Rysunki 3 do monografii [5] o eksplozji UFO ko≥o Tapanui
(3-jкzycznie, po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
5 luty 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych b≥кdуw, lub na reklamie, jeЬli te usi≥ujє przeszkodziж w oglєdniкciu tej strony.Menu 1:

(Wybуr jкzyka:)


(Strona g≥уwna:)

Index


(Po polsku:)

3cie rysunki do [5/4]

Rysunki do [5/4]: 1, 2, 3

Пrуd≥owa replika tej strony

Monografia [5/4p]

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grza≥ka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzкsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasoњytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowуd na duszк

Wehiku≥y czasu

NieЬmiertelnoЬж

Napкdy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne uњycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody dzia≥aс UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wЬrуd nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobуjcy

26ty dzieс

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieсcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowуd na istnienie UFO

Z≥o

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowуd na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inњ. Jan Pajєk)

Starsze "o mnie"

Poszukujк pracy

Aleksander Moњajski

Мwinka z chiсskiego zodiaku

Zdjкcia ozdobnych Ьwinek

RadoЬci po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Ksiєњka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiєzanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiєzanie kostki Rubika 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Мw. Andrzej Bobola

Liceum Ogуlnokszta≥cєce w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wyk≥ady 1999

Wyk≥ady 2001

Wyk≥ady 2004

Wyk≥ady 2007

WieЬ Cielcza

WieЬ Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Uniewaњniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkoЬж

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - czкste pytania

Replikuj

Memoria≥

Sabotaњe

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Пrуd≥owa replika strony menu

Tekst [10]

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English:)

Figs for [5/3e]

Source replica of this page

Monograph [5e/3]

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Moњajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wroc≥aw

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Auf deutsch:)

Monographie [5d]

Freie Energie

Malbork

Telekinesis

seismographen

Moralische Gesetze

Totalizm

№ber mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(En franзais:)

…nergie libre

Malbork

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(En espaсol:)

Energнa libre

Malbork

Nueva Zelanda

Sismуgrafo

Telekinesis

Leyes morales

Tornado

Totalizm

Sobre mн

Menu 2

Menu 4

Reproducciуn de la fuente de esta pбgina


(In italiano:)

Testo [7]

Energia libera

Malbork

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jкzykowym - w 8 jкzykach. Wybierz interesujєcє Ciк stronк manipulujєc suwakami, potem kliknij na niє aby jє uruchomiж:)

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie na Menu 2.)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

gravity.8tar.com

morals.cixx6.com

petone.loomhost.com

petone.xtreemhost.com

proof.t15.org

quake.hostami.me

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

www.totalizm.pl

(Starsze wersje:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

dhost.info/nirvana

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

chi.maroc.to

mozajski.freewebspace.com

pigs.20megsfree.com

prism.20fr.com

totalizm.20fr.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresуw wszystkich totaliztycznych witryn dzia≥ajєcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod kaњdym z owych adresуw powinny byж dostкpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczegуlnione w "Menu 1" i "Menu 2", w≥єczajac w to rуwnieњ ich odmienne wersje jкzykowe (tj. wersje w jкzykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaсskim, w≥oskim, greckim i rosyjskim). Najpierw wiкc w poniњszym okienku wybierz adres serwera z kaњdego masz zamiar skorzystaж manipulujєc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaЬ otworzy siк strona reprezentujєca уw serwer wуwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesujєcє ciк stronк i kliknij na niє aby jє uruchomiж i przeglєdnєж:

Tu powinna byж wyЬwietlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje siк teњ wyЬwietliж z "Menu 1" poprzez klikniкcie tam na "Menu 4".)


Oferta gratisowych ilustracji i tekstуw monografii [5/4] "Eksplozja UFO w Tapanui 1178 AD, ktуra przemieЬci≥a kontynenty" (wersja polskojкzyczna), Copyright 1998, ISBN 0-9583380-6-X:


Uwagi:

      (1) Do koсca czerwca 2009 roku wszystkie monografie i traktaty jakie ja (tj. dr inњ. Jan Pajєk) autoryzujк lub wspу≥autoryzujк, przet≥umaczone juњ zosta≥y na bezpieczny i wygodny format PDF (z ilustracjami w≥єczonymi do ich treЬci). OsobiЬcie wiкc rekomendujк aby za≥adowywaж je sobie w tym w≥aЬnie formacie PDF. Wszakњe w nim moje publikacje sє "gotowe do druku", a ponadto do formatu PDF wirusy NIE mogє siк doczepiaж. Niestety, z powodu duњej objкtoЬci plikуw spowodowanej pow≥єczaniem ilustracji do treЬci tych publikacji, NIE kaњdy z darmowych serwerуw z witrynami totalizmu jest w stanie je pomieЬciж. Dlatego aby za≥adowaж sobie wybranє publikacjк w formacie PDF, najpierw trzeba znaleЯж serwer (adres) w internecie pod ktуrym jest ona udostкpniana za darmo. W celu jego znalezienia trzeba sprawdziж dostкpnoЬж formatu PDF pod kolejnymi adresami wyszczegуlnionymi dla danej publikacji (i strony) w "Menu 3" lub w "Menu 4" z lewego marginesu.
      (2) Aby gratisowo za≥adowaж do swojego komputera tekst niniejszej monografii, czy aby oglєdnєж lub za≥adowaж sobie ktуrєkolwiek z wyszczegуlnionych poniњej jego ilustracji, zwyczajnie kliknij na podkreЬlony (zielony) tekst lub ilustracjк z poniњszych wykazуw!
      (3) Interpretacje UFO opisywane w niniejszym opracowaniu wynikajє z tzw. "Teorii Magnokraftu" szczegу≥owo zaprezentowanej w rozdzia≥ach F z tomu 3 monografii [1/5] lub [1/4]. Dlatego rozdzia≥y F z monografii [1/5] lub [1/4] stanowiє doskona≥e uzupe≥nienie techniczne i naukowe dla informacji dostarczonych w niniejszej monografii [5].
      (4) Wiele ilustracji uњywanych przez niniejsze opracowanie wystкpuje rуwnieњ w monografiach [1/5], [1/4] i [1e]. Dlatego jeЬli ktoЬ zechce zapoznaж siк z opisem tej samej ilustracji ale wykonanym z innego punktu widzenia lub w nieco szerszej wersji, wуwczas sugerujк oglєdnєж tє ilustracjк na stronach z monografiaami czy w samych monografiach [1/5], [1/4], lub [1e].
      (5) Niniejsza strona prezentuje jedynie maksymalnie skrуcone podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami. Pe≥na treЬж podpisуw pod pokazanymi tu ilustracjami zaprezentowana jest na koсcu tego rozdzia≥u monografii [5/4] ktуrego treЬc dany rysunek ilustruje.
       (6) Dla u≥atwienia analiz, w moich monografiach formatu PDF wszystkie ilustracje zaprezentowane sє w jednym miejscu, np. ich ostatnim rozdziale. Dlatego aby podczas czytania tych monografii przychodzi≥o nam ≥atwiej przerzucanie uwagi od tekstu do w≥aЬnie omawianej ilustracji, dobrze jest w swoim komputerze mieж dwie kopie danej publikacji, pierwszє z ktуrych to kopii otwiera siк na czytanym tekЬcie, drugє zaЬ - na ilustracjach do tego tekstu. Potem zaЬ myszє wystarczy szybko przerzucaж siк (klikaniem) od okienka z tekstem do okienka z w≥aЬnie analizowanє ilustracjє.
      (7) Po dalsze instrukcje patrz "czкЬж #G" przy koсcu tej strony.CzкЬж #A: Teksty ilustrowanych wersji monografii [5] w formacie ADOBE.PDF:

       Niniejsza strona stara siк gratisowo udostкpniaж z praktycznie niemal kaњdej wytryny i serwera totalizmu ilustrowane wersje monografii [5] w formacie PDF oraz we wszystkich 3 jкzykach w jakich owe [5] sє upowszechniane (tj. polskim, angielskim i niemieckim). JeЬli zaЬ z jakichЬ pwodуw (np. ograniczeс pamiкciowych serwera, lub nieakceptowania formatu PDF przez dany serwer) pod danym adresem monografie [5] nie mogє byж upowszechniane, wуwczas bкdє tam zainstalowane linki (w tekЬcie oznaczane kolorem zielonym) do innych serwerуw ktуre bкdє juњ udostкpnia≥y tє monografiк za darmo. Istnieje istotny powуd dla ktуrego wszкdzie staram siк udostкpniaж monografie [5] g≥уwnie w owym formacie "Adobe PDF", znanym takњe jako "PDF" - od angielskiego "Portable Document Format". (Aczkolwiek starsze, nie-ilustrowane wersje tych samych monografii [5] nadal udostкpniam rуwnieњ w innych formatach, tak jak oryginalnie je poinstalowa≥em na serwerach totalizmu, tj. w formatach WP5, DOC oraz ZIP - co wyjaЬniam dok≥adniej przy koсcu tej strony w jej "czкЬci #L".) Owym powodem dla ktуrego najnowsze, ilustrowane wersje monografii [5] sє udostкpniane g≥уwnie w formacie PDF, jest њe format "PDF" NIE zezwala na doczepianie siк do niego wirusуw komputerowych. Stєd, kiedy za≥adowuje siк do swego komputera teksty zapisane w formacie "PDF", ma siк gwarancjк њe teksty te NIE zawierajє doczepionych do nich wirusуw komputerowych. (Tak jak wirusy takie mogє samorzutnie siк doczepiaж w internecie np. do tekstуw zapisanych w formacie WORDA.DOC.) Odnotuj jednakњe њe NIE wszystkie serwery i witryny totalizmu sє w stanie zaoferowaж ca≥e i wszystkie ilustrowane monografie [5] w formacie PDF. Powodem zwykle jest, њe ilustracje konsumujє duњo pamiкci komputera, stєd plik zawierajєcy te monografie w formacie PDF typowo jest raczej duњy (tj. oko≥o 6 MB). Sporo zaЬ z darmowych serwerуw uњywanych przez totalizm, NIE pozwala na zainstalowanie na nich aњ tak duњych objкtoЬciowo plikуw jak te ktуre zawierajє monografie [5]. Dlatego na niektуrych witrynach totalizmu mogє byж dostкpne tylko linki do niniejszej strony, albo teњ tylko starsze wersje (NIE ilustrowane) monografii [5] w formatach DOC, WP5, lub/i ZIP. Na dodatek, totalizm uњywa rуwnieњ kilka darmowych serwerуw ktуre wogуle NIE pozwalajє na przechowywanie na nich plikуw w formacie PDF. Na owych serwerach monografie [5] albo wcale NIE sє zainstalowane i oferowane, albo teњ posiadajє tam zainstalowanє tylko ktуrєЬ ze starych wersji w formatach DOC, WP5, lub ZIP - omуwionych w "czкЬci #L" przy koсcu tej strony. Aby wiкc sprawdziж czy ilustrowana wersja poszukiwanej monografii [5] jest dostкpna na wybranym (np. na niniejszym) serwerze-witrynie totalizmu, wystarczy kliknєж na zielony napis poniњej opisujєcy owє wersjк (oraz jкzyk) i sprawdziж czy nam siк ona za≥aduje do komputera. (JeЬli zaЬ siк NIE za≥aduje, wуwczas naleњy poszukiwaж tej ilustrowanerj wersji monografii [5] na innych serwerach totalizmu wyszczegуlnionych w Menu z tej strony.) Oto link pozwalajєcy za≥adowaж wybranє monografiк [5]:

Egzemplarz polskojкzycznej monografii [5/4p] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

Egzemplarz angielskojкzycznej monografii [5/3e] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

Egzemplarz niemieckojкzycznej monografii [5d] w PDF (objкtoЬж na dysku oko≥o 6.0 MB);

       Powyњsze Egzemplarze monografii [5] w formacie PDF sє oferowane w postaci gotowej do wydrukowania. To znaczy, њe w tych egzempalrtzach, na koсcu kaњdego rozdzia≥u lub na koсcu ca≥ej monografii, za≥єczone sє rуwnieњ wszystkie ilustracje danego rozdzia≥u. Niefortunnie, w niektуrych ilustracjach aњ kilka zdjкж lub rysunkуw musia≥o zostaж "wciЬniкte" na pojedynczє stronк papieru formatu A4. Stєd niektуre z owych "wciЬniкtych" fotografii lub rysunkуw mogє NIE wyglєdaж wystarczajєco wyraЯnie lub czytelnie w wydrukowanych wersjach owych monografii. Dlatego w "czкЬci #F" poniњej tej strony udostкpnione sє do za≥adowania przez zainteresowanych czytelnikуw, lub do oglєdania po powiкkszeniu, wszystkie ilustracje uњywane w owych monografiach [5]. Aby je zobaczyж wystarczy tam kliknєж na zielone linki do wybranych ilustracji.
       Gdyby z jakichЬ waњnych powodуw czytelnik NIE by≥ w stanie za≥adowaж wybranej ilustrowanej wersji monografii [5] w formacie PDF, wуwczas moњe do mnie napisaж zaЬ ja postaram siк mu wys≥aж tє wersjк (za darmo) emailem. Moje adresy emailowe sє wyszczegуlnione pod koniec totaliztycznej strony pajak_jan.htm - o mnie (tj. dr Jan Pajak). Jednak proszк ograniczyж swoje њyczenia do tylko do tej jednej monografii [5], jako њe moje moњliwoЬci czasowe oraz mуj dostкp do internetu (a stєd i moje moњliwoЬci darmowego zaopatrywania) sє raczej ograniczone.

CzкЬж #B: Tekst tomu 12 innej polskojкzycznej monografii [1/4] ktуra w podrozdziale O5 zawiera opisy eksplozji Tapanui, teњ w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja polskojкzycznej monografii [1/4], ktуa w podrozdziale O3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO ko≥o Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

Tom 12 ilustrowanej monografii [1/4], format PDF (objкtoЬж na dysku 2.1 MB)


CzкЬж #C: Tekst angielskojкzycznej monografii [1e] ktуra w podrozdziale M3 zawiera opisy eksplozji w Tapanui i w Tunguskiej, teњ w formacie PDF:

Oto ilustrowana wersja angielskojкzycznej monografii [1e], ktуa w podrozdziale M3 zawiera opisy i ilustracje eksplozji UFO ko≥o Tapanui w Nowej Zelandii i w Tunguskiej na Syberii:

English monograph [1e], single copy, format PDF

CzкЬж #D: Spis treЬci polskojкzycznej monografii [5/4p] o eksplozji UFO w Tapanui i w Tunguskiej:

Spis ten przytoczomy jest na pierwszej ze stron niniejszej serii, tj. na stronie o nazwie tekst_5_4.htm, daje siк on teњ za≥adowaж oddzielnie z witryn na ktуrych dostкpne sє PDF wersje monografii [5/4], a takњe w≥єczony jest on do treЬci kaњdej kopii owej monografii [5/4].


Illustracje do monografii [5]:

JeЬli czytelnik za≥adowa≥ sobie monografiк [5] w formacie PDF, wуwczas zawiera ona juњ wszystkie ilustracje omawiane w jej treЬci. Niemniej niektуre zdjкcia i rysunki w≥єczone w tekst moich monografii czasami musia≥y zostaж wydatnie pomniejszone aby da≥y siк potem wydrukowaж na pojedyсczych kartkach papieru formatu A4. Dlatego niektуre szczegу≥y na owych zdjкciach lub rysunkach juњ pow≥єczanych do formatu PDF mogє NIE byж wystarczajєco wyraЯnie widoczne. Z tego powodu elektroniczne wersje wszystkich owych zdjкж i rysunkуw uњytych w moich monografiach udostкpniam poniњej - tak aby moњna je by≥o sobie uwaњnie pooglєdaж w internecie lub Ьciєgnєж do w≥asnego komputera. To z kolei pozwala aby je sobie powiкkszaж do dowolnego rozmiaru - bкdєc dziкki temu w stanie oglєdnєж dok≥adnie kaњdy ich szczegу≥. Ponadto internetowe kopie wszystkich zdjкж i rysunkуw uњytych w moich opracowaniach moњna teњ sobie poЬciєgaж i pow≥єczaж do egzemplarzy tych opracowaс upowszechnianych w formatach Яrуd≥owych innych niњ PDF, np. DOC, WP5, czy ZIP. Wszakњe te inne niњ PDF formaty Яrуd≥owe moich opracowaс NIE majє ilustracji pow≥єczanych do ich treЬci.
* * *
Proszк odnotowaж, њe NIE wszystkie internetowe adresy (witryny) zawierajє wszystkie ilustracje pokazane na niniejszej stronie. Stєd jeЬli pod tym adresem poniњej ktуraЬ z ilustracji NIE zostaje pokazana (tj. jeЬli poniњej widaж tylko ramkк tej ilustracji), wуwczas trzeba wejЬж na tє samє stronк pod innym adresem wskazywanym w "Menu 3" lub "Menu 4" i tam oglєdnєж interesujєcє nas ilustracjк.


CzкЬж #E: Ilustracje do wszystkich wersji monografii [5], tj.: polskojкzycznej [5/4p], angielskojкzycznej [5/3e], oraz niemieckojкzycznej [5d], oraz do monografii [1e]:

       Zauwaњ њe moњna zobaczyж powiкkszenie kaњdej fotografii i rysunku z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwykle kliknєж na tє fotografie lub rysunek. Ponadto wiekszoЬж tzw. browserow ktore obecnie sє w uњyciu, w≥єczajєc w to populany "Internet Explorer", pozwala na za≥adowanie kaњdej ilustracji do swojego w≥asnego komputera, gdzie moњna jej siк do woli przyglєdaж, gdzie daje siк jє zredukowaж lub powiкkszyж, a takњe gdzie jє moњna wydrukowaж za pomocє posiadanego przez siebie software graficznego.
* * *

Znaczenie kolorуw w podpisach:
Kolor ciemny (jak ten) wyrуњnia polskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami.
Kolor czerwony (jak ten) wyrуњnia angielskojкzyczne podpisy pod poszczegуlnymi ilustracjami. Owe czerwone angielskojкzyczne podpisy przytoczone pod czarnymi polskimi podpisami, w wiкkszoЬci ilustracji pochodzє ze (starszej) angielskojкzycznej monografii [5/3e]. W kilku nielicznych przypadkach, gdy danej ilustracji nie ma w [5/3], ich pochodzenie oznaczono jako wywodzєce siк z [7/2], [1e] lub [2e].
Kolor niebieski (jak ten) oznacza wykaz moich publikacji - oraz numery ilustracji w owych publikacjach, w ktуrych dany rysunek teњ zosta≥ opublikowany.
Odnotuj, њe poniњej przytoczono jedynie skrуcone podpisy pod kaњdє z ilustracji. Pe≥ne podpisy dla pokazanych poniњej ilustracji zawarte sє na koсcu tego rozdzia≥u monografii [1/4] ktуry dany rysunek ilustruje (tj. podpisy do rysunkуw z niniejszego rozdzia≥u A zawarte sє na koсcu treЬci rozdzia≥u A z tomu 1 monografii [1/4]).


[5/4p] Rozdzia≥ H (ciєg dalszy):

Rys. H6/1
[5/4p] Rys. H6/1. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #1. Objasnienie zasady formowania obrazu pulsуw.
[5/3e] Figure 27 (#1): Photographs of UFOs documenting the pulsations of their magnetic field. Principles involved in photographing of field pulses in fast moving UFOs.

Rys. H6/2
[5/4p] Rys. H6/2. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #2. Szybko poruszajace sie UFO z Chamberlain.
[5/3e] Figure 27 (#2): Fast flying UFO from Chamberlain. Pulses in ionised air are clearly visible.

Rys. H6/3
[5/4p] Rys. H6/3. Pulsujace obwody magnetyczne UFO. #3. Pulsujace UFO Karl'a Maier z 1962 roku.
[5/3e] Figure 27 (#3): Pulsating UFO of Karl Maier taken in 1962.

Rys. H7(ab)
[5/4p] Rys. H7ab. Obwody magnetyczne UFO. AB. Obwody magnetyczne magnokraftu.
[5/3e] Figure 28 (AB): Magnetic circuits and magnetic whirl in UFOs. The formation of magnetic circuits by propulsion system of Magnocraft.

Rys. H7(c)
[5/4p] Rys. H7c. Obwody magnetyczne UFO. C. Fotografia boczna obwodуw UFO.
[5/3e] Figure 28 (C): Side photograph of UFOs, which illustrate the course of their magnetic circuits.

Rys. H7(d)
[5/4p] Rys. H7d. Obwody magnetyczne UFO. D. Fotografia oddolna fragmentu obwodуw UFO.
[5/3e] Figure 28 (D): Fragment of UFO magnetic circuits just around the main propulsor, taken from below.

Rys. H8/1
[5/4p] Rys. H8/1. Tunele odparowane przez UFO. #1. Jaskinia Cocklebiddy z Australii.
[5/3e] Figure 29-1: The Cocklebiddy Cave in Australia evaporated by UFOs.

Rys. H8/2
[5/4p] Rys. H8/2. Tunele odparowane przez UFO. #2. Deer Cave (t.j. Jelenia Jaskinia) z Borneo.
[5/3e] Figure 29-2: The Deer Cave in Borneor evaporated in rocks by UFOs type K8.

Rys. H8/3
[5/4p] Rys. H8/3. Tunele odparowane przez UFO. #3. Tunel z Morona?Santiago w Ekwadorze.
[5/3e] Figure 29-3: The tunnel Morona-Santiago in Equador also evaporated by a UFO.

Rys. H8/4
[5/4p] Rys. H8/4. Tunele odparowane przez UFO. #4. Zasada formowania tuneli przez magnokraft.
[5/3e] Figure 29-4: The illustration of pinciples of forming underground tunnels by UFOs.

Rys. H9(a)
[5/4p] Rys. H9a. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (A) Dwa pierscienie koncentryczne.
[5/3e] Figure 31 (A): A photo of a UFO landing composed of two concentric rings.

Rys. H9(b)
[5/4p] Rys. H9b. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (B) Pierscien z centralnym wypaleniem.
[5/3e] Figure 31 (B): A UFO landing composed of one ring and a central scorching.

Rys. H9(c)
[5/4p] Rys. H9c. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (C) Podwуjne pierscienie boczne.
[5/3e] Figure 31 (C): A Double rings formed on sides of landed UFOs.

Rys. H9(d)
[5/4p] Rys. H9d. Zdjecia ladowisk pojedynczych UFO. (D) Porуwnanie ladowisk UFO typu K4, K6 i K7.
[5/3e] Figure 31 (D): A photo of landing of UFOs which document the binary progression in sizes of UFOs (i.e. the fact that each bigger type of UFOs is twice as big as previous type).

Rys. H10(a)
[5/4p] Rys. H10a. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (a) Wyglad pojedynczej celi systemu magnokraftуw.
[1e] Figure M12 (a): Examples of landings of flying systems of UFOs. A single ceel of a flying system.

Rys. H10(b)
[5/4p] Rys. H10b. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (b) Ksztalt i wymiary ladowiska takiej celi.
[1e] Figure M12 (b): Four-Clover landing of a single cell of a flying system.

Rys. H10(c)
[5/4p] Rys. H10c. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (c) Ladowisko UFO w Roxburgh - foto z samolotu.
[1e] Figure M12 (c): An aerial view of a K3 single cell of UFOs from Roxburgh.

Rys. H10(d)
[5/4p] Rys. H10d. Ladowisko latajacego systemu UFO typu K3. (d) Naziemny wyglad ladowiska w Roxburgh.
[1e] Figure M12 (d): A closeup of the same single cell of K3 UFOs landing from Roxburgh.

Rys. H11(a)
[5/4p] Rys. H11a. Przyklady ladowisk latajacych klusterуw UFO. (a) Kregi zbozowe klustera UFO typu K6, Anglia.
[5/3e] Figure 30 (a): Landing sites flatten by flying clusters of UFOs. Crop circles from K6 type of UFOs, England. The configuration of vehicles which formed this circle is shown in Figure G17 of monograph [2e].

Rys. H11(b-gora)
[5/4p] Rys. H11bh. Przyklady ladowisk latajacych klusterуw UFO. (b) Krag zbozowy z Ashburton, NZ. (gуra) Zdjecie calego kregu.
[5/3e] Figure 30 (b-high): Crop circle from Ashburton, New Zealand. Photo of the whole circle.

Rys. H11(b-dol)
[5/4p] Rys. H11bl. Przyklady ladowisk latajacych klusterуw UFO. (b) Krag zbozowy z Ashburton, NZ. (dуl) Zjecie lotnicze pola z tym kregiem.
[5/3e] Figure 30 (b-low): Aerial photo of the field with this Ashburton circle.

Rys. H11(c)
[5/4p] Rys. H11c. Przyklady ladowisk latajacych klusterуw UFO. (c) Ladowisko liniowego klustera UFO z Anglii.
[5/3e] Figure 30 (c): Landing of a liner clusted of UFOs from England.

Rys. H12
[5/4p] Rys. H12. Zwiazki matematyczne w kregach zbozowych.
[2e] Figure K12: Mathematical relationships in crop circles flattened by UFOs (see also [2e] Figure G17).


[5/4p] Rozdzia≥ J;
[1e] Subsection M3 (tj. ilustracje do podrozdzia≥u M3 z [1e]):

Fig. M27(upper) [5/4] Rysunek J1a: Syberyjsja tajga powalona eksplozjє z Tunguskiej z 1908 roku.
[1e] Figure M27 (upper): The Siberian Taiga after the Tunguska explosion.
From recent research.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J1a, [5d] - 38(gуra), [1e] - M27(high) )

Fig. M27(lower) [5/4] Rysunek J1b: Jedna klatka ze starego filmu radzieckiego. Pokazuje ona syberyjskє tajgк powalonє eksplozjє w Tunguskiej z 1908 roku.
[1e] Figure M27 (lower): Tunguska Taiga fallen down by a UFO explosion in 1908
. A frame from the original old Russian film. It is worth to know, that the UFO explison of 1908 in Tunguska, Central Siberia, is elaborated in much more details in the monograph [5e], copies of which can be downloaded free of charge via web pages, which in "Menu 2" and "Menu 4" are marked Text of [5e].
(Opublikowany/published: [5/4p] - J1b, [5d] - 38(dу≥), [1e] - M27(low) )

Fig. M29(a) [5/4] Rysunek J2a: Tzw. "Las s≥upуw telegraficznych" czyli drzew pozostawionych stojєcymi w centrum eksplozji UFO w Tunguskiej.
[1e] Figure M29 (a)
: The "Telegraphic Pole" forest left in the ground zero at the site of UFO explosion in Tunguska.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J2b, [1e] - M29(a) )

Fig. M29(b) [5/4] Rysunek J2b: Odarte z ga≥кzi drzewa ktуre ciєgle sta≥y w punkcie zerowym eksplozji bomby atomowej w Hiroshima, Japonia.
[1e] Figure M29 (b)
: The upright trees still standing in Hiroshima Castle.
(Opublikowany/published: [5/4p] - J2b, [1e] - M29(b) )


[5/4p] Rozdzia≥ R;
[1e] Chapter M:

Rys. R1a
[5/4p] Rysunek R1a
: Autor monografii [5] (tj. Dr inњ. Jan Pajєk) sfotografowany na tle olbrzymiego lєdowiska UFO typu K8 ze zboczy Coromandel Peak w Wanaka, Nowa Zelandia.
[5d] Abb. 35a;
[5/3e] Figure -: The author and double rings formed by UFO type K8 in Coromandel Peak, Wanaka.
(Opublikowany/published: [5/4p] - R1a, [1e] - M16 )

Rys. R1b
[5/4p] Rysunek R1b
: Jeszcze jedno lєdowisko tego samego UFO typu K8, tyle њe na innym zboczu Coromandel Peak z Wanaka. (Po klikniкciu i powiкkszeniu tego zdjкcia - patrz na jakby ogromnє cyfrк 3 wypalonє tuњ pod ska≥ami.) Tym razem owo lєdowisko dostarcza istotnego dowodu, њe "UFO zawsze latajє ze swojє pod≥ogє ustawionє prostopadle do linii si≥ ziemskiego pola magnetycznego" - tj. z ca≥є pewnoЬciє UFO majє napкd magnetyczny, tak jak mуj magnokraft.
[5d] Abb. -
[5/3e] Figure -: Another landing from Wanaka, New Zealand, formed by the same K8 type UFO. It supplies a vital information that UFOs always fly with their base perpendicular to the Earth's magnetic field.
(Opublikowany/published: [5/4p] - R1b, [1e] - M11 )


[5/4p] Rozdzia≥ U:

Dr Jan Pajak
[5/4p] - Dr Jan Pajak - autor tej monografii.
[5/3e] Dr Eng. Jan Pajєk - the author: Photograph of the author of monograph [5/3e].


[5/4p] Za≥єcznik Z:

Rys. Z1
[5/4p] Rys. Z1. Co ogladac na wycieczce po kraterze Tapanui.
[5/3e] Figure Z1 (32): The most educational path through the Tapanui Crater. It indicates the evidence present on the site, which documents the explosive origin of this crater.
(Opublikowany/published: [5/4p] - Z1, [5/3e] - Z1 (32), [5d] - 40 (Z1) )

Ilustracje konsumujє ogromnє iloЬж pamiкci komputerowej. Dlatego strony z ilustracjami ≥adujє siк bardzo wolno, zaЬ ich przeglєdanie jest raczej trudne. Aby wiкc zminimalizowaж te niepoњєdane nastкpstwa, na jednej stronie naleњy pokazywaж moњliwie ma≥є liczbк ilustracji. W "czкЬci #G" poniњej podane sє linki do takњe wolno ≥adujєcych siк stron ktуre teњ pokazujє ilustracje do monografii [5] juњ na etapie swego za≥adowywania siк do komputera.


CzкЬж #F: Linki do pozosta≥ych stron zawierajєcych ilustracje do monografii o eksplozji UFO ko≥o Tapanui:

       WyЬwietlenie duњej liczby ilustracji, jak ta zgromadzona dla zilustrowania niniejszej monografii, zawsze konsumuje ogromnє iloЬж pamiкci komputera. Stєd strony internetowe jakie zawierajє wiele ilustracji typowo ≥adujє siк wolno i d≥ugo, oraz sє potem bardzo trudne do przeglєdania (przesuwania po ekranie). Aby wiкc uniknєж tych niedogodnoЬci, niniejsza strona NIE pokazuje ilustracji w momencie jej za≥adowania, choж osoba ktуra jє przeglєda moњe otworzyж sobie kaњdє ilustracjк oddzielnie (poprzez klikniкcie na zielony link tej ilustracji). Niemniej istniejє takњe strony internetowe ktуre wyЬwietlajє naraz wszystkie ilustracje do tej monografii. Stєd ich przeglєdajєcy moњe zobaczyж wszystkie je naraz, a stєd moњe sobie wybrac te co go interesujє, oraz moњe porуwnywaж ze sobє wiкcej niњ jednє ilustracjк. Aby uczyniж tamte inne strony internetowe mniej powolne i mniej trudne do operowania, wszystkie ilustracje z niniejszej monografii sє pokazywan aњ na 3 z nich. Kaњda z tamtych innych stron oferuje takњe gratisowy tekst niniejszej monografii.Oto wiкc linki do owych trzech stron z ilustracjami otwierajєcymi siк juњ na etapie ich ≥adowania:

Oto wiкc linki do stron internetowych wyЬwiertlajєcych ilustracje juњ na etapie swego za≥adowania (≥adujє siк one wolno, stєd wymagajє cierpliwoЬci):

CzкЬж #G: Instrukcje:

(1) Aby za≥adowaж do swojego komputera jakikolwiek skompresowany tekst (t.j. w formacie *.zip) zwyczajnie kliknij na owym tekЬcie a potem podєњaj za instrukcjami w sprawie wybrania "foldera" (directory) w swoim komputerze gdzie уw tekst powinien byж sk≥adowany.
(2) Aby za≥adowaж do swego komputera tekst w formacie WORDa, zwyczajnie kliknij na уw tekst, zaЬ kiedy pojawi siк on w WORDzie na Twoim ekranie zachowaj go na swoim dysku.
(3) Aby za≥adowaж do swego komputera dowolnє ilustracjк, kliknij prawym przyciskiem myszy na tej ilustracji, potem zaЬ podєњaj za instrukcjami zachowania ilustracji na dysku (np. w angielskojezycznym systemie operacyjnym WINDOWS 2000 instrukcje te sє jak nastкpuje: (a) right click on this illustration, and then (b) click the command SAVE PICTURE AS).

CzкЬж #H: Jak zreplikowaж tє stronк w swoim w≥asnym komputerze:

      Dla niektуrych czytelnikуw pracujєcych nad zagadnieniami poruszanymi na niniejszej stronie internetowej korzystne moњe siк okazaж posiadanie we w≥asnym komputerze repliki niniejszej strony internetowej wraz z wszelkimi uњywanymi na niej ilustracjami, tekstami, linkami, itp., oraz pуЯniejsze przeglєdanie tej strony bezpoЬrednio z w≥asnego komputera, a nie z internetu. Wszakњe w przypadku posiadania takiej w≥asnej repliki, nie jest siк juњ zaleњnym od dostкpu do internetu w przypadku kaњdej chкci ponownego zaglєdniкcia do tej strony lub oglєdniкcia czy wydrukowania ktуrejЬ z uњytych tutaj ilustracji. Czekanie na otwarcie siк niniejszej strony jest takњe wуwczas nieporуwnanie krуtsze niњ czekanie na jej otwarcie siк z internetu. Nie jest teњ wtedy juњ konieczne znoszenie owego potopu najrуњniejszych subtelnych przeszkod, ktуre zdajє siк przeЬladowaж moje strony internetowe niemal tak jakby strony te by≥y celowo sabotaњowane przez jakichЬ z≥oЬliwych "ma≥ych pozielenia≥ych UFOnautуw". Dla tych wiкc czytelnikуw ktуrzy zechcє sporzєdziж sobie replikк niniejszej strony internetowej w swoim w≥asnym komputerze, niniejszym opisujк krok po kroku, jak tego dokonaж. Opis ten wyjaЬnia dok≥adnie jak siк przygotowuje tzw. "Яrуd≥owy" duplikat niniejszej strony, czyli duplikat wykonany w jкzyku programowania zwanym "HTML", w ktуrym strona ta oryginalnie zosta≥a zaprogramowana. Taki "Яrуd≥owy" duplikat jest na tyle uњyteczny, њe moњe on zostaж potem spoњytkowany dla nauczenia siк jak programowaж i zak≥adaж w≥asne strony internetowe na dowolnym serwerze. (Wiadomo bowiem, њe browsery, w tym "Internet Explorer", pozwalajє takњe na relatywnie ≥atwe sporzєdzanie "obrazowych" kopii dowolnych stron. Jednak owe kopie obrazowe nie mogє byж uњyte dla zainstalowania na innych serwerach. Ponadto nie nadajє siк one do stopniowego uzupe≥niania ich zawartoЬci o dalsze strony, ilustracje czy linki zreplikowane z innych stron internetowych.) Nauczenie siк wiкc z poniњszej instrukcji jak sporzєdzaж takie dok≥adne kopie "Яrуd≥owe", jest pierwszym krokiem w kierunku nauczenia siк jak programowaж, zak≥adaж, oraz przeglєdaж w≥asne strony internetowe. Oto owa intrukcja postкpowania:
     1. Stworzyж nowy folder (zbior/directory) "Pajєk" na dysku twardym "c:". Folder ten bкdzie zawiera≥ niniejszє stronк (a ewentualnie takњe dowolne inne moje strony). W tym celu wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz stworzyж folder nazywany "Pajak" na swoim dysku twardym. Folder ten bкdzie pуЯniej uњywany do przechowywania wszystkich tych moich stron internetowych, ktуre ktoЬ zechce zawsze mieж pod rкkє.
     2. Stworzyж nowe pod-foldery (podzbiory/subdirectories) we wnкtrzu foldera "Pajak". Owe pod-foldery bкdє zawiera≥y poszczegуlne rodzaje tekstуw i ilustracji ukazywanych za poЬrednictwem niniejszej strony internetowej. Oto wykaz nazw pod-folderow (podzbiorуw) wykorzystywanych przez niniejszє stronк internetowє:
      flags - zawiera on szeЬж plikуw o nazwach de_flag.gif, es_flag.gif, fr_flag.gif, it_flag.gif, pl_flag.gif, uk_flag.gif w ktуrych zawarte sє flagi Niemiec, Hiszpanii, Francji, W≥och, Polski i Anglii uњywane przez niniejszє stronк internetowє oraz strony do niej pokrewne. Pliki te naj≥atwiej uzyskaж poprzez zdobycie dowolnych obrazуw owych flag zapisanych w formacie *.gif, oraz nastкpne przemianowanie nazw tych plikуw na nazwy wskazane powyњej.
     5_4p. Zawiera on polskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [5/4].
     5_3e. Zawiera on angielskojкzyczny tekst Яrуd≥owy monografii [5/4].
     54. Zawiera on ilustracje unikalne dla monografii [5/4].
     14. Zawiera on ilustracje uњywane rуwnieњ przez monografiк [1/4].
      W celu stworzenia tych pod-folderуw wystarczy uruchomiж "Windows Explorer", oraz wygenerowaж nim wymagane podfoldery we wnкtrzu foldera "Pajak".
     3. Zachowaж kod Яrуd≥owy tej strony w swoim folderze "Pajak". W tym celu trzeba "kliknєж prawym przyciskiem" swojej myszy kiedy siк wskazuje na jakikolwiek obszar zadrukowany tej strony (np. wskazuje tutaj). Ma≥e menu powinno siк pojawiж, ktуre ma pozycjк "View Source" (tj. "pokaњ Яrуd≥o"). Kliknij na tє pozycjк, tak њe kod Яrуd≥owy tej strony pojawi siк w edytorze tekstu nazywanym "Notepad". Kliknij na "File" menu w tym "Notepad" i wybierz opcjк "Save As..." (tj. "zachowaj jako"). Zachowaj kod Яrуd≥owy ze swojego "Notepad" uњywajєc nazwy pliku "tekst_5_4.htm" jako "File name" tego kodu dla pierwszej strony z tekstami monografii [5/4], zaЬ podajєc folder "c:\Pajak" jako "Save in" miejsce dla zachowania tego kodu. Odnotuj њe dwie strony z ilustracjami wywo≥ywane ze strony z tekstem [5/4] naleњy zachwywaж pod nieco innymi nazwami, mianowicie: "tekst_5_4_2.htm" dla strony z ilustracjami (2), "tekst_5_4_3.htm" dla strony z ilustracjami (3). Aby zachowaж kod przesuwnego "Menu 2", koniecznym jest napierw jego oddzielne wyЬwietlenie poprzez napisanie w okienku adresowym browsera (np. "Internet Explorer") nazwy "menu.htm" do≥єczonej do koсca aktualnego adresu danej witryny. Dopiero potem menu to mozna zachowaж (w sposуb identyczny jak wszystkie strony opisane powyњej) pod nazwє "menu.htm".
     4. Zachowaж ilustracje. Kliknij prawym przyciskiem myszy na kaњdє ilustracjк z tej strony lub ze stron z niє zwiєzanych, potem wybierz opcje "Save Picture As". Wszystkie ilustracje unikalne dla [5/4] zachowaj w subfolderze "54", zaЬ ilustracje uњywane takњe w [1/4] zachowaj w subfolderze "14". (Odnotuj њe kaњda ilustracja wskazuje u do≥u ekranu browsera subfolder w jakim musi byж zachowana.)
     5. Wyswietliж tє stronк w swoim komputerze. Po zachowaniu tej strony, daje siк ona wyЬwietliж w dowolnej chwili we w≥asnym komputerze, poprzez zwyk≥e wycelowanie na plik "tekst_5_4.htm" (tj. wycelowanie na kod Яrуd≥owy tej strony) uњywajєc w tym celu "Windows Explorer", oraz nastкpne podwуjne klikniкcie na owym pliku. (Moњna teњ jє wyЬwietliж poprzez wycelowanie na nie "Windows Explorer" i przyciЬniкcie klawisza "Enter".) Strony zwiєzane z niniejszє hyperlinkami, moњna wyЬwietlaж albo poprzez klikniкcie na owe hyperlinki kiedy ta strona jest pokazana na ekranie komputera, albo teњ poprzez klikniкcie z "Windows Explorer" odpowiednio na "tekst_5_4.htm", "tekst_5_4_2.htm", lub "tekst_5_4_3.htm".
     6. (Warunkowo) pousuwaж banery. Darmowe serwery z jakich ja zwykle korzystam, typowo wprowadzajє kody banerуw do kodu Яrуd≥owego stron jakie na nich sє wystawiane (czкsto kody tych banerуw zawierajє teњ dokuczliwe b≥кdy jakie starajє siк utrudniaж ogladanie moich stron). JeЬli benery te, lub zawarte w nich b≥кdy, kogoЬ wyraЯnie irytujє, wуwczas w kodzie Яrуd≥owym zachowanym we w≥asnym komputerze daje siк je pousuwaж. Aby powycinaж te bannery, naleњy najpierw zidentyfikowaж ich kody (albo przez znalezienie adresu danego banera referowanego w owym kodzie Яrуd≥owym i zaczynajєcego siк od "http://...", albo teњ poprzez wypatrzenie komentarza oznakowujєcego poczєtek i koniec bannera i zwykle zaczynajєcego siк od s≥уw "banner insertion ...").

CzкЬж #I: Polskie literki:

       W tekЬcie tej strony stara≥em siк uњywaж polskich literek. Szybko jednak odnotowa≥em, њe nie kaњdy serwer poprawnie koduje i przesyla owe litery (np. serwer www.nrg.to deformuje polskie litery i uniemoњliwia ich odtworzenie nawet na poprawnie nastawionych komputerach z Polski jakie uњywajє systemu operacyjnego "Windows XP"). Ponadto komputery zdajє siк wyЬwietlaж poprawnie polskie literki tylko jeЬli albo uњywajє systemu operacyjnego "Windows XP", lub jeЬli ich Internet Explorer zosta≥ na nie ustawiony. (Aby ustawiж swojє przeglєdarkк "Internet Explorer" na poprawne odczytywanie polskich liter, trzeba kliknєж na pozycjк w jej menu oznaczonє "Widok" (po angielsku "View"), zaЬ potem na opcjк oznaczonє "Kodowanie" (po angielsku "Encoding"). Kiedy zaЬ otworzy siк submenu "Dalsze" ("More") z odmiennymi alfabetami, wybraж trzeba i w≥єczyж klikniкciem alfabet oznaczony "Srodkowoeuropejski (Windows)" (po angielsku "Central European (Windows)").) Gdyby jednak i takie ustawianie nie pomog≥o, wуwczas na wszelki wypadek informujк, њe jeЬli u kogoЬ w miejscu literek na ekranie pojawiajє siк jakieЬ dziwne znaczki, to zapewne oznacza, њe jego komputer nie wyЬwietla prawid≥owo polskich literek. W takim przypadku dobrze jest wiedzieж, њe wyЬwietlane znaczki oznaczajє co nastкpuje:
"є" = "a" z ogonkiem, "•" = "A" z ogonkiem,
"ж" = "c" z kreskє, "∆" = "C" z kreskє,
"к" = "e" z ogonkiem, " " = "E" z ogonkiem,
"≥" = "l" przekreЬlone, "£" = "L" przekreЬlone,
"с" = "n" z kreskє, "—" = "N" z kreskє,
"у" = "o" z kreskє, "”" = "O" z kreskє,
"Ь" = "s" z kreskє, "М" = "S" z kreskє,
"Я" = "z" z kreskє, "П" = "Z" z kreskє,
"њ" = "z" z kropkє, "ѓ" = "Z" z kropkє.
       Powinienem tutaj dodaж, њe po odnotowaniu mizernych efektуw moich eksperymentуw z uњyciem polskich literek, wcale teraz siк nie spieszк z przeredagowaniem na polskie literki tej czкЬci totaliztycznych stron ktуre oryginalnie pisane by≥y alfabetem angielskim (≥aciсskim).

CzкЬж #J: Emaile i dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inњ. Jana Pajєka, zaЬ kurtuazyjnie Prof. dra inњ. Jana Pajєka, pod jakie moњna wysy≥aж ewentualne uwagi, zapytania, lub odpowiedzi na zadane tu pytania, podane sє na stronie internetowej o mnie (dr inњ. Jan Pajєk). Tam rуwnieњ dostкpne sє pozosta≥e powszechnie uњywane dane kontaktowe do autora tej strony.
       Prawo autora do uњywania kurtuazyjnego tytu≥u "Profesor" wynika ze zwyczaju iњ "z profesorami jest jak z genera≥ami", znaczy raz profesor, zawsze juњ profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony by≥ profesorem aњ na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich by≥ tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrzeЬnia 1992 roku, do 31 paЯdziernika 1998 roku) - ktуry to Zachodni tytu≥ stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor by≥ (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) ktуry to tytu≥ jest odpowiednikiem pe≥nego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszк teњ odnotowaж, њe z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja bardzo niechкtnie odpowiadam na emaile, ktуre zawierajє TYLKO wykonawczo czasoch≥onne proЬby, jednoczeЬnie zaЬ dokumentujє zupe≥nє ignorancjк ich autora w tematyce ktуrє ja badam.

CzкЬж #K: Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pajєk. Wszelkie prawa zastrzeњone. Autor niniejszej strony, tj. dr inњ. Jan Pajєk, zastrzega sobie wszelkie prawa do stron internetowych, ilustracji, oraz monografii ktуre on autoryzuje, a takњe zastrzega sobie w≥asnoЬж intelektualnє idei jego autorstwa ktуre w nich zosta≥y zaprezentowane.
ѓyczк przyjemnego czytania na temat owej eksplozji wehiku≥u UFO w Nowej Zelandii.
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(JeЬli preferujesz czytanie w jкzyku angielskim
kliknij na poniњszє flagк)


English flag
Data za≥oњenia tej strony internetowej: 5 lutego 2001 roku.
Data najnowszego aktualizowania tej strony: 5 luty 2013 roku
(SprawdЯ w adresach z Menu 4 czy istnieje juњ nowsza aktualizacja)

Hosted by uCoz