrznej elipsy, dzielš jš one na dwa pola: białe i czerwone. Nad każdš z literek "t" znajduje się też kropka jaka zmienia owš "t" w "i". Logo totalizmu ujmuje sobš ogromnie wiele symbolicznych znaczeń które wyrażajš esencję totalizmu. Pod tym względem bije najprawdopodobniej œwiatowy rekord gęstoœci upakowania symbolizmu. Znaczenia te omówione zostały w podrozdziale I8.1 monografii [1/2] i [1/3], gdzie również opisano jego dosyć niezwykłš historię. Promieniuje ono też charakterystycznymi dla siebie wibracjami konfiguracyjnymi jakie sš zdolne do zmiany naszych szans na bardziej pozytywne, a tym samym jakie transformujš to logo w rodzaj "talizmanu szczęœcia w pozytywnych działaniach".
[7b] Rys. 1 (Góra). Budowa i częœci składowe urzšdzenia ujawniajšcego
.
       Szkic pokazujšcy budowę, elementy składowe, i wyglšd opisywanego w tym traktacie urzšdzenia ujawniajšcego. Szkice te przygotował Pan Szewczyk dnia 15 maja 1998 roku. Na górnym z nich pokazano składowe podzespoły urzšdzenia które obejmujš następujšce elementy: 1 - cylinder lub walec z przeŸroczystego tworzywa wypełniony jakšœ oczywistš substancjš; 2 - Ÿródło pola magnetycznego (np. elektromagnes) umieszczone przed frontowš œciankš cylindra; 3 - dwie elektrody ustawione z obu boków walca; 4 - zasilanie elektrod (U = napięcie zasilajšce elektrody); 5 - jeszcze jeden elektromagnes umieszczony poza tylnš œciankš walca (te same bieguny magnetyczne N u obu elektromagnesów 1 i 5 majš być skierowane ku sobie, powinny one wytwarzać pole magnetyczne o tej samej wielkoœci, zaœ do wnętrza walca powinny kierować swe bieguny północne N).
       Linie sił pola elektrycznego i pola magnetycznego muszš krzyżować się w walcu zaœ linie sił pola elektrycznego majš przecinać całš œrednicę walca. Noœnik obrazu niewidzialnego UFO wchodzi do walca od czoła. Poprzez pierœcień 2 wnika on do wnętrza walca. Walec kierujemy podobnie jak lunetę w stronę skšd może dotrzeć ów obraz. Obserwujemy wnętrze walca poprzez otwór w tylnim elektromagnesie 5. Obraz ukrywajšcego się przed naszym wzrokiem wehikułu UFO powinniœmy odnotować we wzierniku jako pulsujšcš plamę œwiatła.


[7b] Rys. 1 (Dół). Wyglšd boczny urzšdzenia ujawniajšcego
.
       Orientacyjny wyglšd zewnętrzny i wymiary gabarytowe demonstrowanego urzšdzenia ujawniajšcego.


[7b] Rys. 2. Efekt telekinetyczny w urzšdzeniu ujawniajšcym
.
       Szkic ujawniajšcy jak w pokazanym tutaj urzšdzeniu wyzwolić efekt telekinetyczny. Szkic ten przygotował Pan Szewczyk dnia 16 maja 1998 roku, na podstawie informacji uzyskanych podczas swojego przekazu, zaœ ja (J. Pajšk) jedynie przygotowałem interpretujšcy go opis. Pokazano na nim to samo urzšdzenie co na rysunku 1, tyle że dodatkowo zaznaczono dodane do niego dwie elekrody wyzwalajšce w nim efekt telekinetyczny. Jedna z tych elektrod ma być zbudowana w postaci pręta (2) umieszczonego wewnštrz walca i przebiegajšcego wzdłuż osi urzšdzenia, druga zaœ elektroda (3) ma być umieszczona na samym walcu, ma przylegać do niego i ma mieć dużš powierzchnię. Fakt wytworzenia w walcu efektu telekinetycznego poznać będzie można po parze wodnej która zacznie się skraplać na walcu-cylindrze z powodu jego nagłego ochłodzenia. Podzespoły składowe tego urzšdzenia: 1 - przednie Ÿródło pola magnetycznego (na rysunku 1 pokazane było ono pod numerem 2), 2 - pręt metalowy reprezentujšcy jeden z biegunów elektrod wyzwalajšcych efekt telekinetyczny, 3 - ekran reprezentujšcy drugi z biegunów elektrod wyzwalajšcych efekt telekinetyczny, 4 - elektrody urzšdzenia ujawniajšcego (na rysunku 1 pokazane sš one pod numerem 3), 5 - cylinder/tuba z przeŸroczystego tworzywa (na rysunku 1 pokazana ona jest pod numerem 1), 6 - tylne Ÿródło pola magnetycznego (na rysunku 1 pokazane jest ono pod numerem 5).


[7b] Rys. 3. Zdjęcie prototypu urzšdzenia ujawniajšcego
.
       Zdjęcie prototypu opisywanego tutaj urzšdzenia. Prototyp ten zbudowany został przez Pana Szewczyka w okresie od 20 lutego 1998 roku do 15 marca 1998 roku. Jego zdjęcie wykonano 12 kwietnia 1998 roku. Składał się on z rurki z pleksiglasu o przekroju okršgłym i 20 oraz z dwóch cewek o 2000 zwojach z drutu miedzianego o 0.15. Jego cylinder napełniony był roztworem wody z solš. Z uwagi na brak odpowiednich materiałów urzšdzenie to zostało wykonane jako zbyt małe. Wszakże budowano je raczej pod kštem materiałów będšcych właœnie w dyspozycji niż dokładnej realizacji przekazu.
       Oczywiœcie prototyp ten wogóle nie zadziałał. Co najbardziej zniechęcało Pana Szewczyka do kontynuowania z nim doœwiadczeń, to że przy jego budowaniu bez znajomoœci zasady działania oraz bez wypracowanego systemu stopniowego testowania poprawnoœci, liczba możliwych konfiguracji może w nim być nieskończenie wielka. Wszakże oprócz zastosowania odmiennej konstrukcji elementów składowych, zmianom trzebaby też poddawać: natężenie pola magnetycznego, napięcie zasilajšce elektrody, substancję zapełniajšcš cylinder. Na dodatek do tego wszystkiego, kiedy już wszelkie parametry zostałyby dobrze dopasowane, wówczas nie ma żadnej gwarancji że niewidzialne obiekty UFO pojawiš się właœnie w czasie kiedy eksperymenty z tym urzšdzeniem zostanš zaczęte, oraz że wehikuły te ustawiš się w kierunku ku któremu strona wlotowa tego urzšdzenia zostanie zwrócona.


[7b] Rys. 4. Rdzeń z magnesem, przydatny w urzšdzeniu telekinetycznym
.
       Szkic ilustrujšcy rdzeń jaki miał mieć zastosowanie w którymœ z pokazanych tutaj urzšdzeń. Szkic ten przygotował Pan Szewczyk dnia 16 maja 1998 roku, na podstawie informacji uzyskanych podczas swojego przekazu. Niestety nie jest on pewien czy rdzeń ten miał znaleŸć zastosowanie w urzšdzeniu ujawniajšcym (z rysunków 1 i 3) czy też w urzšdzeniu wyzwalajšcym efekt telekinetyczny (z rysunku 2). Szkic ten pokazuje użycie rdzenia (2) w kształcie odwiniętej rury, dla okrycia nim elementu (1) wytwarzajšcego pole magnetyczne. Niestety Pan Szewczyk nie pamięta jaka miała być funkcja tego rdzenia, ani też nie jest w stanie funkcji tej eksperymentalnie ustalić ponieważ w warunkach amatorskich rdzeń ten jest nie do wykonania. Podzespoły składowe: 1 - przednie Ÿródło pola magnetycznego, 2 - rdzeń w kształcie odwiniętej rury, 3 - elektrody, 4 - cylinder/tuba. Zauważ, że tylnia częœć urzšdzenia (z tylnim Ÿródłem pola magnetycznego) nie została pokazana bowiem jest identyczna jak to zilustrowano na rysunkach 1 lub 2.


[7b] Mgr Wiesław Szewczyk - pierwszy ze współautorów tego traktatu
.
       Mgr Wiesław Szewczyk urodził się 6 lutego 1963 roku w Jeżowem koło Niska. Pierwsze lata swego życia przeżył w Cholewianej Górze. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Po ukończeniu podstawówki w 1978 roku rozpoczšł naukę w Technikum Elektrycznym w Nisku. W 1983 roku zdał maturę i otrzymał dyplom technika elektryka - specjalnoœć aparaty i urzšdzenia elektryczne. Jednak już wtedy zdecydował, że dalsze podšżanie w tym kierunku nie przyniesie mu satysfakcji.
       Korzystajšc z możliwoœci jakie wtedy istniały w oœwiacie rozpoczšł pracę w Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze. Wiosnš 1984 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Po krótkim przeszkoleniu w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamoœciu resztę służby odbył w eskadrze lotniczej w Dęblinie przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej jako mechanik przyrzšdów pokładowych. Służbę zakończył w kwietniu 1986 roku. W tym też roku podjšł pracę w Szkole Podstawowej w Jacie, jednoczeœnie podjšł studium pedagogiczne. Po ukończeniu studium w 1988 roku rozpoczšł studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Wiosnš 1993 roku ukończył studia otrzymujšc tytuł magistra pedagogiki.
       Od 1986 roku zamieszkuje we wsi Zalesie gmina Jeżowe. Aktualnie pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej w Jacie jako nauczyciel.
       Z języków obcych zna biernie niemiecki i rosyjski, jednak bez terminologii technicznej. Niestety nie jest w stanie biegle rozmawiać w tych językach, a jedynie zrozumieć co w nich wypowiedziano lub napisano.
       Od końca lat siedemdziesištych interesuje się zjawiskiami paranormalnymi (m.in. manifestacjami UFO i telekinezš). Jedno z jego szczególnych zainteresowań obejmuje metodologię badań zjawisk nie dajšcych się wyjaœnić przez dzisiejszš naukę. Od 1992 roku zaczęły się jego kontakty korespondencyjne z profesorem Janem Pajškiem który udostępnił mu do poczytania niektóre pozycje ze swojego dorobku naukowego.
       Hobby Mgra W. Szewczyka m.in. obejmujš wideo-dokumentowanie.


[7b] Dr Jan Pajšk - współator tego traktatu [7b].

       Prof. dr inż. Jan Pajšk urodził się 25 maja 1946 roku we Wszewilkach koło Milicza, Polska. Pierwsze 36 lat swego życia spędził w Polsce, gdzie zdobył edukację i doœwiadczenie naukowe. W 1982 roku opuœcił Polskę i przybył do Nowej Zelandii. Od 28 sierpnia 1985 roku posiada on obywatelstwo nowozelandzkie.
       Prof. Pajšk rozpoczšł swš edukację w Miliczu, gdzie uczęszczał najpierw do szkoły podstawowej, potem zaœ do Liceum Ogólnokształcšcego. Po zdaniu matury w 1964 roku rozpoczšł studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Studia te ukończył w 1970 roku, otrzymujšc tytuł "magistra inżyniera". Swš karierę zawodowš rozpoczšł 1 kwietnia 1970 roku wykładami na Politechnice Wrocławskiej. W 1974 roku obronił rozprawę doktorskš ze wspomaganego komputerowo projektowania maszyn (CAD), otrzymujšc tytuł "doktora nauk technicznych". W tym samym roku został też automatycznie awansowany z pozycji starszego asystenta na pozycję adiunkta. Równolegle z obowišzkami wykładowcy na Politechnice Wrocławskiej, Prof. Pajšk zatrudniony był w latach 1975 1977 na półetatu jako doradca naukowy do spraw oprogramowania inżynierskiego w Zakładach Komputerowych MERA-ELWRO. Natomiast od 1978 roku aż do opuszczenia Polski pracował jako konsultant naukowy do spraw wspomaganego komputerowo projektowania i produkcji (CAD/CAM) w Jelczańskich Zakładach Samochodowych POLMO-JELCZ.
       W 1982 roku Prof. Pajšk podjšł jednoroczne po-doktorskie stypendium naukowe na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Canterbury w Christchurch, Nowa Zelandia. Po ukończeniu tego stypendium w 1983 roku rozpoczšł on pracę wykładowcy z oprogramowania komputerów na Politechnice w Invercargill. W lutym 1988 roku zrezygnował z tej posady aby podjšć pozycję starszego wykładowcy (Senior Lecturer) z oprogramowania inżynierskiego i inteligentnych systemów komputerowych (Software Engineering and Artificial Intelligence) na Wydziale Informatyki i Studiów Komputerowych w Otago University, Nowa Zelandia. W 1990 roku zmuszony został aby złożyć rezygnację z tej pozycji wchodzšcš w życie od 1 lutego 1992 roku. Dnia 1 wrzeœnia 1992 roku podjšł on swojš pierwszš w życiu profesurę, zajmujšc jednoroczne stanowisko Associate Professora (t.j. odpowiednika profesora nadzwyczajnego w Polsce) w Studiach Komputerowych na Wydziale Matematyki z Eastern Mediterranean University (Famagusta, North Cyprus, Mersin 10, via Turkey). Po jej zakończeniu, od 2 wrzeœnia 1993 roku podpisał trzyletni kontrakt na stanowisko Associate Professora na Wydziale Mechanicznym Universiti Malaya (59100 Kuala Lumpur, Selangor Darul Ehsan, Malaysia). W chwili opracowywania niniejszego traktatu był on w trakcie swej trzeciej w życiu profesury, od 1 listopada 1996 roku pracujšc na dwuletnim kontrakcie jako Associate Professor (lokalnie tytułowany "Profesor Madya") na Universiti Malaysia Sarawak koło Kuching w tropikalnym Borneo.
       Życiowe osišgnięcie Prof. Pajška stanowi rozpracowany przez niego system magnetycznego napędu wehikułów latajšcych. W 1972 roku, wykładajšc studentom Politechniki Wrocławskiej na temat wybranych zagadnień systemów napędowych, Prof. Pajšk odkrył niezwykle istotnš regularnoœć (nazwanš póŸniej "Tablica Cyklicznoœci") rzšdzšcš rozwojem kolejnych urzšdzeń napędowych budowanych na Ziemi. Jej znaczenie można wyrazić jako "Tablica Mendelejewa dla urzšdzeń napędowych". Pierwsza opracowana przez niego taka tablica postuluje, że silnik elektryczny zbudowany przez Jacobie'go około roku 1836, jeszcze przed rokiem 2036 otrzyma bliŸniaczego następcę przyjmujšcego postać pędnika napędzajšcego wehikuł kosmiczny zwany "magnokraftem", którego zasada działania także będzie eksploatowała przycišgajšce i odpychajšce odziaływania silnych pól magnetycznych. Po opublikowaniu Tablicy Cyklicznoœci w Astronautyce, nr 5/1976, str. 16 21, Prof. Pajšk rozpoczšł intensywne badania nad opracowaniem konstrukcji i działania magnokraftu. Badania te zaowocowały artykułem w czasopiœmie Przeglšd Techniczny Innowacje, nr 16/1980, str. 21 23, w którym podano szczegóły techniczne tego nieznanego wczeœniej na Ziemi wehikułu. Napęd magnokraftu stanowi rodzaj "magnesu" (nazywanego "komorš oscylacyjnš") na tyle silnego, iż zdolny jest on unieœć siebie (i masę dołšczonego do niego wehikułu) na wskutek odpychajšcego oddziaływania pola wytwarzanego przez siebie, z polem magnetycznym Ziemi, Słońca, lub Galaktyki. Niezwykłš możliwoœciš jakš otworzyło wynalezienie napędu magnokraftu jest zdolnoœć tego statku do technicznego formowania podziemnych szklistych tuneli opisanych treœciš niniejszego traktatu. Traktat ten powstał więc m.in. jako jedno z następstw rozpracowania Teorii Magnokraftu.
       Naukowa wartoœć badań Prof. Pajška znajduje coraz szersze uznanie zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Przedmowa od wydawcy poprzedzajšca artykuł Prof. Pajška na temat nowozelandzkiej eksplozji koło Tapanui, jaki opublikowany został w Polskim magazynie Nieznany Œwiat (nr 7:5/1991, strony 4-6), podaje - cytuję: "Autor poniższego tekstu, dr inż. Jan Pajšk, po œmierci Allena Hyneka uznawany jest przez fachowców za 'numer jeden' w branży 'ufologicznej'". Jest to niezwykle dobitny wyraz uznania, zważywszy powœcišgliwš tradycję wyróżniania w Polsce.Częœć #F: Instrukcje:

      (1) Aby załadować do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (tj. w formacie *.zip) zwyczajnie klinkij na owym tekscie a potem podażaj za instrucjacjami w sprawie wybrania foldera w swoim komputerze gdzie ów tekst powinien być składowany.
      (2) Aby pozyskać tekst załadowany w formacie ZIP należy najpierw kliknšć prawym przyciskiem myszy na pliku który ten tekst zawiera, po tym zaœ jak na ekranie ukaże się małe menu wybrać z niego polecenie "zdekompresuj ..." (po angielsku "Extract ...").
      (3) Aby załadować do swego komputera nieskompresowany tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na ow tekst, zaœ kiedy pojawi się on w WORDzie na ekranie Twojego komputera, zachowaj go na swoim dysku twardym.
      (4) Aby załadować do swego komputera dowolnš ilustrację, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaœ podšżaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojęzycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sš jak następuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS). Odnotuj, że odrębna strona nazywana Replikuj a dostępna za poœrednictwem "Menu 1" i "Menu 2" wyjaœnia dokładnie, krok po kroku, jak zachowywać w swoim komputerze kopie totaliztycznych stron internetowych wraz z użytymi w nich tekstami i ilustracjami.
      (5) Odnotuj dobrze zamaskowane, skryte przeœladowania jakim poddawane sš wszystkie totaliztyczne strony internetowe do których należy i niniejsza. Powody owych skrytych przeœladowań zostały dokładniej wyjaœnione na stronach evil_pl.htm oraz soul_proof_pl.htm. Aby choć częœciowo neutralizować ich skutki, niniejszy traktat, podobnie jak wszystkie inne totaliztyczne opracowania i strony, udostępniany jest równoczeœnie z kilku odmiennych lokacji internetowych. Aktualny wykaz tych lokacji zawarty jest w "Menu 3" oraz w "Menu 4". Stšd jeœli coœ nie daje się załadować lub oglšdnšć za poœrednictwem niniejszej strony, wówczas warto zaglšdnšć do owych innych lokacji, czy przypadkiem tam nie zdołało to się ostać owym skrytym anty-totaliztycznym przeœladowaniom.
      (6) Rekomendowałbym sporzšdzenie sobie we własnym komputerze repliki Ÿródłowej niniejszej strony wraz z udostępnianymi przez niš tekstami, ilustracjami, linkami, itp. Po dokładnš instrukcję jak to uczynić krok-po-kroku, patrz strona internetowa replicate_pl.htm.


Częœć #G: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pajška, zaœ kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pajška, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane sš na stronie internetowej o mnie (dr inż. Jan Pajšk). Tam również dostępne sš pozostałe powszechnie używane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrzeœnia 1992 roku, do 31 paŸdziernika 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechętnie odpowiadam na emaile, które zawierajš TYLKO wykonawczo czasochłonne proœby, jednoczeœnie zaœ dokumentujš zupełnš ignorancję ich autora w tematyce którš ja badam.


Częœć #H: Copyrights Š 2013 by Dr Jan Pajšk:

       Copyrights Š 2013 by Dr Jan Pajšk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor niniejszej strony, tj. dr inż. Jan Pajšk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz upowszechnianych w internecie monografii i traktatów które on autoryzuje, a także zastrzega sobie własnoœć intelektualnš idei jego autorstwa które w nich zostały zaprezentowane.


Życzę przyjemnego czytania niniejszego traktatu [7b] o tytule "Urzšdzenie do ujawniania niewidzialnych obiektów ukrytych w stanie migotania telekinetycznego"
Rok założenia tej strony internetowej: 2001
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(SprawdŸ w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz