Druga (2) porcja ilustracji do [1/4] (po polsku):
(2-jкzycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 grudnia 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Strona g≥уwna:)

Index


(Po polsku:)

2 z [1/4]

Tekst [1/4]

Пrуd≥owa replika tej strony

X tekst [1/4]

Monografia [1/5]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Tekst [2]

Tekst [3b]

Tekst [4b]

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [6/2]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [8p]

Tekst [8p/2]

Tekst [10]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu


(In English:)

2 of [1/4]

Text [1/4]

Source replica of this page

X text [1/4]

Monograph [1/5]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

Text [5/3]

Text [6/2]

Text [7]

Text [7/2]

Text [8e]

Text [8e/2]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Quelreplica dieser Seite


(En franзais:)

…nergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espaсol:)

Energнa libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mн

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

prism.20fr.com:
P 1, 2, 3, E, X

telekinesis.50megs.com
P, 1, 2, 3, E, X

angelfire.com/psy/antichrist
P, 1, 2, 3, E, X,

anzwers.org/free/wroclaw
P, 1, 2, 3, E, X

ufonauci.w.interia.pl

morals.mypressonline.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Ta witryna oferuje gratisowo wszystkie tomy i illustracje monografii [1/4] piуra Dr Jan Pajєk: "Zaawansowane urzєdzenia magnetyczne" (2006, 4 wydanie, ISBN 0-9583727-5-6, w 18 tomach)


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.


(2) Ilustracje C1 do O7 do polskojкzycznej monografii [1/4], w formacie *.gif lub *.jpg.


Kliknij na danє ilustracjк aby jє powiкkszyж!


Znaczenie kolorуw w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyrуњnia polskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyrуњnia angielskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w ktуrych dany rysunek teњ zosta≥ opublikowany.


Rozdzia≥ C:
Odnotuj, њe poniњej przytoczono jedynie skrуcone podpisy pod kaњdє z ilustracji. Pe≥ne podpisy dla pokazanych poniњej ilustracji zawarte sє na koсcu tego rozdzia≥u monografii [1/4] ktуry dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunkуw z niniejszego rozdzia≥u C zawarte sє na koсcu treЬci rozdzia≥u C z tomu 2 monografii [1/4]).

Fig./Rys. C1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C1.
Pokazuje on: Stadia formowania komory oscylacyjnej z dwуch obwodуw oscylacyjnych z iskrownikiem.
It illustrates: The evolution of the Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - C1, [1/3] - C1, [1e] - F1, [2e] - F1 )

Fig./Rys. C2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C2.
Pokazuje on: Uzasadnienie dla uњycia w komorze oscylacyjnej ig≥o-kszta≥tnych elektrod.
It illustrates: The justification for needle-shaped electrodes.
(Opublikowany/published: [1/4] - C2, [1/3] - C2, [1e] - F10, [2e] - F10 )

Fig./Rys. C3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C3.
Pokazuje on: Wyglєd komуr oscylacyjnych pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the Oscillatory Chamber of the first, second, and third generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C3, [1/3] - C3, [1e] - F2, [2e] - F2 )

Fig./Rys. C4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C4.
Pokazuje on: Neutralizacja si≥ elektromagnetycznych komory.
It illustrates: The neutralization of the electro-magnetic forces.
(Opublikowany/published: [1/4] - C4, [1/3] - C4, [1e] - F3, [2e] - F3 )

Fig./Rys. C5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C5.
Pokazuje on: Kapsu≥a dwukomorowa pierwszej generacji.
It illustrates: The "twin-chamber-capsule" composed of two Oscillatory Chambers located one inside of the other.
(Opublikowany/published: [1/4] - C5, [1/3] - C5, [1e] - F4, [2e] - F4, [4b] - B1(c), [5/3] - 19(c), [5/4] - G2(c) )

Fig./Rys. C6 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C6.
Pokazuje on: Wyglєd kapsu≥ dwukomorowych magnokraftu pierwszej generacji w obu trybach dzia≥ania (tj. (a) w dominacji strumienia wewnкtrznego i (b) w dominacji strumienia zewnкtrznego).
It illustrates: Appearances if two twin-chamber capsules working in two different modes of operation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C6, [1/3] - C6, [1e] - F5, [2e] - F5, [5/3] - 23(a,b), [5/4] - H1(a,b)17(a,b) )

Fig./Rys. C7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C7.
Pokazuje on: Zasada formowania strumienia wynikowego w kapsule dwukomorowej.
It illustrates: Principles of formation of outputs combined from both chambers of a "twin-chamber capsule".
(Opublikowany/published: [1/4] - C7, [1/3] - C7, [1e] - F6, [2e] - F6 )

Fig./Rys. C8(2s) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C8 (2s).
Pokazuje on: Kapsu≥y dwukomorowe drugiej generacji: (2s) widok boczny kapsu≥y drugiej generacji.
It illustrates: A side view of twin-chamber capsule of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C8(2s), [1/3] - C8(2s) )

Fig./Rys. C8(2io) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C8 (2io).
Pokazuje on: Kapsu≥y dwukomorowe drugiej generacji: (2io) widok odgуrny wylotуw kapsu≥y drugiej generacji.
It illustrates: A top view of twin-chamber capsule of the 2nd generation with domination of inner (3i) and outer (3o) flux.
(Opublikowany/published: [1/4] - C8(2io), [1/3] - C8(2io) )

Fig./Rys. C8(3s) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C8 (3s).
Pokazuje on: Kapsu≥y dwukomorowe trzeciej generacji: (3s) widok boczny kapsu≥y trzeciej generacji.
It illustrates: A side view of twin-chamber capsule of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C8(3s), [1/3] - C8(3s) )

Fig./Rys. C8(3io) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C8 (3io).
Pokazuje on: Kapsu≥y dwukomorowe trzeciej generacji - (3io) widok odgуrny wylotуw kapsu≥y trzeciej generacji.
It illustrates: A top view of twin-chamber capsule of the 3rd generation with domination of inner (3i) and outer (3o) flux.
(Opublikowany/published: [1/4] - C8(3io), [1/3] - C8(3io) )

Fig./Rys. C9 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C9.
Pokazuje on: Konfiguracja krzyњowa pierwszej generacji.
It illustrates: An arrangement of oscillatory chambers called "spider configuration".
(Opublikowany/published: [1/4] - C9, [1/3] - C9, [1e] - F7, [2e] - F7 )

Fig./Rys. C10(1s) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C10 (1s).
Pokazuje on: Prototypowa konfiguracja krzyњowa komуr 1wszej generacji - widok boczny.
It illustrates: A side appearence and operation of a prototype spider configuration of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C10(1s), [1/3] - C10(1s) )

Fig./Rys. C10(1t) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C10 (1t).
Pokazuje on: Prototypowa konfiguracja krzyњowa komуr 1 generacji - widok od gуry.
It illustrates: A top view of a prototype spider configuration of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C10(1t), [1/3] - C10(1t) )

Fig./Rys. C11(2s) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C11 (2s).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyњowe komуr 2giej generacji - widok boczny konfiguracji drugiej generacji.
It illustrates: A top view of the spider configuration of 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C11(2s), [1/3] - C11(2s) )

Fig./Rys. C11(2t) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C11 (2t).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyњowe komуr 2giej generacji - widok od gуry konfiguracji drugiej generacji.
It illustrates: A side view of the spider configuration of 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C11(2t), [1/3] - C11(2t) )

Fig./Rys. C11(3s) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C11 (3s).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyњowe komуr 3ciej generacji - widok boczny konfiguracji trzeciej generacji.
It illustrates: A top view of the spider configuration of 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C11(3s), [1/3] - C11(3s) )

Fig./Rys. C11(3t) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C11 (3t).
Pokazuje on: Konfiguracje krzyњowe komуr 3ciej generacji - widok od gуry konfiguracji trzeciej generacji.
It illustrates:C11 (3t): A side view of the spider configuration of 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - C11(3t), [1/3] - C11(3t) )

Rys. C12 w [1/4p] [1/4p] - Rysunek C12.
Pokazuje on: Tzw. "krzywa rуwnowagi" dla oddzia≥ywaс pola komуr oscylacyjnych.
(Opublikowany: [1/4] - C12(Polish), [1/3] - C12 )

Fig. C12 in [1/4e] [1/4e] - Figure C12.
It illustrates: The curve of the "interaction in equilibrium".
(Published: [1/4] - C12(English), [1e] - F8, [2e] - F8 )

Fig./Rys. C13(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C13 (a).
Pokazuje on: Wyglєd pracujєcego modelu komory oscylacyjnej sfotografowany w ciemnoЬci.
It illustrates: sparks in a working model of the chamber in darkness.
(Opublikowany/published: [1/4] - C13(a), [1/3] - C13(a), [1e] - F9(a), [2e] - F9(a) )

Fig./Rys. C13(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure C13 (b).
Pokazuje on: Fotografia stanowiska badawczego do budowy i badaс komory oscylacyjnej.
It illustrates: Photograph of an experimental station for constructing an Oscillatory Chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - C13(b), [1/3] - C13(b), [1e] - F9(b), [2e] - F9(b) )


Rozdzia≥y D, E i F:
(Wszystkie rysunki do rozdzia≥уw D, E i F znajdujє siк na poprzedniej stronie z 1-szє porcjє rysunkуw.)


Rozdzia≥ H:

Fig./Rys. H1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H1.
Pokazuje on: Bia≥e jarzenie poch≥aniania wydzielane przez rуњdњkк radiestezyjnє.
It illustrates: A photo of the extraction glow emmited by a diving rod.
(Opublikowany/published: [1/4] - H1, [1/3] - J1, [1e] - C1, [2e] - C1, [8] - L1 )

Fig./Rys. H2(gуra) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H2 (gуra).
Pokazuje on: Stу≥ lewitowany w Londynie w 1903 roku przez medium psychokinetyczne o nazwisku Eusapia Palladino.
It illustrates: A photo of a table levitated telekinetically by Eusapia Palladino.
(Opublikowany/published: [1/4] - H2(h), [1/3] - J2(h), [1e] - D4(h), [2e] - D4(h), [8] - L2(h) )

Fig./Rys. H2(dу≥) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H2 (dу≥).
Pokazuje on: Fotografia innego sto≥u lewitowanego przez Eusapiк Palladino - z ksiєњki Spirits and Spirit World.
It illustrates: Another table levitating and showing white extraction glow.
(Opublikowany/published: [1/4] - H2(l), [1/3] - J2(l), [1e] - D4(l), [2e] - D4(l), [8] - L2(l) )

Fig. H3(left) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H3 (lewo).
Pokazuje on: Sto≥ek kuchenny podnoszony fizycznie przez grupк SORRAT - jarzenie poch≥aniania nie wystєpi≥o, stєd widaж naturalne kolory sto≥ka.
It illustrates: A table lifted physically (it shows natural colours).
(Opublikowany/published: [1/4] - H3(l), [1e] - D5(l), [2e] - D5(l), [8] - L3(l) )

Fig. H3(right) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H3 (prawo).
Pokazuje on: Ten sam sto≥ek ale tym razem lewitowany telekinetycznie przez grupк SORRAT - tym razem jarzenie poch≥aniania pojawi≥o siк.
It illustrates: Te same table lifted telekinetically (it shows white extraction glow).
(Opublikowany/published: [1/4] - H3(r), [1e] - D5(r), [2e] - D5(r), [8] - L3(r) )

Fig./Rys. H4(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H4 (a).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury d≥oni uzdrowiciela - rozk≥ad o godzinie 10:12 (na poczєtku uzdrawiania).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:12).
(Opublikowany/published: [1/4] - H4(a), [1/3] - J3(a), [1e] - C2(A), [2e] - C2(A), [6/2] - 2(A), [8] - L4(A) )

Fig./Rys. H4(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H4 (b).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury d≥oni uzdrowiciela - rozk≥ad o godzinie 10:14 (tj. po 2 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:14).
(Opublikowany/published: [1/4] - H4(b), [1/3] - J3(b), [1e] - C2(B), [2e] - C2(B), [6/2] - 2(B), [8] - L4(B) )

Fig./Rys. H4(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H4 (c).
Pokazuje on: Telekinetyczny spadek temperatury d≥oni uzdrowiciela - rozk≥ad o godzinie 10:15 (tj. po 3 minutach).
It illustrates: A telekinetic temperature drop on the hand of a healer (at 10:15).
(Opublikowany/published: [1/4] - H4(c), [1/3] - J3(c), [1e] - C2(C), [2e] - C2(C), [6/2] - 2(C), [8] - L4(C) )

Fig./Rys. H5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure H5.
Pokazuje on: Kierunek dzia≥ania naporu telekinetycznego (P) w ruchu wirowym.
It illustrates: An elementary Telekinetic Effect.
(Opublikowany/published: [1/4] - H5, [1e] - B4, [2e] - C3 )


Rozdzia≥ I:

Fig./Rys. I1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure I1.
Pokazuje on: Wycinek mapy wszechЬwiata. Jak widaж rozk≥ad galaktyk we wszechЬwiecie przyjmuje formк figury ludzkiej.
It illustrates: A wedge of the Universe in three-dimensions. As it illustrates, the distribution of galaxies in the universe assumes shape of a human figure.
(Opublikowany/published: [1/4] - I1, [1/3] - H3, [1e] - D3, [2e] - D3, [8] - K1 )

Fig./Rys. I2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure I2.
Pokazuje on: Mr. Alan Plank z Nowej Zelandii ze swoja pompє zaprojektowanє za pomocє wahade≥ka radiestezyjnego.
It illustrates: Mr Alan Plank with his pump designed by a divining pedulum.
(Opublikowany/published: [1/4] - I2, [1/3] - H2, [1e] - D1, [2e] - D1, [8] - I1 )

Fig./Rys. I3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure I3.
Pokazuje on: Zasada generowania TAK/NIE odpowiedzi wahade≥ka radiestezyjnego.
It illustrates: A technique for NO/NO answers in a pendulum.
(Opublikowany/published: [1/4] - I3, [1/3] - H1, [1e] - D2, [2e] - D2, [8] - I2 )


Rozdzia≥ JA:

Rys. JA1 w [1/4p] [1/4] - Rysunek JA1.
Pokazuje on: Logo totalizmu. Zauwaњ њe jego cechє jest m.in., iњ dzia≥a ono jak talizman szczкЬcia, czyli przynosi szczкЬcie tym ktуrzy je noszє.
(Opublikowany: [1/4] - JA1(Polish), [1/3] - I, [4b] - Logo, [7b] - Logo, [8] - H1(Polish) )

Fig. JA1 in [1/4e] [1/4e] - Figure JA1.
It illustrates: The logo of totalizm.
(Published: [1/4] - JA1(English), [8] - H1(English) )


Rozdzia≥ JB:

Fig./Rys. JB1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure JB1.
Pokazuje on: Lokomotywa Blenkinsop'a z 1811 roku - napкdzana przez ko≥o zкbate zapierajєce siк o szyny jak koс nogami.
It illustrates: Blenkinsop's engine built in 1811.
(Opublikowany/published: [1/4] - JB1, [1/3] - O30, [1e] - E1, [2e] - E1, [8] - B1 )


Rozdzia≥ JF:

Fig./Rys. JF1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure JF1.
Pokazuje on: Ma≥a bia≥a istotka z anonimowej cywilizacji totaliztycznej ujawniajєca oznaki nirwany totaliztycznej. To ona podarowa≥a ludzkoЬci piramidк telepatycznє.
It illustrates:: A small wite being from anonymous totaliztic civilisation, which handed the gift for humanity in the form of the telepathic pyramid. This totaliztic alien displays clear signs of experiencing a permanent nirvana.
(Opublikowany/published: [1/4] - JF1, [7/2] - C1 )


Rozdzia≥ K:

Fig./Rys. K1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K1.
Pokazuje on: Dzia≥anie silnika telekinetycznego Johnson'a.
It illustrates: The operation of the Johnson telekinetic motor.
(Opublikowany/published: [1/4] - K1, [1/3] - K1, [1e] - C4, [2e] - C4, [6/2] - 4 )

Fig./Rys. K2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K2.
Pokazuje on: Wyglєd telekinetycznej N-Machine.
It illustrates: A photo of the telekinetic generator "N-Machine".
(Opublikowany/published: [1/4] - K2, [1/3] - K2, [1e] - C5, [2e] - C5, [6/2] - 5 )

Fig./Rys. K3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K3.
Pokazuje on: Budowa i dzia≥anie N-Machine.
It illustrates: The design and operation of N-Machine.
(Opublikowany/published: [1/4] - K3, [1/3] - K3, [1e] - C6, [2e] - C6, [6/2] - 6 )

Fig./Rys. K4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K4.
Pokazuje on: Telekinetyczna influenzmaschine.
It illustrates: Photograph of the Influenzmaschine named Thesta-Distatica.
(Opublikowany/published: [1/4] - K4, [1/3] - K4 )

Fig./Rys. K4(wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K4 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Kolorowe zdjкcie telekinetycznej influenzmaschine.
It illustrates: Photograph of the Influenzmaschine named Thesta-Distatica.
(Opublikowany/published: [1/4] - K4(2), [1/3] - K4(2), [1e] - C7, [2e] - C7, [6/2] - 7 )

Fig./Rys. K5(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K5 (a).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny pokazany od ty≥u.
It illustrates: Influenzmaschine in a rear view.
(Opublikowany/published: [1/4] - K5(a), [1/3] - K5(a), [6/2] - 9(a) )

Fig./Rys. K5(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K5 (b).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny pokazany od przodu (widoczne wszystkie podzespo≥y).
It illustrates: Influenzmaschine in frontal view.
(Opublikowany/published: [1/4] - K5(b), [1/3] - K5(b), [6/2] - 9(b) )

Fig./Rys. K5(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K5 (c).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - rama (struktura noЬna) tej maszyny.
It illustrates: Frame of the Influenzmaschine.
(Opublikowany/published: [1/4] - K5(c), [1/3] - K5(c), [6/2] - 9(c) )

Fig./Rys. K5(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K5 (d).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - schemat kinematyczny tej maszyny.
It illustrates: Kinematic diagram of the Influenzmaschine.
(Opublikowany/published: [1/4] - K5(d), [1/3] - K5(d), [6/2] - 9(d) )

Fig./Rys. K5(e) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K5 (e).
Pokazuje on: Konstrukcja telekinetycznej influenzmaschine - widok tej maszyny z boku (pokazano jej wrzecionko).
It illustrates: Side view of the Influenzmaschine, showing the telekinetic spindle.
(Opublikowany/published: [1/4] - K5(e), [1/3] - K5(e), [6/2] - 9(e) )

Fig./Rys. K6 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K6.
Pokazuje on: Obwody elektryczne telekinetycznej influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr inњ. Jan Pajєk.
It illustrates: Electric wiring diagram for the telekinetic Influenzmaschine. Copyright © 1989 by Prof. dr eng. Jan Pajєk.
(Opublikowany/published: [1/4] - K6, [1/3] - K6, [6/2] - 10 )

Fig./Rys. K7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K7.
Pokazuje on: Schemat elektryczny baterii telekinetycznej.
It illustrates: Electric wiring diagram for telekinetic battery.
(Opublikowany/published: [1/4] - K7, [1/3] - K7)

Fig./Rys. K8 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K8.
Pokazuje on: Telekinetyczna grza≥ka wynaleziona przez Mr Davey z Christchurch, Nowa Zelandia. Panuje opinia, њe jej sprawnoЬж energetyczna przekracza≥a 2000 % (ja jednak osobiЬcie nie mia≥em moњnoЬci przebadania tej grza≥ki). Moneta ma Ьrednicк 32 mm.
It illustrates: The telekinetic heater invented by Mr Davey of Christchurch, New Zealand. It is believed that the energy efficiency of this heater was at the level of 2000 % (unfortunately, I have not had an opportunity to research this heater). The coin diameter is 32 mm.
(Opublikowany/published: [1/4] - K8 )

Fig./Rys. K8 (2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K8 (2).
Pokazuje on: Mr P. Davey - wynalazca telekinetycznej grza≥ki (po prawej) oraz ja - dr Jan Pajєk (po lewej). Sfotografowani w 1990 roku, Christchurch, Nowa Zelandia.
It illustrates: Mr P. Davey of Christchurch, New Zealand - the inventor of the telekinetic heater (on the right) and myself - Dr Jan Pajak (on the left). Photographed in Christchurch, New Zealand, 1990.
(Opublikowany/published: [1/4] - K8(2) )

Fig./Rys. K8 (3) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K8 (3).
Pokazuje on: Podzespo≥y sk≥adowe i ogуlna konstrukcja telekinetycznej grza≥ki wynalezionej przez P. Davey - oznaczenia pokrywajє siк z opisem tej grza≥ki w podrozdzia≥e K3.3 monografii [1/4] (courtezy "szod".)
It illustrates: Components and general design of the telekinetic heater invented by Mr P. Davey of Christchurch - symbols on this drawing correspond to the description from subsection K3.3 of monograph [1/4]. (Courtezy "szod".)
(Opublikowany/published: [1/4] - K8(3) )

Fig./Rys. K9(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K9 (a).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdroњenia - dzia≥anie aelopile zbudowanej przez Hero z Aleksandrii, 130 BC.
It illustrates: The aeolipile build by Hero from Alexandria, 130 BC).
(Opublikowany/published: [1/4] - K9(a), [1/3] - K8(a), [1e] - C9(a), [2e] - C9(a), [6/2] - 30(a) )

Fig./Rys. K9(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure K9 (b).
Pokazuje on: Ewolucja idei technicznej od prototypu do wdroњenia - dzia≥anie turbiny parowej zbudowanej przez C.A. Persona w 1884 roku. Turbina ta wdraњa technicznie ideк aelopile.
It illustrates: Steam turbine (C.A. Parsons, 1884). This turbine implements technically the idea of aelopile.
(Opublikowany/published: [1/4] - K9(b), [1/3] - K8(b), [1e] - C9(b), [2e] - C9(b), [6/2] - 30(b) )

Tab. K1 in/w [1/4] [1/4] - Tablica K1.
Pokazuje on: Tablica cyklicznoЬci dla urzєdzeс energetycznych.
(Opublikowana: [1/4] - Tab. K1(Polish), [1/3] - Tab. K1 )

Table K1 in/w [1/4] [1/4e] - Table K1:
It illustrates: A periodic table showing power producing devices.
(Published: [1/4] - Tab. K1(English), [1e] - Tab. C1, [2e] - Tab. C1 )


Rozdzia≥ L:

Fig./Rys. L1/1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure L1/1.
Pokazuje on: Przyk≥ad wyglєdu wehiku≥u czteropкdnikowego pierwszej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - L1(1), [1/3] - L1(1) )

Fig./Rys. L1/2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure L1/2.
Pokazuje on: Wyglєd wehiku≥u czteropкdnikowego drugiej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - L1(2), [1/3] - L1(2) )

Fig./Rys. L1/3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure L1/3.
Pokazuje on: Porуwnawczy wyglєd wehiku≥u czteropкdnikowego trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - L1(3), [1/3] - L1(3) )


Rozdzia≥ M:

Fig./Rys. M1/1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure M1/1.
Pokazuje on: Przyk≥ad wyglєdu wehiku≥u czteropкdnikowego pierwszej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 1st generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - M1(1), [1/3] - M1(1) )

Fig./Rys. M1/2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure M1/2.
Pokazuje on: Porуwnawczy wyglєd wehiku≥u czteropкdnikowego drugiej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - M1(2), [1/3] - M1(2) )

Fig./Rys. M1/3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure M1/3.
Pokazuje on: Wyglєd wehiku≥u czteropкdnikowego trzeciej generacji.
It illustrates: The appearence of the four-propulsor vehicle of the 3rd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - M1(3), [1/3] - M1(3) )


Rozdzia≥ N:

Fig./Rys. N1(gуra) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N1 (gуra).
Pokazuje on: Zdjкcie piramidy telepatycznej trzymanej w rкkach przez dra Jana Pajєka.
It illustrates: A photo of the telepethic pyramid hold by Dr Jan Pajєk.
(Opublikowany/published: [1/4] - N1(h), [1/3] - N1(h), [5/4] - G8(h), [7/2] - C2(h) )

Fig./Rys. N1(dу≥) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N1 (dу≥).
Pokazuje on: Zdjкcie wnкtrza piramidy telepatycznej.
It illustrates: Interior of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/4] - N1(l), [1/3] - N1(l), [5/4] - G8(l), [7/2] - C2(l) )

Fig./Rys. N2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N2.
Pokazuje on: Wyglкd i budowa piramidy telepatycznej.
It illustrates: The design of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/4] - N2, [1/3] - N2, [7] - 1, [7/2] - C3 )

Fig./Rys. N3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N3.
Pokazuje on: Obwody elektryczne piramidy telepatycznej.
It illustrates: The electric diagram of the telepathic pyramid.
(Opublikowany/published: [1/4] - N3, [1/3] - N3, [7/2] - D1 )

Fig./Rys. N4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N4.
Pokazuje on: Budowa urzєdzenia ujawniajєcego.
It illustrates: The revealing device.
(Opublikowany/published: [1/4] - N4, [1/3] - N4, [7/2] - D2, [8] - L5 )

Fig./Rys. N5/1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N5/1.
Pokazuje on: Zdjкcie diab≥a z Zamku Wysokiego w Malborku.
It illustrates: The devil from the Malbork castle of Teutonic Knights.
(Opublikowany/published: [1/4] - N5(1), [1/3] - N5(1), [4b] - C4(d) )

Fig./Rys. N5/2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N5/2.
Pokazuje on: Zdjкcie diab≥a z ambony w Rabczycach, S≥owacja.
It illustrates: The devil from altar in Rabczyce, Slovakia.
(Opublikowany/published: [1/4] - N5(2), [1/3] - N5(2), [4b] - C4(b) )

Fig./Rys. N5/3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N5/3.
Pokazuje on: Zdjкcie diab≥a z "The Unexplained". (Jest to najlepsza znana mi podobizna faktycznego wyglєdu "diab≥a" (UFOnauty). Odnotuj bardzo unikalny dla owych diab≥уw/UFOli czubek wystajєcego ku przodowi podbrуdka z dwoma charakterystycznymi bulwami poЬladko-podobnymi. Bulwy te czyniє podbrуdki typowych diab≥уw/UFOli bardzo podobne do miniaturowego ty≥ka ludzkiego. Zauwaњ њe Ьredniowieczne czarownice (czyli UFOnautki) takњe rysowane i opisywane sє z takim wystajєcym ku przodowi, poЬladkopodobnym podbrуdkiem.).
It illustrates: The devil from Journal The Unexplained.
(Opublikowany/published: [1/4] - N5(3), [1/3] - N5(3), [4b] - C4(e) )

Fig. N6 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure N6.
Pokazuje on: Zdjкcie repliki tzw. "Zhang Heng seismograph". (”w seismograf, jest to urzєdzenie telepatyczne jakie wykrywa≥o nadchodzєce trzкsienie ziemi zanim trzкsienie to nadesz≥o i dokona≥o zniszczeс. Wed≥ug mojej oceny urzєdzenie to jest o co najmniej 100 lat bardziej zaawansowane od dzisiejszych seismografow inercyjnych, ktуre sє zdolne wykryж trzкsienie ziemi tylko po fakcie. Po szczegу≥y patrz podrozdzia≥ N6.1 w monografii [1/4]. ("Zhang Heng seismograph" jest teњ wystawiony na widok publiczny w muzeum "Te Papa" z Wellington, Nowa Zelandia, oraz omуwiony na stronach internetowych newzealand.0me.com, free.hostultra.com/~wszewilki, chi.maroc.to, oraz chi.coms.ph.)
It illustrates: The device which is able to predict impending earthquakes enough time in advance that people can escape the damage. (The "Zhang Heng seismograph" is exhibited for general public in the museum "Te Papa" from Wellington, New Zealand, and explained on web pages newzealand.0me.com, free.hostultra.com/~wszewilki, chi.maroc.to, and chi.coms.ph.)
(Opublikowany/published: [1/4] - N6, [1/3] - N6 )


Rozdzia≥ O:

Fig./Rys. O1 (a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O1 (a).
Pokazuje on: Zdjкcia lєdowisk pojedyсczych UFO - lєdowisko z dwoma koncentrycznymi pierЬcieniami.
It illustrates: A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.
(Opublikowany/published: [1/4] - O1(a), [1/3] - P1(a), [1e] - M7(h), [2e] - K10(a), [5/3] - 31(A), [5/4] - H9(a), [6/2] - 27(a), [7/2] - A3(l-l) )

Fig./Rys. O1 (b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O1 (b).
Pokazuje on: Zdjкcia lєdowisk pojedyсczych UFO - lєdowisko w kszta≥cie pierЬcienia z centralnym wypaleniem.
It illustrates: A landing of K3 type UFO composed of one ring and a central scorching.
(Opublikowany/published: [1/4] - O1(b), [1/3] - P1(b), [1e] - M2(h), [2e] - K10(b), [5/3] - 31(B), [5/4] - H9(b), [6/2] - 27(b), [7/2] - A3(l-m) )

Fig./Rys. O1(b/2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O1 (b - wersja/version 2).
Pokazuje on: Zdjкcia lєdowisk pojedyсczych UFO - lєdowisko w formie pierЬcienia z centralnym wypaleniem (z dzieжmi stojєcymi na jego obrzeњu aby ukazaж jego wielkoЬж).
It illustrates: Children standing on this UFO landing (to give some idea about its size).
(Opublikowany/published: [1/4] - O1(b-2), [1/3] - P1(b-2), [1e] - M2(l) )

Fig./Rys. O1 (c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O1 (c).
Pokazuje on: Zdjкcia lєdowisk pojedyсczych UFO - ≥єka pe≥na lєdowisk z podwуjnymi pierЬcieniami bocznymi powsta≥ymi podczas lєdowania UFO swojє pod≥ogє na ziemi.
It illustrates: The paddock full of UFO landings made by UFOs that landed on their bases.
(Opublikowany/published: [1/4] - O1(c), [1/3] - P1(c), [2e] - K10(c), [5/3] - 31(C), [5/4] - H9(c), [6/2] - 27(c), [7/2] - A3(l-r) )

Fig./Rys. O1(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O1 (d).
Pokazuje on: Zdjкcia lєdowisk pojedyсczych UFO - porуwnanie wielkoЬci lєdowisk wypalonych przez UFO typu K4, K6 i K7.
It illustrates: A photo of landings of K4, K5, and K6 UFOs, which document the binary progression in sizes of UFOs (i.e. the fact that each bigger type of UFOs is twice as big as previous type).
(Opublikowany/published: [1/4] - O1(d), [1/3] - P1(d), [1e] - M8(l), [2e] - K10(d), [5/3] - 31(D), [5/4] - H9(d), [6/2] - 27(d) )

Fig./Rys. O2(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O2 (a).
Pokazuje on: Wyglєd jednej celi latajєcego systemu magnokraftуw typu K3.
It illustrates: Examples of landings of flying systems of UFOs. A single ceel of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/4] - O2(a), [1/3] - P2(a), [1e] - M12(a), [5/4] - H10(a) )

Fig./Rys. O2(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O2 (b).
Pokazuje on: Czterolistna koniczynka lєdowiska wypalonego przez pкdniki takiej pojedyсczej celi.
It illustrates: Four-Clover landing of a single cell of a flying system.
(Opublikowany/published: [1/4] - O2(b), [1/3] - P2(b), [1e] - M12(b), [5/4] - H10(b) )

Fig./Rys. O2(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O2 (c).
Pokazuje on: Zdjкcie z samolotu lєdowiska latajєcego systemu UFO wykonane w Roxburgh, Nowa Zelandia (odnotuj њe faktycznie ma ono kszta≥t czterolistej koniczynki).
It illustrates: An aerial view of a K3 single cell of UFOs from Roxburgh.
(Opublikowany/published: [1/4] - O2(c), [1/3] - P2(c), [1e] - M12(c), [5/4] - H10(c) )

Fig./Rys. O2(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O2 (d).
Pokazuje on: Fotografia wykonana z ziemi tego samego lєdowiska pojedyсczej celi latajєcego systemu z Roxburgh (takњe widoczny zarys w kszta≥cie czterolistej koniczynki).
It illustrates: A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh.
(Opublikowany/published: [1/4] - O2(d), [1/3] - P2(d), [1e] - M12(d), [5/4] - H10(d) )

Fig./Rys. O2(d - wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O2 (d - wersja/version 2).
Pokazuje on: Fotografia z ziemi tego samego lєdowiska pojedyсczej celi latajєcego systemu z Roxburgh (takњe widoczny zarys w kszta≥cie czterolistej koniczynki). Tym razem pokazana jest zdech≥a owca leњєca na owym lєdowisku.
It illustrates: A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh (with a dead sheep).
(Opublikowany/published: [1/4] - O2(d-2), [1/3] - P2(d-2) )

Fig./Rys. O3(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (a).
Pokazuje on: Krкgi zboњowe wy≥oњone przez latajєcy kluster UFO typu K6 z Anglii (porуwnaj to lєdowisko z rysunkiem F13 w [1/4]).
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(a), [1/3] - P3(a), [2e] - K11(a), [5/3] - 30(a), [5/4] - H11(a), [6/2] - 28(a) )

Fig./Rys. O3(b-gуra) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (b-gуra).
Pokazuje on: Krєg zboњowy z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjкcie lotnicze ca≥ego krкgu.
It illustrates: A close-up of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(b-h), [1/3] - P3(b-h), [2e] - K11(b-h), [5/3] - 30(b-h), [5/4] - H11(b-h), [6/2] - 28(b-h) )

Fig./Rys. O3(b-dу≥) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (b-dу≥).
Pokazuje on: Krєg zboњowy z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjкcie lotnicze pola zboњowego z owym krкgiem.
It illustrates: An aerial photo of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(b-l), [1/3] - P3(b-l), [2e] - K11(b-l), [5/3] - 30(b-l), [5/4] - H3(b-l), [6/2] - 28(b-l) )

Fig./Rys. O3(b-dу≥: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (b-dу≥: wersja 2).
Pokazuje on: Zbliњenie zewnкtrznego pierЬcienia w krкgu zboњowym z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok - zjкcie lotnicze pola z owym krкgiem.
It illustrates: A close up photo of the side ring in the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(b-2), [1/3] - P3(b-2) )

Fig./Rys. O3(b-dу≥: wersja 3) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (b-dу≥: wersja 3).
Pokazuje on: Zbliњenie centralnej czкЬci w krкgu zboњowym z Ashburton, Nowa Zelandia, 1992 rok.
It illustrates: A close up photo of the center of the crop circle from Ashburton, New Zealand, 1992.
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(b-3), [1/3] - P3(b-3) )

Fig./Rys. O3(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (c).
Pokazuje on: Przyk≥ady lєdowisk latajєcych klusterуw UFO. (c) Lєdowisko liniowego klustera UFO z Anglii.
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(c), [1/3] - P3(c), [2e] - K11(c), [5/3] - 30(c), [5/4] - H11(c), [6/2] - 28(c) )

Fig./Rys. O3(dh) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (d-gуra).
Pokazuje on: Przyk≥ady lєdowisk latajєcych klusterуw UFO. (d-gуra) Lєdowisko liniowego klustera UFO z Anglii.
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(d-h), [1/3] - P3(d-l), [5/3] - 30(c), [5/4] - H11(c) )

Fig./Rys. O3(dl) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O3 (d-dу≥).
Pokazuje on: Przyk≥ady lєdowisk latajєcych klusterуw UFO. (d-dу≥) Lєdowisko liniowego klustera UFO z Anglii (porуwnaj to lєdowisko z rysunkiem F13 w [1/4]).
It illustrates: Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].
(Opublikowany/published: [1/4] - O3(d-l), [1/3] - P3(d-h), [5/3] - 30(c), [5/4] - H11(c) )

Fig./Rys. O4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O4.
Pokazuje on: Wschodnie obrzeњe krateru Tapanui gdzie UFO eksplodowa≥o w 1178 roku.
It illustrates: An eastern section of the Tapanui Crater where UFOs exploded in 1178 AD.
(Opublikowany/published: [1/4] - O4, [1/3] - P4, [1e] - M19(l), [2e] - K7, [5/3] - 2, [5/4] - A2, [6/2] - 25, [7/2] - A4(h) )

Fig./Rys. O5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O5.
Pokazuje on: Porуwnanie krateru Tapanui i eksplozji Tunguskiej.
It illustrates: Similarities between the Tapanui Crater and the Tunguska explosion site.
(Opublikowany/published: [1/4] - O5, [1/3] - P5, [1e] - M30, [2e] - K8, [5/3] - 8, [5/4] - C6, [6/2] - 26, [7/2] - A4(l) )

Fig./Rys. O6(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (a).
Pokazuje on: Tunel Morona-Santiago z Ekwadoru, odparowany przez UFO lecєce w kierunku wschуd-zachуd.
It illustrates: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(a), [1/3] - P6(a), [1e] - M17, [2e] - K9(a), [4b] - B4(a), [5/3] - 29-3, [5/4] - H8/3, [6/2] - 24(1), [7/2] - A5(#1) )

Fig./Rys. O6(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (b).
Pokazuje on: Zdjкcie Cocklebiddy Cave, Australia, odparowanej przez UFO lecєce w kierunku po≥udnie-pу≥noc.
It illustrates: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(b), [1/3] - P6(b), [1e] - M18(a), [2e] - K9(b), [4b] - B4(b), [5/3] - 29-1, [5/4] - H8/1, [6/2] - 24(2), [7/2] - A5(#2) )

Fig./Rys. O6(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (c).
Pokazuje on: Mapka ukazujєca kszta≥t i przebieg Cocklebiddy Cave z Zachodniej Australii (odparowanej przez UFO).
It illustrates: Shape and course of the Cocklebiddy Cave.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(c), [1/3] - P6(c), [1e] - M18(b), [2e] - K9(c), [4b] - B4(c) )

Fig./Rys. O6(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (d).
Pokazuje on: Tunel nazywany "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Pу≥nocnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(d), [1/3] - P6(d), [1e] - M18(c), [2e] - K9(d), [4b] - B4(d), [5/3] - 29-2, [5/4] - H8/2, [6/2] - 24(3), [7/2] - A5(#3), [8] - E3 )

Fig./Rys. O6(d: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (d: wersja/version 2).
Pokazuje on: Inne zdjкcie tunelu nazywanego "Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") z prowincji Sarawak na Pу≥nocnym Borneo, odparowany przez UFO typu K8.
It illustrates: Another photo of the Deer Cave in Borneo evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(d-2), [1/3] - P6(d-2) )

Fig./Rys. O6(e) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O6 (e).
Pokazuje on: Dr Jan Pajєk sfotografowany we wnкtrzu "Deer Cave" na Borneo (odparowanej przez UFO), na tle po≥udniowego wejЬcia do tego tunelu UFO. Kszta≥t tego wejЬcia odzwierciedla cygaro posobne sprzкњone z dwуch UFO typu K8 ktуre odparowa≥o ten tunel.
It illustrates: The author at the entrance to the Deer Cave in Borneo, that was evaporated in rocks by UFOs type K8.
(Opublikowany/published: [1/4] - O6(e), [1/3] - P6(e), [2e] - K9(e), [4b] - B4(e) )

Fig./Rys. O7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure O7.
Pokazuje on: Ukrzyњowanie Jezusa nadzorowane przez UFOnautуw. (Dlaczego UFOle tak niszczyli tego za≥oњyciela najbardziej totaliztycznej religii na Ziemi, њe aњ spowodowali jego ukrzyњowanie, wyjaЬnione jest dok≥adniej np. w tomie 4 monografii [8] "Totalizm".)
It illustrates: The documentary painting portraining the crucifixtion of Jesus supervised by two UFO vehicles.
(Opublikowany/published: [1/4] - O7, [1/3] - P7, [7/2] - B2, [8] - E1 )


Instrukcje:


CzкЬж #I: Jak zreplikowaж tє stronк w swoim w≥asnym komputerze:

      Dla niektуrych czytelnikуw pracujєcych nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne moњe siк okazaж posiadanie we w≥asnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi uњywanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz pуЯniejsze przeglєdanie tej strony bezpoЬrednio z w≥asnego komputera, a nie z internetu. Wszakњe w przypadku posiadania takiej w≥asnej repliki, nie jest siк juњ zaleњnym od dostкpu do internetu w przypadku kaњdej chкci ponownego zaglєdniкcia do tej strony lub oglєdniкcia czy wydrukowania ktуrejЬ z uњytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie siк niniejszej strony jest takњe wуwczas nieporуwnanie krуtsze niњ czekanie na jej otwarcie siк z internetu. Nie jest teњ wtedy juњ konieczne znoszenie owego potopu najrуњniejszych subtelnych przeszkod, ktуre zdajє siк przeЬladowaж moje strony internetowe niemal tak jakby strony te by≥y celowo sabotaњowane przez jakichЬ z≥oЬliwych "ma≥ych pozielenia≥ych UFOnautуw". Dla tych wiкc czytelnikуw ktуrzy zechcє sporzєdziж sobie replikк niniejszej strony internetowej w swoim w≥asnym komputerze, niniejszym opisujк krok po kroku, jak tego dokonaж. Opis ten wyjaЬnia dok≥adnie jak siк przygotowuje tzw. "Яrуd≥owy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w jкzyku programowania zwanym "HTML", w ktуrym strona ta oryginalnie zosta≥a zaprogramowana. Taki "Яrуd≥owy" duplikat jest na tyle uњyteczny, њe moњe on zostaж potem spoњytkowany dla nauczenia siк jak programowaж i zak≥adaж w≥asne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, њe browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalajє takњe na relatywnie ≥atwe sporzєdzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogє byж uњyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadajє siк one do stopniowego uzupe≥niania ich zawartoЬci o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie siк wiкc z poniњszej instrukcji jak sporzєdzaж takie dok≥adne kopie "Яrуd≥owe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia siк jak programowaж, zak≥adaж, oraz przeglєdaж w≥asne strony internetowe. Oto owa intrukcja postкpowania:
     #0. Gotowa replika Яrуd≥owa? (i to bez banerуw). Jedna ma≥a informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniњej przytoczк dok≥adnє procedurк sporzєdzania sobie samemu Яrуd≥owej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektуrymi adresami podanymi w "Menu 3", taka Яrу≥owa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami Яrуd≥owymi wszystkich jej stron, pracujєcymi linkami, oraz przyk≥adami plikуw z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerуw reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do za≥adowania do Twojego w≥asnego komputera. Wszystko co musisz uczyniж aby jє sobie za≥adowaж, to w "Menu 1" kliknєж na pozycjк "Яrуd≥owa replika tej strony". Sprуbuj to uczyniж, bowiem taka Яrуd≥owa replika byж moњe jest nawet dostкpna pod niniejszym adresem. Kiedy zaЬ taka replika Яrуd≥owa (w ZIP) za≥aduje siк juњ do Twojego komputera, jedyne co naleњy uczyniж to UNZIPowaж jє na Twуj dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrкbny folder, w ktуrym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaЬ w owym nowym folderze zawarte bкdє gotowe do uњycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami Яrу≥owymi stron, oraz po jednym przyk≥adzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treЬci"), oraz pierwszego zdjкcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli bкdzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglєdniкcia u siebie niniejszej strony w dzia≥aniu. Potem jedynie poma≥u dodasz sobie do foldera 14 pozosta≥e ilustracje, zaЬ do folderуw tekstowych teksty pozosta≥ych tomуw. (Odnotuj, њe w przypadku jeЬli masz juњ na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami Яrуd≥owymi, wystarczy abyЬ z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzuca≥ wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego juњ wczeЬniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wrужmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego Яrу≥owej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyж nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten bкdzie zawiera≥ niniejszє stronк internetowє wraz z uњywanymi przez niє ilustracjami, a ewentualnie takњe dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, ktуre ktoЬ zechce zawsze mieж pod rкkє. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz stworzyж nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniєc to w sposуb identyczny jak tworzy siк inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyж nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnкtrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery bкdє zawiera≥y poszczegуlne rodzaje tekstуw i ilustracji ukazywanych za poЬrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderуw (podzbiorуw) wykorzystywanych przez niniejszє stronк internetowє:
           flags - zawiera on szeЬж plikуw o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w ktуrych zawarte sє flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, W≥och, Polski i Anglii uњywane przez niniejszє stronк internetowє oraz strony do niej pokrewne. Pliki te naj≥atwiej uzyskaж poprzez zdobycie dowolnych obrazуw owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz nastкpne przemianowanie nazw tych plikуw na nazwy wskazane powyњej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynaleњne do niniejszej monografii [1/4]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє zarуwno przez niniejszє stronк internetowє, jak i rуwnoczeЬnie przez ca≥y szereg innych moich stron wymagajєcych zilustrowania.
           1_4 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4_pdf - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           1_4_wp5 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie Word Perfect 5.1.
           1_4e - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4e_pdf - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           W celu stworzenia tych pod-folderуw wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz wygenerowaж nim owe podfoldery we wnкtrzu foldera "a_pajak", nadajєc im wskazane powyњej nazwy.
     #3. Zachowaж kod Яrуd≥owy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknєж prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy siк wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Ma≥e menu powinno siк pojawiж, ktуre ma pozycjк "View Source" (tj. "pokaњ Яrуd≥o"). Kliknij na tє pozycjк, tak њe kod Яrуd≥owy tej strony pojawi siк w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w jкzyku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana zosta≥a niniejsza strona.) Kliknij na pozycjк "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcjк "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod Яrуd≥owy ze swojego "Notepad" uњywajєc nazwy pliku "tekst_1_4_2.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaЬ podajєc folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj њe strony wywo≥ywane z niniejszej strony naleњy zachwywaж pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_1_4.htm" dla strony z tekstem monografii (T), "tekst_1_4_1.htm" dla strony z ilustracjami (1), oraz "tekst_1_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Innym moim stronom, ktуre rуwnieњ ktoЬ zdecyduje siк zachowaж, naleњy nadawaж przynaleњne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojezycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojкzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachowaж ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kaњdє ilustracjк z tej strony lub ze stron z niє zwiєzanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj њe kaњda ilustracja wskazuje u do≥u ekranu browsera subfolder w jakim musi byж zachowana.)
     #5. Wyswietliж tє stronк w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje siк ona wyЬwietliж w dowolnej chwili we w≥asnym komputerze, poprzez zwyk≥e wycelowanie na plik "tekst_1_4_2.htm" (tj. wycelowanie na kod Яrуd≥owy tej strony) uњywajєc w tym celu "Windows Explorer", oraz nastкpne podwуjne klikniкcie na owym pliku. (Moњna teњ jє wyЬwietliж poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciЬniкcie klawisza "Enter".) Strony zwiєzane z niniejszє hyperlinkami, moњna wyЬwietlaж albo poprzez klikniкcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo teњ poprzez klikniкcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawiж kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML kaњdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim w≥asnym komputerze i WINDOWS XP. Stєd linia ta ma postaж:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w kaњdym komputerze i nie dla kaњdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyЬwietlanie polskich literek. Dlatego jeЬli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyЬwietlane sє jakieЬ "krzaczki", zapewne to oznacza њe w kodzie Яrуd≥owym tej strony powinieneЬ sobie zmieniж ostatni cz≥on owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego sprуbuj w linii tej symbol windows-1250 zmieniж np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzajєc czy kod ten spowoduje poprawne wyЬwietlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnуw", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaЬnione w czкЬci J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwaж banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzajє kody banerуw reklamowych do kodu Яrуd≥owego stron jakie na nich sє wystawiane (czкsto kody tych banerуw reklamowych zawierajє teњ dokuczliwe b≥кdy celowo powprowadzane przez UFOnautуw jakie starajє siк utrudniaж ogladanie moich stron). JeЬli benery te, lub zawarte w nich b≥кdy, kogoЬ wyraЯnie irytujє, wуwczas w kodzie Яrуd≥owym zachowanym we w≥asnym komputerze daje siк je pousuwaж. Aby powycinaж te bannery, naleњy najpierw otworzyж "kod Яrуd≥owy" tej strony uњywajєc np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje siк praktycznie w niemal kaњdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie Яrуd≥owym danej strony naleњy zidentyfikowaж kody tych banerуw (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie Яrуd≥owym i zaczynajєcego siк od "http://...", albo teњ poprzez wypatrzenie komentarza oznakowujєcego poczєtek i koniec bannera i zwykle zaczynajєcego siк od s≥уw "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu ktуry fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten naleњy zwyczajnie wydeletowaж. Warto tutaj zaznaczyж, њe jeЬli ktoЬ zdo≥a siк nauczyж jak znajdowaж i wycinaж takie banery reklamowe, faktycznie nauczy siк rуwnieњ jak przeprogramowywaж istniejєce strony internetowe, czyli jak sporzєdzaж "kody Яrуd≥owe" w≥asnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizowaж swojє replikк tej strony. JeЬli kogoЬ szczegуlnie interesujє opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wуwczas co jakiЬ czas (np. co kilka miesiкcy) warto sprawdzaж w internecie, czy opisy te nie zosta≥y dodatkowo udoskonalone. JeЬli zaЬ siк odkryje, њe internetowa wersja tej strony zosta≥a wyraЯnie udoskonalona, wуwczas tє udoskonalonє wersjє moњna z ≥atwoЬciє zastєpiж posiadanє przez siebie nieco starszє replikк. W tym celu wystarczy nazwк swojej starej repliki poprzedziж np. s≥owem "stara_", a nastкpnie na jej miejsce skopiowaж i zachowaж nowє wersjк tej strony pod oryginalnє nazwє jakє nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wєtpliwoЬci w owym replikowaniu warto zaglєdnєж na odrкbnє stronк w ca≥oЬci poЬwiкconє dok≥adnemu wyjaЬnieniu powyњszej procedury replikowania moich witryn internetowych we w≥asnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2" gdzie wystepuje pod nazwє Replikuj".


CzкЬж #J: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.

If you prefer to read in English click on the flag below
(JeЬli preferujesz czytanie w jкzyku angielskim
kliknij na poniњszє flagк)


English flag
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 2001 rok
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 17 grudnia 2012 roku
(SprawdЯ pod adresami z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz