Trzecia (3) porcja ilustracji do [1/4] (po polsku):
(2-jкzycznie, po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
17 grudnia 2012


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Strona g≥уwna:)

Index


(Po polsku:)

3 z [1/4]

Tekst [1/4]

Пrуd≥owa replika tej strony

X tekst [1/4]

Monografia [1/5]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Tekst [1/3]: 1, 2, 3

Tekst [2]

Tekst [3b]

Tekst [4b]

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [5/4] 1, 2, 3

Tekst [6/2]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [8p]

Tekst [8p/2]

Tekst [10]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu


(In English:)

3 oft [1/4]

Text [1/4]

Source replica of this page

X text [1/4]

Monograph [1/5]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

X text [1e]

Text [1e]: 1, 2, 3

X text [2e]

Text [2e]: 1, 2, 3

Text [5/3]

Text [6/2]

Text [7]

Text [7/2]

Text [8e]

Text [8e/2]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu


(Auf deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Quelreplica dieser Seite


(En franзais:)

…nergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Reproduction de source de cette page


(En espaсol:)

Energнa libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mн

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(In italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

totalizm.nazwa.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

prism.20fr.com:
P 1, 2, 3, E, X

telekinesis.50megs.com
P, 1, 2, 3, E, X

angelfire.com/psy/antichrist
P, 1, 2, 3, E, X,

anzwers.org/free/wroclaw
P, 1, 2, 3, E, X

ufonauci.w.interia.pl

morals.mypressonline.com
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Ta witryna oferuje gratisowo wszystkie tomy i illustracje monografii [1/4] piуra Dr Jan Pajєk: "Zaawansowane urzєdzenia magnetyczne" (2006, 4 wydanie, ISBN 0-9583727-5-6, w 18 tomach)


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.


(3) Ilustracje P1 do T1 do polskojкzycznej monografii [1/4], w formacie *.gif lub *.jpg.


Kliknij na danє ilustracjк aby jє powiкkszyж!


Znaczenie kolorуw w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyrуњnia polskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyrуњnia angielskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w ktуrych dany rysunek teњ zosta≥ opublikowany.


Rozdzia≥ P:
Odnotuj, њe poniњej przytoczono jedynie skrуcone podpisy pod kaњdє z ilustracji. Pe≥ne podpisy dla pokazanych poniњej ilustracji zawarte sє na koсcu tego rozdzia≥u monografii [1/4] ktуry dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunkуw z niniejszego rozdzia≥u P zawarte sє na koсcu treЬci rozdzia≥u P z tomu 13 monografii [1/4]).

Fig./Rys. P1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P1.
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K3 z Yungay, Peru, 1967.
It illustrates: Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A photograph of a UFO type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - P1, [1/3] - O1, [1e] - J1, [2e] - K1, [5/3] - 24, [5/4] - H2, [6/2] - 18 )

Fig./Rys. P1 (wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P1 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K3 z Yungay, Peru, 1967 (zreprodukowana w kolorze).
It illustrates: Comparison of Magnocraft type K3 and a UFO type K3. A colour version of the photograph of the same UFO type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - P1(2), [1/3] - O1(2) )

Fig./Rys. P1(w ramce) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P1 (obramowany).
Pokazuje on: Wyglєd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the sdame position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - P1(framed), [1/3] - O1(framed), [1e] - J1(framed), [2e] - K1(framed), [5/3] - 24(framed), [5/4] - H2(framed), [6/2] - 18(framed) )

Fig./Rys. P2(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P2 (a).
Pokazuje on: Zdjкcie ko≥nierza bocznego w UFO typu K5 (Zanesville, Ohio, 13 listopada 1966).
It illustrates: A UFO typer K5 by Ralph Ditter over Zanesville . Note outlines of the vehicle's flange revealed by the line of shade.
(Opublikowany/published: [1/4] - P2(a), [1/3] - O2(a), [1e] - J2 )

Fig./Rys. P2(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P2 (b).
Pokazuje on: Zdjкcie wklкs≥oЬci spodniej u UFO (ponad Passaic, New Jersey, 29 lipca 1952).
It illustrates: A UFO taken by George Stock, Passaic .
(Opublikowany/published: [1/4] - P2(b), [1/3] - O2(b), [1e] - J3 )

Fig./Rys. P3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P3.
Pokazuje on: Zarys kolumny centralnej i sufitu UFO (1966 rok).
It illustrates: A cigar-shaped UFO taken from above by Inake Oses .
(Opublikowany/published: [1/4] - P3, [1/3] - O3, [1e] - J4 )

Fig./Rys. P4(gуra) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P4 (gуra).
Pokazuje on: Мcianki boczne kabiny za≥ogi w UFO typu K4 (Rudi Nagora, 1971 rok).
It illustrates: Frame no 9 of a K4 UFO by Rudi Nagora . A whole photo.
(Opublikowany/published: [1/4] - P4(h), [1/3] - O4(h), [1e] - J5(a) )

Fig./Rys. P4(gуra: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P4 (gуra: wersja/version 2).
Pokazuje on: Мcianki boczne kabiny za≥ogi w UFO typu K4 (Rudi Nagora, 1971 rok).
It illustrates: Another frame no 9 of a K4 UFO by Rudi Nagora (this time in colour). A whole photo.
(Opublikowany/published: [1/4] - P4(h-2), [1/3] - O4(h-2) )

Fig./Rys. P4(dу≥) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P4 (dу≥).
Pokazuje on: Powiкkszenie UFO Rudi Nagora z gуrnego zdjкcia.
It illustrates: Rudi's Nagora enlargement of the vehicle.
(Opublikowany/published: [1/4] - P4(l), [1/3] - O4(l), [1e] - J5(b) )

Fig./Rys. P5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P5.
Pokazuje on: UFO typu K8 nad Grenoble, Francja (1971 rok).
It illustrates: A K8 UFO from Grenoble, France .
(Opublikowany/published: [1/4] - P5, [1/3] - O5, [1e] - J6 )

Fig./Rys. P6(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P6 (a).
Pokazuje on: Zdjкcie najwiкkszego znanego UFO typu K10 (Tijuca, Brazylia, 1952 rok).
It illustrates: A K10 UFO over Bara de Tijuca, Brasil . A whole photograph.
(Opublikowany/published: [1/4] - P6(a), [1/3] - O6(a), [1e] - J8(a) )

Fig./Rys. P6(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P6 (b).
Pokazuje on: Powiкkszenie UFO typu K10 z Tijuca, Brazylia.
It illustrates: An enlargement of the Bara de Tijuca UFO type K10 .
(Opublikowany/published: [1/4] - P6(b), [1/3] - O6(b), [1e] - J8(b) )

Fig./Rys. P6(b: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P6 (b: wersja/version 2).
Pokazuje on: Jeszcze jedno powiкkszenie UFO typu K10 z Tijuca, Brazylia.
It illustrates: Another enlargement of the Bara de Tijuca UFO type K10 .
(Opublikowany/published: [1/4] - P6(b-2), [1/3] - O6(b-2) )

Fig./Rys. P7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P7.
Pokazuje on: Teleskopowe nogi UFO widoczne na zdjкciu z Yorba Linda, USA.
It illustrates: The so-called Yorba Linda UFO photo .
(Opublikowany/published: [1/4] - P7, [1/3] - O7, [1e] - J9 )

Fig./Rys. P8 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P8.
Pokazuje on: Tablica starajєca siк zestawiж rуњnorodnoЬж kszta≥tуw UFO przygotowana przez Knut'a Aasheim.
It illustrates: One of Tables that combine different shapes of UFOs.
(Opublikowany/published: [1/4] - P8, [1/3] - O8, [1e] - J10 )

Fig./Rys. P9(ab) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P9 (ab).
Pokazuje on: Wyglєd boczny kulistego kompleksu magnokraftуw typu K3.
It illustrates: Spherical flying complex of two UFOs type K6. Shown are side appearences of such a spherical flying complex, but composed of two Magnocraft type K3.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(a,b), [1/3] - O9(a,b), [2e] - K2(a,b), [5/3] - 25(a,b), [5/4] - H3(a,b) )

Fig./Rys. P9(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P9 (c).
Pokazuje on: Fotografia UFO typu K6 wykonana przez Thorna ze Szwecji. Zdo≥a≥a ona doskonale uchwyciж niemal wszelkie szczegу≥y kszta≥tu kulistego kompleksu UFO typu K6 (z tego powodu ta w≥aЬnie fotografia UFO jest szczegуlnie czкsto sabotaњowana przez UFOnautуw).
It illustrates: Photograph of Thorns spherical UFO type K6.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(c), [1/3] - O9(c), [1e] - J11(a), [2e] - K2(c), [5/3] - 25(c), [5/4] - H3(c), [6/2] - 19(a) )

Fig./Rys. P9(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P9 (d).
Pokazuje on: Powiкkszenie kulistego UFO typu K6 z fotografii Thorna.
It illustrates: Enlargement of UFOs from Thorns photo.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(d), [1/3] - O9(d), [1e] - J11(b), [2e] - K2(d), [5/3] - 25(d), [5/4] - H3(d), [6/2] - 19(b) )

Fig./Rys. P9(e) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P9 (e).
Pokazuje on: Rekonstrukcja kszta≥tu UFO Thorna wykonana przez grupк GICOFF ze Sztokholmu.
It illustrates: Shape of Thorns UFO in GICOFF reconstruction.
(Opublikowany/published: [1/4] - P9(e), [1/3] - O9(e), [1e] - J11(c), [2e] - K2(e), [5/3] - 25(e), [5/4] - H3(e), [6/2] - 19(c) )

Fig./Rys. P10(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P10 (a).
Pokazuje on: Cygaro UFO sfotografowane w Palomar Gardens, USA, 1952 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO from Palomar Gardens, 1952.
(Opublikowany/published: [1/4] - P10(a), [1/3] - O10(a), [1e] - J12(a), [2e] - K3(a), [6/2] - 20(a) )

Fig./Rys. P10(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P10 (b).
Pokazuje on: Cygaro UFO sfotografowane przez policjк w Palermo, Sycylia, W≥ochy, 1978 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO from Palermo, Sicily, 1978.
(Opublikowany/published: [1/4] - P10(b), [1/3] - O10(b), [1e] - J12(b), [2e] - K3(b), [6/2] - 20(b) )

Fig./Rys. P10(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P10 (c).
Pokazuje on: Cygaro UFO nad Nowym Jorkiem, 1950 rok.
It illustrates: Cigar-shaped UFO above New York, 1950.
(Opublikowany/published: [1/4] - P10(c), [1/3] - O10(c), [1e] - J12(c), [2e] - K3(c), [5/4] - H4(h), [6/2] - 20(c) )

Fig./Rys. P10(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P10 (d).
Pokazuje on: Powiкkszenie cygara z Nowego Jorku - z czesci (c).
It illustrates: An enlargement of the cigar-shaped UFO from New York shown in part (c).
(Opublikowany/published: [1/4] - P10(d), [1/3] - O10(d), [1e] - J12(d), [2e] - K3(d), [5/4] - H4(l), [6/2] - 20(d) )

Fig./Rys. P11(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P11 (a).
Pokazuje on: Rysunek wehiku≥u UFO w kszta≥cie choinki - Anglia, 1977 rok (obserwowany przez Josephine Hewison).
It illustrates: A fir-tree UFO drawn by Mrs. Hewison of Wales, UK.
(Opublikowany/published: [1/4] - P11(a), [1/3] - O11(a), [1e] - J13(a) )

Fig./Rys. P11(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P11(b).
Pokazuje on: Rysunek wehiku≥u UFO w kszta≥cie choinki - Tasmania, 1994 rok (zaobserwowany przez Mrs. W.).
It illustrates: The UFO drawn by Mrs W., Tasmania, Australia.
(Opublikowany/published: [1/4] - P11(b), [1/3] - O11(b), [1e] - J13(b))

Fig./Rys. P12 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P12.
Pokazuje on: Rekonstrukcja widza pokazujєca konfiguracjк niezespolonє UFO typu K3.
It illustrates: A detached configuration of two K3 type UFOs.
(Opublikowany/published: [1/4] - P12, [1/3] - O12, [1e] - J14 )

Fig./Rys. P13(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P13(a).
Pokazuje on: Ca≥a fotografia semizespolonego zestawu UFO typu K6 z Oregon (1966 rok).
It illustrates: The so-called Oregon UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - P13(a), [1/3] - O13(a), [1e] - )

Fig./Rys. P13(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P13(b).
Pokazuje on: Powiкkszenie fotografii UFO typu K6 z Oregon.
It illustrates: The so-called Oregon UFO (an enlargement).
(Opublikowany/published: [1/4] - P13(b), [1/3] - O13(b), [1e] - J15 )

Fig./Rys. P14 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P14.
Pokazuje on: Zdjкcie platformy noЬnej UFO typu K5 (USA, 1967 rok).
It illustrates: A carrier platform over New Jersey, USA.
(Opublikowany/published: [1/4] - P14, [1/3] - O14, [1e] - J16 )

Fig./Rys. P15(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P15 (a).
Pokazuje on: Roz≥oњenie pкdnikуw w magnokrafcie typu K3 oglєdanym od spodu.
It illustrates: The location of propulsors in UFOs and Magnocraft. Magnocraft type K3 propulsors shown from below.
(Opublikowany/published: [1/4] - P15(a), [1/3] - O15(a), [1e] - J17(A), [2e] - K4(a), [5/3] - 26(a), [5/4] - H5(a), [6/2] - 21(a) )

Fig./Rys. P15(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P15 (b).
Pokazuje on: Zdjкcie pкdnikуw UFO typu K3 sfotografowanych od spodu. Butterworth kolo Penang, Malezja (z uwagi na dowodowe znaczenie tego zdjкcia, jest ono czкsto sabotaњowane na moich stronach przez UFOnautуw).
It illustrates: Photo of a UFO type K3 from below, that reveals the location of vehicle's magnetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - P15(b), [1/3] - O15(b), [1e] - J17(B), [2e] - K4(b), [5/3] - 26(b), [5/4] - H5(b), [6/2] - 21(b) )

Fig./Rys. P16 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P16.
Pokazuje on: Motunau Beach UFO typu K5, uwidaczniajєce swoje pкdniki boczne (Nowa Zelandia, 1979 rok).
It illustrates: The Motunau Beach UFO, New Zealand .
(Opublikowany/published: [1/4] - P16, [1/3] - O16, [1e] - J18 )

Fig./Rys. P17 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P17.
Pokazuje on: S≥upy Ьwiat≥a wytwarzane i rzucane na ziemiк przez pкdniki UFO typu K3.
It illustrates: A night photo of a K3 UFO with a searchlight.
(Opublikowany/published: [1/4] - P17, [1/3] - O17, [1e] - J29 )

Fig./Rys. P18_1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P18_1.
Pokazuje on: Zasada ujawniania pulsacji pola UFO.
It illustrates: Principle that reveals pulsations of UFOs magnetic field.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(1), [1/3] - O18(1), [1e] - )

Fig./Rys. P18_2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P18_2.
Pokazuje on: Szybko poruszajєce siк UFO z Chamberlain, USA. Pokazuje ono pulsy pola magnetycznego.
It illustrates: Fast flying UFO from Chamberlain. Pulses in ionised air are clearly visible.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(2), [1/3] - O18(2), [1e] - J21(a), [2e] - K5/#2, [5/3] - 27(#2), [5/4] - H6/2, [6/2] - 22(a) )

Fig./Rys. P18_3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P18_3.
Pokazuje on: Pulsujєce pole UFO uchwycone przez Karla Maier w 1962 roku.
It illustrates: Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(3), [1/3] - O18(3), [1e] - J21(b), [2e] - K5/#3, [5/3] - 27(#3), [5/4] - H6/3, [6/2] - 22(b) )

Fig./Rys. P18_4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P18_4.
Pokazuje on: Jeszcze jeden wachlarz warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujєce pole szybko przemieszczajєcego siк UFO.
It illustrates: Another fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(4), [1/3] - O18(4), [1e] - )

Fig./Rys. P18_5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P18_5.
Pokazuje on: Foto ca≥ej powierzchni UFO z wachlarzem warstewek powietrza zjonizowanego przez silne pulsujєce pole szybko przemieszczajєcego siк UFO.
It illustrates: A phto of an entire surface of UFO revealing a fan-shape made of UFO magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P18(5), [1/3] - O18(5), [1e] - )

Fig./Rys. P19(ab) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P19 (ab).
Pokazuje on: Obwody magnetyczne magnokraftu typu K6 w widoku z boku i od gуry.
It illustrates: Magnetic circuits and magnetic whirl. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(a,b), [1/3] - O19(a,b), [1e] - G29, [2e] - G29 & K6(a,b), [5/3] - 28(a,b), [5/4] - H7(a,b), [6/2] - 23(a,b) )

Fig./Rys. P19(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P19 (c).
Pokazuje on: Fotografia boczna obwodуw magnetycznych w klusterze UFO typu K6.
It illustrates: Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(c), [1/3] - O19(c), [1e] - J20, [2e] - K6(c), [5/3] - 28(c), [5/4] - H7(c), [6/2] - 23(c) )

Fig./Rys. P19(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P19 (d).
Pokazuje on: Fotografia oddolna pкdnika g≥уwnego UFO typu K6 pokazujєca wirujєce obwody magnetyczne rozchodzєce siк z tego pкdnika.
It illustrates: Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.
(Opublikowany/published: [1/4] - P19(d), [1/3] - O19(d), [1e] - J19, [2e] - K6(d), [5/3] - 28(d), [5/4] - H7(d), [6/2] - 23(d) )

Fig./Rys. P20 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P20.
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K4 jakie wylєdowa≥o w Genui, Wlochy.
It illustrates: A landed UFO at night in Genui, Italy. It shows a jonic picture of the magnetic whirl.
(Opublikowany/published: [1/4] - P20, [1/3] - O20, [1e] - J22 )

Fig./Rys. P21(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P21 (a).
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K7 z Oregonu, USA, 1950 rok.
It illustrates: Two ionic pictures of a UFO magnetic whirl. (a) A K7 UFO by Paul Trent.
(Opublikowany/published: [1/4] - P21(a), [1/3] - O21(a), [1e] - J23(a) )

Fig./Rys. P21(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P21 (b).
Pokazuje on: Jonowy obraz wiru UFO typu K8 z Rouen, Francja, 1954 rok.
It illustrates: Two ionic pictures of a UFO magnetic whirl. (b) A K8 UFO by a pilot over Rouen, France.
(Opublikowany/published: [1/4] - P21(b), [1/3] - O21(b), [1e] - J23(b) )

Fig./Rys. P22(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P22 (a).
Pokazuje on: UFO lecєce bardzo szybko w trybie wiru magnetycznego (Mayor Island, Nowa Zelandia, 1973 rok).
It illustrates: An extremely fast UFO by Mrs Edwards B. (a) The entire frame.
(Opublikowany/published: [1/4] - P22(a), [1/3] - O22(a), [1e] - J24(a) )

Fig./Rys. P22(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P22 (b).
Pokazuje on: Powiкkszenie owego bardzo szybko lecєcego wehiku≥u UFO.
It illustrates: An extremely fast UFO by Mrs Edwards B. (b) The bow-up of the flying UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - P22(b), [1/3] - O22(b), [1e] - J24(b) )

Fig./Rys. P23 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P23.
Pokazuje on: Nocne zdjкcie kompleksu kulistego UFO typu K3 lecєcego w trybie wiru magnetycznego (Kaikoura, Nowa Zelandia).
It illustrates: A night UFO over Kaikoura, New Zealand.
(Opublikowany/published: [1/4] - P23, [1/3] - O23, [1e] - J26 )

Fig./Rys. P24(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P24 (a).
Pokazuje on: Nocne zdjкcie UFO typu K3 w trybie bijєcym (Tulsa, Oklahoma, USA, 1965 rok) - widoczne niebieskie jarzenie siк powietrza na wylocie z pкdnika g≥уwnego, oraz pomaraсczowe jarzenie siк powietrza na wylocie z pкdnikуw bocznych.
It illustrates: A night photo of a UFO over Tulsa.
(Opublikowany/published: [1/4] - P24(a), [1/3] - O24(a), [1e] - J25 )

Fig./Rys. P24(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P24 (b).
Pokazuje on: Nocne zdjкcie UFO typu K5 w trybie bijєcym (nad Alberton, Po≥udniowa Australia, 1967 rok) - widaж pomaraсczowe jarzenie siк powietrza na wylocie z pкdnika g≥уwnego, oraz niebieskie jarzenie siк powietrza na wylotach z pкdnikуw bocznych.
It illustrates: A K5 UFO at night in the throbbing operation.
(Opublikowany/published: [1/4] - P24(b), [1/3] - O24(b), [1e] - J28 )

Fig./Rys. P24(b: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P24 (b: wersja/version 2).
Pokazuje on: Nocne zdjкcie UFO typu K5 w trybie bijєcym (nad Alberton, Po≥udniowa Australia, 1967 rok) - widaж pomaraсczowe jarzenie siк powietrza na wylocie z pкdnika g≥уwnego, oraz niebieskie jarzenie siк powietrza na wylotach z pкdnikуw bocznych.
It illustrates: Other photo from the series whown in P24 (b) - this time in black and white.
(Opublikowany/published: [1/4] - P24(b-2), [1/3] - O24(b-2) )

Fig./Rys. P25 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P25.
Pokazuje on: UFO typu K3 ukryte poza soczewkє magnetycznє.
It illustrates: A UFO hidden behind a magnetic lens.
(Opublikowany/published: [1/4] - P25, [1/3] - O25, [1e] - J27 )

Fig./Rys. P26 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P26.
Pokazuje on: Hiszpaсskie UFO typu K7 ukazujєce zjawisko soczewki magnetycznej przy pкdnikach.
It illustrates: A K7 UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/4] - P26, [1/3] - O26, [1e] - J30 )

Fig./Rys. P26 (2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P26 (2).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z ca≥ej serii hiszpaсskich zdjкж UFO typu K7, ukazujєcych zjawisko soczewki magnetycznej przy pкdnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/4] - P26(2), [1/3] - O26(2), [1e] - )

Fig./Rys. P26 (3) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P26 (3).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z ca≥ej serii hiszpaсskich zdjкж UFO typu K7, ukazujєcych zjawisko soczewki magnetycznej przy pкdnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/4] - P26(3), [1/3] - O26(3), [1e] - )

Fig./Rys. P26 (4) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P26 (4).
Pokazuje on: Jeszcze jedna klatka z ca≥ej serii hiszpaсskich zdjкж UFO typu K7, ukazujєcych zjawisko soczewki magnetycznej przy pкdnikach.
It illustrates: Another frame from an entire series of Spanish photos of a K7 type UFO over San Jose de Valderas (Spain).
(Opublikowany/published: [1/4] - P26(4), [1/3] - O26(4), [1e] - )

Fig./Rys. P27(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P27 (a).
Pokazuje on: Okrєg≥e UFO nad Lubbock, USA, 1951 rok.
It illustrates: UFOs by C.R. Hart, Jr. above Lubbock, Texas. Disk-shaped vehicles.
(Opublikowany/published: [1/4] - P27(a), [1/3] - O27(a), [1e] - J33(h) )

Fig./Rys. P27(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P27 (b).
Pokazuje on: UFO w kszta≥cie buta nad Lubbock, USA, 1951 rok.
It illustrates: Shoe-shaped vehicles.
(Opublikowany/published: [1/4] - P27(b), [1/3] - O27(b), [1e] - J33(l) )

Fig./Rys. P27(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P27 (c).
Pokazuje on: Rysunki Renato Vesco jakie wyjaЬniajє aerodynamikк rozwiewania na kszta≥t buta powietrza zjonizowanego przez UFO ktуre leci nachylone pod kєtem do kierunku lotu.
It illustrates: Deductions by Renato Vesco about Lubbock photos. It proves that shoe-shaped photos simply show the trail of plasma ionised by vehicle's magnetic field.
(Opublikowany/published: [1/4] - P27(c), [1/3] - O27(c), [1e] - J34 )

Fig./Rys. P28(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P28 (a).
Pokazuje on: Dowуd jak b≥кdne sє naukowe analizy UFO - zdjкcie faktycznego UFO typu K7 z San Jose de Valderas.
It illustrates: An unjustified claim hoaxing a genuine UFO photograph. (a) an original photograph of K7 UFO spain - see Figure P26.
(Opublikowany/published: [1/4] - P28(a), [1/3] - O28(a), [1e] - J32(a) )

Fig./Rys. P28(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P28 (b).
Pokazuje on: Komputerowa obrуbka fotografii z San Jose de Valderas jaka ignorancko i zupe≥nie b≥кdnie oskarњa owє fotografiк o fa≥szerstwo.
It illustrates: (b) A computer "undisputed proof" of the supposed hoax (this computer image simply reveals the course of the vehicle's main magnetic circuit).
(Opublikowany/published: [1/4] - P28(b), [1/3] - O28(b), [1e] - J32(b) )

Fig./Rys. P29 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P29.
Pokazuje on: Grupa wehiku≥уw UFO sfotografowanych przez teleskop Hubble, jednak zadeklarowanych przez NASA jako odleg≥e galaktyki.
It illustrates: A NASA photograph of UFOs taken by the HUBBLE space telescope.
(Opublikowany/published: [1/4] - P29, [1/3] - O29, [1e] - )

Fig./Rys. P30 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P30.
Pokazuje on: Zagospodarowanie wnкtrza UFO typu K7 ktуre dla Adama i Ewy pe≥ni≥o funkcjк Raju.
It illustrates: The interior of a UFO type K7.
(Opublikowany/published: [1/4] - P30, [1/3] - O31, [1e] - )

Fig./Rys. P31 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P31.
Pokazuje on: Odcisk buta ludzkiego sprzed oko≥o 550 milionуw lat - dowуd њe to nasi krewniacy UFOnauci z planety Terra rozplenili њycie na Ziemi.
It illustrates: A human shoe imprint made on Earth around 550 millions years ago.
(Opublikowany/published: [1/4] - P31, [1/3] - O32, [1e] - , [7/2] - B1, [8] - E2 )

Fig./Rys. P32 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure P32.
Pokazuje on: Twarz ludzka na Marsie sfotografowana przez amerykaсskє misjк Vikinga.
It illustrates: Human faces on Mars.
(Opublikowany/published: [1/4] - P32, [1/3] - O33, [1e] - )


Rozdzia≥ Q:

Fig./Rys. Q1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure Q1.
Pokazuje on: Wyglєd czteropкdnikowego UFO Ь.p. Jana Wolskiego.
It illustrates: A four-propulsor UFO which abducted the late Jan Wolski.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q1, [1/3] - Q1, [1e] - O1, [2e] - M1 )

Fig./Rys. Q2(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure Q2 (a).
Pokazuje on: Oryginalny szkic czteropкdnikowego UFO wykonany przez naocznego widza.
It illustrates: A night apearence of a four-propulsor UFO. (a) Witnesse's original sketch of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q2(a), [1/3] - Q2(a), [1e] - O2(a), [2e] - M2(a) )

Fig./Rys. Q2(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure Q2 (b).
Pokazuje on: Moja rekonstrukcja owego UFO ukazujєca jak ono wyglєda≥o.
It illustrates: My (Dr Jan Pajak) reconstruction of this UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q2(b), [1/3] - Q2(b), [1e] - O2(b), [2e] - M2(b) )

Fig./Rys. Q3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure Q3.
Pokazuje on: Fotografia czteropкdnikowego UFO nad Albiosc, Francja.
It illustrates: A photograph of four-propulsor UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - Q3, [1/3] - Q3, [1e] - O3, [2e] - M3 )


Rozdzia≥ R:

Fig./Rys. R1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R1.
Pokazuje on: Rysunek trzech UFOnautуw i ich wehiku≥u UFO typu K3, wykonany przez 9-letniego Stanis≥awa Mas≥owskiego z Wroc≥awia.
It illustrates: UFOnauts and their vehicle drawn by Stanis≥aw Mas≥owski (9 years old).
(Opublikowany/published: [1/4] - R1, [1/3] - R1, [1e] - N1, [2e] - N1 )

Fig./Rys. R1(w ramce) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R1 (w ramce).
Pokazuje on: Wyglєd magnokraftu typu K3.
It illustrates: A drawing of Magnocraft type K3 in the same position as that UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - R1(framed), [1/3] - R1(obramowane), [1e] - N1(framed) )

Fig./Rys. R2 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R2.
Pokazuje on: Wyglєd UFOnauty z jarzєcym siк pasem.
It illustrates: A UFOnaut with a glowing belt.
(Opublikowany/published: [1/4] - R2, [1/3] - R2, [1e] - N2, [2e] - N2 )

Fig./Rys. R3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R3.
Pokazuje on: Jedno z ca≥ego szeregu zdjкж b≥yskowych szybko lecєcego UFOnauty (za wykonanie tych zdjкж policjant Jeff Greenhaw zosta≥ wyrzucony z pracy poniewaњ jego prze≥oњeni zaczкli "czuж" њe nie wolno im juњ ufaж komuЬ kto sfotografowa≥ UFOnautк).
It illustrates: One flash picture of a UFOnaut by Jeff Greenhaw.
(Opublikowany/published: [1/4] - R3, [1/3] - R3, [1e] - N3, [2e] - N3 )

Fig./Rys. R4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R4.
Pokazuje on: UFOnauta nazywajєcy siebie Ausso.
It illustrates: A UFOnaut calling himself "Ausso".
(Opublikowany/published: [1/4] - R4, [1/3] - R4, [1e] - N4, [2e] - N4 )

Fig./Rys. R5 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R5.
Pokazuje on: UFOnauta przekraczajєcy mur jak owad.
It illustrates: A UFOnaut climbing a wall like an insect (it means that a magnetic propulsion was used).
(Opublikowany/published: [1/4] - R5, [1/3] - R5, [1e] - N5, [2e] - N5 )

Fig./Rys. R6 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R6.
Pokazuje on: Jeden z 17-stu Ьladуw kroczєcych UFOnauty (Wroc≥aw, Polska) wypalonych w p≥ytkach PWC przez pкdniki znajdujєce siк w jego butach.
It illustrates: One of several footprint of an UFOnaut left on PVC floor.
(Opublikowany/published: [1/4] - R6, [1/3] - R6, [1e] - N6, [2e] - N6 )

Fig./Rys. R7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure R7.
Pokazuje on: Historyczny rysunek napкdu osobistego (odnotuj kuliste pкdniki zamocowane do pasa i epoletуw tego UFOnauty).
It illustrates: A historic drawing of personal propulsion of an UFOnaut. Notice 8 spherical propulsors assembled around beld, and further two by epaulets.
(Opublikowany/published: [1/4] - R7, [1/3] - R7 )


Rozdzia≥ S:

Fig./Rys. S1(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (a).
Pokazuje on: Wyglєd zewnкtrzny zestawu niezespolonego.
It illustrates: Detached configuration of two UFOs K7 type, Albuquergue. (a) The external appearence of such configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(a), [1/3] - S1(a), [1e] - L1(a), [2e] - L1(a) )

Fig./Rys. S1(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (b).
Pokazuje on: Przekrуj pionowy zestawu niezespolonego.
It illustrates: A vertical cross-section through such a UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(b), [1/3] - S1(b), [1e] - L1(b), [2e] - L1(b) )

Fig./Rys. S1(c) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (c).
Pokazuje on: Zdjкcie pokazujєce zestaw niezespolony UFO typu K7 (Alberquergue).
It illustrates: A whole photo showing the detached configuration.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(c), [1/3] - S1(c), [1e] - L1(c), [2e] - L1(c) )

Fig./Rys. S1(d) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (d).
Pokazuje on: Powiкkszenie wehiku≥u K7 z Alberquergue pokazujєce jego czarne belki.
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(d), [1/3] - S1(d), [1e] - L1(d), [2e] - L1(d) )

Fig./Rys. S1(d: wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (d: wersja/version 2).
Pokazuje on: Jeszcze jedno powiкkszenie wehiku≥u K7 z Alberquergue pokazujєce jego tzw. "czarne belki".
It illustrates: Enlargement of the vehicle - it clearly shows the "black bars" running between side propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(d-2), [1/3] - S1(d-2) )

Fig./Rys. S1(e) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S1 (e).
Pokazuje on: Zdjкcie tego samego zestawu w chwilк pуЯniej.
It illustrates: The same configuration a while later.
(Opublikowany/published: [1/4] - S1(e), [1/3] - S1(e), [1e] - L1(e), [2e] - L1(e) )

Fig./Rys. S2(a) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S2 (a).
Pokazuje on: Powstawanie i przebieg tzw. "czarnych belek" w UFO o kszta≥cie szpulki.
It illustrates: "Black bars" in a spool-shaped UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S2(a), [1/3] - S2(a), [1e] - L2(a), [2e] - L2(a) )

Fig./Rys. S2(b) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S2 (b).
Pokazuje on: Rysunek UFO w kszta≥cie szpulki, Brazylia 1969 rok.
It illustrates: A reconstruction of the witness of a spool-shaped UFO type K3, Brazil, 1969.
(Opublikowany/published: [1/4] - S2(b), [1/3] - S2(b), [1e] - L2(b), [2e] - L2(b) )

Fig./Rys. S3 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S3.
Pokazuje on: Wypalone zarysy wylotu z szeЬciennej kapsu≥y dwukomorowej UFO typu K5 (Dunedin, Nowa Zelandia).
It illustrates: A UFO's twin-chamber capsule scorched in grass, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/4] - S3, [1/3] - S3, [1e] - L3, [2e] - L3 )

Fig./Rys. S4 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S4.
Pokazuje on: Rysunek wyglєdu kapsu≥y dwukomorowej we wznoszєcym siк UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A drawing of the day-time twin chamber capsule visible in an ascending UFO, exactly as shown in Figure F5 - outer chamber flux domination.
(Opublikowany/published: [1/4] - S4, [1/3] - S4, [1e] - L4, [2e] - L4(a), [6/2] - 17(c) )

Fig./Rys. S5(lewo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S5 (lewo).
Pokazuje on: Kolorowa fotografia kapsu≥y dwukomorowej u wznoszєcego siк UFO pierwszej generacji, oglєdanej we dnie.
It illustrates: Colour photograph of a UFO capsule during daylight (inner flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/4] - S5(l), [1/3] - S5(l), [1e] - J31 & L4(b), [2e] - L5(l), [5/3] - 23(c), [5/4] - H1(c), [6/2] - 17(e) )

Fig./Rys. S5(prawo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S5 (prawo).
Pokazuje on: Nocna fotografia kapsu≥y dwukomorowej wznoszєcego siк UFO pierwszej generacji.
It illustrates: A night photograph of a UFO twin-chamber capsule (outer flux prevailence).
(Opublikowany/published: [1/4] - S5(r), [1/3] - S5(r), [1e] - L5, [2e] - L5(r), [5/3] - 23(d), [5/4] - H1(d), [6/2] - 17(d) )

Fig./Rys. S6(lewo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S6 (lewo).
Pokazuje on: Przewidywany wyglєd komory oscylacyjnej magnokraftu.
It illustrates: Oscillatory Chambers seens on UFO decks. (left) The predicted appearence of such a chamber.
(Opublikowany/published: [1/4] - S6(l), [1/3] - S6(l), [1e] - L6(l), [2e] - L6(l) )

Fig./Rys. S6(prawo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S6 (prawo).
Pokazuje on: Zaobserwowany w UFO wyglєd komory oscylacyjnej UFO.
It illustrates: Observed appearence of a real Oscillatory Chamber from deck of a UFO.
(Opublikowany/published: [1/4] - S6(r), [1/3] - S6(r), [1e] - S6(r), [2e] - L6(r) )

Fig./Rys. S7 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S7.
Pokazuje on: Staroњytny plan szeЬciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, zapisany w formie tzw. "tanka" - czyli Ьwiкtej ilustracji buddystуw tybetaсskich.
It illustrates: An ancient plan for a cubical Oscillatory Chamber of the first generation, recorded in the form of so-called "tanka" drawing of Tibetan Buddhists.
(Opublikowany/published: [1/4] - S7, [1/3] - S7, [1e] - S7, [2e] - L7 )

Fig./Rys. S7 (wersja 2) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S7 (wersja/version 2).
Pokazuje on: Wschodni dywan z rysunkiem staroњytnego schematu oЬmiobocznej komory oscylacyjnej drugiej generacji.
It illustrates: An Oriental rug showing probably an ancient plan for the octagonal Oscillatory Chamber of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - S7(2), [1/3] - S7(2) )

Fig./Rys. S8(gуra-lewo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S8 (gуra-lewo).
Pokazuje on: Wyglєd wylotu z pкdnikуw UFO drugiej generacji.
It illustrates: This is how look outlets from UFO propulsors of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - S8(h-l), [1/3] - S8(h-l), [4b] - D2 (h-l) )

Fig./Rys. S8(gуra-prawo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S8 (gуra-prawo).
Pokazuje on: Zdjкcie wylotu z pкdnika UFO drugiej generacji.
It illustrates: A photograph of an outlet from the main propulsor in a UFO of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - S8(h-r), [1/3] - S8(h-r), [4b] - D2 (h-r) )

Fig./Rys. S8(dу≥-lewo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S8 (dу≥-lewo).
Pokazuje on: Wyglєd boczny kapsu≥y dwukomorowej 2-giej generacji.
It illustrates: The appearence of a UFO twin-chamber capsule of the 2nd generation.
(Opublikowany/published: [1/4] - S8(l-l), [1/3] - S8(l-l), [4b] - D2 (l-l) )

Fig./Rys. S8(dу≥-srodek) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S8 (dу≥-srodek).
Pokazuje on: Lot swiat≥a w soczewce magnetycznej.
It illustrates: Path of light in a magnetic lens.
(Opublikowany/published: [1/4] - S8(l-m), [1/3] - S8(l-m), [4b] - D2 (l-m) )

Fig./Rys. S8(dу≥-prawo) in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure S8 (dу≥-prawo).
Pokazuje on: Mapka miejsca wykonania zdjкcia z rysunku S8(gуra-prawo).
It illustrates: A map of the area where the photo from part (top - right) was taken.
(Opublikowany/published: [1/4] - S8(l-r), [1/3] - S8(l-r), [4b] - D2 (l-r) )


Rozdzia≥ T:

Fig./Rys. T1 in/w [1/4] [1/4] - Rysunek/Figure T1.
Pokazuje on: Zdjкcie telekinetycznego UFO typu K7. (odnotuj, њe z powodu nieskoсczenie szybkiego lotu tego UFO, w czasie tylko jednego pstrykniкcia ten sam wehiku≥ zosta≥ uchwycony w dwуch miejscach naraz).
It illustrates: UFOs of the 2nd generation with telekinetic propulsors.
(Opublikowany/published: [1/4] - T1, [1/3] - T1, [1e] - K4, [2e] - O1 )

Dr Jan Pajak [1/4] - Dr Jan Pajєk.
Pokazuje on: Zdjкcie autora niniejszej monografii [1/4], wykonane na tle dziewiczego krajobrazu Nowej Zelandii.
It illustrates: Photograph of the author of monograph [1/4] "Advanced Magnetic Devices".
(Opublikowany/published: [1/4], [1/3], [4b], [5/4], [6/2], [7/2], [7b], [8] )


Instrukcje:


CzкЬж #I: Jak zreplikowaж tє stronк w swoim w≥asnym komputerze:

      Dla niektуrych czytelnikуw pracujєcych nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne moњe siк okazaж posiadanie we w≥asnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi uњywanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz pуЯniejsze przeglєdanie tej strony bezpoЬrednio z w≥asnego komputera, a nie z internetu. Wszakњe w przypadku posiadania takiej w≥asnej repliki, nie jest siк juњ zaleњnym od dostкpu do internetu w przypadku kaњdej chкci ponownego zaglєdniкcia do tej strony lub oglєdniкcia czy wydrukowania ktуrejЬ z uњytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie siк niniejszej strony jest takњe wуwczas nieporуwnanie krуtsze niњ czekanie na jej otwarcie siк z internetu. Nie jest teњ wtedy juњ konieczne znoszenie owego potopu najrуњniejszych subtelnych przeszkod, ktуre zdajє siк przeЬladowaж moje strony internetowe niemal tak jakby strony te by≥y celowo sabotaњowane przez jakichЬ z≥oЬliwych "ma≥ych pozielenia≥ych UFOnautуw". Dla tych wiкc czytelnikуw ktуrzy zechcє sporzєdziж sobie replikк niniejszej strony internetowej w swoim w≥asnym komputerze, niniejszym opisujк krok po kroku, jak tego dokonaж. Opis ten wyjaЬnia dok≥adnie jak siк przygotowuje tzw. "Яrуd≥owy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w jкzyku programowania zwanym "HTML", w ktуrym strona ta oryginalnie zosta≥a zaprogramowana. Taki "Яrуd≥owy" duplikat jest na tyle uњyteczny, њe moњe on zostaж potem spoњytkowany dla nauczenia siк jak programowaж i zak≥adaж w≥asne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, њe browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalajє takњe na relatywnie ≥atwe sporzєdzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogє byж uњyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadajє siк one do stopniowego uzupe≥niania ich zawartoЬci o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie siк wiкc z poniњszej instrukcji jak sporzєdzaж takie dok≥adne kopie "Яrуd≥owe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia siк jak programowaж, zak≥adaж, oraz przeglєdaж w≥asne strony internetowe. Oto owa intrukcja postкpowania:
     #0. Gotowa replika Яrуd≥owa? (i to bez banerуw). Jedna ma≥a informacja, zanim w punktach #1 do #9 poniњej przytoczк dok≥adnє procedurк sporzєdzania sobie samemu Яrуd≥owej repliki niniejszej strony. Mianowicie, pod niektуrymi adresami podanymi w "Menu 3", taka Яrу≥owa replika niniejszej strony, wraz z wszystkimi jej folderami, kodami Яrуd≥owymi wszystkich jej stron, pracujєcymi linkami, oraz przyk≥adami plikуw z tekstami i ilustracjami, a na dodatek pozbawiona banerуw reklamowych, czeka w formacie ZIP, gotowa do za≥adowania do Twojego w≥asnego komputera. Wszystko co musisz uczyniж aby jє sobie za≥adowaж, to w "Menu 1" kliknєж na pozycjк "Яrуd≥owa replika tej strony". Sprуbuj to uczyniж, bowiem taka Яrуd≥owa replika byж moњe jest nawet dostкpna pod niniejszym adresem. Kiedy zaЬ taka replika Яrуd≥owa (w ZIP) za≥aduje siк juњ do Twojego komputera, jedyne co naleњy uczyniж to UNZIPowaж jє na Twуj dysk twardy. Po UNZIPpowaniu uformuje ona odrкbny folder, w ktуrym znajdziesz nowy folder o nazwie "a_pajak", zaЬ w owym nowym folderze zawarte bкdє gotowe do uњycia wszystkie podfoldery, pliki z kodami Яrу≥owymi stron, oraz po jednym przyk≥adzie najmniejszego pliku tekstowego (tj. "spisu treЬci"), oraz pierwszego zdjкcia z foldera 14 (tj. pliku "14_a02r.jpg" dla "Rys. A2 - prawy"). Czyli bкdzie tam wszystko co wymagane dla uruchamiania, testowania i oglєdniкcia u siebie niniejszej strony w dzia≥aniu. Potem jedynie poma≥u dodasz sobie do foldera 14 pozosta≥e ilustracje, zaЬ do folderуw tekstowych teksty pozosta≥ych tomуw. (Odnotuj, њe w przypadku jeЬli masz juњ na swoim dysku twardym folder zwany "c:\a_pajak" z innymi moimi stronami Яrуd≥owymi, wystarczy abyЬ z owego nowego foldera "a_pajak" poprzerzuca≥ wszystkie pliki i podfoldery do posiadanego juњ wczeЬniej foldera "c:\a_pajak".) Po tej informacji, wrужmy teraz do owej procedury przygotowania przez Ciebie samego Яrу≥owej repliki niniejszej strony. Oto ona:
     #1. Stworzyж nowy folder (zbior/directory) o nazwie a_pajak (lub "archive_pajak") na dysku twardym "c:\" swojego komputera. Folder ten bкdzie zawiera≥ niniejszє stronк internetowє wraz z uњywanymi przez niє ilustracjami, a ewentualnie takњe dowolne inne moje strony wraz z ich ilustracjami, ktуre ktoЬ zechce zawsze mieж pod rкkє. W celu stworzenia tego foldera wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz stworzyж nim folder nazywany "a_pajak" na dysku twardym "c:" czyniєc to w sposуb identyczny jak tworzy siк inne foldery na owym dysku.
     #2. Stworzyж nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnкtrzu foldera "a_pajak". Owe pod-foldery bкdє zawiera≥y poszczegуlne rodzaje tekstуw i ilustracji ukazywanych za poЬrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderуw (podzbiorуw) wykorzystywanych przez niniejszє stronк internetowє:
           flags - zawiera on szeЬж plikуw o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w ktуrych zawarte sє flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, W≥och, Polski i Anglii uњywane przez niniejszє stronк internetowє oraz strony do niej pokrewne. Pliki te naj≥atwiej uzyskaж poprzez zdobycie dowolnych obrazуw owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz nastкpne przemianowanie nazw tych plikуw na nazwy wskazane powyњej.
           14 - zawiera on wszystkie ilustracje przynaleњne do niniejszej monografii [1/4]. Zauwaњ, њe Ilustracje te uњywane sє zarуwno przez niniejszє stronк internetowє, jak i rуwnoczeЬnie przez ca≥y szereg innych moich stron wymagajєcych zilustrowania.
           1_4 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4_pdf - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           1_4_wp5 - zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie Word Perfect 5.1.
           1_4e - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie WORD.
           1_4e_pdf - zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [1/4] w formacie PDF.
           W celu stworzenia tych pod-folderуw wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz wygenerowaж nim owe podfoldery we wnкtrzu foldera "a_pajak", nadajєc im wskazane powyњej nazwy.
     #3. Zachowaж kod Яrуd≥owy tej strony w swoim folderze "a_pajak". W tym celu trzeba "kliknєж prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy siк wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Ma≥e menu powinno siк pojawiж, ktуre ma pozycjк "View Source" (tj. "pokaњ Яrуd≥o"). Kliknij na tє pozycjк, tak њe kod Яrуd≥owy tej strony pojawi siк w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". (Kod ten zapisany jest w jкzyku [programowania zwanym "HTML" w jakim zaprogramowana zosta≥a niniejsza strona.) Kliknij na pozycjк "File" w menu z tego "Notepad" i wybierz opcjк "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod Яrуd≥owy ze swojego "Notepad" uњywajєc nazwy pliku "tekst_1_4_3.htm" jako "File name" kodu dla niniejszej strony, zaЬ podajєc folder "c:\a_pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj њe strony wywo≥ywane z niniejszej strony naleњy zachwywaж pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_1_4.htm" dla strony z tekstem monografii (T), "tekst_1_4_1.htm" dla strony z ilustracjami (1), oraz "tekst_1_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2). Innym moim stronom, ktуre rуwnieњ ktoЬ zdecyduje siк zachowaж, naleњy nadawaж przynaleњne im nazwy, np.: "magnocraft.htm" dla angielskojezycznej wersji strony o magnokrafcie, "oscillatory_chamber_pl.htm" dla polskojкzycznej strony o komorze oscylacyjnej, itp.
     #4. Zachowaж ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kaњdє ilustracjк z tej strony lub ze stron z niє zwiєzanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla tej strony i dla monografii [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj њe kaњda ilustracja wskazuje u do≥u ekranu browsera subfolder w jakim musi byж zachowana.)
     #5. Wyswietliж tє stronк w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje siк ona wyЬwietliж w dowolnej chwili we w≥asnym komputerze, poprzez zwyk≥e wycelowanie na plik "tekst_1_4_3.htm" (tj. wycelowanie na kod Яrуd≥owy tej strony) uњywajєc w tym celu "Windows Explorer", oraz nastкpne podwуjne klikniкcie na owym pliku. (Moњna teњ jє wyЬwietliж poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciЬniкcie klawisza "Enter".) Strony zwiєzane z niniejszє hyperlinkami, moњna wyЬwietlaж albo poprzez klikniкcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo teњ poprzez klikniкcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_1_4.htm", "tekst_1_4_1.htm", "tekst_1_4_2.htm", lub "tekst_1_4_3.htm" (albo "magnocraft.htm", "oscillatory_chamber.htm", itp.)
     #6. (Warunkowo) Ustawiж kody polskich literek. Trzecia linia programu HTML kaњdej totaliztycznej strony oryginalnie jest zaprogramowana na kod polskich literek w moim w≥asnym komputerze i WINDOWS XP. Stєd linia ta ma postaж:
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
Jednak nie w kaњdym komputerze i nie dla kaњdej wyszukiwarki linia ta spowoduje poprawne wyЬwietlanie polskich literek. Dlatego jeЬli u Ciebie czytelniku zamiast polskich literek wyЬwietlane sє jakieЬ "krzaczki", zapewne to oznacza њe w kodzie Яrуd≥owym tej strony powinieneЬ sobie zmieniж ostatni cz≥on owej linii na odpowiedni dla Twojego komputera i/lub Twojej wyszukiwarki. Dlatego sprуbuj w linii tej symbol windows-1250 zmieniж np. na symbol iso-8859-1, na symbol iso-8859-2, lub na symbol CP-1250, sprawdzajєc czy kod ten spowoduje poprawne wyЬwietlenie polskich literek (w celu tego sprawdzenia kliknij w "Internet Explorer" na "Refresh" czyli na "Odnуw", lub na: Widok/Kodowanie/Dalsze/Srodkowoeuropejski(Windows) co w angielskiej wersji ma zapis: View/Encoding/More/CentralEuropean(Windows) - tak jak to wyjaЬnione w czкЬci J "polskie literki").
     #7. (Warunkowo) pousuwaж banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzajє kody banerуw reklamowych do kodu Яrуd≥owego stron jakie na nich sє wystawiane (czкsto kody tych banerуw reklamowych zawierajє teњ dokuczliwe b≥кdy celowo powprowadzane przez UFOnautуw jakie starajє siк utrudniaж ogladanie moich stron). JeЬli benery te, lub zawarte w nich b≥кdy, kogoЬ wyraЯnie irytujє, wуwczas w kodzie Яrуd≥owym zachowanym we w≥asnym komputerze daje siк je pousuwaж. Aby powycinaж te bannery, naleњy najpierw otworzyж "kod Яrуd≥owy" tej strony uњywajєc np. edytora tekstu zwanego "Notepad" jaki znajduje siк praktycznie w niemal kaњdym dzisiejszym komputerze. Potem w programie Яrуd≥owym danej strony naleњy zidentyfikowaж kody tych banerуw (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie Яrуd≥owym i zaczynajєcego siк od "http://...", albo teњ poprzez wypatrzenie komentarza oznakowujєcego poczєtek i koniec bannera i zwykle zaczynajєcego siк od s≥уw "banner insertion ..."). Po zidentyfikowaniu ktуry fragment kodu strony ukrywa w sobie dany baner, kod ten naleњy zwyczajnie wydeletowaж. Warto tutaj zaznaczyж, њe jeЬli ktoЬ zdo≥a siк nauczyж jak znajdowaж i wycinaж takie banery reklamowe, faktycznie nauczy siк rуwnieњ jak przeprogramowywaж istniejєce strony internetowe, czyli jak sporzєdzaж "kody Яrуd≥owe" w≥asnych stron.
     #8. (Warunkowo) aktualizowaж swojє replikк tej strony. JeЬli kogoЬ szczegуlnie interesujє opisy zawarte na niniejszej stronie internetowej, wуwczas co jakiЬ czas (np. co kilka miesiкcy) warto sprawdzaж w internecie, czy opisy te nie zosta≥y dodatkowo udoskonalone. JeЬli zaЬ siк odkryje, њe internetowa wersja tej strony zosta≥a wyraЯnie udoskonalona, wуwczas tє udoskonalonє wersjє moњna z ≥atwoЬciє zastєpiж posiadanє przez siebie nieco starszє replikк. W tym celu wystarczy nazwк swojej starej repliki poprzedziж np. s≥owem "stara_", a nastкpnie na jej miejsce skopiowaж i zachowaж nowє wersjк tej strony pod oryginalnє nazwє jakє nosi ona w internecie.
     #9. W przypadku jakichkolwiek wєtpliwoЬci w owym replikowaniu warto zaglєdnєж na odrкbnє stronк w ca≥oЬci poЬwiкconє dok≥adnemu wyjaЬnieniu powyњszej procedury replikowania moich witryn internetowych we w≥asnym komputerze. Owa dodatkowa strona uruchamiana jest z "Menu 2" gdzie wystepuje pod nazwє Replikuj".


CzкЬж #J: Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2012 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.


Linki do stron z ilustracjami i tekstami:

Oznaczenia: Etykietkк "P" przyporzєdkowano do stron internetowych z polskojкzycznym tekstem tej monografii. Etykietki "1sze, 2gie, 3cie rysunki" oznaczajє strony internetowe ktуre wyЬwietlajє wszystkie ilustracje do poszczegуlnych tomуw i rozdzia≥уw juњ na etapie ≥єdowania danej strony (stєd ≥adowanie owo czasami moњe potrwaж nieco d≥uњej). Etykietkк "E" przyporzєdkowano do stron udostкpniajєcych angielskojкzyczny odpowiednik tej monografii. Etykietkє "X" oznaczono te strony internetowe z polskojкzycznym tekstem niniejszej monografii, ktуre zosta≥y tak zaprojektowane, aby ≥adowa≥y siк znacznie szybciej poniewaњ NIE pokazujє one ilustracji juњ na etapie ≥adowania, a jedynie pokazujє je kiedy uњytkownik kliknie na poszczegуlne ilustracje aby sobie je wyЬwietliж i oglєdnєж.

If you prefer to read in English click on the flag below
(JeЬli preferujesz czytanie w jкzyku angielskim
kliknij na poniњszє flagк)


English flag
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 2001 rok
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 17 grudnia 2012 roku
(SprawdЯ pod adresami z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz